Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rkkw.pl Udziały / akcje znajdujące się w majątku wspólnym małżonków dr Radosław L. Kwaśnicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rkkw.pl Udziały / akcje znajdujące się w majątku wspólnym małżonków dr Radosław L. Kwaśnicki."— Zapis prezentacji:

1 www.rkkw.pl Udziały / akcje znajdujące się w majątku wspólnym małżonków dr Radosław L. Kwaśnicki

2 www.rkkw.pl MOTTO Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja – najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie – jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie – najbardziej gorzki ze wszystkich. Konfucjusz KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy2

3 www.rkkw.pl AGENDA I.Status wspólnika / akcjonariusza w razie nabycia udziałów / akcji za środki pochodzące z majątku wspólnego w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej 1.Case study 2.Udziały / akcje nabyte z majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności majątkowej a majątek wspólny 3.Uzyskanie statusu wspólnika / akcjonariusza – trzy poglądy 4.Nowelizacja KSH z 2004 r. – art. 183 1 oraz art. 332 1 KSH II.Wykonywanie praw udziałowych / akcyjnych 1.Relacja przepisów KRiO oraz KSH 2.Wykonywanie praw udziałowych / akcyjnych w spółce - art. 184 oraz art. 333 § 2 KSH 3.Wykonywanie praw udziałowych / akcyjnych na zewnątrz spółki – art. 36 i nast. KRiO III. Podsumowanie KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy3

4 www.rkkw.pl CASE STUDY KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy4 Jeden z małżonków nabył prawo udziałowe / akcyjne w spółce ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków. Czy udziały / akcje wchodzą w skład majątku wspólnego? Kto uzyskuje status wspólnika / akcjonariusza spółki?

5 www.rkkw.pl PRZYNALEŻNOŚĆ DO WSPÓLNEGO MAJĄTKU UDZIAŁÓW / AKCJI NABYTYCH Z MAJĄTKU WSPÓLNEGO W TRAKCIE TRWANIA WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy5 Prawa udziałowe / akcyjne nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków w trakcie trwania ustawowej wspólności majątkowej wchodzą do majątku wspólnego małżonków Prawa udziałowe / akcyjne: 1) zostały ukształtowane jako prawa majątkowe, zbywalne, dziedziczne, mogące należeć zarówno do jednego, jak i do kilku podmiotów wspólnie 2) nie wchodzą do majątku osobistego małżonków, bowiem nie są zawarte w katalogu przedmiotów wchodzących do majątku osobistego określonego w art. 33 KRiO

6 www.rkkw.pl UZYSKANIE STATUSU WSPÓLNIKA / AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE TRZY POGLĄDY KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy6 1. Wspólnikiem / akcjonariuszem staje się wyłącznie małżonek, który uczestniczył w czynności objęcia / nabycia udziałów / akcji 2. Status wspólnika / akcjonariusza uzyskują oboje małżonkowie 3. Status wspólnika / akcjonariusza jest uzyskiwany przez małżonków poprzez ujawnienie woli uczestnictwa w spółce

7 www.rkkw.pl WSPÓLNIKIEM / AKCJONARIUSZEM STAJE SIĘ TYLKO MAŁŻONEK BĘDĄCY STRONĄ CZYNNOŚCI OBJĘCIA / NABYCIA UDZIAŁÓW / AKCJI KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy7 Założenia: Sprowadzenie istoty prawa udziałowego w spółkach kapitałowych do wierzytelności (stanowisko to zapoczątkował A. Dyoniak) - w tym ujęciu relacja: wspólnik / akcjonariusz a spółka przypomina relację pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem Przedmiotem majątku wspólnego mogą być wyłącznie prawa majątkowe, zaś w udziale / akcji inkorporowane są również prawa niemajątkowe Argumenty przeciw: Wspólność majątkowa małżonków, jest wspólnością niepodzielną, zatem nie można dokonywać jej podziału Nie jest możliwe dokonanie dychotomicznego podziału na prawa korporacyjne i organizacyjne Wyłączenie możliwości aktywacji statusu wspólnika / akcjonariusza przez drugiego z małżonków prowadzi do dyskryminacji

