Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Warszawa, 16 maja 2013 r.

2 Warszawa, 16 maja 2013 r. analiza wyników badań,
wnioski i interpretacje spotkania konsultacyjne wstępne ustalenia, wskazanie obszarów i próba ich powiązania konsultacje pisemne powiązanie obszarów dla efektów synergii w ramach spotkań konsultacyjnych projekt ram dla inteligentnej specjalizacji konsultacje społeczne dokumentu Zadanie Termin Diagnoza styczeń/luty 2013 Konsultacje robocze wniosków z Diagnozy stanowiące podstawę dla propozycji inteligentnej specjalizacji marzec/kwiecień 2013 Opiniowanie i rekomendacje marzec/kwiecień 2013 Konsultacje społeczne marzec/kwiecień 2013 Określenie wstępnych obszarów inteligentnej specjalizacji marzec 2013 Akceptacja ZW marzec 2013 Określenie celów i kierunków działań marzec 2013 Określenie systemu wdrażania i mechanizmów koordynacji marzec 2013 Określenie mechanizmów aktualizacji kwiecień 2013 Wstępny projekt RIS3 (I wersja) kwiecień 2013 Konsultacje społeczne oraz rekomendacje i opiniowanie kwiecień 2013 Wstępny projekt RIS3 (II wersja) kwiecień/Maj 2013 Projekt RIS3 Mazovia maj 2013 Uchwalenie RIS3 Mazovia czerwiec 2013 Warszawa, 16 maja 2013 r.

3 Cel główny Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE CEL STRATEGICZNY I Zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności CEL STRATEGICZNY II Wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw ukierunkowany na rozwój innowacyjności województwa mazowieckiego CEL STRATEGICZNY III Wzrost środków i efektywności wsparcia i finansowania działalności proinnowacyjnej w regionie społeczeństwo informacyjne " [ang. Information society] " nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji" CEL STRATEGICZNY IV Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych sprzyjających kreatywności oraz kooperacji CEL STRATEGICZNY V Wzmocnienie społeczeństwa informacyjnego jako zasadniczego czynnika dla rozwoju innowacyjności Warszawa, 16 maja 2013 r.

4 Cele operacyjne dla celu strategicznego I
Rozwój form współpracy w relacjach biznes – nauka – otoczenie, które gwarantują wymierne efekty dla gospodarki regionu Rozwój form współpracy w relacjach biznes – nauka – otoczenie, które gwarantują wymierne efekty dla biznesu 2) Wzrost aktywności małych i średnich podmiotów gospodarczych w sieciach kooperacji z najbardziej innowacyjnymi firmami krajowymi i zagranicznymi Rozwój struktur sieciowych (w tym klastrów, grup producenckich) Pobudzanie powstawania i rozwoju gron przedsiębiorczości (klastrów) i innych struktur sieciowych (w tym grup producenckich) Intensyfikacja badań naukowych, których wyniki odpowiadają potrzebom przedsiębiorców oraz przyczyniają się do współpracy i rozwoju powiązań sieciowych w regionie i w relacjach z otoczeniem Intensyfikacja badań naukowych, których wyniki przyczynią się do wyznaczania obszarów współpracy i rozwoju powiązań sieciowych w regionie i w relacjach z otoczeniem społeczeństwo informacyjne " [ang. Information society] " nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji" Warszawa, 16 maja 2013 r.

5 Cele operacyjne dla celu strategicznego II
Wzrost aktywności instytucji naukowych, przedsiębiorstw oraz klastrów Mazowsza na arenie międzynarodowej (eksport, sprzedaż licencji, import nowych technologii, outsourcing usług badawczych i rozwojowych, stymulowania międzynarodowych powiązań kooperacyjnych mazowieckich o charakterze innowacyjnym) Wzrost aktywności przedsiębiorstw Mazowsza na arenie międzynarodowej (eksport, sprzedaż licencji, import nowych technologii, stymulowania międzynarodowych powiązań kooperacyjnych mazowieckich o charakterze innowacyjnym Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych z sektorów wysokich technologii oraz liczby ośrodków badawczo-rozwojowych (lub ich części) zakładanych przez inwestorów zagranicznych, gwarantujących współpracę ze środowiskiem lokalnym Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych z sektorów wysokich technologii gwarantujących współpracę ze środowiskiem lokalnym 3) Wzrost liczby międzynarodowych projektów badawczych i rozwojowych realizowanych na Mazowszu 4) Efektywny marketing Mazowsza jako regionu innowacyjnego społeczeństwo informacyjne " [ang. Information society] " nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji" Warszawa, 16 maja 2013 r.

6 Cele operacyjne dla celu strategicznego III
Utworzenie trwałych mechanizmów komercjalizacji działalności badawczej Wspieranie przygotowania firm z Mazowsza do wykorzystania krajowych i zagranicznych programów badawczych Wspieranie przygotowania firm z Mazowsza do wykorzystania krajowych i zagranicznych programów badawczych oraz funduszy strukturalnych 3) Wspieranie firm z Mazowsza w realizacji projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań 4) Wzrost środków na innowacyjne projekty małych i średnich firm (w tym spin-off zakładanych przez absolwentów i pracowników uczelni) 5) Wzrost skuteczności administracji samorządowej w zakresie wydatkowania funduszy strukturalnych na cele związane ze Strategią społeczeństwo informacyjne " [ang. Information society] " nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji" Warszawa, 16 maja 2013 r.

