Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”"— Zapis prezentacji:

1 „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”
PARTNERSTWO STRZELCE OPOLSKIE w ramach projektu „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”

2 STRZELCE OPOLSKIE

3 • Położenie POLSKA Morze Bałtyckie 100 km ROSJA BIAŁORUŚ NIEMCY
CZECHY ROSJA SŁOWACJA UKRAINA BIAŁORUŚ POLSKA WROCŁAW OPOLE KATOWICE WARSZAWA POZNAŃ BERLIN PRAGA SZCZECIN ŁÓDŹ KRAKÓW GDAŃSK Autostrada A4 STRZELCE OPOLSKIE 100 km OSTRAWA

4 MIASTO i GMINA Obszar gminy - 202 km2 w tym miasto - 60 km2
Ludność w tym miasto Ilość sołectw - 27 Kadłub Kadłub Piec Grodzisko Osiek Jędrynie Rozmierz Sucha Rozmierka Szczepanek Szymiszów Osiedle STRZELCE OPOLSKIE Szymiszów Wieś Dziewkowice Kalinowice Niwki Roźniątów Warmątowice Błotnica Strzelecka Ligota Górna Kalinów Brzeziny Ligota Dolna Płużnica Wielka

5 MIASTO i GMINA BEZDOMNOŚĆ
Projekt skierowany jest do grupy 85 bezdomnych i zagrożonych bezdomnością z terenu Gminy Strzelce Opolskie - 35 osób zamieszkuje domy Barki, 50 to osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych. W większości są to osoby uzależnione od alkoholu, rzadziej od narkotyków lub innych środków odurzających. Przeważnie to ludzie o niskim poczuciu własnej wartości, braku wiary w siebie i swoje możliwości oraz zniechęceni do zmiany własnego życia i podejmowania jakichkolwiek prób poprawy swojej egzystencji

6 PARTNERSTWO LOKALNE STRZELCE OPOLSKIE
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA” pomaga osobom bezdomnym i daje im nadzieje na lepsze życie. Zapewnia schronienie, posiłki, wspiera potrzebujących i tworzy programy pomocy wzajemnej dla tych, którzy nie znajdują miejsca w społeczeństwie. Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna nastawiona jest na pomoc potrzebującym w każdym zakresie. Partnerstwo zostało zawarte celem działalności na rzecz bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w sposób kompleksowy.

7 DZIAŁANIA PARTNERSTWA
Zdrowie Zatrudnienie i edukacja Standard Praca Socjalna Standard Mieszkalnictwo i Pomoc Doraźna Streetworking Standard Partnerstwo Lokalne

8 STANDARD ZDROWIE W ramach standardu zaadoptowano pomieszczenie na izolatkę, w której obecnie trwają już końcowe prace nad wyposażeniem pomieszczenia. Usługę opieki przedmedycznej będą świadczyć osoby zamieszkujące dom „BARKA” i w związku z powyższym dwie osoby - mieszkańcy domu wspólnotowego – ukończyły kurs I pomocy przedlekarskiej. W ramach standardu odbywają się regularne spotkania z terapeutą ds. uzależnień oraz z psychologiem, wszystkie zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników projektu.

9 STANDARD ZATRUDNIENIE I EDUKACJA
Beneficjenci mogą korzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego, każdy jest objęty kompleksowym wsparciem: Warsztaty umiejętności społecznych Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Część zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym odbędzie się w trakcie warsztatów wyjazdowych. Następnym krokiem jest podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektu, zgodnie z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy. W związku z tym realizowane są następujące kursy: kursy uprawnień, operatora wózków widłowych, obsługi komputera, pilarza, spawacza metodą MAG, pracownika ochrony, magazyniera oraz kurs przyuczający do zawodu pomocy kuchennej.

10 STANDARD ZATRUDNIENIE I EDUKACJA
W dniach 26 – 28 październik 2012 miały miejsce pierwsze warsztaty wyjazdowe w Jarnołtówku. Grupa beneficjentów uczestniczyła w zajęciach z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

11 STANDARD PRACA SOCJALNA
Celem tego działania jest zwiększenie motywacji beneficjentów do zmiany swojej aktualnej sytuacji, usamodzielnienie oraz uniezależnienie od pomocy społecznej. Standard ten realizowany jest przez 4 pracowników socjalnych, którzy swoim działaniem obejmą 85 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

12 STANDARD PRACA SOCJALNA
Realizacja tego standardu pozwala pracownikowi socjalnemu na kompleksowe i długotrwałą pracę z beneficjentem na rzecz wychodzenia z bezdomności. Praca socjalna to długotrwałe działanie, które działa kompleksowo na beneficjenta. Systematyczna współpraca z psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą ds. uzależnień, streetworkerami, a także środowiskiem lokalnym pozwala na obszerną analizę sytuacji własnej klienta i zindywidualizowanie pomocy wedle jego potrzeb, mając na uwadze usamodzielnienie i wyjście z bezdomności.

