Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia solidarna narzędziem tworzenia miejsc pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia solidarna narzędziem tworzenia miejsc pracy"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia solidarna narzędziem tworzenia miejsc pracy
na przykładzie Gminy Lubaczów Rzeszów r.

2 Zasiłek + Praca na czarno Interwencyjne Roboty publiczne
Diagnoza i praktyka Zasiłek + Praca na czarno i/lub praca na czarno Bezrobocie + GOPS Interwencyjne Roboty publiczne społecznie Prace użyteczne Stopa bezrobocia na terenie powiatu lubaczowskiego na dzień r. wynosiła 17,7% (31 sierpnia 2011 r. wynosiła 17 %.). Dla porównania w województwie podkarpackim na koniec roku 2011 wynosiła 15,7 %, a w kraju 12,5%. Na koniec 2011 roku w PUP w Lubaczowie zarejestrowanych było ogółem 4515 bezrobotnych, w tym: 892 mieszkańców Gminy Lubaczów (w tym 442 kobiety) co stanowi 19,75 % wszystkich bezrobotnych w powiecie. W 2012 r. likwidacja kolejnych zakładów pracy: BRW Dachnów i Lubaczowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego oraz restrukturyzacja Lubaczowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych.

3 Projekty POKL – środki na szkolenie i ....
„Wzrost kwalifikacji mieszkańców szansą rozwoju Gminy Lubaczów” poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. „Nowe kwalifikacje szansą na rozwój mieszkańców Gminy Lubaczów”, działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt systemy „Czas na aktywność w Gminie Lubaczów”, Poddziałanie Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego realizację rozpoczął w 2008 roku Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie. 1) „Wzrost kwalifikacji mieszkańców szansą rozwoju Gminy Lubaczów” poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Budżet projektu wynosił złotych. Okres realizacji od r. do r. Projekt skierowany był do 15 kobiet z terenu Gminy Lubaczów, które ukończyły kurs zawodowy z zakresu kucharz – kelner. 2) „Nowe kwalifikacje szansą na rozwój mieszkańców Gminy Lubaczów”, działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Budżet projektu wynosił zł. Okres realizacji od r. do r. Projekt skierowany był do 15 mężczyzn z terenu Gminy Lubaczów: 10 osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. C, 5 osób ukończyło kurs na operatora koparko – ładowarki. Wszyscy zostali objęci doradztwem zawodowym oraz uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 3) Wsparciem w ramach projektu systemowego GOPS objęto: - w 2008 – 23 osoby w 2009 – 24 osoby w 2010 – 23 osoby w 2011 – 26 osób w 2012 – 26 osób

4 Efekt Na 152 uczestników projektów POKL realizowanych w latach w Gminie Lubaczów finansowanych ze środków POKL kilka osób znalazło zatrudnienie. Konkretnie około 10 osób.

5 Wnioski do jakich doszliśmy
Jedyny efektywny sposób walki z bezrobociem to tworzenie: Warunków do rozwoju działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby lub ich tworzenie. Aktywizacja osób pozostających bez pracy Tworzenie lub wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy. Tworzenie rynku (zapewnianie zbytu) produkcji w początkowym okresie działania firm

6 Początki KIS i aktywizacji społecznej
Z uwagi na duże potrzeby w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej od 2008 r. zintensyfikowane zostały działania związane z pozyskiwaniem środków na te cele. Uchwałą z 3 lipca 2008 Nr XXI/225/2008 w sprawie zmiany statutu GOPS w Lubaczowie Rada Gminy Lubaczów utworzyła Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie. Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie działa od tego momentu jako komórka organizacyjna GOPS z 1 pracownikiem – koordynatorem KIS. W ramach działalności KIS w latach 2008/2010 realizowano 3 projekty ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu natomiast w latach 2012/2013 kolejne 2 projekty.

