Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia solidarna narzędziem tworzenia miejsc pracy na przykładzie Gminy Lubaczów Rzeszów 05.11.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia solidarna narzędziem tworzenia miejsc pracy na przykładzie Gminy Lubaczów Rzeszów 05.11.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia solidarna narzędziem tworzenia miejsc pracy na przykładzie Gminy Lubaczów Rzeszów 05.11.2013 r.

2 Zasiłek + Praca na czarno Bezrobocie + GOPS i/lub praca na czarno Prace Interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Diagnoza i praktyka

3 Wzrost kwalifikacji mieszkańców szansą rozwoju Gminy Lubaczów poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Nowe kwalifikacje szansą na rozwój mieszkańców Gminy Lubaczów, działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt systemy Czas na aktywność w Gminie Lubaczów, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego realizację rozpoczął w 2008 roku Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie.

4 Na 152 uczestników projektów POKL realizowanych w latach 2008-2012 w Gminie Lubaczów finansowanych ze środków POKL kilka osób znalazło zatrudnienie.

5 Wnioski do jakich doszliśmy Jedyny efektywny sposób walki z bezrobociem to tworzenie: 1. Warunków do rozwoju działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby lub ich tworzenie. 2. Aktywizacja osób pozostających bez pracy 3. Tworzenie lub wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy. 4. Tworzenie rynku (zapewnianie zbytu) produkcji w początkowym okresie działania firm

6 Z uwagi na duże potrzeby w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej od 2008 r. zintensyfikowane zostały działania związane z pozyskiwaniem środków na te cele. Uchwałą z 3 lipca 2008 Nr XXI/225/2008 w sprawie zmiany statutu GOPS w Lubaczowie Rada Gminy Lubaczów utworzyła Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie. Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie działa od tego momentu jako komórka organizacyjna GOPS z 1 pracownikiem – koordynatorem KIS. W ramach działalności KIS w latach 2008/2010 realizowano 3 projekty ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu natomiast w latach 2012/2013 kolejne 2 projekty. Początki KIS i aktywizacji społecznej

7 Działania miękkie KIS i projekty MPiPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi reintegrację zawodową i społeczną w Klubie Integracji Społecznej. W latach 2008-2013 mieszkańcy Gminy Lubaczów korzystali ze szkoleń, kursów i porad prawnych.

8 W 2009 r. Gmina Lubaczów rozpoczęła starania o modernizację budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie ze środków RPO. W celu jest zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy a także podwyższenia ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy w latach 2010/2011 Gmina Lubaczów zrealizowała projekt pn. Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej dofinansowany ze środków RPO WP 2007-2013 w ramach działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej w wyniku przebudowy powstały sala wykładowa, sala zajęć ruchowych, 2 gabinety specjalistyczne do spotkań indywidualnych, 4 pracownie warsztatowo – terapeutyczne, pokój biurowy z zapleczem socjalnym, węzeł sanitarny z WC, szatnia i zakupiono niezbędne wyposażenie Początki KIS i aktywizacji społecznej

9 Projekty MP i PS 2012/2013 W 2012 r. Gmina przystąpiła do realizacji 2 kolejnych projektów ze środków programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w ramach konkursu: Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych pn. Chcesz, potrafisz, możesz … budżet 100 000 zł Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego Glina, słoma i drewno - budownictwo naturalne szansą na własny dom w Gminie Lubaczów budżet 100 000 zł

10 Projekty AFPWS 2012/2013 Były to szkolenia gastronomiczne i krawieckie w ramach projektu zakupiono materiały i narzędzia do tych szkoleń oraz przeprowadzono kurs budownictwa naturalnego

11 Z projektów MP i PS oprócz przeszkolenia uczestników, co w projektach POKL było głównym produktem, zakupione zostały na rzecz Gminy niezbędne maszyny, urządzenia i materiały, które mogły być wykorzystane do dalszej aktywizacji następnych osób. Efekty AFPWS

12 BARKA i partnerstwo lokalne Wiosną 2011 r. Gmina Lubaczów przystąpiła do współpracy z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA. Celem projektu było zawiązywanie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju gospodarki solidarnej i w efekcie tworzenie warunków jej rozwoju. W efekcie nawiązanej współpracy 23 marca 2012 r. w Dąbrowie zawarto porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju gospodarki społecznej w Gminie Lubaczów i Powiecie Lubaczowskim.