7 Cele operacyjne dla celu strategicznego IV
Skuteczna promocja postaw przedsiębiorczych związanych z innowacyjnością oraz wspieranie inicjatyw promujących dobre praktyki firm i instytucji Mazowsza w efektywnym wykorzystaniu instrumentów wspierania innowacji Skuteczna promocja postaw przedsiębiorczych związanych z innowacyjnością 2) Wzrost aktywności samorządu regionalnego w budowie sieci promocji Mazowsza jako regionu innowacyjnego 3) Wspieranie budowania zaufania społecznego i kapitału społecznego wśród podmiotów gospodarki Mazowsza Wspieranie inicjatyw promujących: sukcesy we współpracy w procesach innowacyjnych, sukcesy firm i instytucji Mazowsza w efektywnym wykorzystaniu instrumentów wspierania innowacji Promocja postaw oraz inicjatyw sprzyjających inicjowaniu i wdrażaniu innowacji społecznych w regionie Wspieranie inicjatyw promujących rozpowszechnianie i wykorzystanie Internetu społeczeństwo informacyjne " [ang. Information society] " nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji" Warszawa, 16 maja 2013 r.

8 Cele operacyjne dla celu strategicznego V
Wsparcie wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach 2) Wsparcie tworzenia i wdrażania inteligentnych systemów zarządzania oraz e-usług (e-admnistracja, e-zdrowie, e-logistyka, e-finanse, e-handel, e-praca) 3) Wspieranie inicjatyw promujących rozpowszechnianie i wykorzystanie Internetu 4) Zwiększenie umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych i włączenia cyfrowego społeczeństwo informacyjne " [ang. Information society] " nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji" Warszawa, 16 maja 2013 r.

9 Narzędzia wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości
wsparcie projektów w zakresie komercjalizacji wyników badań, promocja współpracy instytucji naukowych z przedsiębiorcami przy określaniu obszarów i problemów badawczych (sprzężenie zwrotne/urynkowienie działalności badawczej), działania z zakresu ochrony własności intelektualnej, wsparcie i promocja udziału firm w projektach innowacyjnych (także międzynarodowych), doradztwo dla firm, w szczególności w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania dla przedsięwzięć innowacyjnych, vouchery innowacji, społeczeństwo informacyjne " [ang. Information society] " nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji" Warszawa, 16 maja 2013 r.

10 Narzędzia wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości cd.
wspieranie wzornictwa przemysłowego, kształtowania wizerunku i budowania marki, m.in. poprzez organizację seminariów, spotkań z udziałem projektantów, przedsiębiorstw, itd., programy szkoleniowe dla firm i kadr instytucji otoczenia biznesu z zakresu współpracy międzynarodowej, innowacji, konkurencji, marketingu, praw własności intelektualnej i przemysłowej, wsparcie innowacyjnych projektów realizowanych przez instytucje otoczenia biznesu (a w szczególności parki technologiczne, centra transferu technologii i akademickie inkubatory przedsiębiorczości) we współpracy z mazowieckimi firmami i instytucjami, społeczeństwo informacyjne " [ang. Information society] " nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji" Warszawa, 16 maja 2013 r.

11 Narzędzia wspierania kooperacji i internacjonalizacji
tworzenie i udostępnianie źródeł informacji (katalogów, baz danych, itp.) oraz narzędzi wymiany wiedzy pomiędzy firmami i instytucjami w zakresie: potencjału naukowego i gospodarczego, innowacji i technologii, projektów innowacyjnych i dobrych praktyk, rynków zagranicznych i nawiązywania kontaktów z zagranicznymi podmiotami, możliwości inwestycyjnych, dostępnych narzędzi wspierania projektów innowacyjnych, organizacja targów innowacji, giełd, seminariów, konferencji, itp. sprzyjających inicjowaniu i utrwalaniu powiązań kooperacyjnych pomiędzy firmami, podmiotami sfery nauki i otoczeniem biznesu, udział w zagranicznych imprezach służących nawiązywaniu współpracy mazowieckich firm i instytucji z podmiotami zagranicznymi, społeczeństwo informacyjne " [ang. Information society] " nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji" Warszawa, 16 maja 2013 r.

12 Narzędzia wspierania kooperacji i internacjonalizacji cd.
stymulowanie tworzenia i rozwoju sieci współpracy (w tym struktur sieciowych) pomiędzy firmami i instytucjami działającymi na Mazowszu opracowanie i prowadzenie szkoleń dla administracji samorządowej i firm z zakresu pozyskiwania zagranicznych inwestorów i partnerów biznesowych, organizacja specjalistycznych (branżowych) kursów językowych, programy szkoleniowe dla pracowników samorządowych i kadr instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania innowacyjności, promocja potencjału oraz kreowanie wizerunku Mazowsza jako regionu innowacyjnego, promocja (także międzynarodowa) innowacyjnych przedsiębiorstw i przedsięwzięć z regionu społeczeństwo informacyjne " [ang. Information society] " nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji" Warszawa, 16 maja 2013 r.