7 Działania miękkie KIS i projekty MPiPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi reintegrację zawodową i społeczną w Klubie Integracji Społecznej. W latach mieszkańcy Gminy Lubaczów korzystali ze szkoleń, kursów i porad prawnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi reintegrację zawodową i społeczną w Klubie Integracji Społecznej. Np. w latach 2012, 2013 mieszkańcy Gminy Lubaczów korzystali z następujących szkoleń, kursów i porad prawnych: doradztwo psychologiczne osób, szkolenie z zakresu obsługi komputera - 40 osób, szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień – 50 osób, szkolenie z zakresu podstaw działalności gospodarczej – 40 osób, szkolenie z zakresu podstaw prawa pracy – 30 osób, szkolenie z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy – 20 osób zajęcia ruchowe dla osób niepełnosprawnych – 30 osób, zajęcia praktyczne ( warsztaty kulinarne, krawieckie ) – 40 osób, szkolenie z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych - 20 osób, porady prawne - 40 osób, kursy zawodowe - 25 osób. Szkolenia odbyły się w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrowie. Równocześnie z działaniami miękkimi realizowanymi przez KIS (GOPS) przystąpiliśmy do realizacji projektów szkoleniowych ze środków MPiPS. W latach 2008/2010 realizowano projekty: „Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych,” w latach 2008/2009 „Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych” - w ramach tego projektu grupa 6 kobiet odbyła kurs opiekuna osób starszych i chorych, natomiast 12 mężczyzn odbyło kurs technolog robót wykończeniowych. W trakcie szkolenia przeprowadzony został remont w lokalu w byłej szkoły podstawowej w Podlesiu, mający na celu przygotowanie tam lokalu socjalnego. W ramach projektu w roku 2009 osoby biorące udział w szkoleniach uczestniczyły w pracach społecznie użytecznych na terenie gminy. Uzyskane dofinansowanie zł. „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” w latach 2009/2010 „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” budżet projektu wynosił zł całość wydatkowana została w 2009 r. „Klub Integracji Społecznej partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych” w latach 2010/2011 „Klub Integracji Społecznej partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych”. Projekt realizowany był przez Gminę Lubaczów we współpracy z GOPS i PUP. Z uzyskanej dotacji w wysokości zł – zorganizowane zostało szkolenie dla 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w specjalności brukarz) oraz dokonano zakupów sprzętu do realizacji prac społecznie użytecznych w roku 2011 tj. sprzętu do układania kostki brukowej oraz sprzętu do prac porządkowych na terenach zielonych gminy.

8 Początki KIS i aktywizacji społecznej
W 2009 r. Gmina Lubaczów rozpoczęła starania o modernizację budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie ze środków RPO. W celu jest zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy a także podwyższenia ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy w latach 2010/2011 Gmina Lubaczów zrealizowała projekt pn. „Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej” dofinansowany ze środków RPO WP w ramach działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej w wyniku przebudowy powstały sala wykładowa, sala zajęć ruchowych, 2 gabinety specjalistyczne do spotkań indywidualnych, 4 pracownie warsztatowo – terapeutyczne, pokój biurowy z zapleczem socjalnym, węzeł sanitarny z WC, szatnia i zakupiono niezbędne wyposażenie

9 Projekty MP i PS 2012/2013 W 2012 r. Gmina przystąpiła do realizacji 2 kolejnych projektów ze środków programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” w ramach konkursu: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” pn. „Chcesz, potrafisz, możesz …” budżet zł „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” „Glina, słoma i drewno - budownictwo naturalne szansą na własny dom w Gminie Lubaczów” budżet zł

10 Projekty AFPWS 2012/2013 Były to szkolenia gastronomiczne i krawieckie w ramach projektu zakupiono materiały i narzędzia do tych szkoleń oraz przeprowadzono kurs budownictwa naturalnego 1) Konkurs „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” pn. „Chcesz, potrafisz, możesz …” budżet zł - w ramach projektu zorganizowano szkolenia kucharskie (zakupiono produkty spożywcze, naczynia do szkolenia oraz wynajęto instruktora) oraz krawieckie (zakupiono maszyny do szycia i materiały do szkolenia oraz wynajęto instruktora) oraz zorganizowano wyjazd studyjny do podmiotów ekonomii społecznej w Woj.. Podkarpackim. 2) Konkurs „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” „Glina, słoma i drewno - budownictwo naturalne szansą na własny dom w Gminie Lubaczów” budżet zł – w ramach projektu zorganizowano szkolenie z zakresu budownictwa naturalnego, zakupiono narzędzia i materiały do budowy budynku z glinosłombeli (ang. strawbale). Narzędzia są na wyposażeniu CIS.

11 Efekty AFPWS Z projektów MP i PS oprócz przeszkolenia uczestników, co w projektach POKL było głównym produktem, zakupione zostały na rzecz Gminy niezbędne maszyny, urządzenia i materiały, które mogły być wykorzystane do dalszej aktywizacji następnych osób. Były to min.: naczynia i sprzęt kuchenny, sprzęt budowlany, przyczepki, laptopy itp.