13 STANDARD MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA
Na czas realizacji projektu Lider Partnerstwa czyli Ośrodek Pomocy Społecznej zaadoptował i udostępnił osobie bezdomnej mieszkanie wspierane z zasobów gminnych. Celem tego działania jest usamodzielnienie oraz powrót do społeczeństwa osoby bezdomnej. Mieszkanie zostało gruntownie odremontowane i od miesiąca września zamieszkuje tam osoba, która była bezdomna i wykazała duże chęci i motywację do zmiany swojej dotychczasowej sytuacji.

14 STANDARD MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA
MIESZKANIE WSPIERANE PRZED REMONTEM

15 STANDARD MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA
MIESZKANIE WSPIERANE PO REMONCIE

16 STANDARD STREETWORKING
W ramach standardu zaplanowano objąć wsparciem 50 osób bezdomnych, które mieszkają w miejscach niemieszkalnych i zatrudnić 3 streetworkerów. Na czas realizacji projektu streetworkerzy dysponują pomieszczeniem spełniającym funkcję biura streetworkerów.

17 STANDARD STREETWORKING
Działania w standardzie streetworking przebiegają bez zastrzeżeń i dodatkowo wybiegają ponad standardy, gdyż realizowane są zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich.

18 STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
Odpowiedzialność za realizację tego działania spoczywa na Liderze Projektu. Realizacja zadania polega na przygotowaniu i koordynowaniu comiesięcznych spotkań, konferencji z lokalnymi instytucjami, których celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego problemu bezdomności, jego łagodzenia i rozwiązywania na terenie Gminy Strzelce Opolskie. Spotkania odbywają się regularnie raz w miesiącu, do tej pory zrealizowanych zostało ich już 7. Przedstawicieli poszczególnych instytucji biorących systematyczny udział w spotkaniach jest ok. 13 z czego deklaracji przystąpienia do Partnerstwa podpisało już 10 instytucji.

19 STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
Pierwsze spotkanie w ramach standardu odbyło się 29 maja 2012r. W spotkaniu wzięło udział 20 osób. Do chwili obecnej spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dzięki nim poprawiła się w ogromnym stopniu współpraca międzyinstytucjonalna, co pozytywnie wpłynęło na realizację projektu. Pierwsze spotkania miały na celu zapoznania się z polityką działalności każdej instytucji.

20 STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
Regularnie w spotkaniach udział biorą następujące instytucje: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Powiatowy Urząd Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Zakład Opieki Zdrowotnej Komenda Powiatowa Policji Zakład Ubezpieczeń Społecznych Urząd Skarbowy Dom Pomocy Społecznej Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakłady Karne Prokuratura Rejonowa Komornicy Sądowi

21 STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE

22 STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE

23 STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE

24 STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE

25 STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
Dzięki spotkaniom wypracowano mapę problemów, obecnie tworzona jest mapa celów. MAPA PROBLEMÓW BEZDOMNOŚĆ BRAK SPRECYZOWANIA PRZEPISÓW DOT. PACJENTA BEZDOMNEGO NIEUBEZPIECZONEGO EKSMISJA-BRAK WSPÓŁPRACY UMOŻLIWIAJĄCEJ WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO O ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ EKSMISJI CELEM PODJĘCIA KROKÓW MOTYWACYJNYCH W STOSUNKU DO OSOBY ZAGROŻONEJ BEZDOMNOŚCIĄ MAŁA ILOŚĆ MIESZKAŃ SOCJALNYCH BRAK KAMPANII INFORMACYJNEJ NA RZECZ POMOCY BEZDOMNYM ZBYT MAŁA LUB BRAK POMOCY W INFORMOWANIU DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ ZMIANA PRZEPISÓW W ZATRUDNIENIU SOCJALNYM

26 STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
Spotkania zaowocowały również organizacją kampanii informującej lokalne społeczeństwo o możliwościach pomocy osobom bezdomnym.

27 STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE

28 STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Maria Klimowicz – Koordynator Projektu z ramienia Lidera Antoni Tercha – Koordynator Streetworkingu z ramienia Partnera Przygotowała: Iwona Królikowska


Pobierz ppt "„Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google