Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przygotowanie wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia do przekształceń 30 września 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przygotowanie wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia do przekształceń 30 września 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przygotowanie wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia do przekształceń 30 września 2009 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Plan prezentacji I.Kalendarz i realizacja zadań II.Stan przygotowania jednostek III.Dane finansowe IV.Propozycja Departamentu Ochrony Zdrowia V.Informacje dodatkowe 2

3 I. Kalendarz i realizacja zadań Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

4 4 I. Kalendarz i realizacja zadań Lp.DataDziałania zrealizowane 123.03.2009Stanowisko Sejmiku dot. przekształceń. 211.05.2009 Zarządzeniem Nr 42 Marszałka Woj. Lubuskiego - powołanie Zespołu ds. przekształceń SP ZOZ. 315.05.2009 Spotkanie z Dyrektorami siedmiu wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym pięciu, które zgłosiły chęć przystąpienia do rządowego programu wieloletniego oraz dwóch (LORO Świebodzin i Nowy Dworek), które chcą się przekształcić w terminie późniejszym - Nowy Dworek 31.12.2010, warunek LORO: restrukturyzacja mienia, będącego w jego zarządzaniu. Na spotkaniu Dyrektor Departamentu przedstawił Program rządowy i omówione zostały jego założenia. 425.05.2009Zespół ds. przekształceń odbył I posiedzenie, na którym podzielono zadania między jego członków: - Departament Skarbu i Finansów - dogłębna analiza sytuacji finansowej Województwa, pod kątem możliwości przejęcia zadłużenia likwidowanych SP ZOZ, - Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - analiza możliwości wydzielenia zbędnych terenów i nieruchomości, by przyszłe spółki rozpoczynały swoją działalność z optymalnym majątkiem, - Radca Prawny – zbadanie, jaka forma spółki będzie korzystniejsza dla Samorządu.

5 5 I. Kalendarz i realizacja zadań Lp.DataDziałania zrealizowane 5 od 27.05.2009 do 17.06.2009 odbywały się - z udziałem Dyrekcji Departamentu Ochrony Zdrowia indywidualne spotkania poszczególnych przekształcanych jednostek z LOW Narodowego Funduszu Zdrowia. Celem ich było ustalenie wspólnie z NFZ możliwości rozwoju jednostek na następne lata. 6 do 19.06.2009 złożone zostały opracowania, do których zobowiązano jednostki na spotkaniu w dn. 15.05.2009, zawierające: -analizę aktualnej sytuacji, -analizę rentowności poszczególnych oddziałów i usług, -określenie zadłużenia jednostek z podziałem na pracownicze, publicznoprawne i cywilnoprawne, -wykazy zobowiązań, -analizę majątku trwałego Szpitali. Opracowania zostały zweryfikowane przez Departament Ochrony Zdrowia i zgodnie z jego uwagami przez jednostki poprawione. 730.06.2009Zespół ds. przekształceń odbył posiedzenie podsumowujące dotychczasowe działania i określające zadania przyszłe. Do dnia posiedzenia Zespołu nie wpłynęła odpowiedź z Departamentu Skarbu i Finansów na temat możliwości restrukturyzacji i spłaty zobowiązań, powstałych w wyniku likwidacji SP ZOZ, przez Województwo Lubuskie oraz możliwości zabezpieczenia środków na działalność nowych podmiotów na okres ok. 2 miesięcy.

6 6 I. Kalendarz i realizacja zadań Lp.DataDziałania zrealizowane 89.07.2009 Wpłynęła odpowiedź z Departamentu Skarbu i Finansów - Skarbnik Województwa stwierdziła, że z uwagi na zadłużenie Województwa, nie jest możliwe przejęcie zobowiązań likwidowanych SP ZOZ-ów. Należy zatem rozważyć inne formy pomocy dla przekształcanych jednostek służby zdrowia. 913.07.2009 Poinformowano jednostki deklarujące chęć przekształcenia, o ukazaniu się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, niezbędnych dokumentów do realizacji przekształceń w ramach Programu. 10 od 03.08.2009 do 04.09.2009 Odbywały się konsultacje z przedstawicielami jednostek, mające na celu wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie pomocy przy tworzeniu dokumentów: -Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu, -Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, -Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze, -SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. -Lubuskiego Szpitala Specjalist. Pulm.-Kard. SPZOZ w Torzymiu 11 30.09.2009Dostarczenie do DZ programów naprawczych przez pięć zadłużonych jednostek (termin ustalony na spotkaniu w dn. 15.05.2009r.)

