Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rkkw.pl Rola prawnika na Giełdzie – spory korporacyjne dr Radosław L. Kwaśnicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rkkw.pl Rola prawnika na Giełdzie – spory korporacyjne dr Radosław L. Kwaśnicki."— Zapis prezentacji:

1 www.rkkw.pl Rola prawnika na Giełdzie – spory korporacyjne dr Radosław L. Kwaśnicki

2 www.rkkw.pl Wybrane (…) przyczyny konfliktów korporacyjnych rozbieżne sensu largo interesy udziałowców -np. (formalnie) DĘBICA S.A. vs PZU AM a de facto …; odmienne wizje rozwoju spółki -(dywidenda – inwestycje, zakup aktywów - połączenie); próba wrogiego przejęcia (np. Eurocash S.A.) vs obrona (np. WZZ Herbapol S.A., Emperia Holding S.A.); problemy z obowiązkami notyfikacyjnymi (Notoria Serwis S.A., FAM Grupa Kapitałowa S.A.); szantaż korporacyjny (Tele-Polska Holding S.A.); spory ze związkami zawodowymi (KGHM S.A., PGNIG S.A., PGE S.A. etc.). RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy2

3 www.rkkw.pl Wybrane (…) przejawy konfliktów korporacyjnych marginalizacja części udziałowców w zakresie wpływu na obsadę organów spółki (tzw. bieżące zarządzanie) – m.in. wybory do RN oddzielnymi grupami; tworzenie podmiotów zależnych; uniemożliwianie / utrudnianie realizacji uprawnień korporacyjnych (np. kwestionowanie możliwości wykonywania prawa głosu przez akcjonariusza,niedogodny termin zgromadzenia etc.); zaskarżanie uchwał (wszystkich) organów spółki (zabezpieczenie); powoływanie rewidenta do spraw szczególnych (jako próba nacisku na organy spółki); pociąganie do odpowiedzialności menedżerów; czarny PR w odniesieniu do spółek, udziałowców lub menedżerów; ataki na pełnomocników i doradców stron. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy3

4 www.rkkw.pl LAW IN BOOKS (I) Według ustawy o ofercie (…) niedokonanie odpowiedniej notyfikacji związanej z uzyskaniem kontroli nad znacznym pakietem akcji spółki publicznej (m. in. poprzez nabycie bezpośrednie lub pośrednie, działanie w porozumieniu, uzyskanie pełnomocnictwa bez wiążących wytycznych) lub naruszenie obowiązku ogłoszenia wezwania powoduje automatycznie utratę możliwości wykonywania prawa głosu z części albo nawet wszystkich posiadanych przez naruszyciela akcji tejże spółki. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew ww. sankcji nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia ! RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy4

5 www.rkkw.pl LAW IN BOOKS (I) Według KSH akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Odpowiedź na ww. pytanie musi zostać udzielona uprawnionemu oraz właściwej spółce kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywać wszystkich praw z akcji albo udziałów w spółce kapitałowej. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy5

6 www.rkkw.pl LAW IN ACTION / LAW IN COURT (I) Żaden przepis prawa nie wskazuje trybu zastosowania sankcji utraty możliwości wykonywania prawa głosu, ani podmiotu mogącego ją zastosować. Trzy konkurencyjne koncepcje – zastosować ww. sankcję może: wyłącznie sąd powszechny w trybie art. 425 KSH; zarząd spółki publicznej poprzez weryfikację listy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu; trzecia droga. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy6

7 www.rkkw.pl LAW IN ACTION / LAW IN COURT (I) WYŁĄCZNIE SĄD POWSZECHNY Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17.10.2007 r. (II CSK 248/07) (…) uchwała podjęta z naruszeniem art. 89 ust. 3 Ustawy o ofercie podlega zaskarżeniu w trybie art. 425 § 1 KSH. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy7

8 www.rkkw.pl LAW IN ACTION / LAW IN COURT (I) ZARZĄD SPÓŁKI PUBLICZNEJ Weryfikacji listy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu może dokonać jedynie zarząd spółki, a więc organ, który sporządzając tę listę (art. 407 § 1 KSH) formalnie dopuszcza akcjonariuszy do udziału w zgromadzeniu. Weryfikacji takiej nie może natomiast dokonać ani samo zgromadzenie, ani jego przewodniczący. G. Domański, M. Goszczyk, Wybrane zagadnienia prawne organizacji walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, PPH 2002/1 RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy8

