Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r.
Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r. Wałbrzych, 27 sierpnia 2013 r. Legnica, 28 sierpnia 2013 r. Wrocław, 30 sierpnia 2013 r.

2 Szkoły dolnośląskie według typów w latach szkolnych 2010/2011 - 2012/2013

3 Opinie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dotyczące zmian w sieci szkół publicznych w latach szkolnych 2010/2011 – 2012/2013 2010/2011 2011/2012 2012/2013 likwidacje szkół 60 127 111 połączenia szkoły podstawowej z gimnazjum 9 11 4 przekształcenia szkół 18 57 - przekazanie przez jst prowadzenia szkoły osobie prawnej lub osobie fizycznej 2 3 Ogółem 87 197 118

4 Liczba wydanych opinii – 217 w tym:
Opiniowanie spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty przez szkoły niepubliczne (od do r.) Wnioski składane przez osoby prowadzące : zakładanie szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej – 124 wnioski nadanie uprawnień szkoły publicznej w trakcie działalności – 3 wnioski zmiany w danych zgłoszonych do ewidencji – 171 wniosków . Liczba wydanych opinii – 217 w tym: opinia pozytywna – 215 opinia negatywna – 2

5 Placówki dolnośląskie według rodzajów w latach szkolnych 20010/2011 - 2012/2013
5

6 Akredytacje placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli (od r. do r.)

7 Egzaminy na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w latach szkolnych 2010/2011 - 2012/2013
2011/2012 2012/2013 (od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) tytuł zawodowy tytuł mistrza Działające Państwowe Komisje Egzaminacyjne 33 32 30 31 Przeprowadzone egzaminy 16 10 5

8 rok szkolny 2010/2011 rok szkolny 2011/2012 rok szkolny 2012/2013
Liczba nauczycieli w dolnośląskich szkołach i placówkach w latach szkolnych 2010/ /2013 53 600 rok szkolny 2010/2011 53 253 rok szkolny 2011/2012 52 861 rok szkolny 2012/2013

9 Liczba nauczycieli w dolnośląskich szkołach i placówkach według stopni awansu zawodowego w latach szkolnych 2010/ /2013

10 Awans zawodowy 1518 1160 1109 1437 1068 833 Liczba:
Postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego Liczba: 2010/2011 2011/2012 2012/2013 złożonych wniosków 1518 1160 1109 nauczycieli, którzy uzyskali akceptację komisji 1437 1068 833 stan na 22 VIII 2013

11 Zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie osób nieposiadających kwalifikacji w latach szkolnych 2010/ /2013 Liczba wniosków: 2010/2011 2011/2012 2012/2013 art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela 964 1028 771 art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty 198 224 128 Wydane zgody ogółem 1162 1252 899 Odmowa wydania zgody 26 28 14

12 Liczba osób, które ukończyły kurs
Zadania zrealizowane przez placówki dolnośląskie na podstawie zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Wydane zgody na prowadzenie kursu: L.p. Rodzaj kursu Liczba kursów Liczba osób, które ukończyły kurs 1 kwalifikacyjny 68 941 2 pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 36 393 3 dla wychowawców kolonii 41 1176 4 dla kierowników kolonii

13 Formy doskonalące dla nauczycieli realizowane w ramach grantów DKO w 2012 roku
Temat Liczba uczestników Pragmatyka szkolna w zakresie umiejętności tworzenia, wyboru i modyfikowania programów nauczania w kształceniu zawodowym (szkolenie, 10 godz.) 60 Śladami dziedzictwa narodowego na kresach wschodnich, edukacja patriotyczna (szkolenie, 30 godz.) 40 Metody kształcenia i ocena ich efektywności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (szkolenie, 15 godz.) 120 Umiejętności interpersonalne nauczycieli w szczególności w relacji z uczniem i rodzicem (szkolenie, 30 godz.) 80 Kształcenie umiejętności nauczycieli w zakresie oceny dojrzałości szkolnej dzieci (szkolenie), 60 godz. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (studia podyplomowe, min. 220 godz.) Efektywne sposoby poprawy wyników kształcenia w szkołach podstawowych z wykorzystaniem analiz wyników sprawdzianu (szkolenie, 15 godz.) ok. 450

