Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rkkw.pl Kontrowersje dot. rewidenta do spraw szczególnych – case study Alicja Piskorz, Karol Szymański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rkkw.pl Kontrowersje dot. rewidenta do spraw szczególnych – case study Alicja Piskorz, Karol Szymański."— Zapis prezentacji:

1 www.rkkw.pl Kontrowersje dot. rewidenta do spraw szczególnych – case study Alicja Piskorz, Karol Szymański

2 www.rkkw.pl AGENDA 1.Podstawa prawna 2.Instytucja rewidenta do spraw szczególnych 3.Wyznaczenie rewidenta przez walne zgromadzenie 4.Zakres podmiotowy prawa 5.Rewident do spraw szczególnych – wymagania 6.Konieczne elementy uchwały 7.Wyznaczenie rewidenta przez sąd rejestrowy 8.Zabezpieczenie 9.Stanowisko organów spółki publicznej 10.Odmowa wyznaczenia 11.Zaskarżalność postanowień 12.Wykonywanie obowiązków przez rewidenta 13.Case study KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy2

3 www.rkkw.pl PODSTAWA PRAWNA Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29.07.2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) – dalej jako Ustawa o Ofercie Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) Dyrektywa 2004/109/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 15.12.2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE – dalej jako Dyrektywa 2004/109/WE KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy3

4 www.rkkw.pl INSTYTUCJA REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy4

5 www.rkkw.pl REWIDENT DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH WYZNACZENIE REWIDENTA KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy5

6 www.rkkw.pl WYZNACZENIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu (i) żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub (ii) żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. (art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy6

7 www.rkkw.pl ZAKRES PODMIOTOWY PRAWA KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy7 Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczny głosów Grupa akcjonariuszy posiadająca łącznie co najmniej 5% ogólnej liczby głosów Ogólna liczna głosów to suma głosów przypadająca na wszystkie akcje spółki publicznej. (art. 4 pkt 17 Ustawy o Ofercie) Liczbę głosów oblicza się na podstawie wszystkich akcji, do których jest przypisane prawo głosu nawet wówczas, gdy wykonywanie tego prawa jest zawieszone. (art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2004/109/WE)

8 www.rkkw.pl GRUPA AKCJONARIUSZY - POROZUMIENIE Porozumienia zawierane przez akcjonariuszy mniejszościowych dla ochrony ich praw oraz w celu wspólnego zabiegania o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych podlegają obowiązkowi notyfikacyjnemu określonemu w art. 69 i 70 Ustawy o Ofercie. Sankcją za niedopełnienie ww. obowiązków jest pozbawienie możliwości wykonywania prawa głosu z akcji należących do członków porozumienia. Ustawa o Ofercie wyłącza natomiast w takich wypadkach obowiązek ogłoszenia wezwania. (art. 90 ust. 2 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy8

9 www.rkkw.pl ZAKRES PODMIOTOWY PRAWA Statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie umieszczenia sprawy podjęcia uchwały w przedmiocie wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia powinno zostać zgłoszone spółce publicznej nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. (art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy9

10 www.rkkw.pl REWIDENT DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH – WYMAGANIA KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy10 Pozytywne Negatywne wymagania dla rewidenta Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale walnego zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz spółki publicznej, jej podmiotu dominującego lub zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej.

11 www.rkkw.pl WYZNACZENIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE Przed powzięciem uchwały w przedmiocie wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych zarząd spółki publicznej przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego wniosku. Projekt uchwały, sformułowany na podstawie wniosku akcjonariuszy o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, powinien zostać poddany pod głosowanie na walnym zgromadzeniu, którego porządek obrad przewiduje odpowiedni punkt w tej sprawie. (art. 84 ust. 5 i 6 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy11

12 www.rkkw.pl KONIECZNE ELEMENTY UCHWAŁY KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy12

13 www.rkkw.pl WYZNACZENIE PRZEZ SĄD REJESTROWY - PRZESŁANKI KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy13

14 www.rkkw.pl WYZNACZENIE PRZEZ SĄD REJESTROWY Prawo akcjonariuszy może być zrealizowane tylko w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie albo od dnia, w którym walne zgromadzenie nie powzięło odpowiedniej uchwały. Treść wniosku złożonego do Sądu musi być tożsama z wnioskiem przedłożonym uprzednio pod obrady walnego zgromadzenia. Właściwy do rozpoznania wniosku akcjonariusza jest sąd właściwy ze względu na siedzibę spółki publicznej, której wniosek dotyczy. Sąd określa wynagrodzenie rewidenta do spraw szczególnych i zatwierdza rachunek jego wydatków. Koszt badania ponosi spółka. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy14