9 www.rkkw.pl LAW IN ACTION / LAW IN COURT (I) TRZECIA DROGA, czyli podwójne głosowanie W razie pojawienia się wątpliwości co do możliwości wykonywania prawa głosu, przewodniczący zgromadzenia poddaje projekt każdej uchwały pod głosowanie dwukrotnie: pierwszy raz dopuszczając do udziału w głosowaniu wszystkich akcjonariuszy, drugi natomiast stosując sankcję ubezgłośnienia. Por. Rz z 17.10.2011 r., s. D10, M. Kapitałowy 9/2012, str. 51-52, M. Tofel [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych, Komentarz, Warszawa 2011, s. 40 i nast. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy9

10 www.rkkw.pl PEPEES S.A. (PARKIET M.IN. Z 10.05.2011 R.) wątpliwości dotyczące wykonania obowiązku notyfikacyjnego przez największego akcjonariusza Najważniejsze zdarzenia (m.in.): (PPS) arbitralne niedopuszczanie największego akcjonariusza (nA) do udziału (2009 r.) lub wykonywania prawa głosu (2010 r., 2011 r.) w trakcie Walnych Zgromadzeń PPS (nA) powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał (2009 – wszystkie) / bez apelacji PPS (PPS) powództwo o ustalenie utraty możliwości wykonywania prawa głosu przez największego akcjonariusza RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy10

11 www.rkkw.pl PEPEES S.A. (PARKIET M.IN. Z 10.05.2011 R.) (nA) uzyskanie korzystnego dla największego akcjonariusza stanowiska KNF (nA) próba wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Sąd I Instancji stwierdza, że największy akcjonariusz utracił możliwości wykonywania prawa głosu z większości posiadanych akcji PPS oraz stwierdził nieważność uchwał ZWZ PPS z 2009 r. (21.01.2011 r.) Sąd II Instancji stwierdził, że największy akcjonariusz utracił możliwość wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji PPS (14.07.2011 r.) (nA) sprzedaż wszystkich akcji PPS (lipiec 2011 r. – marzec 2012 r. ) Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną największego akcjonariusza (05.09.2012 r.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy11

12 www.rkkw.pl NOTORIA SERWIS S.A. (PARKIET Z 30.01.2012 R.) naruszenie obowiązku notyfikacyjnego związanego z nabyciem znacznego pakietu akcji spółki publicznej skuteczne przejęcie kontroli nad spółką przez akcjonariuszy mniejszościowych (AM) Najważniejsze zdarzenia (m.in.): uzyskanie w dniach 10-12.10.2011 r. przez Grzegorza Hajdarowicza (GH) kontroli nad Presspublica Sp. z o.o. (PS) oraz pośrednie nabycie 50% + 1 akcja Notorii (GH) notyfikacja ww. pośredniego nabycia akcji Notorii dopiero w dniu 18.01.2012 r. (PS) Czarny PR / Zarząd Notorii sam chce sobie wybrać akcjonariuszy? (Parkiet oraz Rz z 30.01.2012 r.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy12

13 www.rkkw.pl NOTORIA SERWIS S.A. (PARKIET Z 30.01.2012 R.) (PS ) 0 głosów w trakcie obrad NWZ Notorii w dniu 31.01.2012 r. (… i wielu kolejnych) (AM) swobodne ukształtowanie rady nadzorczej, ustanowienie uprawnienia osobistego dla Artura Sieranta (AS) oraz emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru (NWZ 31.01.2012 r.) (PS) zaskarżanie powziętych uchwał (AM) rejestracja przez sąd nowego statutu Notorii – uprawnienia osobiste dla AS walka na zabezpieczenia zawarcie ugody między Notorią a PS w dniu 07.08.2012 r. (RB nr 62/2012) (PS) zbycie 50% + 1 akcja Notorii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy13

14 www.rkkw.pl FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Parkiet m.in. z 15.09.2011 r.) konkurencyjne wizje rozwoju spółki oraz nieoficjalna koalicja Grupy Gremi (GG) Najważniejsze zdarzenia (m.in.): (GG) docelowo albo przejmiemy kontrolę nad Famem, albo się z niego wycofamy (Parkiet z 28.06.2011 r.) wątpliwości dotyczące naruszenia przez GG obowiązków informacyjnych w związku z domniemanym działaniem w porozumieniu podwójne głosowanie na NWZ w dniu 15.09.2011 r. oraz powzięcie uchwały o połączeniu FAM GK S.A. z FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. (Parkiet z 16.09.2011 r.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy14