14 Formy doskonalące dla nauczycieli realizowane w ramach grantów DKO w 2013 roku
Temat Liczba uczestników Praca z uczniem zdolnym w Szkołach Wspierających Uzdolnienie (szkolenie) 60 Szachy w edukacji wczesnoszkolnej, jako gra wspierająca rozwój uczniów (szkolenie, 3 gr. x 20 os.) Tworzenie programów nauczania uwzględniających podstawę programową w zakresie kształcenia zawodowego (szkolenie, 2 gr. po 30 os.) Skuteczne i ciekawe metody teatralne w edukacji szkolnej (warsztaty, 25 os.) 25 Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego w projektowaniu procesu dydaktycznego (szkolenie rad pedagogicznych, 20 grup x 25 os.) 500 Wykorzystanie wyników sprawdzianu po VI klasie w projektowaniu procesu dydaktycznego (szkolenie rad pedagogicznych, 20 grup x 25 os.) Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego w projektowaniu procesu dydaktycznego (szkolenie rad pedagogicznych, 20 grup x 25 os.) Wykorzystanie EWD do wewnątrzszkolnych analiz wyników egzaminów zewnętrznych (szkolenie rad pedagogicznych, 15 grup) ok. 500 Nauczyciel - opiekunem praktyk studenckich w szkole (kurs z elementami szkolenia na odległość) 100

15 Formy doskonalące dla nauczycieli realizowane w ramach grantów DKO w 2013 roku
Temat Liczba uczestników Wykorzystanie waluacji zewnętrznej w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły / placówki (szkolenie rad pedagogicznych, 15 grup) ok. 500 Zadania nauczyciela - opiekuna szkolnego pocztu sztandarowego (szkolenie, 4 gr. X 40 os.) 160 Edukacja przyjazna sześciolatkowi w szkole podstawowej (szkolenie, 4 gr. X 25 os.) 100 Szkoła pełna ruchu - gry i zabawy na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I - III szkoły podstawowej (warsztaty, 4 gr. X 20 os.) 80 Konferencje metodyczne dla nauczycieli matematyki, języka polskiego i historii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (9 konferencji jednodniowych) 900 Wykorzystanie analiz wyników sprawdzianu i egzaminów służących poprawie efektywności kształcenia (szkolenie rad pedagogicznych, 20 grup) ok. 600 Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności logicznych i społeczno - komunikacyjnych wraz z narzędziami kształtowania tych kompetencji u uczniów (kurs) 120

16 Oceny pracy dyrektora – 210, w tym:
Oceny pracy dyrektora i odwołania od oceny pracy nauczyciela w roku szkolnym 2012/2013 (od r. do r.) Oceny pracy dyrektora – 210, w tym: dobra – 29 wyróżniająca – 181 Odwołanie od oceny pracy nauczyciela - 2 utrzymano ocenę dobrą – 2 Odwołanie od oceny dorobku zawodowego nauczyciela – 6 utrzymano ocenę negatywną – 1 podwyższono ocenę do pozytywnej – 5

17 161 konkursów na stanowisko dyrektora
Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły/ placówki i odwoływanie ze stanowiska w roku szkolnym 2012/2013 (od r. do r.) 161 konkursów na stanowisko dyrektora 195 pozytywnych opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 2 negatywne opinie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 21 wniosków o opinię w sprawie odwołania dyrektora, w każdym przypadku odmowa zajęcia stanowiska przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

18 Liczba uczniów w dolnośląskich szkołach w latach szkolnych 2010/2011 - 2012/2013

19 Egzamin dojrzałości w roku szkolnym 2012/2013
przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty sesja zimowa wydano 7 skierowań do egzaminu przystąpiło 7 osób egzamin dojrzałości zdało 7 osób

20 Tytuł mistrza w zawodzie
Uzyskane tytuły zawodowe i tytuły mistrza w zawodzie w roku szkolnym 2012/2013 Tytuł zawodowy 5 zawodów 67 wydanych świadectw Tytuł mistrza w zawodzie 50 wydanych dyplomów

