Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rkkw.pl Osoby uprawnione do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych Krzysztof Wróbel, Marta Korniluk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rkkw.pl Osoby uprawnione do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych Krzysztof Wróbel, Marta Korniluk."— Zapis prezentacji:

1 www.rkkw.pl Osoby uprawnione do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych Krzysztof Wróbel, Marta Korniluk

2 www.rkkw.pl RODZAJE POWÓDZTW KIEROWANYCH PRZECIWKO UCHWAŁOM KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy2

3 www.rkkw.pl LEGITYMACJA PROCESOWA W S.A. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy3

4 www.rkkw.pl LEGITYMACJA PROCESOWA W SP. Z O.O. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy4

5 www.rkkw.pl LEGITYMACJA WSPÓLNIKA Warunki powstania legitymacji: specyfika głosowania tajnego wyjątek: akcje nieme KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy5 Głosowanie przeciw uchwale

6 www.rkkw.pl LEGITYMACJA WSPÓLNIKA Warunki powstania legitymacji: prezycyjność sprzeciwu czas zgłoszenia sprzeciwu forma zgłoszenia sprzeciwu KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy6 Zgłoszenie sprzeciwu

7 www.rkkw.pl LEGITYMACJA NASTĘPCY PRAWNEGO Casus: Walne Zgromadzenie spółki N-ter Prais S.A. podjęło uchwałę o zmianie statutu w przedmiocie uprzywilejowania akcji większościowego akcjonariusza co do dywidendy. Akcjonariusz mniejszościowy – Jan K. – głosował przeciwko tej uchwale i notariusz zaprotokołował jego sprzeciw. Po odbyciu zgromadzenia Jan K. zbył akcje na rzecz Adama M. Czy nabywcy przysługuje uprawnienie do zaskarżenia uchwały? KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy7

8 www.rkkw.pl LEGITYMACJA NASTĘPCY PRAWNEGO głosowanie przeciwko uchwale zgłoszenie sprzeciwu KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy8 Przesłanki legitymacji

9 www.rkkw.pl LEGITYMACJA NASTĘPCY PRAWNEGO KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy9 ZASADA: Nabywca uzyskuje prawa i obowiązki, jakie posiadał poprzedni wspólnik / akcjonariusz ZASADA: Nabywca uzyskuje prawa i obowiązki, jakie posiadał poprzedni wspólnik / akcjonariusz SĄD NAJWYŻSZY: Były akcjonariusz zachowuje legitymację do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia, która dotyczy jego praw korporacyjnych lub majątkowych, natomiast traci legitymację do zaskarżania uchwał, które nie dotykają jego praw (wyr. SN z 07.02.2006 r., IV CSK 41/05) SĄD NAJWYŻSZY: Były akcjonariusz zachowuje legitymację do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia, która dotyczy jego praw korporacyjnych lub majątkowych, natomiast traci legitymację do zaskarżania uchwał, które nie dotykają jego praw (wyr. SN z 07.02.2006 r., IV CSK 41/05)

10 www.rkkw.pl LEGITYMACJA WSPÓLNIKA- C.D. Bezzasadne niedopuszczenie do udziału w zgromadzeniu PRZYKŁADY KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy10

11 www.rkkw.pl LEGITYMACJA WSPÓLNIKA- C.D. akcje imienne – wpis do księgi świadectwa tymczasowe – wpis do księgi akcje na okaziciela – złożenie dokumentu akcje imienne KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy11 Uprawnienie akcjonariusza do wzięcia udziału w zgromadzeniu

12 www.rkkw.pl LEGITYMACJA BYŁEGO WSPÓLNIKA Casus: Zgromadzenie Wspólników spółki Profit Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie przymusowego umorzenia udziałów wspólnika Jana K. – jednego z kilku wspólników spółki. W Zgromadzeniu Jan K. początkowo uczestniczył, jednakże po oddaniu głosu w sprawach dla niego istotnych opuścił zgromadzenie. Wówczas - po jego wyjściu – jeden ze wspólników zgłosił propozycję umorzenia udziałów nieobecnego wspólnika. Stosowną uchwałę podjęto. Jan K. powziął informację o uchwale dopiero po zarejestrowaniu umorzenia w KRS. Czy Jan K. jest legitymowany do zaskarżenia uchwały? KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy12