15 www.rkkw.pl WYZNACZENIE PRZEZ SĄD REJESTROWY - ZABEZPIECZENIE Na wniosek zarządu spółki publicznej, sąd może uzależnić wydanie postanowienia o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych od złożenia przez wnioskodawców stosownego zabezpieczenia. Gdy przeprowadzone badanie nie wykaże naruszeń prawa, na wniosek zarządu spółki publicznej, sąd może postanowić o przepadku zabezpieczenia (lub jego części) na rzecz spółki. Na postanowienie w przedmiocie przepadku zabezpieczenia, każdej stronie postępowania, przysługuje zażalenie. Sąd decyduje o rodzaju oraz wartości zabezpieczenia. Nie jest w tym zakresie związany wnioskiem zarządu spółki publicznej. (art. 85 ust. 2 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy15

16 www.rkkw.pl WYZNACZENIE PRZEZ SĄD REJESTROWY – STANOWISKO ORGANÓW SPÓŁKI Przed wydaniem postanowienia sąd jest obowiązany wezwać zarząd i radę nadzorczą spółki publicznej do zajęcia stanowiska w sprawie. Organy mogą przygotować wspólne stanowisko bądź też przedstawić je w oddzielnych dokumentach. Organy przedstawiają swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieudzielenie odpowiedzi nie wstrzymuje wydania postanowienia. (art. 85 ust. 3 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy16

17 www.rkkw.pl WYZNACZENIE PRZEZ SĄD REJESTROWY – POSTANOWIENIE ODMOWNE Sąd odmówi wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych, jeżeli wybór podmiotu wskazanego przez wnioskodawcę naruszy wymogi co do kwalifikacji lub niezależności rewidenta (art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie). Sąd może odmówić wyznaczenia ww. rewidenta również w przypadku, gdy z innych przyczyn wybór ten nie zapewni sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. (art. 85 ust. 4 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy17

18 www.rkkw.pl WYZNACZENIE PRZEZ SĄD REJESTROWY – ZASKARŻALNOŚĆ POSTANOWIENIA Na postanowienie sądu o odmowie wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych służy zażalenie. (art. 85 ust. 5 Ustawy o Ofercie) Brak jest analogicznego przepisu stanowiącego o możliwości zaskarżenia postanowienia wyznaczającego rewidenta do spraw szczególnych. Od postanowienia sądu rejestrowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych apelacja nie przysługuje. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5.12.2002 r. sygn. akt III CZP 70/02) Większość doktryny reprezentuje natomiast stanowisko odmienne. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy18

19 www.rkkw.pl WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH Zarząd i rada nadzorcza spółki publicznej są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone w uchwale walnego zgromadzenia albo w postanowieniu sądu w przedmiocie wyznaczenia rewidenta. Zarząd i rada nadzorcza obowiązane są dodatkowo udzielić wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania. (art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy19

20 www.rkkw.pl WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH Po zakończeniu prac rewident do spraw szczególnych przedstawia zarządowi i radzie nadzorczej pisemne sprawozdanie z wyników badania. Sprawozdanie z badania przekazywane jest przez zarząd w trybie przewidzianym do ujawniania informacji poufnych. Sprawozdanie z badania nie może ujawniać informacji stanowiących tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną spółki, chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu. (art. 86 ust. 2 Ustawy o Ofercie) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy20

21 www.rkkw.pl WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH Zarząd, podczas najbliższego walnego zgromadzenia spółki, przedstawia informację o tym: KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy21 Na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego lub jej przedstawiciela, złożone w dowolnej chwili, rewident do spraw szczególnych obowiązany jest niezwłocznie sporządzić i przekazać – na własny koszt – kopię wszelkich dokumentów oraz udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie czynności podejmowanych w związku z przeprowadzonym badaniem.