8 www.rkkw.pl STATUS WSPÓLNIKA / AKCJONARIUSZA UZYSKUJĄ AUTOMATYCZNIE OBYDWOJE MAŁŻONKOWIE KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy8 Założenia: Wspólność prawa podmiotowego Interpretacja art. 31 i art. 32 KRiO, z których wynika przynależność udziałów / akcji do majątku wspólnego Argumenty przeciw: Komplikacje w funkcjonowaniu spółki Komplikacje dla małżonka

9 www.rkkw.pl WSPÓLNIKIEM / AKCJONARIUSZEM STAJE SIĘ MAŁŻONEK, KTÓRY UJAWNIŁ SWOJĄ WOLĘ UCZESTNICTWA W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ - KONCEPCJA POŚREDNIA - Materialnoprawny status wspólnika / akcjonariusza uzyskuje każdy z małżonków, natomiast status formalny – tylko małżonek, który zostanie ujawniony w księdze udziałów / akcyjnej Małżonek nieujawniony w księdze udziałów / akcyjnej może wykazać swą wolę uczestnictwa w spółce poprzez złożenie wniosku o wpis do ww. księgi W zmodyfikowanej wersji prezentowanego poglądu wspólnikami / akcjonariuszami stają się ex lege obydwoje małżonkowie, jednakże efekt współuprawnienia wobec spółki powstaje dopiero po zawiadomieniu spółki o tym, że udział / akcja należy do majątku wspólnego KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy9

10 www.rkkw.pl NOWELIZACJA KSH Z 2004 R. – DODANIE PRZEPISU ART. 183 1 ORAZ ART. 332 1 KSH KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy10 Nowelizacja wywołała burzę w szklance wody Odmienne brzmienie ww. przepisów Cel nowelizacji: uregulowanie wykonywania uprawnień korporacyjnych przez małżonka wspólnika / akcjonariusza Dwuznaczność regulacji

11 www.rkkw.pl RELACJA PRZEPISÓW KSH ORAZ KRIO KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy11 Spółka KRiO reguluje wykonywanie prawa majątkowych na zewnątrz spółki– do czego każdy z małżonków jest uprawniony w zarządzie akcjami / udziałami wchodzącymi do majątku wspólnego KSH reguluje wykonywanie praw majątkowych w spółce - w jaki sposób małżonkowie jako współuprawnieni mogą wykonywać swoje prawa wobec spółki

12 www.rkkw.pl WYKONYWANIE PRAW WSPÓLNIKÓW / AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE – ART. 184 ORAZ 333 § 2 KSH – ZASADY OGÓLNE KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy12 Zgodnie z art. 184 § 1 KSH oraz art. 333 § 2 KSH współuprawnieni z udziałów / akcji wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela. W opinii Sądu Okręgowego w Warszawie, gdy obaj małżonkowie są wpisani do księgi akcyjnej na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej to: prawa z akcji wykonują wówczas przez przedstawiciela. Osobą tą może być jeden ze współmałżonków. W takiej sytuacji drugi małżonek udziela mu pełnomocnictwa, co powoduje, że pierwszy małżonek działa w imieniu ich obojga. Gdyby małżonek niedziałający miał się ograniczać do wyrażenia zgody na działania męża / żony, nie byłby, zgodnie z ogólnymi przepisami prawa cywilnego, stroną czynności dokonanych przez małżonka działającego (postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy z dnia 29.04.2011 r., sygn. akt: XVI GCo 75/11)

13 www.rkkw.pl SKUTKI NIEWYZNACZENIA WSPÓLNEGO PRZEDSTAWICIELA PRZEZ WSPÓŁUPRAWNIONYCH MAŁŻONKÓW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy13 Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 04.01.2007 r., sygn. akt: III CSK 238/07, LEX nr 445167, stwierdził, iż: brak wskazania wspólnego przedstawiciela powoduje sytuację, w której prawa z udziału pozostają w zawieszeniu i nie mogą być wykonywane. Współuprawniony nie może zatem wykonywać prawa głosu, zaskarżać uchwał podjętych przez organy statutowe spółki, wykonywać czynności kontrolnych, dywidenda jest wypłacana do depozytu sądowego itp.

