Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rkkw.pl Czy zawarcie transakcji opcyjnej jest informacją cenotwórczą - case study radca prawny Krzysztof Wróbel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rkkw.pl Czy zawarcie transakcji opcyjnej jest informacją cenotwórczą - case study radca prawny Krzysztof Wróbel."— Zapis prezentacji:

1 Czy zawarcie transakcji opcyjnej jest informacją cenotwórczą - case study radca prawny Krzysztof Wróbel

2 CECHY INFORMACJI POUFNEJ KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy2 Informacja poufna Kryterium precyzyjności Kryterium poufności Kryterium cenotwórczości

3 DEFINICJA CENOTWÓRCZOŚCI - PROBLEM Z IMPLEMENTACJĄ Cenotwórczość wg Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: możliwy istotny wpływ na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, możliwość wykorzystania przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora … (art. 154 ust. 1 pkt 2) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy3

4 DEFINICJA CENOTWÓRCZOŚCI - PROBLEM Z IMPLEMENTACJĄ Kryterium cenotwórczości wg Dyrektywy Market Abuse: Information which would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments or on the price of related derivative financial instruments Informacje które, gdyby zostały podane do wiadomości publicznej, miałyby prawdopodobnie znaczny wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych (art. 1 par. 1) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy4

5 DEFINICJA CENOTWÓRCZOŚCI - PROBLEM Z IMPLEMENTACJĄ Kryterium cenotwórczości wg Dyrektywy Komisji 2003/124/WE: …information a reasonable investor would be likely to use as part of the basis of his investment decisions informacje, które rozsądny inwestor (prawdopodobnie) wykorzystałby, podejmując swoje decyzje inwestycyjne (art. 1) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy5

6 CASE STUDY Komisja jednogłośnie ukarała za naruszenie obowiązków informacyjnych Zakłady Azotowe Puławy SA – karą pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie informacji poufnej o wystawieniu przez emitenta opcji walutowych, niosących ryzyko nieograniczonej straty, w zakresie w jakim przekraczały one wpływy w walutach obcych i mogących mieć istotny wpływ na wynik finansowy emitenta. (…) Komunikat z 98. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu r. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy6

7 OPCJE – INSTRUMENT SPEKULANTÓW? KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy7 Transakcje spekulacyjne wg MIFID Transakcje spekulacyjne wg praktyki rynkowej: aby transakcja miała charakter zabezpieczający musi być dopasowana zarówno pod względem kwot, jak i terminów rozliczenia, do otwartej pozycji walutowej, odsetkowej i płynnościowej Klienta; niedopasowanie w tym zakresie w momencie zawierania transakcji, lub też zmiany w pozycji walutowej, odsetkowej bądź płynnościowej Klienta, mogą powodować, iż zawarte transakcje będą miały częściowo lub całkowicie charakter spekulacyjny; zawieranie transakcji o charakterze spekulacyjnym może narażać Klienta na poniesienie istotnych strat. (Negocjowana Terminowa Transakcja Wymiany Walut Wymienialnych wykorzystywana jako zabezpieczenie przez wzrostem kursów walutowych, autorstwa PKO BP S.A., strona 8, tiret 3.)

8 NIEUZASADNIONE PODEJŚCIE KNF KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy8 Ryzyko powstania spekulacyjnego charakteru transakcji wg KNF: porównanie wolumenu wystawionych przez emitenta opcji kupna do wolumenu planowanych wpływów walutowych w okresie sprawozdawczym, w którym opcje były wystawiane Ryzyko powstania spekulacyjnego charakteru transakcji wg racjonalnego inwestora: porównanie wolumenu wystawionych przez emitenta opcji kupna do wolumenu planowanych wpływów walutowych w okresie, w którym opcje miały być rozliczane

9 PUNKT WIDZENIA RACJONALNEGO INWESTORA – SYTUACJA EKSPORTERA KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy9 Plan eksportera: kurs 4 EUR/PLN EURKURS PLN PRZYCHODY (w EUR) 10004, KOSZTY (w PLN) WYNIK 500 Scenariusz spadku kursu do 3 EUR/PLN EURKURS PLN PRZYCHODY (w EUR) 10003, KOSZTY (w PLN) WYNIK -500