22 www.rkkw.pl DĘBICA S.A. - CASE STUDY Raport bieżący nr 17/2010 Data sporządzenia 2010-06-29 Temat: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło, w postaci elektronicznej, żądanie PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważony, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, zwołania na dzień 4 sierpnia 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (…) 4. Żądanie akcjonariusza skierowane do Zarządu Spółki o udzielenie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu informacji w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz udzielenie na nie odpowiedzi przez Zarząd Spółki. 5. Powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych na podstawie art. 84 Ustawy o ofercie. (…) 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy22

23 www.rkkw.pl DĘBICA S.A. - CASE STUDY Raport bieżący nr 19/2010 Data sporządzenia 2010-07-12 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 listopada 2010 r., godz. 13:00, w siedzibie Spółki (Dębica, Dom Kultury T.C. Dębica S.A. ul. Ignacego Lisa 3 - sala widowiskowa), proponując następujący porządek obrad: (…) 5. Powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych na podstawie art. 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (…) Ad. punkt 5 Porządku Obrad Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż treść punktu 5 porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki została umieszczona na wniosek akcjonariuszy, na żądanie których Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane. W związku z powyższym, Zarząd Spółki oczekuje na przedstawienie przez tych akcjonariuszy, w wymaganym terminie, projektu stosownej uchwały. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy23

24 www.rkkw.pl DĘBICA S.A. - CASE STUDY Raport bieżący nr 22/2010 Data sporządzenia 2010-07-21 Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w uzupełnieniu RB nr 17/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. przesyła: 1. treść informacji, jakich wnioskodawcy, zgodnie z treścią złożonego wniosku, mają zamiar żądać od Zarządu Spółki w trybie art. 428 § 1 KSH (pkt 4 proponowanego przez wnioskodawców porządku obrad NWZ), 2. proponowany przez wnioskodawców przedmiot badania biegłego rewidenta ds. szczególnych (pkt. 5 proponowanego przez wnioskodawców porządku obrad NWZ). KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy24

25 www.rkkw.pl DĘBICA S.A. - CASE STUDY Raport bieżący nr 27/2010 Data sporządzenia 2010-11-09 Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały NWZA zwołanego na dzień 30 listopada 2010 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 listopada 2010 r. Spółka otrzymała, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu (…): 1.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę przedmiotu i zakresu badania rewidenta ds. szczególnych w stosunku do wniosku z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz 2.Projekt uchwały w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. Oznaczenie rewidenta ds. szczególnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. (dalej także jako TC Dębica S.A. lub Spółka), działając na podstawie artykułu 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1, powołuje BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, numer KRS: 0000293339, na rewidenta do spraw szczególnych. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy25

26 www.rkkw.pl DĘBICA S.A. - CASE STUDY Przedmiot i zakres badania 1. identyfikację i pogrupowanie transakcji pomiędzy TC Dębica S.A. a podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej także jako grupa Goodyear oraz transakcje z podmiotami grupy Goodyear) w latach 2005-2009 ze wskazaniem wolumenu poszczególnych transakcji; 2. porównanie i analizę marż stosowanych w latach 2005-2009 w ramach transakcji TC Dębica S.A. z podmiotami grupy Goodyear z transakcjami dokonywanymi z podmiotami spoza grupy Goodyear; 3. określenie wpływu transakcji z podmiotami grupy Goodyear na rentowność operacyjną i sytuację ekonomiczną TC Dębica S.A. w latach 2005-2009; 4.analizę zgodności stosowanych w Spółce w latach 2005-2009 warunków transakcji z podmiotami grupy Goodyear z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 5. weryfikację prawidłowości sporządzenia w Spółce dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za lata 2005- 2009, dotyczącej transakcji z podmiotami grupy Goodyear; 6. określenie wysokości zysków osiąganych z transakcji z podmiotami grupy Goodyear w latach 2005-2009 przez większościowego akcjonariusza TC Dębica S.A. - Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz podmioty dominujące wobec większościowego akcjonariusza TC Dębica S.A. oraz ich wpływ na interes ekonomiczny mniejszościowych akcjonariuszy TC Dębica S.A.; KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy26