12 BARKA i partnerstwo lokalne
Wiosną 2011 r. Gmina Lubaczów przystąpiła do współpracy z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA. Celem projektu było zawiązywanie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju gospodarki solidarnej i w efekcie tworzenie warunków jej rozwoju. W efekcie nawiązanej współpracy 23 marca 2012 r. w Dąbrowie zawarto porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju gospodarki społecznej w Gminie Lubaczów i Powiecie Lubaczowskim. Sygnatariusze partnerstwa: Parafia Św. Stanisława w Lubaczowie Powiat Lubaczowski Miasto Lubaczów Nadleśnictwo Lubaczów Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaczowie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Stowarzyszenie Pszczelarzy Eko-Barć Jednostki organizacyjne Gminy Lubaczów W ramach współpracy z BARKĄ korzystaliśmy ze wsparcia w postaci warsztatów na miejscu oraz grupa przedstawicieli samorządów uczestniczyła w wyjeździe studyjnym (Byczyna, Strzelce Opolskie). Swoimi doświadczeniami podzielili się z nami: Pan Bolesław Chwarścianek - Wójt Gminy Gminy Czarnków Pan Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych Pan Michał Nieroda- Kierownik CIS w Dobiegniewie Pani Monika Piotrowska – Kierownik GOPS w Czarnkow 12

13 Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie
CIS powołano uchwałą Nr XVII/201/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie” Decyzją Wojewody Podkarpackiego SI MW z dnia 30 kwietnia 2012 r. nadano CIS status jednostki realizującej reintegrację zawodową i społeczną B. Sadowska na otwarciu CIS Dąbrowie W dniu r. Gmina otrzymała informację o przyznaniu środków na funkcjonowanie w okresie 3 pierwszych miesięcy i dotację inwestycyjną

14 CIS Dąbrowa Co z tego mają uczestnicy zajęć?
praca 7h dziennie (4 dni urlopu na rok), posiłek, świadczenie integracyjne w wysokości równej wysokości zasiłku dla bezrobotnych (761,14 zł brutto), premia integracyjna z zysków CIS w wysokości max. 20% świadczenia miesięcznie, zajęcia integracyjne, szkolenie zawodowe, przygotowanie do samozatrudnienia w ramach np. spółdzielni socjalnej, czas uczestnictwa w CIS liczy się do stażu pracy (i np. do emerytury). uczestnictwo w CIS może trwać do 18 m-cy

15 Warsztaty CIS Leśny Opiekuńczy Rękodzielniczy Gastronomiczno-rolniczy
usługi leśne w lasach mienia gminnego Opiekuńczy usługi opiekuńcze Rękodzielniczy prowadzenie warsztatu stolarskiego, prowadzenie warsztatów rękodzieła drobne usługi remontowe na rzecz jednostek gminnych Gastronomiczno-rolniczy usługi cateringowe gospodarowanie na gruntach rolnych mienia gminnego uprawa warzyw na własne potrzeby i sprzedaż

16 Warsztat usług leśnych

17 Warsztat gastronomiczno-rolniczy

18 Warsztat rzemieślniczo-rękodzielniczy
Duże możliwości rozwoju tego warsztatu wiążemy z dość dużym rynkiem pszczelarskim – produkcja uli i innych wyrobów dla pszczelarzy.

19 Efekty działania CIS W dniu 1 lipca 2012 r. zajęcia rozpoczęło 20 uczestników. Z tej liczby 9 opuściło CIS w tym: 3 osoby przystąpiły do WSS „Złote Runo” 2 osoby pracują w innych podmiotach Pozostali uczestnicy mają przedłużony okres integracji do 18 m-cy. W marcu 2013 r. do CIS przystąpiło 12 nowych uczestników skierowanych tam przez GOPS. Współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie z Klubem Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie GOPS kwalifikuje osoby bezrobotne, opuszczające Zakłady Karne, uzależnione od alkoholu do uczestnictwa w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym.Pracownik socjalny wydaje opinie o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w zajęciach CIS oraz sporządza Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego w porozumieniu z kierownikiem CIS oraz instruktorami zawodu.GOPS zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osoby uczestniczące w warsztatach CIS zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.W lipcu 2012 r. (w ramach pierwszego naboru) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 20 osób korzystających z pomocy społecznej do uczestnictwa w warsztatach Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie. W marcu 2013 r. w ramach uczestnictwa w projekcie systemowym POKL „Czas na aktywność w Gminie Lubaczów” 12 osób – klientów pomocy społecznej zostało skierowanych do CIS w Dąbrowie. W październiku 2013 r. 23 osoby realizuje Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w CIS w Dąbrowie. GOPS Lubaczów w ramach współpracy z CIS w Dąbrowie zleca wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Lubaczów osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze są świadczone przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie, które ukończyły kurs: opiekun osoby starszej i uzyskały certyfikat w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Lubaczów” realizowanego w GOPS Lubaczów w latach 2008 – 2011.