15 www.rkkw.pl FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Parkiet m.in. z 15.09.2011 r.) jeden podmiot z GG w dniu 13.10.2011 r. wniósł pozew o stwierdzenie nieważności istotniejszych uchwał NWZ z dnia 15.09.2011 r. (liczne braki formalne i zwrot pozwu) – odpis pozwu doręczono FAM GK S.A. w dniu 24.02.2012 r. wniesienie w dniu 14.10.2011 r. przez FAM GK S.A. pozwu o ustalenie, że podmioty z GG utraciły prawo głosu z posiadanych akcji spółki w dniu 17.10.2011 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia FAM GK S.A. ze spółką FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. cofnięcie obu ww. pozwów RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy15

16 www.rkkw.pl LAW IN BOOKS (II) Według ustawy o ofercie (…) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt spółki określonego zagadnienia związanego z utworzeniem lub prowadzeniem spraw spółki. Akcjonariusze mają prawo – w ciągu 14 dni – wystąpić do właściwego sądu rejestrowego o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych. Treść wniosku złożonego do sądu musi być tożsama z wnioskiem przedłożonym wcześniej pod głosowanie walnego zgromadzenia! RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy16 Jeśli zgromadzenie nie poweźmie uchwały zgodnie z literalną treścią wniosku …

17 www.rkkw.pl LAW IN BOOKS (II) Funkcję rewidenta do spraw szczególnych może pełnić wyłącznie podmiot, który posiada wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale walnego zgromadzenia / postanowieniu sądu, które zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z przeprowadzonej analizy. Jednocześnie rewidentem nie może zostać podmiot, który w okresie objętym badaniem świadczył usługi na rzecz: spółki publicznej, mającej być przedmiotem prac ww. rewidenta, jej podmiotu dominującego lub zależnego, jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy17

18 www.rkkw.pl LAW IN ACTION / LAW IN COURT (II) Wnioskodawcy mogą nie posiadać informacji, jakie podmioty świadczyły w przeszłości usługi doradcze / audytorskie na rzecz spółki, a … … naruszenie wymogów niezależności skutkuje stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia / oddaleniem wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych ! (por. casus Firma Oponiarska Dębica S.A., Tele-Polska Holding S.A.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy18

19 www.rkkw.pl LAW IN ACTION / LAW IN COURT (II) Ustawa o ofercie (…) wymaga, aby przed powzięciem uchwały w przedmiocie wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych zarząd spółki publicznej przedstawił walnemu zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego wniosku, ale … … brak mechanizmu, który pozwoliłby bezpośrednio wymusić przygotowanie oraz zaprezentowanie przez zarząd ww. opinii ! RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy19

20 www.rkkw.pl LAW IN ACTION / LAW IN COURT (II) Ustawa o ofercie (…) przewiduje, że zarząd i rada nadzorcza spółki publicznej są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone w uchwale walnego zgromadzenia, ale … … czy rewident do spraw szczególnych może żądać udostępnienia komputerów oraz telefonów komórkowych zarządu oraz rady nadzorczej badanej spółki? RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy20

21 www.rkkw.pl w dniu 11.12.2012 r. spółka z grupy kapitałowej UAB NDX energija (NDX) ogłasza wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki pod firmą Mispol S.A. (Spółka) za cenę 1,03 zł za akcję / wezwanie zakończyło się w dniu 06.02.2013 r. nabyciem niespełna 0,75% ogólnej liczby głosów; w dniu 28.12.2012 r. Zarząd Spółki opublikował stanowisko, wedle którego cena zaproponowana w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej akcji; w dniu 29.12.2012 r. NDX złożyła wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwały odelisting - u Spółki; spółka pod firmą Bakalland S.A. (Bakalland) nabyła w dniu 12.02.2013 r. akcje uprawniające do 5,74% ogólnej liczy głosów osiągając poziom 8,36% ogólnej liczby głosów; w dniu 01.03.2013 r. NWZ Spółki głosami NDX powzięło uchwałę o delisting-u / uchwała została zaskarżona przez Bakalland / wydano postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia; w dniu 14.03.2013 r. Bakalland składa wniosek o zwołanie NWZ Spółki / porządek obrad przewiduje powołanie rewidenta do spraw szczególnych / NWZ zostało zwołane na dzień 09.05.2013 r.; RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy21 Mispol S.A. – UAB NDX energija – Bakalland S.A. (Parkiet m.in. Z 09.05.2013 r.)

