Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rkkw.pl Rola prawnika na Giełdzie – spory korporacyjne dr Radosław L. Kwaśnicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rkkw.pl Rola prawnika na Giełdzie – spory korporacyjne dr Radosław L. Kwaśnicki."— Zapis prezentacji:

1 Rola prawnika na Giełdzie – spory korporacyjne dr Radosław L. Kwaśnicki

2 Wybrane (…) przyczyny konfliktów korporacyjnych rozbieżne sensu largo interesy udziałowców -np. (formalnie) DĘBICA S.A. vs PZU AM a de facto …; odmienne wizje rozwoju spółki -(dywidenda – inwestycje, zakup aktywów - połączenie); próba wrogiego przejęcia (np. Eurocash S.A.) vs obrona (np. WZZ Herbapol S.A., Emperia Holding S.A.); problemy z obowiązkami notyfikacyjnymi (Notoria Serwis S.A., FAM Grupa Kapitałowa S.A.); szantaż korporacyjny (Tele-Polska Holding S.A.); spory ze związkami zawodowymi (KGHM S.A., PGNIG S.A., PGE S.A. etc.). RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy2

3 Wybrane (…) przejawy konfliktów korporacyjnych marginalizacja części udziałowców w zakresie wpływu na obsadę organów spółki (tzw. bieżące zarządzanie) – m.in. wybory do RN oddzielnymi grupami; tworzenie podmiotów zależnych; uniemożliwianie / utrudnianie realizacji uprawnień korporacyjnych (np. kwestionowanie możliwości wykonywania prawa głosu przez akcjonariusza,niedogodny termin zgromadzenia etc.); zaskarżanie uchwał (wszystkich) organów spółki (zabezpieczenie); powoływanie rewidenta do spraw szczególnych (jako próba nacisku na organy spółki); pociąganie do odpowiedzialności menedżerów; czarny PR w odniesieniu do spółek, udziałowców lub menedżerów; ataki na pełnomocników i doradców stron. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy3

4 LAW IN BOOKS (I) Według ustawy o ofercie (…) niedokonanie odpowiedniej notyfikacji związanej z uzyskaniem kontroli nad znacznym pakietem akcji spółki publicznej (m. in. poprzez nabycie bezpośrednie lub pośrednie, działanie w porozumieniu, uzyskanie pełnomocnictwa bez wiążących wytycznych) lub naruszenie obowiązku ogłoszenia wezwania powoduje automatycznie utratę możliwości wykonywania prawa głosu z części albo nawet wszystkich posiadanych przez naruszyciela akcji tejże spółki. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew ww. sankcji nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia ! RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy4

5 LAW IN BOOKS (I) Według KSH akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Odpowiedź na ww. pytanie musi zostać udzielona uprawnionemu oraz właściwej spółce kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywać wszystkich praw z akcji albo udziałów w spółce kapitałowej. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy5

6 LAW IN ACTION / LAW IN COURT (I) Żaden przepis prawa nie wskazuje trybu zastosowania sankcji utraty możliwości wykonywania prawa głosu, ani podmiotu mogącego ją zastosować. Trzy konkurencyjne koncepcje – zastosować ww. sankcję może: wyłącznie sąd powszechny w trybie art. 425 KSH; zarząd spółki publicznej poprzez weryfikację listy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu; trzecia droga. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy6

7 LAW IN ACTION / LAW IN COURT (I) WYŁĄCZNIE SĄD POWSZECHNY Wyrok Sądu Najwyższego z dnia r. (II CSK 248/07) (…) uchwała podjęta z naruszeniem art. 89 ust. 3 Ustawy o ofercie podlega zaskarżeniu w trybie art. 425 § 1 KSH. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy7

8 LAW IN ACTION / LAW IN COURT (I) ZARZĄD SPÓŁKI PUBLICZNEJ Weryfikacji listy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu może dokonać jedynie zarząd spółki, a więc organ, który sporządzając tę listę (art. 407 § 1 KSH) formalnie dopuszcza akcjonariuszy do udziału w zgromadzeniu. Weryfikacji takiej nie może natomiast dokonać ani samo zgromadzenie, ani jego przewodniczący. G. Domański, M. Goszczyk, Wybrane zagadnienia prawne organizacji walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, PPH 2002/1 RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy8

