Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrowersje dot. rewidenta do spraw szczególnych – case study

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrowersje dot. rewidenta do spraw szczególnych – case study"— Zapis prezentacji:

1 Kontrowersje dot. rewidenta do spraw szczególnych – case study
Tytuł prezentacji Kontrowersje dot. rewidenta do spraw szczególnych – case study Alicja Piskorz, Karol Szymański KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

2 agenda Podstawa prawna Instytucja rewidenta do spraw szczególnych
Wyznaczenie rewidenta przez walne zgromadzenie Zakres podmiotowy prawa Rewident do spraw szczególnych – wymagania Konieczne elementy uchwały Wyznaczenie rewidenta przez sąd rejestrowy Zabezpieczenie Stanowisko organów spółki publicznej Odmowa wyznaczenia Zaskarżalność postanowień Wykonywanie obowiązków przez rewidenta Case study KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

3 Tytuł prezentacji Podstawa prawna Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) – dalej jako „Ustawa o Ofercie” Kodeks spółek handlowych z dnia r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) Dyrektywa 2004/109/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE – dalej jako „Dyrektywa 2004/109/WE KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

4 Instytucja rewidenta do spraw szczególnych
Tytuł prezentacji Instytucja rewidenta do spraw szczególnych Uzupełnienie regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych Dodatkowy mechanizm ochrony akcjonariuszy mniejszościowych Instytucja zapewniająca obiektywne i rzetelne informacje dotyczące spraw spółki KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

5 WYZNACZENIE rewidenta
Walne Zgromadzenie Sąd Rejestrowy REWIDENT DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

6 WYZNACZENIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE
Tytuł prezentacji WYZNACZENIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu (i) żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub (ii) żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. (art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

7 Zakres podmiotowy prawa
Tytuł prezentacji Zakres podmiotowy prawa Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczny głosów Grupa akcjonariuszy posiadająca łącznie co najmniej 5% ogólnej liczby głosów Ogólna liczna głosów to suma głosów przypadająca na wszystkie akcje spółki publicznej. (art. 4 pkt 17 Ustawy o Ofercie) Liczbę głosów oblicza się na podstawie wszystkich akcji, do których jest przypisane prawo głosu nawet wówczas, gdy wykonywanie tego prawa jest zawieszone. (art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2004/109/WE) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

8 Grupa akcjonariuszy - porozumienie
Tytuł prezentacji Grupa akcjonariuszy - porozumienie Porozumienia zawierane przez akcjonariuszy mniejszościowych dla ochrony ich praw oraz w celu wspólnego zabiegania o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych podlegają obowiązkowi notyfikacyjnemu określonemu w art. 69 i 70 Ustawy o Ofercie. Sankcją za niedopełnienie ww. obowiązków jest pozbawienie możliwości wykonywania prawa głosu z akcji należących do członków porozumienia. Ustawa o Ofercie wyłącza natomiast w takich wypadkach obowiązek ogłoszenia wezwania. (art. 90 ust. 2 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

9 Zakres podmiotowy prawa
Tytuł prezentacji Zakres podmiotowy prawa Statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie umieszczenia sprawy podjęcia uchwały w przedmiocie wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia powinno zostać zgłoszone spółce publicznej nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. (art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

10 Rewident do spraw szczególnych – wymagania
Tytuł prezentacji Rewident do spraw szczególnych – wymagania Pozytywne Negatywne wymagania dla rewidenta Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale walnego zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz spółki publicznej, jej podmiotu dominującego lub zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

11 WYZNACZENIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE
Tytuł prezentacji WYZNACZENIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE Przed powzięciem uchwały w przedmiocie wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych zarząd spółki publicznej przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego wniosku. Projekt uchwały, sformułowany na podstawie wniosku akcjonariuszy o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, powinien zostać poddany pod głosowanie na walnym zgromadzeniu, którego porządek obrad przewiduje odpowiedni punkt w tej sprawie. (art. 84 ust. 5 i 6 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

12 Konieczne elementy uchwały
Tytuł prezentacji Konieczne elementy uchwały Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie; Przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku , chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na ich zmianę; Rodzaje dokumentów, które spółka powinna udostępnić biegłemu; Termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

13 Wyznaczenie przez sąd rejestrowy - przesłanki
Walne Zgromadzenie Nie poweźmie uchwały zgodnej z treścią wniosku akcjonariuszy Poweźmie uchwałę o treści odmiennej niż wynikająca z wniosku akcjonariuszy w zakresie osoby rewidenta lub przedmiotu i zakresu badania Poweźmie uchwałę w przedmiocie wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych niezawierającej wszystkich koniecznych elementów KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

