Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

radca prawny Krzysztof Wróbel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "radca prawny Krzysztof Wróbel"— Zapis prezentacji:

1 radca prawny Krzysztof Wróbel
Czy zawarcie transakcji opcyjnej jest informacją cenotwórczą - case study radca prawny Krzysztof Wróbel

2 Cechy informacji poufnej
Tytuł prezentacji Cechy informacji poufnej Informacja poufna Kryterium precyzyjności Kryterium poufności Kryterium cenotwórczości KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

3 Definicja Cenotwórczości - problem z implementacją
Tytuł prezentacji Definicja Cenotwórczości - problem z implementacją Cenotwórczość wg Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: możliwy istotny wpływ na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, możliwość wykorzystania przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora” … (art. 154 ust. 1 pkt 2) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

4 Definicja Cenotwórczości - problem z implementacją
Tytuł prezentacji Definicja Cenotwórczości - problem z implementacją Kryterium cenotwórczości wg Dyrektywy Market Abuse: Information „which would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments or on the price of related derivative financial instruments” Informacje „które, gdyby zostały podane do wiadomości publicznej, miałyby prawdopodobnie znaczny wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych” (art. 1 par. 1) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

5 Definicja Cenotwórczości - problem z implementacją
Tytuł prezentacji Definicja Cenotwórczości - problem z implementacją Kryterium cenotwórczości wg Dyrektywy Komisji 2003/124/WE: „…information a reasonable investor would be likely to use as part of the basis of his investment decisions” „informacje, które rozsądny inwestor (prawdopodobnie) wykorzystałby, podejmując swoje decyzje inwestycyjne” (art. 1) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

6 case study Komisja jednogłośnie ukarała za naruszenie obowiązków informacyjnych Zakłady Azotowe Puławy SA – karą pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie informacji poufnej o wystawieniu przez emitenta opcji walutowych, niosących ryzyko nieograniczonej straty, w zakresie w jakim przekraczały one wpływy w walutach obcych i mogących mieć istotny wpływ na wynik finansowy emitenta. (…) Komunikat z 98. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu r. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

7 Opcje – instrument spekulantów?
Transakcje spekulacyjne wg MIFID Transakcje spekulacyjne wg praktyki rynkowej: „aby transakcja miała charakter zabezpieczający musi być dopasowana zarówno pod względem kwot, jak i terminów rozliczenia, do otwartej pozycji walutowej, odsetkowej i płynnościowej Klienta; niedopasowanie w tym zakresie w momencie zawierania transakcji, lub też zmiany w pozycji walutowej, odsetkowej bądź płynnościowej Klienta, mogą powodować, iż zawarte transakcje będą miały częściowo lub całkowicie charakter spekulacyjny; zawieranie transakcji o charakterze spekulacyjnym może narażać Klienta na poniesienie istotnych strat”. („Negocjowana Terminowa Transakcja Wymiany Walut Wymienialnych wykorzystywana jako zabezpieczenie przez wzrostem kursów walutowych”, autorstwa PKO BP S.A., strona 8, tiret 3.) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

8 Nieuzasadnione podejście knf
Ryzyko powstania spekulacyjnego charakteru transakcji wg KNF: porównanie wolumenu wystawionych przez emitenta opcji kupna do wolumenu planowanych wpływów walutowych w okresie sprawozdawczym, w którym opcje były wystawiane Ryzyko powstania spekulacyjnego charakteru transakcji wg racjonalnego inwestora: porównanie wolumenu wystawionych przez emitenta opcji kupna do wolumenu planowanych wpływów walutowych w okresie, w którym opcje miały być rozliczane KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

9 Punkt widzenia „Racjonalnego INWESTORA” – sytuacja eksportera
Tytuł prezentacji Punkt widzenia „Racjonalnego INWESTORA” – sytuacja eksportera Plan eksportera: kurs 4 EUR/PLN EUR KURS PLN PRZYCHODY (w EUR) 1000 4,0 4000 KOSZTY (w PLN) -3500 WYNIK 500 Scenariusz spadku kursu do 3 EUR/PLN EUR KURS PLN PRZYCHODY (w EUR) 1000 3,0 3000 KOSZTY (w PLN) -3500 WYNIK -500 KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