22 www.rkkw.pl w dniu 07.05.2013 r. Spółka z grupy NDX ogłasza kolejne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki za cenę 2,23 zł za akcję / NDX składa wniosek o zwołanie NWZ Spółki w sprawie delisting-u; w trakcie NWZ Spółki w dniu 09.05.2013 r. przegłosowana jest uchwała o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 07.06.2013 r. / NWZ Spółki obradujące po przerwie powzięło uchwały o powołaniu wszystkich rewidentów do spraw szczególnych; uchwały o powołaniu ww. rewidentów zostały zaskarżone / Sąd Okręgowy w Białymstoku zabezpieczył powództwa poprzez wstrzymanie wykonalności przedmiotowych uchwał; wezwanie z dnia 07.05.2013 r. zakończyło się sukcesem – znaczna część akcjonariuszy sprzedała akcje / w Spółce pozostała Bakalland; spółka z grupy NDX zażądała zwołała NWZ Spółki na dzień 04.07.2013 r. – w porządku obrad ponownie uchwała o delisting-u / Bakalland uzupełniła porządek obrad o kwestię powołania rewidentów; RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy22 Mispol S.A. – UAB NDX energija – Bakalland S.A. (Parkiet m.in. Z 09.05.2013 r.)

23 www.rkkw.pl Bakalland zaskarżyła uchwałę NWZ Spółki w sprawie delisting-u / Sąd Okręgowy w Białymstoku ponownie zabezpieczył dochodzone roszczenie poprzez wstrzymanie wykonalności przedmiotowej uchwały; zaskarżono uchwały o powołaniu rewidentów do spraw szczególnych / Sąd Okręgowy w Białymstoku wstrzymał wykonalności odpowiednich uchwał; w dniu 16.09.2013 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił powództwo Bakalland o uchylenie uchwały w sprawie delisting - u akcji Spółki z dnia 01.03.2013 r. oraz uchylił prawomocne postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ww. roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności przedmiotowej uchwały. CDN … RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy23 Mispol S.A. – UAB NDX energija – Bakalland S.A. (Parkiet m.in. Z 09.05.2013 r.)

24 www.rkkw.pl RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy24

25 www.rkkw.pl Firma oponiarska DĘBICA S.A. (Parkiet m.in. z 22.07.2011 r.) zarzuty dot. zmniejszenia zysku wskutek zarzucanego finansowego uprzywilejowania większościowego akcjonariusza (Goodyear) Najważniejsze zdarzenia (m.in.): powstanie sporu o ceny towarów i usług proponowanych przez Dębicę podmiotom z grupy Goodyear (w 2010 r. kontrolowała 66 proc. Dębicy) (PZU) żądanie zwołania na dzień 04.08.2010 r. walnego zgromadzenia z punktem porządku obrad umożliwiającym powołanie rewidenta do spraw szczególnych (29.06.2010 r.) / (Dębica) zwołanie NWZ spółki na dzień 30.11.2010 r. zobowiązanie Dębicy przez sąd do dostarczenia umów i faktur dokumentujących transakcje spółki m. in. z grupą Goodyear / Dębica nie wykonuje ww. postanowienia komornik w trakcie weekendu włamuje się do serwerowni w fabryce w Dębicy (Parkiet z 20.10.2010 r.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy25

26 www.rkkw.pl Firma oponiarska DĘBICA S.A. (Parkiet m.in. z 22.07.2011 r.) (Dębica) zarząd przedstawia podczas NWZ bardzo negatywną opinię wobec wniosku PZU (błędy formalne) – Zarząd ma poważne wątpliwości co do intencji PZU. (…) kroki prawne podejmowane przez PZU nie mają na celu zadbania o uzasadniony prawnie interes Spółki ale raczej wywarcie presji na strategicznego inwestora Spółki, oraz jej największego klienta, aby ten odkupił akcje Spółki posiadane przez PZU po odpowiadającej PZU cenie w trakcie Goodyear zgłasza swoją propozycję powołania rewidenta / NWZ powołuje rewidenta do spraw szczególnych zgodnie z wnioskiem Goodyear (PZU) zaskarżenie uchwał zgromadzenia / wstrzymanie ich wykonalności - po wykonaniu i opublikowaniu raportu przez rewidenta (PZU) wniosek o sądowe wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych / prawomocnie oddalony oddalenie w całości pozwu PZU o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie rewidenta do spraw szczególnych / II Instancje – wyrok prawomocny RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy26