13 www.rkkw.pl LEGITYMACJA WSPÓLNIKA – C.D. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy13 ZASADA: - nieobecność na wadliwie zwołanym zgromadzeniu daje legitymację do zaskarżenia uchwały, - podobnie: powzięcie uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad. ZASADA: - nieobecność na wadliwie zwołanym zgromadzeniu daje legitymację do zaskarżenia uchwały, - podobnie: powzięcie uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad. SĄD NAJWYŻSZY: Udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zachowuje legitymację do zaskarżenia uchwały zgromadzenia w przedmiocie przymusowego umorzenia jego udziałów – tak: wyrok z dnia 09.09.2010 r., I CSK 530/09. SĄD NAJWYŻSZY: Udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zachowuje legitymację do zaskarżenia uchwały zgromadzenia w przedmiocie przymusowego umorzenia jego udziałów – tak: wyrok z dnia 09.09.2010 r., I CSK 530/09.

14 www.rkkw.pl LEGITYMACJA WSPÓLNIKA – C.D. Legitymacja do zaskarżenia uchwały podjętej w głosowania pisemnego KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy14 głosowanie pisemnie przeciw uchwale, o ile po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie 2 tygodni zgłoszono sprzeciw brak zgody na pisemne głosowanie w sytuacji gdy doszło do przeprowadzenia takiego głosowania pominięcie przy pisemnym głosowaniu

15 www.rkkw.pl LEGITYMACJA LIKWIDATORA SPÓŁKI Casus: Jedyny wspólnik spółki Alfa Sp. z o.o. w likwidacji podjął uchwałę o utworzeniu oddziału za granicą. Czy uchwała taka jest w praktyce zaskarżalna? Przez kogo KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy15

16 www.rkkw.pl LEGITYMACJA LIKWIDATORA SPÓŁKI pozór prawny podjęcia uchwały przez zgromadzenie możliwość zaskarżenia uchwały przez inne podmioty niż wspólnik KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy16 Specyfika spółki jednoosobowej

17 www.rkkw.pl LEGITYMACJA LIKWIDATORA SPÓŁKI analogia do zarządu spółki – por. art. 280 i 466 KSH każdy z likwidatorów spółki może zaskarżyć uchwałę zgromadzenia KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy17 Pozycja likwidatora

18 www.rkkw.pl LEGITYMACJA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI Casus: S zostaje ustanowiony syndykiem dla upadłego – spółki Upsss S.A., będącej z kolei wspólnikiem w Gama Sp z o.o. Zgromadzenie wspólników Gama Sp. z o.o. podejmuje następnie uchwałę zezwalającą na zbycie nieruchomości pozostającej we własności Gama Sp. z o.o. za cenę znacznie poniżej jej wartości rynkowej. Czy Syndyk może w imieniu Upsss S.A. wnieść do sądu pozew o stwierdzenie jej nieważności bądź uchylenie? KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy18

19 www.rkkw.pl LEGITYMACJA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI Albo: S zostaje ustanowiony syndykiem dla upadłego - Utrata Sp. z o.o. Zgromadzenie wspólników Utrata Sp. z o.o. podejmuje uchwałę o zamknięciu oddziału. Czy Syndyk może zaskarżyć uchwałę? KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy19

20 www.rkkw.pl LEGITYMACJA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy20 ZASADA: Po ogłoszeniu upadłości wszelkie uprawnienia upadłego związane z uczestnictwem w spółkach lub spółdzielniach wykonuje syndyk albo zarządca (art. 186 Prawo upadłościowe i naprawcze ZASADA: Po ogłoszeniu upadłości wszelkie uprawnienia upadłego związane z uczestnictwem w spółkach lub spółdzielniach wykonuje syndyk albo zarządca (art. 186 Prawo upadłościowe i naprawcze POGLĄDY ORZECZNICTWA: Syndyk masy upadłości wspólnika spółki z o.o. nie jest podmiotem legitymowanym do zaskarżenia uchwały tej spółki w trybie przewidzianym w art. 252 § 1 KSH. Syndyk nie jest następcą prawnym upadłego (wyrok SA w Białymstoku z dnia 02.03.2004 r., I Aca 9/04 POGLĄDY ORZECZNICTWA: Syndyk masy upadłości wspólnika spółki z o.o. nie jest podmiotem legitymowanym do zaskarżenia uchwały tej spółki w trybie przewidzianym w art. 252 § 1 KSH. Syndyk nie jest następcą prawnym upadłego (wyrok SA w Białymstoku z dnia 02.03.2004 r., I Aca 9/04