9 LAW IN ACTION / LAW IN COURT (I) TRZECIA DROGA, czyli podwójne głosowanie W razie pojawienia się wątpliwości co do możliwości wykonywania prawa głosu, przewodniczący zgromadzenia poddaje projekt każdej uchwały pod głosowanie dwukrotnie: pierwszy raz dopuszczając do udziału w głosowaniu wszystkich akcjonariuszy, drugi natomiast stosując sankcję ubezgłośnienia. Por. Rz z r., s. D10, M. Kapitałowy 9/2012, str , M. Tofel [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych, Komentarz, Warszawa 2011, s. 40 i nast. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy9

10 PEPEES S.A. (PARKIET M.IN. Z R.) wątpliwości dotyczące wykonania obowiązku notyfikacyjnego przez największego akcjonariusza Najważniejsze zdarzenia (m.in.): (PPS) arbitralne niedopuszczanie największego akcjonariusza (nA) do udziału (2009 r.) lub wykonywania prawa głosu (2010 r., 2011 r.) w trakcie Walnych Zgromadzeń PPS (nA) powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał (2009 – wszystkie) / bez apelacji PPS (PPS) powództwo o ustalenie utraty możliwości wykonywania prawa głosu przez największego akcjonariusza RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy10

11 PEPEES S.A. (PARKIET M.IN. Z R.) (nA) uzyskanie korzystnego dla największego akcjonariusza stanowiska KNF (nA) próba wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Sąd I Instancji stwierdza, że największy akcjonariusz utracił możliwości wykonywania prawa głosu z większości posiadanych akcji PPS oraz stwierdził nieważność uchwał ZWZ PPS z 2009 r. ( r.) Sąd II Instancji stwierdził, że największy akcjonariusz utracił możliwość wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji PPS ( r.) (nA) sprzedaż wszystkich akcji PPS (lipiec 2011 r. – marzec 2012 r. ) Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną największego akcjonariusza ( r.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy11

12 NOTORIA SERWIS S.A. (PARKIET Z R.) naruszenie obowiązku notyfikacyjnego związanego z nabyciem znacznego pakietu akcji spółki publicznej skuteczne przejęcie kontroli nad spółką przez akcjonariuszy mniejszościowych (AM) Najważniejsze zdarzenia (m.in.): uzyskanie w dniach r. przez Grzegorza Hajdarowicza (GH) kontroli nad Presspublica Sp. z o.o. (PS) oraz pośrednie nabycie 50% + 1 akcja Notorii (GH) notyfikacja ww. pośredniego nabycia akcji Notorii dopiero w dniu r. (PS) Czarny PR / Zarząd Notorii sam chce sobie wybrać akcjonariuszy? (Parkiet oraz Rz z r.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy12

13 NOTORIA SERWIS S.A. (PARKIET Z R.) (PS ) 0 głosów w trakcie obrad NWZ Notorii w dniu r. (… i wielu kolejnych) (AM) swobodne ukształtowanie rady nadzorczej, ustanowienie uprawnienia osobistego dla Artura Sieranta (AS) oraz emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru (NWZ r.) (PS) zaskarżanie powziętych uchwał (AM) rejestracja przez sąd nowego statutu Notorii – uprawnienia osobiste dla AS walka na zabezpieczenia zawarcie ugody między Notorią a PS w dniu r. (RB nr 62/2012) (PS) zbycie 50% + 1 akcja Notorii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy13

14 FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Parkiet m.in. z r.) konkurencyjne wizje rozwoju spółki oraz nieoficjalna koalicja Grupy Gremi (GG) Najważniejsze zdarzenia (m.in.): (GG) docelowo albo przejmiemy kontrolę nad Famem, albo się z niego wycofamy (Parkiet z r.) wątpliwości dotyczące naruszenia przez GG obowiązków informacyjnych w związku z domniemanym działaniem w porozumieniu podwójne głosowanie na NWZ w dniu r. oraz powzięcie uchwały o połączeniu FAM GK S.A. z FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. (Parkiet z r.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy14