14 Wyznaczenie przez sąd rejestrowy
Prawo akcjonariuszy może być zrealizowane tylko w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie albo od dnia, w którym walne zgromadzenie nie powzięło odpowiedniej uchwały. Treść wniosku złożonego do Sądu musi być tożsama z wnioskiem przedłożonym uprzednio pod obrady walnego zgromadzenia. Właściwy do rozpoznania wniosku akcjonariusza jest sąd właściwy ze względu na siedzibę spółki publicznej, której wniosek dotyczy. Sąd określa wynagrodzenie rewidenta do spraw szczególnych i zatwierdza rachunek jego wydatków. Koszt badania ponosi spółka. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

15 Wyznaczenie przez sąd rejestrowy - zabezpieczenie
Na wniosek zarządu spółki publicznej, sąd może uzależnić wydanie postanowienia o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych od złożenia przez wnioskodawców stosownego zabezpieczenia. Gdy przeprowadzone badanie nie wykaże naruszeń prawa, na wniosek zarządu spółki publicznej, sąd może postanowić o przepadku zabezpieczenia (lub jego części) na rzecz spółki. Na postanowienie w przedmiocie przepadku zabezpieczenia, każdej stronie postępowania, przysługuje zażalenie. Sąd decyduje o rodzaju oraz wartości zabezpieczenia. Nie jest w tym zakresie związany wnioskiem zarządu spółki publicznej. (art. 85 ust. 2 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

16 Wyznaczenie przez sąd rejestrowy – stanowisko organów spółki
Przed wydaniem postanowienia sąd jest obowiązany wezwać zarząd i radę nadzorczą spółki publicznej do zajęcia stanowiska w sprawie. Organy mogą przygotować wspólne stanowisko bądź też przedstawić je w oddzielnych dokumentach. Organy przedstawiają swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieudzielenie odpowiedzi nie wstrzymuje wydania postanowienia. (art. 85 ust. 3 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

17 Wyznaczenie przez sąd rejestrowy – postanowienie odmowne
Tytuł prezentacji Wyznaczenie przez sąd rejestrowy – postanowienie odmowne Sąd odmówi wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych, jeżeli wybór podmiotu wskazanego przez wnioskodawcę naruszy wymogi co do kwalifikacji lub niezależności rewidenta (art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie). Sąd może odmówić wyznaczenia ww. rewidenta również w przypadku, gdy z innych przyczyn wybór ten nie zapewni sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. (art. 85 ust. 4 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

18 Wyznaczenie przez sąd rejestrowy – zaskarżalność postanowienia
Tytuł prezentacji Wyznaczenie przez sąd rejestrowy – zaskarżalność postanowienia Na postanowienie sądu o odmowie wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych służy zażalenie. (art. 85 ust. 5 Ustawy o Ofercie) Brak jest analogicznego przepisu stanowiącego o możliwości zaskarżenia postanowienia wyznaczającego rewidenta do spraw szczególnych. „Od postanowienia sądu rejestrowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych apelacja nie przysługuje”. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia r. sygn. akt III CZP 70/02) Większość doktryny reprezentuje natomiast stanowisko odmienne. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

19 Wykonywanie obowiązków przez rewidenta do spraw szczególnych
Tytuł prezentacji Wykonywanie obowiązków przez rewidenta do spraw szczególnych Zarząd i rada nadzorcza spółki publicznej są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone w uchwale walnego zgromadzenia albo w postanowieniu sądu w przedmiocie wyznaczenia rewidenta. Zarząd i rada nadzorcza obowiązane są dodatkowo udzielić wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania. (art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

20 Wykonywanie obowiązków przez rewidenta do spraw szczególnych
Tytuł prezentacji Wykonywanie obowiązków przez rewidenta do spraw szczególnych Po zakończeniu prac rewident do spraw szczególnych przedstawia zarządowi i radzie nadzorczej pisemne sprawozdanie z wyników badania. Sprawozdanie z badania przekazywane jest przez zarząd w trybie przewidzianym do ujawniania informacji poufnych. Sprawozdanie z badania nie może ujawniać informacji stanowiących tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną spółki, chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu. (art. 86 ust. 2 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