21 www.rkkw.pl LEGITYMACJA WIERZYCIELA Casus: Na wniosek wierzyciela W dokonano zajęcia 100 udziałów Adama K. - jedynego wspólnika A Sp. z o.o., wraz z prawami i świadczeniami przypadającymi z tych udziałów. Następnie Adam K., działając jako zgromadzenie wspólników A Sp. z o.o., podjął uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Nowo utworzone udziały objął Jan N. W zaskarżył podjęte uchwały żądając stwierdzenia ich nieważności jako sprzecznych z prawem. Czy powództwo będzie skutecznie? KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy21

22 www.rkkw.pl LEGITYMACJA WIERZYCIELA KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy22 ZASADA: - wierzyciel może wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłużnika - art. 887 § 1 w zw. z art. 902 KPC - modyfikacja - uprawnienia wierzyciela z tytułu zajęcia udziałów/akcji, art. 910 2 KPC ZASADA: - wierzyciel może wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłużnika - art. 887 § 1 w zw. z art. 902 KPC - modyfikacja - uprawnienia wierzyciela z tytułu zajęcia udziałów/akcji, art. 910 2 KPC SĄD NAJWYŻSZY: Wierzyciel nie może wykonywać uprawnień korporacyjnych (uchwała SN z dnia 14.09.2005 r., III CZP 57/05), ale jest legitymowany do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały zagrażającej możliwości uzyskania zaspokojenia (wyrok SN z 30.01.2009 r., II CSK 355/08) SĄD NAJWYŻSZY: Wierzyciel nie może wykonywać uprawnień korporacyjnych (uchwała SN z dnia 14.09.2005 r., III CZP 57/05), ale jest legitymowany do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały zagrażającej możliwości uzyskania zaspokojenia (wyrok SN z 30.01.2009 r., II CSK 355/08)

23 www.rkkw.pl INNE PODMIOTY ? Zastawnik, użytkownik udziałów / akcji Prokurator Komisja Nadzoru Finansowego KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy23

24 www.rkkw.pl LEGITYMACJA ORGANÓW / CZŁONKÓW ORGANÓW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy24

25 www.rkkw.pl CASUS: Walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki. Uchwała ta została podjęta bezwzględną większością głosów, podczas gdy przepisy KSH wymagają większości dwóch trzecich głosów. Po podjęciu uchwały zarząd powinien wprowadzić uchwałę w życie. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy25

26 www.rkkw.pl ORGANY SPÓŁKI W razie uzasadnionego przekonania o sprzeczności uchwały z ustawą, zarząd, który powinien działać zgodnie z prawem, nie tylko może, ale jest obowiązany powstrzymać się od jej wykonania i wytoczyć powództwo, o którym mowa w art. 425 § 2 KSH (wyrok SN z dnia 04.12.2009 r., III CSK 85/09) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy26

27 www.rkkw.pl ORGANY SPÓŁKI KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy27 Decyzja organu spółki o zaskarżeniu uchwały i wniesieniu powództwa w formie UCHWAŁY ORGANU w formie UCHWAŁY ORGANU

28 www.rkkw.pl ORGANY SPÓŁKI Kto reprezentuje pozwaną spółkę w przypadku zaskarżenia uchwały przez jej organ? KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy28 spółka z o.o. - art. 253 KSH spółka akcyjna - art. 426 KSH

29 www.rkkw.pl ORGANY SPÓŁKI Art. 253 KSH (analogicznie art. 426 KSH) § 1. W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników pozwaną spółkę reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały zgromadzenia wspólników nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik. § 2. Jeżeli zarząd nie może działać za spółkę, a brak jest uchwały zgromadzenia wspólników o ustanowieniu pełnomocnika, sąd właściwy do rozstrzygnięcia powództwa wyznacza kuratora spółki. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy29

30 www.rkkw.pl CZŁONKOWIE ORGANÓW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy30 zaskarżenie uchwały sprzecznej z prawem lub statutem przez członka organu CHRONI GO przed odpowiedzialnością za szkodę spółki, która może powstać w przypadku wykonania wadliwej uchwały lub niewykonania uchwały ważnej CHRONI GO przed odpowiedzialnością za szkodę spółki, która może powstać w przypadku wykonania wadliwej uchwały lub niewykonania uchwały ważnej