15 FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Parkiet m.in. z r.) jeden podmiot z GG w dniu r. wniósł pozew o stwierdzenie nieważności istotniejszych uchwał NWZ z dnia r. (liczne braki formalne i zwrot pozwu) – odpis pozwu doręczono FAM GK S.A. w dniu r. wniesienie w dniu r. przez FAM GK S.A. pozwu o ustalenie, że podmioty z GG utraciły prawo głosu z posiadanych akcji spółki w dniu r. sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia FAM GK S.A. ze spółką FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. cofnięcie obu ww. pozwów RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy15

16 LAW IN BOOKS (II) Według ustawy o ofercie (…) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt spółki określonego zagadnienia związanego z utworzeniem lub prowadzeniem spraw spółki. Akcjonariusze mają prawo – w ciągu 14 dni – wystąpić do właściwego sądu rejestrowego o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych. Treść wniosku złożonego do sądu musi być tożsama z wnioskiem przedłożonym wcześniej pod głosowanie walnego zgromadzenia! RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy16 Jeśli zgromadzenie nie poweźmie uchwały zgodnie z literalną treścią wniosku …

17 LAW IN BOOKS (II) Funkcję rewidenta do spraw szczególnych może pełnić wyłącznie podmiot, który posiada wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale walnego zgromadzenia / postanowieniu sądu, które zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z przeprowadzonej analizy. Jednocześnie rewidentem nie może zostać podmiot, który w okresie objętym badaniem świadczył usługi na rzecz: spółki publicznej, mającej być przedmiotem prac ww. rewidenta, jej podmiotu dominującego lub zależnego, jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy17

18 LAW IN ACTION / LAW IN COURT (II) Wnioskodawcy mogą nie posiadać informacji, jakie podmioty świadczyły w przeszłości usługi doradcze / audytorskie na rzecz spółki, a … … naruszenie wymogów niezależności skutkuje stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia / oddaleniem wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych ! (por. casus Firma Oponiarska Dębica S.A., Tele-Polska Holding S.A.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy18

19 LAW IN ACTION / LAW IN COURT (II) Ustawa o ofercie (…) wymaga, aby przed powzięciem uchwały w przedmiocie wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych zarząd spółki publicznej przedstawił walnemu zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego wniosku, ale … … brak mechanizmu, który pozwoliłby bezpośrednio wymusić przygotowanie oraz zaprezentowanie przez zarząd ww. opinii ! RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy19

20 LAW IN ACTION / LAW IN COURT (II) Ustawa o ofercie (…) przewiduje, że zarząd i rada nadzorcza spółki publicznej są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone w uchwale walnego zgromadzenia, ale … … czy rewident do spraw szczególnych może żądać udostępnienia komputerów oraz telefonów komórkowych zarządu oraz rady nadzorczej badanej spółki? RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy20

21 w dniu r. spółka z grupy kapitałowej UAB NDX energija (NDX) ogłasza wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki pod firmą Mispol S.A. (Spółka) za cenę 1,03 zł za akcję / wezwanie zakończyło się w dniu r. nabyciem niespełna 0,75% ogólnej liczby głosów; w dniu r. Zarząd Spółki opublikował stanowisko, wedle którego cena zaproponowana w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej akcji; w dniu r. NDX złożyła wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwały odelisting - u Spółki; spółka pod firmą Bakalland S.A. (Bakalland) nabyła w dniu r. akcje uprawniające do 5,74% ogólnej liczy głosów osiągając poziom 8,36% ogólnej liczby głosów; w dniu r. NWZ Spółki głosami NDX powzięło uchwałę o delisting-u / uchwała została zaskarżona przez Bakalland / wydano postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia; w dniu r. Bakalland składa wniosek o zwołanie NWZ Spółki / porządek obrad przewiduje powołanie rewidenta do spraw szczególnych / NWZ zostało zwołane na dzień r.; RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy21 Mispol S.A. – UAB NDX energija – Bakalland S.A. (Parkiet m.in. Z r.)