21 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2012/2013
Konkursy „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „zDolny Ślązaczek” uczestników z 1001 szkół (608 szkół podstawowych i 393 gimnazjów) 479 finalistów (49 uczniów szkół podstawowych i 430 gimnazjalistów) 154 laureatów, w tym 25 wielokrotnych

22 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2012/2013
Konkurs „Liga Naukowa” w konkursie wzięło udział 7776 uczniów ze 190 gimnazjów (3857 uczestniczyło w Lidze Humanistycznej, 3919 w Lidze Matematycznej) w finale uczestniczyło 400 uczniów tytuł laureata uzyskało 30 uczniów Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – O niepodległość i granice Rzeczpospolitej” w konkursie wzięło udział 150 uczniów z 65 szkół podstawowych i gimnazjów (133 uczniów z gimnazjów, 17 ze szkół podstawowych) w etapie wojewódzkim uczestniczyło 45 uczniów tytuł finalisty uzyskało 40 uczniów, w tym 5 ze szkół podstawowych tytuł laureata uzyskało 4 uczniów, w tym 1 ze szkoły podstawowej

23 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2012/2013
Tytuł laureata lub finalisty został przyznany 192 uczniom z 47 szkół dolnośląskich biorącym udział w 52 olimpiadach i turniejach. Tytuł wielokrotnego laureata i finalisty zdobyło 27 uczniów Uczniowie szkół dolnośląskich: XIV LO we Wrocławiu – 1 uczeń i Gimnazjum 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu – 1 uczeń, zakwalifikowali się do udziału w międzynarodowych olimpiadach informatycznych.

24 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2012/2013
Szkoły, z których wywodzi się najwięcej laureatów i finalistów olimpiad i turniejów: XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu – 47 osób Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu – 47 osób, III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu – 17 osób, XII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu – 14 osób, II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu – 13 osób, I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy – 10 osób, VII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu – 7 osób I Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu – 7 osób, I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze - 6 osób

25 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2012/2013
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2012/2013 uzyskało 262 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/2013 uzyskało 22 uczniów. Do udziału w obradach XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zakwalifikowanych zostało 32 uczniów z 16 szkół dolnośląskich (7 szkół ponadgimnazjalnych i 9 gimnazjów)

26 Działalność innowacyjna, praca z uczniem zdolnym w roku szkolnym 2012/2013
Zgłoszone do KO we Wrocławiu innowacje pedagogiczne Liczba placówek posiadających certyfikat szkoły wspierającej uzdolnienia – 48 szkół i przedszkoli Zgłoszone do KO wycieczki zagraniczne

27 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
S K A R G I w roku szkolnym 2012/2013

28 Skargi w latach szkolnych 2010/2011 – 2012/2013

29 Tematyka skarg w roku szkolnym 2012/2013

30 Sposób rozpatrzenia skarg w roku szkolnym 2012/2013 (stan na 1 lipca 2013 r.)
30

31 Wszczęte postępowania wyjaśniające przez Rzecznika Dyscyplinarnego przy Wojewodzie Dolnośląskim (od do ) 2010/2011 2011/2012 2012/2013 ogółem 30 54 25 przekazane do Komisji Dyscyplinarnej 15 21 8 umorzone 29 12 w toku - 4 5

32 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
E W A L U A C J E w roku szkolnym 2012/2013

33 Ewaluacje w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2010 – 2013 (stan na 01
Ewaluacje w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2010 – 2013 (stan na r.) Szkoły/placówki Polska Dolny Śląsk przedszkola i punkty przedszkolne 1856 99 szkoły różnych typów i rodzajów 7357 570 placówki oświatowo-wychowawcze 16 1 placówki kształcenia praktycznego, ustawicznego i ODDZ 2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne i specjalistyczne 233 14 ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 3 bursy 4 placówki doskonalenia nauczycieli 51 biblioteki pedagogiczne 32 ogółem 9554 693

34 Ewaluacje w województwie dolnośląskim w latach szkolnych 2009/2010 - 2012/2013
Rodzaj ewaluacji 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 całościowa 4 24 47 101 problemowa 12 86 162 276 Ogółem 16 110 209 377