31 www.rkkw.pl CZŁONKOWIE ORGANÓW Gdy kilku członków organu chce zaskarżyć uchwałę: współuczestnictwo materialne jednolite art. 73 § 2 KPC - gdy z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, że wyrok dotyczyć ma niepodzielnie wszystkich współuczestników, czynności procesowe współuczestników działających są skuteczne wobec nie działających. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy31

32 www.rkkw.pl CZŁONKOWIE ORGANÓW Gdy kilku członków organu chce zaskarżyć uchwałę: interwencja uboczna samoistna art. 81 KPC - jeżeli z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, że wyrok w sprawie ma odnieść bezpośredni skutek prawny w stosunku między interwenientem a przeciwnikiem strony, do której interwenient przystąpił, do stanowiska interwenienta w procesie stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy32

33 www.rkkw.pl CASUS: Członek zarządu X zostaje odwołany przed upływem swojej kadencji. Kilka miesięcy później odbywa się zwyczajne walne zgromadzenie, na którym podjęta zostaje uchwała o nieudzieleniu X absolutorium za ostatni okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu. X nie zgadza się z tą uchwałą, gdyż jego zdaniem jest ona niesprawiedliwa. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy33

34 www.rkkw.pl BYLI CZŁONKOWIE ORGANÓW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy34

35 www.rkkw.pl BYLI CZŁONKOWIE ORGANÓW ZA legitymacją: Wyrok SN z dnia 13.02.2004 r., II CK 438/02 wykładnia systemowa i celowościowa art. 422 § 2 pkt 1 k.s.h. przemawia za uznaniem uprawnienia byłego członka zarządu lub rady nadzorczej do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia w przedmiocie udzielenia mu absolutorium Wyrok SN z dnia 31.03.2006 r., IV CSK 46/05 członkom zarządu przysługuje legitymacja czynna do zaskarżenia uchwały wspólników po ich "odwołaniu" KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy35

36 www.rkkw.pl BYLI CZŁONKOWIE ORGANÓW PRZECIW legitymacji: Wyrok SN z dnia 11.01.2002 r., IV CKN 1503/00 uprawnienia przewidziane w przepisie art. 240 § 3 pkt 1 k.h. przysługują tylko członkowi zarządu pełniącemu swą funkcję, a nie byłemu członkowi Wyrok SN z dnia 11.01.2008 r., V CSK 363/07 odwołanemu członkowi zarządu spółki akcyjnej nie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia odmawiającej udzielenia mu absolutorium KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy36

37 www.rkkw.pl BYLI CZŁONKOWIE ORGANÓW Istotne rozstrzygnięcia sądowe: osobie odwołanej ze składu organu spółki z o.o. nie przysługuje legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy37 Uchwała SN (7) z dnia 01.03.2007 r., III CZP 94/06

38 www.rkkw.pl BYLI CZŁONKOWIE ORGANÓW art. 422 § 2 pkt 1 w zw. z art. 422 § 1 ustawy z 15.9.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), w zakresie pozbawiającym odwołanego członka zarządu spółki akcyjnej legitymacji do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia o nieudzieleniu mu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, jest zgodny z art. 32, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP oraz nie jest niezgodny z art. 47 Konstytucji RP KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy38 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 02.06.2009 r., SK 31/08

39 www.rkkw.pl BYLI CZŁONKOWIE ORGANÓW Co może zrobić były członek organu, gdy nie zgadza się z podjętą uchwałą? KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy39 Powództwo o naruszenie dóbr osobistych Powództwo o stwierdzenie nieistnienia uchwały

40 www.rkkw.pl BYLI CZŁONKOWIE ORGANÓW Były członek organu spółki ma legitymację do zaskarżenia uchwały zgromadzenia, jeżeli jest on nadal wspólnikiem / akcjonariuszem spółki (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 04.09.1997 r., I Aca 405/97) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy40

41 www.rkkw.pl POWÓDZTWO O USTALENIE NIEISTNIENIA UCHWAŁY powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 KPC) podmiot legitymowany – każdy kto ma interes prawny w ustaleniu nieistnienia uchwały KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy41 ZASADA

42 www.rkkw.pl ul. Wilcza 46, II piętro 00-679 Warszawa Tel: +48 22 541 70 80 Fax: +48 22 213 30 07 Email: office@rkkw.pl Web: www.rkkw.pl Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KONTAKT KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy42


Pobierz ppt "Www.rkkw.pl Osoby uprawnione do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych Krzysztof Wróbel, Marta Korniluk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google