20 Pomysły – szanse rozwoju
Organizacja imprez kulturalnych Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła Miodowej Majówki

21 Pomysły – szanse rozwoju
Powstanie infrastruktury turystycznej (trasy rowerowe, Kresowa Osada, zbiornik retencyjny w Borowej Górze) Powstała infrastruktura pobudza do kooperacji i tworzenia inicjatyw mieszkańców (pszczelarze, producenci żywności, agroturystyka)

22 Pomysły – szanse rozwoju „Kresowa Osada”
Projekt Utworzenie "Kresowej Osady" oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansa dla obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów realizowany ze środków RPO WP w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

23 CIS Dąbrowa – rozbudowa warsztatu ogrodniczego
Obecnie w ramach zmiany profilu warsztatów CIS planowany jest rozwój działalność w zakresie ogrodnictwa, sadownictwa i rolnictwa. Działalność ta będzie skupiać się wokół produkcji zdrowej, tradycyjnej żywności oraz jej przetwórstwa w tym: soków, konfitur, olejów, miodów. W szczególności wiązać się to będzie z rozwojem uprawy przez CIS roślin oleistych (ta działalność była planowana już przy zakładaniu CIS jednak z uwagi na wielkość dofinansowania została odłożona), miododajnych takich jak ogórecznik, wiesiołek lekarski oraz owoców żurawiny, czarnego bzu oraz derenia. W oparciu o zaplecze Kresowej Osady - Centrum Promocji Produktów Tradycyjnych i Regionalnych w Baszni Górnej uruchomiona zostanie produkcja oraz konfekcjonowanie wyrobów pszczelich oraz przetworów z owoców i warzyw produkowanych przez CIS i/lub miejscowych rolników.

24 Pomysły – szanse rozwoju
Sąsiedztwo sanatoriów w Horyńcu – Zdroju

25 Pomysły – szanse rozwoju
Przejście graniczne Budomierz – Hruszew

26 CIS Dąbrowa – i co dalej KIS
KRESOWA OSADA zespół budynków: karczma/hotel, muzeum, warsztaty rzemiosł, skansen Dostarczanie ekologicznych produktów spożywczych (miody, oleje, zioła) i wyrobów rzemiosła tradycyjnego Obsługa obiektu, usługi gastronomiczne, hotelowe, organizacja pobytu, sprzedaż wyrobów Warsztat „Gastronomiczno -rolniczy” Warsztat „Rękodzielniczy” Warsztat „Leśny” Warsztat „Opiekuńczy” CIS Dąbrowa Spółdzielnia Socjalna lub prywatna firma „Kresowe Osada” usługi cateringowe, hotelarskie, tradycyjne rzemiosła, obsługa turystów, obsługa obiektu „Kresowa Osada” Produkty spożywcze, usługi Zbyt produktów, zlecenia, rynek zbytu produktów, promocja KIS przygotowanie kandydatów dla CIS, organizacja robót publicznych, działania terapeutyczne, edukacyjno - pomocowe, poradnictwo prawno- administracyjne Współpraca w ramach projektu „Kresowa Osada”

27 Spółdzielnia Socjalna „Złote Runo”
7 czerwca 2013 r. – rejestracja pierwszej w województwie podkarpackim spółdzielni socjalnej osób prawnych od 23 września 2013 r. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Złote Runo” zatrudnia 5 mężczyzn dotychczas bezrobotnych i prowadzi działalność w zakresie: - usług leśnych - zarządzania cmentarzami komunalnymi i parafialnymi - robót remontowo-budowlanych

28 Spółdzielnia Bawialnia dla dzieci
Na rok 2014 planowane jest uruchomienie spółdzielni socjalnej osób fizycznych w Dąbkowie W ramach tej spółdzielni zakładane jest powstanie działalności bawialni dla dzieci, a w perspektywie Klub Dziecięcy i przedszkola. Gmina przygotowuje infrastrukturę dla potrzeb działalności spółdzielni. Obecnie kandydatki na członków spółdzielni uczestniczą w projekcie szkoleniowym POKL w ramach którego nabędą odpowiednie do prowadzenia tej działalności kompetencje.

29 Dziękuję za uwagę Zapraszamy także do odwiedzenia:
Kresowej Osady w Baszni Dolnej Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie tel Gmina Lubaczów ul. Jasna 1, Lubaczów tel , fax


Pobierz ppt "Ekonomia solidarna narzędziem tworzenia miejsc pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google