35 Ewaluacje w powiatach w latach szkolnych 2009/2010 – 2012/2013

36 Ewaluacje w województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2012/2013
Liczba ewaluacji Typ szkoły/placówki 60 Przedszkola 130 Szkoły podstawowe 95 Gimnazja 76 Szkoły ponadgimnazjalne 10 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 1 Placówki doskonalenia nauczycieli 3 Biblioteki pedagogiczne Bursy Młodzieżowe domy kultury

37 Ewaluacje w powiatach w roku szkolnym 2012/2013

38 Plan ewaluacji w roku szkolnym 2012/2013
całościowe - 30% wszystkich ewaluacji w obszarach „Efekty” i „Zarządzanie” - 30% wszystkich ewaluacji w obszarach „Procesy” i „Środowisko” - 30% wszystkich ewaluacji w obszarze „Zarządzanie” – 10% wszystkich ewaluacji

39 Liczba ewaluacji w poszczególnych obszarach w roku szkolnym 2012/2013

40 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich przedszkolach szkołach i placówkach w obszarze „Efekty”

41 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich przedszkolach szkołach i placówkach w obszarze „Procesy”

42 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich przedszkolach szkołach i placówkach w obszarze „Środowisko”

43 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich przedszkolach szkołach i placówkach w obszarze „Zarządzanie”

44 Ogólne wyniki ewaluacji przedszkoli, szkół i placówek w województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2012/2013 Obszary Procent przedszkoli, szkół i placówek spełniających wymaganie na poziomach: A B C D E Efekty 6,3% 74,3% 17,1% 2,3% 0% Procesy 8,0% 76,5% 14,2% 1,1% 0,3% Środowisko 9,2% 79,3% 9,8% 1,5% 0,1% Zarządzanie 7,0% 79,2% 12,1% 1,7%

45 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
K O N T R O L E w roku szkolnym 2012/2013

46 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
K O N T R O L E P L A N O W E w roku szkolnym 2012/2013

47 Liczba tematów kontroli planowych – 10
Kontrole planowe ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/2013 Liczba tematów kontroli planowych – 10 Liczba zaplanowanych kontroli– 548 Liczba przeprowadzonych kontroli - 567

48 Liczna kontroli planowych w powiatach w roku szkolnym 2012/2013

49 Liczba skontrolowanych szkół / przedszkoli
Tematy kontroli Liczba skontrolowanych szkół / przedszkoli 1 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej 6 2 Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach 103 3 Zapewnienie uczniom przez publiczną szkołę podstawową możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej. 67 4 Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach 26 5 Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach 35 Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne. 45

50 Liczba skontrolowanych szkół / przedszkoli
Tematy kontroli Liczba skontrolowanych szkół / przedszkoli 7 Prawidłowość organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 20 8 Organizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w ogólnodostępnych publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych 17 9 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z przepisami prawa w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych 182 10 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 67

51 Wyniki kontroli planowych w roku szkolnym 2012/2013

52 Wskaźnik procentowy szkół / przedszkoli, którym wydano zalecenia w poszczególnych tematach kontroli

53 Zalecenia wydane po kontrolach planowych dotyczyły:
niewłaściwego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania: księgi ewidencji dzieci / księgi ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów, dziennika zajęć w świetlicy lub zajęć rewalidacyjnych, innej dokumentacji szkolnej - zeszytów obserwacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych ogółem 69 zaleceń

54 Zalecenia wydane po kontrolach planowych dotyczyły:
organizowania indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wymiarze mniejszym niż 2 godzin dziennie dla każdego uczestnika zajęć zaleceń

55 Zalecenia wydane po kontrolach planowych dotyczyły:
przekraczania określonej przepisami prawa liczby 25 dzieci w grupach świetlicowych lub oddziałach przedszkolnych zaleceń

56 Zalecenia wydane po kontrolach planowych dotyczyły:
braku lub niewłaściwych zapisów w statutach: szkół podstawowych w zakresie ich celów i zadań np. w zakresie udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej czy organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, bibliotek pedagogicznych w zakresie ich organizacji ogółem 11 zaleceń