10 Tytuł prezentacji Punkt widzenia „RACJONALNEGO INWESTORA” – PRAWIDŁOWE ZABEZPIECZENIE RYZYKA EKSPORTERA Scenariusz spadku kursu do 3 EUR/PLN EUR ZMIANA KURSU PLN PRZYCHODY (w EUR) 1000 -1,0 3000 KOSZTY (w PLN) -3500 OPCJE (PUT) WYNIK 500 Scenariusz wzrostu kursu do 5 EUR/PLN EUR ZMIANA KURSU PLN PRZYCHODY (w EUR) 1000 +1,0 5000 KOSZTY (w PLN) -3500 OPCJE (CALL) -1000 WYNIK 500 KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

11 PUNKT WIDZENIA „RACJONALNEGO INWESTORA” - RYZYKO Spekulanta
Tytuł prezentacji PUNKT WIDZENIA „RACJONALNEGO INWESTORA” - RYZYKO Spekulanta Scenariusz wzrostu kursu do 5 EUR/PLN EUR ZMIANA KURSU PLN PRZYCHODY (w EUR) 4000 KOSZTY (w PLN) -3500 OPCJE (CALL) 1000 +1,000 -1000 WYNIK -500 KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

12 Tytuł prezentacji Prawdopodobieństwo „ryzyka nieograniczonej straty” dla racjonalnego Inwestora Kurs EUR/PLN Zmienność wynikła ze światowego kryzysu w 2008 KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

13 Prawdopodobieństwo „ryzyka nieograniczonej straty”
Tytuł prezentacji Prawdopodobieństwo „ryzyka nieograniczonej straty” 90% szansa na wartości z tego przedziału KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

14 Tytuł prezentacji Case study c.d. Komunikat KNF z dnia r. w sprawie informowania przez spółki publiczne o zaangażowaniu w walutowe instrumenty pochodne: „(…) Emitenci, dla których opcje walutowe i inne walutowe instrumenty pochodne mają, bądź mogą mieć, znaczący wpływ na sytuację finansową powinni rozważyć zamieszczenie odpowiedniej informacji w części opisowej raportów za IV kwartał 2008 r.”. Komunikat KNF z dnia r. Podstawowe wnioski z analizy zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne „Ujemnej wyceny transakcji nie należy utożsamiać ze stratami firm. Jeśli pozycja była zabezpieczająca, to negatywna wycena instrumentów pochodnych jest równoważona przez wyższe, po przeliczeniu na złote, przychody z eksportu.” KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

15 case study - Puławy C.D. Data sporządzenia: 2009-01-16
RAPORT BIEŻĄCY 5/2009    Data sporządzenia: Temat: Wycena transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym  Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" SA informuje, że na podstawie kompletnych danych otrzymanych z banków do dnia r. wycena bilansowa na dzień r. otwartych transakcji na instrumentach pochodnych wynosi (-) 124 mln PLN. Wynik na transakcjach rozliczonych w pierwszym półroczu roku obrotowego 2008/09 wynosi (-) 9 mln PLN. (…) Spółka zleciła przeprowadzenie przeglądu procesu zarządzania ryzykiem walutowym za okres r. – r. niezależnemu doradcy – firmie Deloitte Advisory Sp. z o.o. W podsumowaniu raportu doradca stwierdza, na podstawie analizy wybranych transakcji, że w badanym okresie Spółka zawierała wyłącznie transakcje zabezpieczające przyszłą planowaną ekspozycję walutową. Nie zidentyfikowano instrumentów innych niż standardowe forwardy oraz korytarze opcyjne. Zawierane transakcje nie miały charakteru spekulacyjnego. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

16 case study - Puławy C.D. Największa zmiana (kursu zamknięcia) nie przekroczyła zatem 82 groszy za jedną akcję (zmiana zaledwie o ok. 1 %). KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

17 Zadania komisji nadzoru finansowego
Tytuł prezentacji Zadania komisji nadzoru finansowego „Ukrywali opcje, teraz skarżą KNF” Kamil Zatoński , r. „Zdaniem Komisji spółki powinny były poinformować inwestorów o ryzyku strat już wtedy, kiedy transakcje były zawierane i ich nominał był wyższy niż wpływy eksportowe w tym okresie, a nie dopiero w raportach kwartalnych czy w momencie rozliczenia, kiedy ryzyko się materializowało, bo wolumen wystawionych opcji call był większy niż wpływy walutowe spółki”. „Komisja - wbrew oczekiwaniom niektórych spółek - nie zamierza wydawać specjalnych wytycznych dotyczących sposobu informowania o tego typu transakcjach”. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

18 KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy


Pobierz ppt "radca prawny Krzysztof Wróbel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google