Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARTNERSTWO STRZELCE OPOLSKIE w ramach projektu Razem przeciw wykluczeniu społecznemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARTNERSTWO STRZELCE OPOLSKIE w ramach projektu Razem przeciw wykluczeniu społecznemu."— Zapis prezentacji:

1 PARTNERSTWO STRZELCE OPOLSKIE w ramach projektu Razem przeciw wykluczeniu społecznemu

2 STRZELCE OPOLSKIE

3 POLSKA STRZELCE OPOLSKIE NIEMCY Morze Bałtyckie CZECHY ROSJA SŁOWACJA UKRAINA BIAŁORUŚ WROCŁAW OPOLE KATOWICE WARSZAWA POZNAŃ BERLIN PRAGA SZCZECIN ŁÓDŹ KRAKÓW GDAŃSK 100 km Położenie Autostrada A4 OSTRAWA

4 MIASTO i GMINA Obszar gminy - 202 km 2 w tym miasto - 60 km 2 Ludność - 32 897 w tym miasto - 19 000 Ilość sołectw - 27 Kadłub Kadłub Piec OsiekGrodzisko Jędrynie Rozmierka Rozmierz Sucha Szymiszów Osiedle Szymiszów Wieś Ligota Górna Ligota Dolna Niwki Kalinowice Kalinów Roźniątów Brzeziny Szczepanek Dziewkowice Warmątowice Błotnica Strzelecka Płużnica Wielka STRZELCE OPOLSKIE

5 MIASTO i GMINA BEZDOMNOŚĆ Projekt skierowany jest do grupy 85 bezdomnych i zagrożonych bezdomnością z terenu Gminy Strzelce Opolskie - 35 osób zamieszkuje domy Barki, 50 to osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych. W większości są to osoby uzależnione od alkoholu, rzadziej od narkotyków lub innych środków odurzających. Przeważnie to ludzie o niskim poczuciu własnej wartości, braku wiary w siebie i swoje możliwości oraz zniechęceni do zmiany własnego życia i podejmowania jakichkolwiek prób poprawy swojej egzystencji

6 PARTNERSTWO LOKALNE STRZELCE OPOLSKIE Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA pomaga osobom bezdomnym i daje im nadzieje na lepsze życie. Zapewnia schronienie, posiłki, wspiera potrzebujących i tworzy programy pomocy wzajemnej dla tych, którzy nie znajdują miejsca w społeczeństwie. Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna nastawiona jest na pomoc potrzebującym w każdym zakresie. Partnerstwo zostało zawarte celem działalności na rzecz bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w sposób kompleksowy.

7 DZIAŁANIA PARTNERSTWA Streetworking Standard Praca Socjalna Standard Mieszkalnictwo i Pomoc Doraźna Standard Partnerstwo Lokalne Zatrudnienie i edukacja Zdrowie

8 STANDARD ZDROWIE W ramach standardu zaadoptowano pomieszczenie na izolatkę, w której obecnie trwają już końcowe prace nad wyposażeniem pomieszczenia. Usługę opieki przedmedycznej będą świadczyć osoby zamieszkujące dom BARKA i w związku z powyższym dwie osoby - mieszkańcy domu wspólnotowego – ukończyły kurs I pomocy przedlekarskiej. W ramach standardu odbywają się regularne spotkania z terapeutą ds. uzależnień oraz z psychologiem, wszystkie zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników projektu.

9 STANDARD ZATRUDNIENIE I EDUKACJA Beneficjenci mogą korzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego, każdy jest objęty kompleksowym wsparciem: Warsztaty umiejętności społecznych Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Część zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym odbędzie się w trakcie warsztatów wyjazdowych. Następnym krokiem jest podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektu, zgodnie z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy. W związku z tym realizowane są następujące kursy: kursy uprawnień, operatora wózków widłowych, obsługi komputera, pilarza, spawacza metodą MAG, pracownika ochrony, magazyniera oraz kurs przyuczający do zawodu pomocy kuchennej.

10 STANDARD ZATRUDNIENIE I EDUKACJA W dniach 26 – 28 październik 2012 miały miejsce pierwsze warsztaty wyjazdowe w Jarnołtówku. Grupa beneficjentów uczestniczyła w zajęciach z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

11 STANDARD PRACA SOCJALNA Celem tego działania jest zwiększenie motywacji beneficjentów do zmiany swojej aktualnej sytuacji, usamodzielnienie oraz uniezależnienie od pomocy społecznej. Standard ten realizowany jest przez 4 pracowników socjalnych, którzy swoim działaniem obejmą 85 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

12 STANDARD PRACA SOCJALNA Realizacja tego standardu pozwala pracownikowi socjalnemu na kompleksowe i długotrwałą pracę z beneficjentem na rzecz wychodzenia z bezdomności. Praca socjalna to długotrwałe działanie, które działa kompleksowo na beneficjenta. Systematyczna współpraca z psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą ds. uzależnień, streetworkerami, a także środowiskiem lokalnym pozwala na obszerną analizę sytuacji własnej klienta i zindywidualizowanie pomocy wedle jego potrzeb, mając na uwadze usamodzielnienie i wyjście z bezdomności.