21 Wykonywanie obowiązków przez rewidenta do spraw szczególnych
Tytuł prezentacji Wykonywanie obowiązków przez rewidenta do spraw szczególnych Zarząd, podczas najbliższego walnego zgromadzenia spółki, przedstawia informację o tym: Czy uwzględniono wyniki badania? W jakim zakresie uwzględniono zastrzeżenia rewidenta? W jaki sposób uwzględniono wyniki badania? Na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego lub jej przedstawiciela, złożone w dowolnej chwili, rewident do spraw szczególnych obowiązany jest niezwłocznie sporządzić i przekazać – na własny koszt – kopię wszelkich dokumentów oraz udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie czynności podejmowanych w związku z przeprowadzonym badaniem. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

22 Dębica s.a. - Case study Raport bieżący nr 17/2010 Data sporządzenia Temat: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Firmy Oponiarskiej „Dębica” S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło, w postaci elektronicznej, żądanie PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważony, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, zwołania na dzień 4 sierpnia 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (…) 4. Żądanie akcjonariusza skierowane do Zarządu Spółki o udzielenie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu informacji w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz udzielenie na nie odpowiedzi przez Zarząd Spółki. 5. Powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych na podstawie art. 84 Ustawy o ofercie. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

23 Dębica s.a. - Case study Temat: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Raport bieżący nr 19/2010 Data sporządzenia Temat: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 listopada 2010 r., godz. 13:00, w siedzibie Spółki (Dębica, Dom Kultury T.C. Dębica S.A. ul. Ignacego Lisa 3 - sala widowiskowa), proponując następujący porządek obrad: (…) 5. Powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych na podstawie art. 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ad. punkt 5 Porządku Obrad Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż treść punktu 5 porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki została umieszczona na wniosek akcjonariuszy, na żądanie których Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane. W związku z powyższym, Zarząd Spółki oczekuje na przedstawienie przez tych akcjonariuszy, w wymaganym terminie, projektu stosownej uchwały. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

24 Dębica s.a. - Case study Raport bieżący nr 22/2010 Data sporządzenia Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w uzupełnieniu RB nr 17/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. przesyła: 1. treść informacji, jakich wnioskodawcy, zgodnie z treścią złożonego wniosku, mają zamiar żądać od Zarządu Spółki w trybie art. 428 § 1 KSH (pkt 4 proponowanego przez wnioskodawców porządku obrad NWZ), 2. proponowany przez wnioskodawców przedmiot badania biegłego rewidenta ds. szczególnych (pkt. 5 proponowanego przez wnioskodawców porządku obrad NWZ). KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

25 Dębica s.a. - Case study Raport bieżący nr 27/2010 Data sporządzenia Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały NWZA zwołanego na dzień 30 listopada 2010 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2010 r. Spółka otrzymała, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu (…): 1.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę przedmiotu i zakresu badania rewidenta ds. szczególnych w stosunku do wniosku z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz 2.Projekt uchwały w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. Oznaczenie rewidenta ds. szczególnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. (dalej także jako „TC Dębica S.A.” lub „Spółka”), działając na podstawie artykułu 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1, powołuje BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, Warszawa, numer KRS: , na rewidenta do spraw szczególnych. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

26 Dębica s.a. - Case study Przedmiot i zakres badania
1. identyfikację i pogrupowanie transakcji pomiędzy TC Dębica S.A. a podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej także jako „grupa Goodyear” oraz „transakcje z podmiotami grupy Goodyear”) w latach ze wskazaniem wolumenu poszczególnych transakcji; 2. porównanie i analizę marż stosowanych w latach w ramach transakcji TC Dębica S.A. z podmiotami grupy Goodyear z transakcjami dokonywanymi z podmiotami spoza grupy Goodyear; 3. określenie wpływu transakcji z podmiotami grupy Goodyear na rentowność operacyjną i sytuację ekonomiczną TC Dębica S.A. w latach ; 4. analizę zgodności stosowanych w Spółce w latach warunków transakcji z podmiotami grupy Goodyear z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 5. weryfikację prawidłowości sporządzenia w Spółce dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za lata , dotyczącej transakcji z podmiotami grupy Goodyear; 6. określenie wysokości zysków osiąganych z transakcji z podmiotami grupy Goodyear w latach przez większościowego akcjonariusza TC Dębica S.A. - Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz podmioty dominujące wobec większościowego akcjonariusza TC Dębica S.A. oraz ich wpływ na interes ekonomiczny mniejszościowych akcjonariuszy TC Dębica S.A.; KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