7 7 I. Kalendarz i realizacja zadań Lp.DataGłówne działania do zrealizowania Osoba odpowiedzialna 1 10-11.2009Weryfikacja programów naprawczych dostarczonych przez jednostki K. Zborowska A. Czetowicz 211.2009Przygotowanie projektu/ów uchwał/y Sejmiku o likwidacji SPZOZ M. Kozłowski Z. Czapnik 312.2009 Wstępne opracowanie biznesplanów jednostek w części dot. budżetu historycznego Dyrektorzy jednostek 401.2010 Wystąpienie o opinie do projektu/ów uchwał/y Sejmiku o likwidacji SP ZOZ wymagane art. 43 ust. 2 ustawy o zoz (Termin likwidacji: rozp. 01.07.2010 - zak. 30.06.2011 lub rozp. 01.01.2011 - zak. 31.12.2011) M. Kozłowski Z. Czapnik 504.2010 Powołanie uchwałami/łą Sejmiku spółek/spółki, których/ej zadaniem będzie utworzenie NZOZ Sejmik Woj. Lub. 6 04-07.2010 Przyjęcie projektu tekstu aktu założycielskiego spółki Zarząd Woj. Lub. 7 Decyzja o utworzeniu Spółki z o.o. i wyposażeniu jej w kapitał zakładowy oraz przyjęcie tekstu umowy Spółki Sejmik Woj. Lub. 8 Sporządzenie aktu notarialnego Spółki z o.o. Zarząd Woj. Lub. 9 Powołanie Rady Nadzorczej z osób upoważnionych Zarząd Woj. Lub. 10Powołanie zarządu Spółki z o.o. Rada Nadzorcza spółki

8 8 I. Kalendarz i realizacja zadań Lp.DataGłówne działania do zrealizowania Osoba odpowiedzialna 1106.2010 Podjęcie uchwały Sejmiku o likwidacji SPZOZ Sejmik Woj. Lub. 12 Utworzenie NZOZ przez nowo powołane/ą spółki/ę (uchwała spółki) Zarząd spółki 13 Przygotowanie projektów/u uchwał/y Sejmiku o przyjęciu programu reorganizacji SPZOZ (zawierającego m.in. propozycję restrukturyzacji i spłaty zobowiązań JST powstałych w wyniku likwidacji spzoz). Sejmik Woj. Lub. 14 Opracowanie wymaganych dokumentów do wystąpienia do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o ocenę BGK i NFZ Dyrektorzy jednostek 15 Wystąpienie do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o ocenę BGK i NFZ Zarząd Woj. Lub 16Skierowanie do wojewody wniosków/u o objęcie Programem Zarząd Woj. Lub

9 9 UWAGI: Ze względu na art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), który mówi, że: 6. Zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, lub odpowiednio publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Ważne jest: -jakie zobowiązania może udźwignąć Samorząd Województwa; -ścisłe określenie daty przekształcenia (data graniczna), ze względu na konieczność precyzyjnego opracowania dokumentów (biznesplanu). Zagrożenie: nie ma pewności, ze zostaniemy objęci Programem (konsekwencja – JST będzie musiała finansować przekształcenie w całości). I. Kalendarz i realizacja zadań

10 II. Stan przygotowania jednostek Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

11 11 II. Stan przygotowania jednostek SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Jednostka posiada przygotowany program naprawczy – zostanie przedłożony do dn. 30.09.2009r. Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze Jednostka posiada przygotowany program naprawczy – zostanie przedłożony do dn. 30.09.2009r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu Jednostka przedłoży przygotowany biznesplan wraz z załącznikiem 5.1. – model prezentacji danych finansowych do dn. 30.09.2009r. Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Jednostka posiada przygotowany program naprawczy – zostanie przedłożony do dn. 30.09.2009r. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Jednostka przygotowała analizę finansową, ustaliła priorytety, aktualnie jest na etapie prognozowania. Jednostka przedłoży program naprawczy do dn. 30.09.2009r.