13 Narzędzia wspierania budowy społeczeństwa innowacyjnego
kształtowanie świadomości i postaw innowacyjnych wśród przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek administracji samorządowej, wspieranie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim, identyfikacja i upowszechnianie informacji na temat dobrych praktyk w zakresie innowacyjności, wsparcie opracowania specjalistycznych programów edukacyjnych, kształtowanie postaw innowacyjnych i kreatywności wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wsparcie postaw pro-przedsiębiorczych i innowacyjnych w środowisku akademickim, a w szczególności prowadzenia badań stosowanych i prac rozwojowych na uczelniach, programy stypendialne i staże dla studentów i absolwentów, organizacja konkursów i plebiscytów popularyzujących innowacyjność oraz kreatywność, wykorzystanie innowacji społecznych, Warszawa, 16 maja 2013 r.

14 Inteligentna specjalizacja
narzędzie zwiększające efektywność działań załącznik do Regionalnej Strategii Innowacji poddawany przeglądowi co 2-3 lata ewentualna aktualizacja w procesie analogicznym do określenia, niezależna od aktualizacji RSI Warszawa, 16 maja 2013 r.

15 Inteligentna specjalizacja identyfikowana na podstawie powiązań i sprzężeń zwrotnych między: – poszczególnymi obszarami gospodarczymi, – poszczególnymi technologiami wiodącymi – obszarami gospodarczymi a technologiami wiodącymi Obszary gospodarcze Sektor rolno-spożywczy Sektor chemiczny Sektor medyczny Sektor energetyczny Sektor elektromaszynowy Technologie wiodące Biotechnologia Technologie informacyjno-komunikacyjne Nanotechnologie Elektronika i fotonika Procesy usługowe Usługi B2B, w tym usługi finansowe Usługi B+R Warszawa, 16 maja 2013 r.

16 Inteligentna specjalizacja określona na podstawie powiązań i sprzężeń zwrotnych między: – poszczególnymi obszarami gospodarczymi, – poszczególnymi technologiami wiodącymi – obszarami gospodarczymi a technologiami wiodącymi potencjał potrzeby Dotychczasowe osie bezpieczna produkcja żywności (m.in. technologie ograniczające zanieczyszczenia żywności w procesie produkcji i przetwarzania, minimalizowanie i wykorzystanie odpadów z produkcji rolno-spożywczej, materiały biodegradowalne, biopestycydy, rolnictwo precyzyjne) wysoka jakość życia (telemedycyna, nowoczesna aparatura medyczna, materiały i środki lecznicze, farmaceutyki) – choroby degeneracyjne i cywilizacyjne, przewlekłe wykluczające z rynku pracy i życia społecznego inteligentne systemy zarządzania, w tym inteligentne miasto i inteligentna wieś (dedykowane aplikacje internetowe, technologie komunikacyjne – M2M) Osie lub węzły powiązań Nowe metody diagnostyki i leczenia Gdzie? Usługi medyczne (telemedycyna, telekonsultacje) Nowoczesna aparatura badawcza (wykorzystanie nanotechnologii, fotoniki) Materiały i środki lecznicze (biotechnologie- np. bandaże, farmacja), Rehabilitacje i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych) Warszawa, 16 maja 2013 r.

17 V, VI V Warszawa, 16 maja 2013 r. analiza wyników badań,
wnioski i interpretacje spotkania konsultacyjne wstępne ustalenia, wskazanie obszarów i próba ich powiązania konsultacje pisemne powiązanie obszarów dla efektów synergii w ramach spotkań konsultacyjnych projekt ram dla inteligentnej specjalizacji konsultacje społeczne dokumentu V V, VI Zadanie Termin Diagnoza styczeń/luty 2013 Konsultacje robocze wniosków z Diagnozy stanowiące podstawę dla propozycji inteligentnej specjalizacji marzec/kwiecień 2013 Opiniowanie i rekomendacje marzec/kwiecień 2013 Konsultacje społeczne marzec/kwiecień 2013 Określenie wstępnych obszarów inteligentnej specjalizacji marzec 2013 Akceptacja ZW marzec 2013 Określenie celów i kierunków działań marzec 2013 Określenie systemu wdrażania i mechanizmów koordynacji marzec 2013 Określenie mechanizmów aktualizacji kwiecień 2013 Wstępny projekt RIS3 (I wersja) kwiecień 2013 Konsultacje społeczne oraz rekomendacje i opiniowanie kwiecień 2013 Wstępny projekt RIS3 (II wersja) kwiecień/Maj 2013 Projekt RIS3 Mazovia maj 2013 Uchwalenie RIS3 Mazovia czerwiec 2013 Warszawa, 16 maja 2013 r.

18 Dziękuję malgorzata.rudnicka@mazovia.pl rsi@mazovia.pl
Warszawa, 16 maja 2013 r.


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google