27 www.rkkw.pl DĘBICA S.A. - CASE STUDY 7. porównanie poziomu rentowności, marż operacyjnych oraz stopy oferowanej przez TC Dębica S.A., dywidendy na akcję z innymi podmiotami działającymi w branży oponiarskiej na rynkach polskim i światowym oraz określenie wpływu decyzji podejmowanych przez podmioty dominujące wobec TC Dębica S.A. na zyski osiągane przez mniejszościowych akcjonariuszy TC Dębica S.A.; 8. analizę podejmowanych przez Zarząd TC Dębica S.A. działań mających na celu optymalizację ponoszonych kosztów celem poprawy rentowności prowadzonej działalności w latach 2005-2009; 9. analizę wpływu planowanych w TC Dębica S.A. inwestycji na wyniki finansowe TC Dębica S.A. w latach 2005-2009, ocenę wpływu podejmowanych działań z punktu widzenia interesów mniejszościowych akcjonariuszy TC Dębica S.A. Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi 1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia lub przygotowania rewidentowi do spraw szczególnych: 2) umów handlowych, licencyjnych i o świadczenie usług, których stroną była lub jest Spółka, lub które tworzą lub tworzyły zobowiązanie lub uprawnienie dla Spółki, korespondencji handlowej i korespondencji odnoszącej się do transakcji z podmiotami powiązanymi z grupy Goodyear, jak również innych umów, które w opinii rewidenta ds. szczególnych będą konieczne do wykonania powierzonego mu zadania; KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy27

28 www.rkkw.pl DĘBICA S.A. - CASE STUDY 8) protokołów posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwał podejmowanych poza tymi posiedzeniami oraz do innych dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Spółki, a w opinii rewidenta ds. szczególnych konieczne są do prawidłowego wykonania powierzonego mu zadania; 10) posiadanych przez TC Dębica S.A. porozumień oraz korespondencji dotyczącej zmian/wyrównywania marż w ramach grupy Goodyear; 11) szczegółowych planów inwestycyjnych TC Dębica S.A. dotyczących projektów realizowanych w kooperacji z grupą Goodyear oraz rozwoju Spółki w ramach wymiany handlowej w obrębie grupy Goodyear; 13) posiadanej przez TC Dębica S.A. dokumentacji dotyczącej zatrudnienia członków Zarządu Spółki w Spółce i poza Spółką, w tym umów o pracę lub innych umów stanowiących podstawę zatrudnienia, a także dotyczących ich wynagrodzeń, miejsca wykonywania pracy, czasu pracy na rzecz Spółki i innych podmiotów, delegacji; 14) szczegółowej listy podmiotów grupy Goodyear. 2. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki zobowiązani są do udzielania odpowiedzi i wszelkich wyjaśnień rewidentowi ds. szczególnych oraz osobom przybranym przezeń do pomocy. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy28

29 www.rkkw.pl DĘBICA S.A. - CASE STUDY Raport bieżący nr 31/2010 Data sporządzenia 2010-12-01 Temat: Opinia Zarządu w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych złożonego przez: PZU SA, (…), przedstawiona podczas obrad NWZA w dniu 30 listopada 2010 r. Jako negatywny aspekt powołania rewidenta wskazać natomiast należy znaczny koszt przeprowadzenia badania. Spółka będzie w najbliższym czasie przechodzić ustawowe badanie ksiąg przez biegłych rewidentów ustanowionych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, zaś konieczność ponoszenia opłat również na rewidenta ds. szczególnych co najmniej podwoi wynagrodzenia biegłych, które Spółka w najbliższym czasie będzie ponosić oraz może wprowadzić znaczne zamieszanie w codziennym funkcjonowaniu Spółki. (…) Biorąc pod uwagę działania PZU podejmowane w ostatnich miesiącach oraz jej publiczne wypowiedzi, Zarząd ma poważne wątpliwości co do intencji PZU. (…) kroki prawne podejmowane przez PZU nie mają na celu zadbania o uzasadniony prawnie interes Spółki ale raczej wywarcie presji na strategicznego inwestora Spółki, oraz jej największego klienta, aby ten odkupił akcje Spółki posiadane przez PZU po odpowiadającej PZU cenie. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy29

30 www.rkkw.pl DĘBICA S.A. - CASE STUDY Niespełnienie kryteriów ustawowych przez podmiot proponowany przez Wnioskodawców Proponowany podmiot nie zapewnia, zdaniem Zarządu, sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Zdaniem Zarządu prawdopodobne jest, iż BDO (lub podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej) świadczyło usługi Spółce lub podmiotom wobec niej dominującym w okresie objętym zakresem badania. Zdaniem Zarządu, BDO nie daje rękojmi sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Zdaniem Zarządu, istnieją obawy, że obiektywizm BDO jest zachwiany przez ścisłe związki z Wnioskodawcami, jak również przez pokusę podtrzymania renomy audytora sprzyjającego akcjonariuszom mniejszościowym (co stanowi istotny, potencjalnie rozwojowy segment rynku usług audytorskich). Wybór BDO jako rewidenta do spraw szczególnych wiąże się więc, w opinii Zarządu, ze znaczącym ryzykiem poniesienia bardzo wysokich kosztów badania bez gwarancji uzyskania rzetelnego i obiektywnego raportu. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy30