12 III. Dane finansowe Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

13 Lp.Nazwa jednostki Zobowiązania ogółem Zobowiązania cywilnoprawne Zobowiązania publicznoprawne ogółem Szacowana wysokość dotacji Obciążenie samorządu ogółem pożyczki od Samorządu Województwa Lubuskiego kredyty bankowe, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy* Pozostałe (1 do 1 wynegocjowanego) 10% umorzeń 1. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 249 665207 29088 38939 83279 0697 90742 37590 114151 644 2. Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze 47 49344 61700 4 4622 8767 33835 693 3. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 30 45522 8759 4008 0005 4755487 57916 12713 780 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 28 79422 0155 1518 5008 3648366 77916 11511 843 5. Lubuski Szpital Specj. Pulmonolog.-Kardiologiczny w Torzymiu 10 9838 2725 08603 1863192 7103 0297 635 OGÓŁEM: 367 390305 069108 02656 332140 71114 07262 319132 723220 595 Stan na dzień 31.12.2008 roku, dane zebrane dnia 22.07.2009r. * Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej 13 III. Dane finansowe Zobowiązania ogółem – 31.12.2008r. [w tys. zł]

14 Koszty pośrednie utworzenia jednej spółki -inwentaryzacja – ok. 100 tys. zł, -wycena majątku – ok. 40 tys. zł, -kapitał założycielski – 5 tys. zł, -obsługa prawna przekształceń – ok. 100 tys. zł RAZEM: ok. 245 tys. zł 14 III. Dane finansowe

15 IV. Propozycja Departamentu Ochrony Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

16 Wariant 1 Rozpocząć w 2010 r. przekształcenie 5 jednostek ochrony zdrowia (skutki finansowe w 2011 r.): -SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, -Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze, -Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu, -Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, -Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SPZOZ w Torzymiu. IV. Propozycja Departamentu Ochrony Zdrowia 16

17 Wariant 2 Ze względu na brak możliwości obsługi kosztów przekształcenia przez budżet województwa, proponujemy programem objąć 1 jednostkę. IV. Propozycja Departamentu Ochrony Zdrowia 17 Lp.Nazwa jednostki Zobowiązania ogółem Szacowana wysokość dotacji 10% umorzeń Obciążenie samorządu 1. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 249 66590 1147 907151 644 5. Lubuski Szpital Specj. Pulmonol.-Kard. w Torzymiu 10 9833 0293197 635 OGÓŁEM: 367 390132 72314 072220 595 3. SP Szpital dla Nerwowo i Psych. Chorych w Międzyrzeczu 30 45516 12754813 780 4. Woj. Szpital Spec. dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 28 79416 11583611 843 Dane w tys. zł 2. Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze 47 4937 3384 46235 693

18 V. Informacje dodatkowe Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

19 Trwałość projektów unijnych Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rozwoju Regionalnego zasada trwałości projektów unijnych nie zostanie naruszona jeżeli: majątek wytworzony z udziałem środków unijnych (infrastruktura wybudowana lub zakupiona w ramach projektu) będzie faktycznie wykorzystywany przez NZOZ w takim samym celu jak przez SPZOZ (czyli udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych), majątek, w oparciu o który NZOZ będzie wykonywał świadczenia, będzie nadal de facto majątkiem jednostki samorządu terytorialnego (za pośrednictwem kontrolowanej spółki, tj. ww. jednostka będzie posiadała 100% akcji albo udziałów w takiej spółce), zachowana zostanie pełna kontrola jednostki samorządu terytorialnego nad spółką prowadzącą NZOZ (100 % udziałów lub akcji). W okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu, w odniesieniu do perspektywy 2007-2013, jednostki samorządu terytorialnego nie będą mogły zbywać udziałów albo akcji w spółkach prowadzących niepubliczne zakłady opieki zdrowotne. V. Informacje dodatkowe 19

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przygotowanie wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia do przekształceń 30 września 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google