14 www.rkkw.pl UMOŻLIWIANIE WSPÓLNIKOM / AKCJONARIUSZOM UDZIAŁU W WALNYCH ZGROMADZENIACH KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy14 Ani przewodniczący walnego zgromadzenia, ani zarząd spółki kapitałowej nie powinni decydować o tym, któremu z małżonków przysługuje prawo do udziału w zgromadzeniu Jeśli na walnym zgromadzeniu stawią się oboje małżonkowie (nie wyznaczywszy wspólnego przedstawiciela) to wydaje się, że przewodniczący bądź zarząd powinni im umożliwić wspólne uczestnictwo na zgromadzeniu Uczestnictwo w zgromadzeniu obydwu małżonków eliminuje ryzyko pokrzywdzenia jednego ze współuprawnionych, bądź ryzyko wzruszenia danej czynności przez nieobecnego współuprawnionego

15 www.rkkw.pl KWORUM KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy15 Konsekwencją dopuszczenia współuprawnionych do uczestnictwa na walnym zgromadzeniu jest wliczanie reprezentowanego przez nich kapitału zakładowego do kworum Wliczenie reprezentowanego przez współuprawnionych kapitału zakładowego do kworum nie rodzi ryzyka dla współuprawnionych, w razie uznania, że dana uchwała godzi w ich interesy, bądź nie wyrażają na nią zgody

16 www.rkkw.pl WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy16 Niejednolite wykonywanie prawa głosu przez współuprawnionych: oddane przez współuprawnionych głosy należy uznać za nieważne oddane głosy nie powinny być brane pod uwagę przy liczeniu głosów Jednolite wykonywanie prawa głosu przez współuprawnionych: oddane przez współuprawnionych głosy należy uznać za ważne oddane głosy powinny być brane pod uwagę przy liczeniu głosów

17 www.rkkw.pl WYKONYWANIE PRAW WSPÓLNIKÓW / AKCJONARIUSZY NA ZEWNĄTRZ SPÓŁKI – ART. 36 I NAST. KRIO – ZASADY OGÓLNE KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy17 Wobec czynności zarządu prawami udziałowymi / akcyjnymi, które nie angażują bezpośrednio – jako strony uprawnionej bądź zobowiązanej – spółki, nie znajdzie zastosowania reguła ich realizacji poprzez wspólnego przedstawiciela, lecz zasady określone w przepisach normujących poszczególne formy własności – regulacje KRiO W świetle art. 36 § 2 KRiO każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać przedmiotami oraz prawami majątkowymi wchodzącymi w skład majątku wspólnego (tzw. zasada samodzielności) Powyższa zasada dotyczy wykonywania zarządu majątkiem wspólnym wobec osób trzecich

18 www.rkkw.pl ROZPORZĄDZANIE UDZIAŁAMI / AKCJAMI KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy18 Rozporządzanie udziałami / akcjami nie wymaga zgody drugiego z małżonków, zaś udziały / akcje nie mogą być uznane za przedmiot służący jednemu małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej Każdy z małżonków, jest w pełni uprawniony do samodzielnego rozporządzania udziałami / akcjami (w tym do ich sprzedaży)

19 www.rkkw.pl PODSUMOWANIE Wspólnikiem / akcjonariuszem spółki kapitałowej może stać się także małżonek, który w odpowiednim czasie ujawnił wolę uczestnictwa w spółce, gdy czynność objęcia / nabycia udziałów / akcji dokonana jest za środki pochodzące z majątku wspólnego małżonków w trakcie trwania ustroju wspólności majątkowej Współmałżonek może ujawnić wolę uczestnictwa w spółce poprzez złożenie wniosku o wpis do księgi udziałów / akcyjnej Współuprawnieni małżonkowie wykonują swe prawa przez wspólnego przedstawiciela, a w przypadku braku wyznaczenia przedstawiciela – poprzez wspólne (jednakowe w treści) decyzje dot. praw udziałowych / akcyjnych KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy19

20 www.rkkw.pl ul. Wilcza 46 00-679 Warszawa Tel: +48 22 541 70 80 Fax: +48 22 213 30 07 Email: office@rkkw.pl Web: www.rkkw.pl Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KONTAKT KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy20


Pobierz ppt "Www.rkkw.pl Udziały / akcje znajdujące się w majątku wspólnym małżonków dr Radosław L. Kwaśnicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google