10 PUNKT WIDZENIA RACJONALNEGO INWESTORA – PRAWIDŁOWE ZABEZPIECZENIE RYZYKA EKSPORTERA KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy10 Scenariusz spadku kursu do 3 EUR/PLN EURZMIANA KURSU PLN PRZYCHODY (w EUR) , KOSZTY ( w PLN) OPCJE (PUT)1000-1, WYNIK 500 Scenariusz wzrostu kursu do 5 EUR/PLN EURZMIANA KURSU PLN PRZYCHODY (w EUR) , KOSZTY (w PLN) OPCJE (CALL)1000+1, WYNIK 500

11 PUNKT WIDZENIA RACJONALNEGO INWESTORA - RYZYKO SPEKULANTA KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy11 Scenariusz wzrostu kursu do 5 EUR/PLN EURZMIANA KURSU PLN PRZYCHODY (w EUR) 4000 KOSZTY (w PLN) OPCJE (CALL)1000+1, WYNIK -500

12 PRAWDOPODOBIEŃSTWO RYZYKA NIEOGRANICZONEJ STRATY DLA RACJONALNEGO INWESTORA KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy12 Zmienność wynikła ze światowego kryzysu w 2008 Kurs EUR/PLN

13 PRAWDOPODOBIEŃSTWO RYZYKA NIEOGRANICZONEJ STRATY KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy13 90% szansa na wartości z tego przedziału

14 CASE STUDY C.D. Komunikat KNF z dnia r. w sprawie informowania przez spółki publiczne o zaangażowaniu w walutowe instrumenty pochodne: (…) Emitenci, dla których opcje walutowe i inne walutowe instrumenty pochodne mają, bądź mogą mieć, znaczący wpływ na sytuację finansową powinni rozważyć zamieszczenie odpowiedniej informacji w części opisowej raportów za IV kwartał 2008 r.. Komunikat KNF z dnia r. Podstawowe wnioski z analizy zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne Ujemnej wyceny transakcji nie należy utożsamiać ze stratami firm. Jeśli pozycja była zabezpieczająca, to negatywna wycena instrumentów pochodnych jest równoważona przez wyższe, po przeliczeniu na złote, przychody z eksportu. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy14

15 CASE STUDY - PUŁAWY C.D. R APORT BIEŻĄCY 5/2009 Data sporządzenia: Temat: Wycena transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" SA informuje, że na podstawie kompletnych danych otrzymanych z banków do dnia r. wycena bilansowa na dzień r. otwartych transakcji na instrumentach pochodnych wynosi (-) 124 mln PLN. Wynik na transakcjach rozliczonych w pierwszym półroczu roku obrotowego 2008/09 wynosi (-) 9 mln PLN. (…) Spółka zleciła przeprowadzenie przeglądu procesu zarządzania ryzykiem walutowym za okres r. – r. niezależnemu doradcy – firmie Deloitte Advisory Sp. z o.o. W podsumowaniu raportu doradca stwierdza, na podstawie analizy wybranych transakcji, że w badanym okresie Spółka zawierała wyłącznie transakcje zabezpieczające przyszłą planowaną ekspozycję walutową. Nie zidentyfikowano instrumentów innych niż standardowe forwardy oraz korytarze opcyjne. Zawierane transakcje nie miały charakteru spekulacyjnego. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy15

16 CASE STUDY - PUŁAWY C.D. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy16 Największa zmiana (kursu zamknięcia) nie przekroczyła zatem 82 groszy za jedną akcję (zmiana zaledwie o ok. 1 %).

17 ZADANIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Ukrywali opcje, teraz skarżą KNF Kamil Zatoński, r. Zdaniem Komisji spółki powinny były poinformować inwestorów o ryzyku strat już wtedy, kiedy transakcje były zawierane i ich nominał był wyższy niż wpływy eksportowe w tym okresie, a nie dopiero w raportach kwartalnych czy w momencie rozliczenia, kiedy ryzyko się materializowało, bo wolumen wystawionych opcji call był większy niż wpływy walutowe spółki. Komisja - wbrew oczekiwaniom niektórych spółek - nie zamierza wydawać specjalnych wytycznych dotyczących sposobu informowania o tego typu transakcjach. KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy17

18 ul. Wilcza Warszawa Tel: Fax: Web: Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy KONTAKT KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy18


Pobierz ppt "Www.rkkw.pl Czy zawarcie transakcji opcyjnej jest informacją cenotwórczą - case study radca prawny Krzysztof Wróbel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google