27 Dębica s.a. - Case study 7. porównanie poziomu rentowności, marż operacyjnych oraz stopy oferowanej przez TC Dębica S.A., dywidendy na akcję z innymi podmiotami działającymi w branży oponiarskiej na rynkach polskim i światowym oraz określenie wpływu decyzji podejmowanych przez podmioty dominujące wobec TC Dębica S.A. na zyski osiągane przez mniejszościowych akcjonariuszy TC Dębica S.A.; 8. analizę podejmowanych przez Zarząd TC Dębica S.A. działań mających na celu optymalizację ponoszonych kosztów celem poprawy rentowności prowadzonej działalności w latach ; 9. analizę wpływu planowanych w TC Dębica S.A. inwestycji na wyniki finansowe TC Dębica S.A. w latach , ocenę wpływu podejmowanych działań z punktu widzenia interesów mniejszościowych akcjonariuszy TC Dębica S.A. Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi 1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia lub przygotowania rewidentowi do spraw szczególnych: 2) umów handlowych, licencyjnych i o świadczenie usług, których stroną była lub jest Spółka, lub które tworzą lub tworzyły zobowiązanie lub uprawnienie dla Spółki, korespondencji handlowej i korespondencji odnoszącej się do transakcji z podmiotami powiązanymi z grupy Goodyear, jak również innych umów, które w opinii rewidenta ds. szczególnych będą konieczne do wykonania powierzonego mu zadania; KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

28 Dębica s.a. - Case study 8) protokołów posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwał podejmowanych poza tymi posiedzeniami oraz do innych dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Spółki, a w opinii rewidenta ds. szczególnych konieczne są do prawidłowego wykonania powierzonego mu zadania; 10) posiadanych przez TC Dębica S.A. porozumień oraz korespondencji dotyczącej zmian/wyrównywania marż w ramach grupy Goodyear; 11) szczegółowych planów inwestycyjnych TC Dębica S.A. dotyczących projektów realizowanych w kooperacji z grupą Goodyear oraz rozwoju Spółki w ramach wymiany handlowej w obrębie grupy Goodyear; 13) posiadanej przez TC Dębica S.A. dokumentacji dotyczącej zatrudnienia członków Zarządu Spółki w Spółce i poza Spółką, w tym umów o pracę lub innych umów stanowiących podstawę zatrudnienia, a także dotyczących ich wynagrodzeń, miejsca wykonywania pracy, czasu pracy na rzecz Spółki i innych podmiotów, delegacji; 14) szczegółowej listy podmiotów grupy Goodyear. 2. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki zobowiązani są do udzielania odpowiedzi i wszelkich wyjaśnień rewidentowi ds. szczególnych oraz osobom przybranym przezeń do pomocy. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

29 Dębica s.a. - Case study Raport bieżący nr 31/2010 Data sporządzenia Temat: Opinia Zarządu w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych złożonego przez: PZU SA, (…), przedstawiona podczas obrad NWZA w dniu 30 listopada 2010 r. „Jako negatywny aspekt powołania rewidenta wskazać natomiast należy znaczny koszt przeprowadzenia badania. Spółka będzie w najbliższym czasie przechodzić ustawowe badanie ksiąg przez biegłych rewidentów ustanowionych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, zaś konieczność ponoszenia opłat również na rewidenta ds. szczególnych co najmniej podwoi wynagrodzenia biegłych, które Spółka w najbliższym czasie będzie ponosić oraz może wprowadzić znaczne zamieszanie w codziennym funkcjonowaniu Spółki. (…) Biorąc pod uwagę działania PZU podejmowane w ostatnich miesiącach oraz jej publiczne wypowiedzi, Zarząd ma poważne wątpliwości co do intencji PZU. (…) kroki prawne podejmowane przez PZU nie mają na celu zadbania o uzasadniony prawnie interes Spółki ale raczej wywarcie presji na strategicznego inwestora Spółki, oraz jej największego klienta, aby ten odkupił akcje Spółki posiadane przez PZU po odpowiadającej PZU cenie”. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