22 w dniu r. Spółka z grupy NDX ogłasza kolejne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki za cenę 2,23 zł za akcję / NDX składa wniosek o zwołanie NWZ Spółki w sprawie delisting-u; w trakcie NWZ Spółki w dniu r. przegłosowana jest uchwała o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia r. / NWZ Spółki obradujące po przerwie powzięło uchwały o powołaniu wszystkich rewidentów do spraw szczególnych; uchwały o powołaniu ww. rewidentów zostały zaskarżone / Sąd Okręgowy w Białymstoku zabezpieczył powództwa poprzez wstrzymanie wykonalności przedmiotowych uchwał; wezwanie z dnia r. zakończyło się sukcesem – znaczna część akcjonariuszy sprzedała akcje / w Spółce pozostała Bakalland; spółka z grupy NDX zażądała zwołała NWZ Spółki na dzień r. – w porządku obrad ponownie uchwała o delisting-u / Bakalland uzupełniła porządek obrad o kwestię powołania rewidentów; RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy22 Mispol S.A. – UAB NDX energija – Bakalland S.A. (Parkiet m.in. Z r.)

23 Bakalland zaskarżyła uchwałę NWZ Spółki w sprawie delisting-u / Sąd Okręgowy w Białymstoku ponownie zabezpieczył dochodzone roszczenie poprzez wstrzymanie wykonalności przedmiotowej uchwały; zaskarżono uchwały o powołaniu rewidentów do spraw szczególnych / Sąd Okręgowy w Białymstoku wstrzymał wykonalności odpowiednich uchwał; w dniu r. Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił powództwo Bakalland o uchylenie uchwały w sprawie delisting - u akcji Spółki z dnia r. oraz uchylił prawomocne postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ww. roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności przedmiotowej uchwały. CDN … RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy23 Mispol S.A. – UAB NDX energija – Bakalland S.A. (Parkiet m.in. Z r.)

24 RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy24

25 Firma oponiarska DĘBICA S.A. (Parkiet m.in. z r.) zarzuty dot. zmniejszenia zysku wskutek zarzucanego finansowego uprzywilejowania większościowego akcjonariusza (Goodyear) Najważniejsze zdarzenia (m.in.): powstanie sporu o ceny towarów i usług proponowanych przez Dębicę podmiotom z grupy Goodyear (w 2010 r. kontrolowała 66 proc. Dębicy) (PZU) żądanie zwołania na dzień r. walnego zgromadzenia z punktem porządku obrad umożliwiającym powołanie rewidenta do spraw szczególnych ( r.) / (Dębica) zwołanie NWZ spółki na dzień r. zobowiązanie Dębicy przez sąd do dostarczenia umów i faktur dokumentujących transakcje spółki m. in. z grupą Goodyear / Dębica nie wykonuje ww. postanowienia komornik w trakcie weekendu włamuje się do serwerowni w fabryce w Dębicy (Parkiet z r.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy25

26 Firma oponiarska DĘBICA S.A. (Parkiet m.in. z r.) (Dębica) zarząd przedstawia podczas NWZ bardzo negatywną opinię wobec wniosku PZU (błędy formalne) – Zarząd ma poważne wątpliwości co do intencji PZU. (…) kroki prawne podejmowane przez PZU nie mają na celu zadbania o uzasadniony prawnie interes Spółki ale raczej wywarcie presji na strategicznego inwestora Spółki, oraz jej największego klienta, aby ten odkupił akcje Spółki posiadane przez PZU po odpowiadającej PZU cenie w trakcie Goodyear zgłasza swoją propozycję powołania rewidenta / NWZ powołuje rewidenta do spraw szczególnych zgodnie z wnioskiem Goodyear (PZU) zaskarżenie uchwał zgromadzenia / wstrzymanie ich wykonalności - po wykonaniu i opublikowaniu raportu przez rewidenta (PZU) wniosek o sądowe wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych / prawomocnie oddalony oddalenie w całości pozwu PZU o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie rewidenta do spraw szczególnych / II Instancje – wyrok prawomocny RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy26