13 Na czas realizacji projektu Lider Partnerstwa czyli Ośrodek Pomocy Społecznej zaadoptował i udostępnił osobie bezdomnej mieszkanie wspierane z zasobów gminnych. Celem tego działania jest usamodzielnienie oraz powrót do społeczeństwa osoby bezdomnej. Mieszkanie zostało gruntownie odremontowane i od miesiąca września zamieszkuje tam osoba, która była bezdomna i wykazała duże chęci i motywację do zmiany swojej dotychczasowej sytuacji. STANDARD MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA

14 MIESZKANIE WSPIERANE PRZED REMONTEM

15 STANDARD MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA MIESZKANIE WSPIERANE PO REMONCIE

16 STANDARD STREETWORKING W ramach standardu zaplanowano objąć wsparciem 50 osób bezdomnych, które mieszkają w miejscach niemieszkalnych i zatrudnić 3 streetworkerów. Na czas realizacji projektu streetworkerzy dysponują pomieszczeniem spełniającym funkcję biura streetworkerów.

17 Działania w standardzie streetworking przebiegają bez zastrzeżeń i dodatkowo wybiegają ponad standardy, gdyż realizowane są zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich. STANDARD STREETWORKING

18 Odpowiedzialność za realizację tego działania spoczywa na Liderze Projektu. Realizacja zadania polega na przygotowaniu i koordynowaniu comiesięcznych spotkań, konferencji z lokalnymi instytucjami, których celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego problemu bezdomności, jego łagodzenia i rozwiązywania na terenie Gminy Strzelce Opolskie. Spotkania odbywają się regularnie raz w miesiącu, do tej pory zrealizowanych zostało ich już 7. Przedstawicieli poszczególnych instytucji biorących systematyczny udział w spotkaniach jest ok. 13 z czego deklaracji przystąpienia do Partnerstwa podpisało już 10 instytucji. STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE

19 Pierwsze spotkanie w ramach standardu odbyło się 29 maja 2012r. W spotkaniu wzięło udział 20 osób. Do chwili obecnej spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dzięki nim poprawiła się w ogromnym stopniu współpraca międzyinstytucjonalna, co pozytywnie wpłynęło na realizację projektu. Pierwsze spotkania miały na celu zapoznania się z polityką działalności każdej instytucji.

20 STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE Regularnie w spotkaniach udział biorą następujące instytucje: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Powiatowy Urząd Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Zakład Opieki Zdrowotnej Komenda Powiatowa Policji Zakład Ubezpieczeń Społecznych Urząd Skarbowy Dom Pomocy Społecznej Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakłady Karne Prokuratura Rejonowa Komornicy Sądowi

21 STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE

22

23

24

25 Dzięki spotkaniom wypracowano mapę problemów, obecnie tworzona jest mapa celów. MAPA PROBLEMÓW BEZDOMNOŚĆ BRAK SPRECYZOWANIA PRZEPISÓW DOT. PACJENTA BEZDOMNEGO NIEUBEZPIECZONE GO EKSMISJA-BRAK WSPÓŁPRACY UMOŻLIWIAJĄCEJ WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO O ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ EKSMISJI CELEM PODJĘCIA KROKÓW MOTYWACYJNYCH W STOSUNKU DO OSOBY ZAGROŻONEJ BEZDOMNOŚCIĄ MAŁA ILOŚĆ MIESZKAŃ SOCJALNYCH BRAK KAMPANII INFORMACYJNEJ NA RZECZ POMOCY BEZDOMNYM ZBYT MAŁA LUB BRAK POMOCY W INFORMOWANIU DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ ZMIANA PRZEPISÓW W ZATRUDNIENIU SOCJALNYM

26 Spotkania zaowocowały również organizacją kampanii informującej lokalne społeczeństwo o możliwościach pomocy osobom bezdomnym. STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE

27

28

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Maria Klimowicz – Koordynator Projektu z ramienia Lidera Antoni Tercha – Koordynator Streetworkingu z ramienia Partnera Przygotowała: Iwona Królikowska


Pobierz ppt "PARTNERSTWO STRZELCE OPOLSKIE w ramach projektu Razem przeciw wykluczeniu społecznemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google