30 Dębica s.a. - Case study Niespełnienie kryteriów ustawowych przez podmiot proponowany przez Wnioskodawców Proponowany podmiot nie zapewnia, zdaniem Zarządu, sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Zdaniem Zarządu prawdopodobne jest, iż BDO (lub podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej) świadczyło usługi Spółce lub podmiotom wobec niej dominującym w okresie objętym zakresem badania. Zdaniem Zarządu, BDO nie daje rękojmi sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Zdaniem Zarządu, istnieją obawy, że obiektywizm BDO jest zachwiany przez ścisłe związki z Wnioskodawcami, jak również przez pokusę podtrzymania renomy audytora sprzyjającego akcjonariuszom mniejszościowym (co stanowi istotny, potencjalnie rozwojowy segment rynku usług audytorskich). Wybór BDO jako rewidenta do spraw szczególnych wiąże się więc, w opinii Zarządu, ze znaczącym ryzykiem poniesienia bardzo wysokich kosztów badania bez gwarancji uzyskania rzetelnego i obiektywnego raportu. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

31 Dębica s.a. - Case study Wady proponowanej Uchwały w zakresie jej §2
Tytuł prezentacji Dębica s.a. - Case study Wady proponowanej Uchwały w zakresie jej §2 (przedmiot i zakres badania) Nie wskazano „określonego zagadnienia” z zakresu spraw Spółki mającego być przedmiotem badania. Nie określono kryterium, wedle którego zdarzenia dotyczące spraw Spółki miałyby zostać badane przez rewidenta – dowolność w przedstawianiu ocen przez rewidenta. Nieprawidłowe określenie granic czasowych przedmiotu badania lub brak takiego określenia. Przedmiot badania nie dotyczy bezpośrednio prowadzenia spraw Spółki, ale innego podmiotu. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

32 Dębica s.a. - Case study Wady proponowanej Uchwały w zakresie jej §3
Tytuł prezentacji Dębica s.a. - Case study Wady proponowanej Uchwały w zakresie jej §3 (Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi) Spółka nie ma obowiązku przygotowywania dodatkowych dokumentów dla rewidenta do spraw szczególnych. Konieczne jest szczegółowe określenie kategorii dokumentów. Dokumenty nie dotyczą bezpośrednio spraw Spółki oraz nie znajdują się w jej posiadaniu. Rewident może żądać udostępnienia dokumentów wyłącznie od Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, a nie od wszystkich jej pracowników. Rewident może żądać jedynie wyjaśnień „niezbędnych dla przeprowadzenia badania”, a nie „wszelkich wyjaśnień”. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

33 Tytuł prezentacji Dębica s.a. - Case study Raport bieżący nr 02/2011 Data sporządzenia Temat: Wniosek o wyznaczenie przez sąd rejestrowy rewidenta do spraw szczególnych W związku z doręczeniem w dniu 10 stycznia 2011 r. odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych, wniesionego do Sądu Okręgowego w Rzeszowie przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie (raport bieżący nr 1/2011), Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że jednym z załączników do w/w pozwu jest kserokopia wniosku kierowanego do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych na podstawie art. 85 ust. 1 oraz z art. 84 ustawy o ofercie publicznej, w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 listopada 2010 r. uchwały o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych o treści zaproponowanej przez wnioskodawców (patrz: raport bieżący 27/2010). Wnioskodawcami wskazanymi w w/w kserokopii wniosku są: (…). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nie otrzymał odpisu w/w wniosku z Sądu, a w razie jego doręczenia Spółka przekaże tę informację w formie raportu bieżącego. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

34 Tytuł prezentacji Dębica s.a. - Case study Raport bieżący nr 30/2011 Data sporządzenia Temat: Oddalenie przez sąd rejestrowy wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem ogłoszonym w dniu 20 lipca 2011 r. oddalił wniosek o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych. Wnioskodawcami w tej sprawie są Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z siedzibą w Warszawie. Postanowienie sądu rejestrowego nie jest prawomocne. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

35 Tytuł prezentacji Dębica s.a. - Case study Raport bieżący nr 35/2011 Data sporządzenia Temat: Doręczenie odpisu zażalenia PZU S.A. w Warszawie, PZU na Życie S.A. w Warszawie oraz PZU FIO Parasolowego w Warszawie na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, oddalającego wniosek o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. dot. ogłoszenia postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego KRS o oddaleniu wniosku złożonego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z siedzibą w Warszawie o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 października 2011 r. pełnomocnikowi Spółki doręczono odpis zażalenia na w/w postanowienie. Zażalenie zostało wniesione przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z siedzibą w Warszawie. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

36 NEWSLETTER RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

37 KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy


Pobierz ppt "Kontrowersje dot. rewidenta do spraw szczególnych – case study"

Podobne prezentacje


Reklamy Google