27 TELE-POLSKA HOLDING S.A. (PARKIET M. IN. Z R.) Najważniejsze zdarzenia (m.in.): Al-Awael Investments Ltd dwukrotnie żąda zwołania NWZ TPH w celu powołania rewidenta do spraw szczególnych żadne z ww. NWZ nie odbyło się / brak wymaganego statutem kworum 51 % kapitału zakładowego na wniosek Al-Awael ZWZ w 2011 r. zostaje uzupełnione o punkty umożliwiające powołanie rewidenta do spraw szczególnych oraz wybór Rady Nadzorczej grupami ZWZ uchwala zmiany statutu TPH w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru / pierwsze oficjalne plany wprowadzenia akcji TPH na rynek regulowany ZWZ powołało ww. rewidenta / zarządzenie przerwy w obradach ( r.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy27 Stan na lipiec 2011 r.

28 TELE-POLSKA HOLDING S.A. (PARKIET M. IN. Z R.) (Zarząd TPH oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej) powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały w przedmiocie ww. rewidenta / sąd w obu postępowaniach wstrzymuje wykonalność uchwały uznając roszczenie za uprawdopodobnione wznowienie obrad ZWZ / Al-Awael zgłasza nowy projekt uchwały w sprawie rewidenta do spraw szczególnych ( r.) komisja do sprawdzenia listy obecności uznaje pełnomocnictwa przedstawicieli Al-Awael za bezwzględnie nieważne / ZWZ podejmuje uchwałę o odmowie udziału w obradach Zgromadzenia rzekomym pełnomocnikom Al-Awael - nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały pod nieobecność Al-Awael ZWZ powołało nową Radę Nadzorczą TPH (Al-Awael) powództwo o stwierdzenie nieważności uchwał ZWZ z r. (Al-Awael) wniosek o wyznaczenie przez sąd rejestrowy rewidenta do spraw szczególnych ( r.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy28

29 TELE-POLSKA HOLDING S.A. (PARKIET M. IN. Z R.) (TPH) powództwo o ustalenie nieważności pełnomocnictw przedstawicieli Al-Awael TelePolska ma trafić na GPW, choć między akcjonariuszami spółki iskrzy. (…) Rynkowa plotka głosi, że rozważanymi scenariuszami rozwiązania sporu są wykup udziału Al-Awael lub wspólna sprzedaż TPH inwestorowi zewnętrznemu. (Parkiet z r.) udzielenie zabezpieczenia roszczenia TPH poprzez zakazanie rzekomym pełnomocnikom Al-Awael wykonywania wszelkich praw płynących z zaskarżonych pełnomocnictw ( r.) oddalenie wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych ( r.) (TPH) ZWZ z r. zmienia statut TPH – upoważnienie do wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego / Al-Awael nie rejestruje się na Zgromadzenie RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy29

30 TELE-POLSKA HOLDING S.A. (PARKIET M. IN. Z R.) Sąd Okręgowy w Warszawie wydaje wyrok stwierdzający nieważność uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych ( r.) (Al-Awael) cofnięcie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał ZWZ z r. i umorzenie postępowania ( r.) (TPH) złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego Spółki ( r.) (TPH) cofnięcie pozwu o ustalenie nieważności pełnomocnictw przedstawicieli Al-Awael i umorzenie postępowania ( r.) RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy30

31 NEWSLETTER RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

32 Ul. Wilcza 46, II p Warszawa Tel: Fax: Web: Kancelaria Prawna RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KONTAKT KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy32


Pobierz ppt "Www.rkkw.pl Rola prawnika na Giełdzie – spory korporacyjne dr Radosław L. Kwaśnicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google