31 www.rkkw.pl DĘBICA S.A. - CASE STUDY Wady proponowanej Uchwały w zakresie jej §2 (przedmiot i zakres badania) Nie wskazano określonego zagadnienia z zakresu spraw Spółki mającego być przedmiotem badania. Nie określono kryterium, wedle którego zdarzenia dotyczące spraw Spółki miałyby zostać badane przez rewidenta – dowolność w przedstawianiu ocen przez rewidenta. Nieprawidłowe określenie granic czasowych przedmiotu badania lub brak takiego określenia. Przedmiot badania nie dotyczy bezpośrednio prowadzenia spraw Spółki, ale innego podmiotu. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy31

32 www.rkkw.pl DĘBICA S.A. - CASE STUDY Wady proponowanej Uchwały w zakresie jej §3 (Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi) Spółka nie ma obowiązku przygotowywania dodatkowych dokumentów dla rewidenta do spraw szczególnych. Konieczne jest szczegółowe określenie kategorii dokumentów. Dokumenty nie dotyczą bezpośrednio spraw Spółki oraz nie znajdują się w jej posiadaniu. Rewident może żądać udostępnienia dokumentów wyłącznie od Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, a nie od wszystkich jej pracowników. Rewident może żądać jedynie wyjaśnień niezbędnych dla przeprowadzenia badania, a nie wszelkich wyjaśnień. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy32

33 www.rkkw.pl DĘBICA S.A. - CASE STUDY Raport bieżący nr 02/2011 Data sporządzenia 2011-01-11 Temat: Wniosek o wyznaczenie przez sąd rejestrowy rewidenta do spraw szczególnych W związku z doręczeniem w dniu 10 stycznia 2011 r. odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych, wniesionego do Sądu Okręgowego w Rzeszowie przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie (raport bieżący nr 1/2011), Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że jednym z załączników do w/w pozwu jest kserokopia wniosku kierowanego do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych na podstawie art. 85 ust. 1 oraz z art. 84 ustawy o ofercie publicznej, w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 listopada 2010 r. uchwały o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych o treści zaproponowanej przez wnioskodawców (patrz: raport bieżący 27/2010). Wnioskodawcami wskazanymi w w/w kserokopii wniosku są: (…). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nie otrzymał odpisu w/w wniosku z Sądu, a w razie jego doręczenia Spółka przekaże tę informację w formie raportu bieżącego. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy33

34 www.rkkw.pl DĘBICA S.A. - CASE STUDY Raport bieżący nr 30/2011 Data sporządzenia 2011-07-20 Temat: Oddalenie przez sąd rejestrowy wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem ogłoszonym w dniu 20 lipca 2011 r. oddalił wniosek o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych. Wnioskodawcami w tej sprawie są Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z siedzibą w Warszawie. Postanowienie sądu rejestrowego nie jest prawomocne. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy34

35 www.rkkw.pl DĘBICA S.A. - CASE STUDY Raport bieżący nr 35/2011 Data sporządzenia 2011-10-19 Temat: Doręczenie odpisu zażalenia PZU S.A. w Warszawie, PZU na Życie S.A. w Warszawie oraz PZU FIO Parasolowego w Warszawie na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, oddalającego wniosek o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. dot. ogłoszenia postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego KRS o oddaleniu wniosku złożonego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z siedzibą w Warszawie o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 października 2011 r. pełnomocnikowi Spółki doręczono odpis zażalenia na w/w postanowienie. Zażalenie zostało wniesione przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z siedzibą w Warszawie. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy35

36 www.rkkw.pl NEWSLETTER RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 36

37 www.rkkw.pl ul. Wilcza 46, II piętro 00-679 Warszawa Tel: +48 22 541 70 80 Fax: +48 22 213 30 07 Email: office@rkkw.pl Web: www.rkkw.pl Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KONTAKT KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy37


Pobierz ppt "Www.rkkw.pl Kontrowersje dot. rewidenta do spraw szczególnych – case study Alicja Piskorz, Karol Szymański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google