57 Zalecenia wydane po kontrolach planowych dotyczyły:
braku współpracy z psychologiem w zakresie opracowywania indywidualnego programu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia - 7 zaleceń niedostosowywania w oddziałach przedszkolnych czasu trwania zajęć prowadzonych dodatkowo do możliwości rozwojowych dzieci - 5 zaleceń

58 Zalecenia wydane po kontrolach planowych dotyczyły:
podejmowania przez dyrektora decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego bez zasięgnięcia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej – 4 zalecenia zatrudniania nauczycieli nieposiadających wymaganych lub udokumentowanych kwalifikacji do pracy na danym stanowisku i bez zgody kuratora oświaty - 4 zalecenia nieprawidłowego organizowania zajęć rewalidacyjnych z godzin na podstawie art. 42 Karty Nauczyciela – 3 zalecenia

59 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
K O N T R O L E D O R A Ź N E w roku szkolnym 2012/2013

60 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli doraźnych
Liczba kontroli (do r.) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 7 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 10 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 3 przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 6 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 42 warunki edukacji przedszkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich 118 prawidłowość wyboru podręczników szkolnych 79 inne 160 Ogółem 428

61 Zalecenia wydane po przeprowadzonych kontrolach doraźnych w roku szkolnym 2012/2013

62 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
W S P O M A G A N I E w roku szkolnym 2012/2013

63 Zakres tematyczny narad, konferencji i szkoleń organizowanych przez DKO
Cykliczne spotkania Rady Konsultacyjnej ds. Kształcenia Zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej Zarządzanie talentami w szkole Monitorowanie postępów szkół w realizacji projektów unijnych programu Comenius Monitorowanie postępów szkół w realizacji projektów unijnych programów Leonardo da Vinci Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli szkół aplikujących do programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Rozwój kompetencji metodycznych kadr systemu edukacji w obszarze budowania współpracy na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego Spotkanie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

64 Konferencja dla dyrektorów szkół i koordynatorów programu „Cyfrowa szkoła”
Cykl konferencji nt. zmian wynikających z przepisów prawa w zakresie szkolnictwa zawodowego Uczeń sześcioletni w przyjaznej szkole – cykl konferencji Organizacja współpracy kuratora oświaty z jednostkami samorządu terytorialnego Spotkania Rady Konsultacyjnej ds. Integracji przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty Przyjaźnie z przedszkola do szkoły – cykl konferencji Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w rzeczywistości szkolnej Konferencja Komitetu ds. Edukacji przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy transgranicznej Konferencje informacyjne dla delegacji zagranicznych władz oświatowych, dyrektorów i nauczycieli szkół europejskich współpracujących z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

65 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
MONITOROWANIE w roku szkolnym 2012/2013

66 Monitorowanie Przeprowadzone z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej
Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego. W monitorowaniu wzięło udział 427 dolnośląskich przedszkoli i innych formy wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących.

67 Monitorowanie Przeprowadzone z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej
Planowanie i realizacja przez dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych działań mających na celu wspomaganie rodziców w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6 – letnie realizacji obowiązku szkolnego. Planowanie i wykonanie przez placówki doskonalenia nauczycieli organizowania i prowadzenia doskonalenia m.in. w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Planowanie i wykonanie przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne działań związanych z kierunkiem polityki oświatowej w roku szkolnym 2012/2013 pn. „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżanie wieku szkolnego do 6 lat”. Identyfikacja potrzeb i zasobów szkoły w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa uczniów.

68 Monitorowanie Przeprowadzone z inicjatywy Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Sposób wyboru podręczników w dolnośląskich szkołach oraz ich dystrybucji wśród uczniów. W monitorowaniu wzięło udział 206 szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników, zasadniczych szkół zawodowych.

69 Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r.
Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r. Wałbrzych, 27 sierpnia 2013 r. Legnica, 28 sierpnia 2013 r. Wrocław, 30 sierpnia 2013 r.


Pobierz ppt "Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google