27 www.rkkw.pl TELE-POLSKA HOLDING S.A. (PARKIET M. IN. Z 26.07.2011 R.) Najważniejsze zdarzenia (m.in.): Al-Awael Investments Ltd dwukrotnie żąda zwołania NWZ TPH w celu powołania rewidenta do spraw szczególnych żadne z ww. NWZ nie odbyło się / brak wymaganego statutem kworum 51 % kapitału zakładowego na wniosek Al-Awael ZWZ w 2011 r. zostaje uzupełnione o punkty umożliwiające powołanie rewidenta do spraw szczególnych oraz wybór Rady Nadzorczej grupami ZWZ uchwala zmiany statutu TPH w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru / pierwsze oficjalne plany wprowadzenia akcji TPH na rynek regulowany ZWZ powołało ww. rewidenta / zarządzenie przerwy w obradach (16.06.2011 r.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy27 Stan na lipiec 2011 r.

28 www.rkkw.pl TELE-POLSKA HOLDING S.A. (PARKIET M. IN. Z 26.07.2011 R.) (Zarząd TPH oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej) powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały w przedmiocie ww. rewidenta / sąd w obu postępowaniach wstrzymuje wykonalność uchwały uznając roszczenie za uprawdopodobnione wznowienie obrad ZWZ / Al-Awael zgłasza nowy projekt uchwały w sprawie rewidenta do spraw szczególnych (04.07.2011 r.) komisja do sprawdzenia listy obecności uznaje pełnomocnictwa przedstawicieli Al-Awael za bezwzględnie nieważne / ZWZ podejmuje uchwałę o odmowie udziału w obradach Zgromadzenia rzekomym pełnomocnikom Al-Awael - nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały pod nieobecność Al-Awael ZWZ powołało nową Radę Nadzorczą TPH (Al-Awael) powództwo o stwierdzenie nieważności uchwał ZWZ z 04.07.2011 r. (Al-Awael) wniosek o wyznaczenie przez sąd rejestrowy rewidenta do spraw szczególnych (13.07.2011 r.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy28

29 www.rkkw.pl TELE-POLSKA HOLDING S.A. (PARKIET M. IN. Z 26.07.2011 R.) (TPH) powództwo o ustalenie nieważności pełnomocnictw przedstawicieli Al-Awael TelePolska ma trafić na GPW, choć między akcjonariuszami spółki iskrzy. (…) Rynkowa plotka głosi, że rozważanymi scenariuszami rozwiązania sporu są wykup udziału Al-Awael lub wspólna sprzedaż TPH inwestorowi zewnętrznemu. (Parkiet z 16.09.2011 r.) udzielenie zabezpieczenia roszczenia TPH poprzez zakazanie rzekomym pełnomocnikom Al-Awael wykonywania wszelkich praw płynących z zaskarżonych pełnomocnictw (21.09.2011 r.) oddalenie wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych (29.02.2012 r.) (TPH) ZWZ z 18.05.2012 r. zmienia statut TPH – upoważnienie do wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego / Al-Awael nie rejestruje się na Zgromadzenie RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy29

30 www.rkkw.pl TELE-POLSKA HOLDING S.A. (PARKIET M. IN. Z 26.07.2011 R.) Sąd Okręgowy w Warszawie wydaje wyrok stwierdzający nieważność uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych (30.05.2012 r.) (Al-Awael) cofnięcie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał ZWZ z 04.07.2011 r. i umorzenie postępowania (19.07.2012 r.) (TPH) złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego Spółki (26.07.2012 r.) (TPH) cofnięcie pozwu o ustalenie nieważności pełnomocnictw przedstawicieli Al-Awael i umorzenie postępowania (08.08.2012 r.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy30

31 www.rkkw.pl NEWSLETTER RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

32 www.rkkw.pl Ul. Wilcza 46, II p. 00-679 Warszawa Tel: +48 22 541 70 80 Fax: +48 22 213 30 07 Email: office@rkkw.pl Web: www.rkkw.pl Kancelaria Prawna RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KONTAKT KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy32


Pobierz ppt "Www.rkkw.pl Rola prawnika na Giełdzie – spory korporacyjne dr Radosław L. Kwaśnicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google