13 CIS powołano uchwałą Nr XVII/201/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Decyzją Wojewody Podkarpackiego S I.9420.5.1.2012.MW z dnia 30 kwietnia 2012 r. nadano CIS status jednostki realizującej reintegrację zawodową i społeczną W dniu 16-06-2012 r. Gmina otrzymała informację o przyznaniu środków na funkcjonowanie w okresie 3 pierwszych miesięcy i dotację inwestycyjną

14 CIS Dąbrowa Co z tego mają uczestnicy zajęć? praca 7h dziennie (4 dni urlopu na rok), posiłek, świadczenie integracyjne w wysokości równej wysokości zasiłku dla bezrobotnych (761,14 zł brutto), premia integracyjna z zysków CIS w wysokości max. 20% świadczenia miesięcznie, zajęcia integracyjne, szkolenie zawodowe, przygotowanie do samozatrudnienia w ramach np. spółdzielni socjalnej, czas uczestnictwa w CIS liczy się do stażu pracy (i np. do emerytury). uczestnictwo w CIS może trwać do 18 m-cy

15 Leśny usługi leśne w lasach mienia gminnego Opiekuńczy usługi opiekuńcze Rękodzielniczy prowadzenie warsztatu stolarskiego, prowadzenie warsztatów rękodzieła drobne usługi remontowe na rzecz jednostek gminnych Gastronomiczno-rolniczy usługi cateringowe gospodarowanie na gruntach rolnych mienia gminnego uprawa warzyw na własne potrzeby i sprzedaż

16 Warsztat usług leśnych

17 Warsztat gastronomiczno-rolniczy

18 Warsztat rzemieślniczo-rękodzielniczy

19 Efekty działania CIS W dniu 1 lipca 2012 r. zajęcia rozpoczęło 20 uczestników. Z tej liczby 9 opuściło CIS w tym: - 3 osoby przystąpiły do WSS Złote Runo - 2 osoby pracują w innych podmiotach Pozostali uczestnicy mają przedłużony okres integracji do 18 m-cy. W marcu 2013 r. do CIS przystąpiło 12 nowych uczestników skierowanych tam przez GOPS.

20 Organizacja imprez kulturalnych Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła Miodowej Majówki

21 Powstanie infrastruktury turystycznej (trasy rowerowe, Kresowa Osada, zbiornik retencyjny w Borowej Górze) Powstała infrastruktura pobudza do kooperacji i tworzenia inicjatyw mieszkańców (pszczelarze, producenci żywności, agroturystyka)

22 Projekt Utworzenie "Kresowej Osady" oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansa dla obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów realizowany ze środków RPO WP 207-2013 w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

23 CIS Dąbrowa – rozbudowa warsztatu ogrodniczego Obecnie w ramach zmiany profilu warsztatów CIS planowany jest rozwój działalność w zakresie ogrodnictwa, sadownictwa i rolnictwa.

24 Sąsiedztwo sanatoriów w Horyńcu – Zdroju

25 Przejście graniczne Budomierz – Hruszew

26 Warsztat Gastronomiczno -rolniczy Warsztat Rękodzielniczy Warsztat Leśny Warsztat Opiekuńczy CIS Dąbrowa KRESOWA OSADA zespół budynków: karczma/hotel, muzeum, warsztaty rzemiosł, skansen Spółdzielnia Socjalna lub prywatna firma Kresowe Osada usługi cateringowe, hotelarskie, tradycyjne rzemiosła, obsługa turystów, obsługa obiektu Kresowa Osada Produkty spożywcze, usługi Zbyt produktów, zlecenia, rynek zbytu produktów, promocja Obsługa obiektu, usługi gastronomiczne, hotelowe, organizacja pobytu, sprzedaż wyrobów Dostarczanie ekologicznych produktów spożywczych (miody, oleje, zioła) i wyrobów rzemiosła tradycyjnego Współpraca w ramach projektu Kresowa Osada KIS przygotowanie kandydatów dla CIS, organizacja robót publicznych, działania terapeutyczne, edukacyjno - pomocowe, poradnictwo prawno- administracyjne

27 Spółdzielnia Socjalna Złote Runo 7 czerwca 2013 r. – rejestracja pierwszej w województwie podkarpackim spółdzielni socjalnej osób prawnych od 23 września 2013 r. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Złote Runo zatrudnia 5 mężczyzn dotychczas bezrobotnych i prowadzi działalność w zakresie: - usług leśnych - zarządzania cmentarzami komunalnymi i parafialnymi - robót remontowo-budowlanych

28 Spółdzielnia Bawialnia dla dzieci Na rok 2014 planowane jest uruchomienie spółdzielni socjalnej osób fizycznych w Dąbkowie W ramach tej spółdzielni zakładane jest powstanie działalności bawialni dla dzieci, a w perspektywie Klub Dziecięcy i przedszkola. Gmina przygotowuje infrastrukturę dla potrzeb działalności spółdzielni. Obecnie kandydatki na członków spółdzielni uczestniczą w projekcie szkoleniowym POKL w ramach którego nabędą odpowiednie do prowadzenia tej działalności kompetencje.

29 Zapraszamy także do odwiedzenia: Kresowej Osady w Baszni Dolnej http://www.kresowaosada.pl/ http://www.kresowaosada.pl/ Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie tel. 508 602 663 http://cis.lubaczow.com.plhttp://cis.lubaczow.com.pl Gmina Lubaczów ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów tel. 16 6321684, fax. 17 717 36 55 urzad@lubaczow.com.pl urzad@lubaczow.com.pl www. lubaczow.com.plwww. lubaczow.com.pl


Pobierz ppt "Ekonomia solidarna narzędziem tworzenia miejsc pracy na przykładzie Gminy Lubaczów Rzeszów 05.11.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google