Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA DYREKTORÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA DYREKTORÓW"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA DYREKTORÓW
Prezydent Miasta Białegostoku KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU Kwiecień 2010 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

2 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Program konferencji: Ustalenia przyjęte przez Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczące projektowania organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2010/2011 Komunikaty Spotkanie z Przedstawicielem Fundacji „Rodzice Szkole” Wystąpienia Gości Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

3 KONFERENCJA DYREKTORÓW
Prezydent Miasta Białegostoku KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU Kwiecień 2010 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

4 USTALENIA PRZYJĘTE PRZEZ
Prezydent Miasta Białegostoku USTALENIA PRZYJĘTE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

5 Prezydent Miasta Białegostoku
Liczebność oddziałów: zgodnie z § 24 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.) - jednostki samorządu terytorialnego ustalają w poro-zumieniu z dyrektorami szkół liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, w tym w odniesieniu do szkół i oddziałów sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, szkół i od-działów integracyjnych oraz szkół i oddziałów specjalnych Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

6 Prezydent Miasta Białegostoku
Liczebność oddziałów kl. I : ucz./oddz. w szkołach podstawowych; ucz./oddz. w gimnazjach; ucz./oddz. w szkołach ponadgimnazjalnych (liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i technikach); 25 ucz./oddz. w zasadniczych szkołach zawodowych; 30 i więcej ucz./oddz. w szkołach kształcących absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i dorosłych (uzupełniających licach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących dla doro-słych, technikach uzupełniających, technikach na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkołach policealnych kształcących w formach dziennych, wieczorowych i zaocznych); 20 ucz./oddz. w oddziałach integracyjnych, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych; pula 5 miejsc dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie może być zmniejszona, miejsca te muszą być dostępne dla tych dzieci przez cały rok szkolny; do arkusza organizacji należy załączyć wykaz numerów orzeczeń uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego (bez danych osobowych). Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

7 Prezydent Miasta Białegostoku
ucz. w oddziałach szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży: z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z chorobami przewlekłymi, niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zagrożonej uzależnieniem lub zaburzeniami zachowania; 6 - 8 ucz. w oddziałach szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym; 2 - 4 ucz. w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi; co najmniej 6 uczniów w oddziale przysposabiającym do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, których stan zdrowia umożliwia podjęcie nauki w oddziale tego typu; UWAGA: nie przyjmuje się uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania; Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

8 Prezydent Miasta Białegostoku
W arkuszu organizacji uwzględnia się liczbę uczniów (w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) ustaloną na podstawie: pisemnych deklaracji rodziców/prawnych opiekunów - dla klas „0”, klas I szkoły podstawowej i gimnazjum, zapisów w księdze uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 1 kwietnia br. - dla pozostałych klas. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

9 Prezydent Miasta Białegostoku
2. Oddziały przedszkolne w przedszkolach i szkołach podstawowych: liczebność oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych dzieci na oddział (grupę); rekrutację do oddziałów realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej prowadzi 30 szkół podstawowych, w tym SP Nr 45 do 2 oddziałów integracyjnych, SP Nr 11 do 1 oddziału integracyjnego i SP Nr 47 do 1 oddziału integracyjnego; Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

10 Prezydent Miasta Białegostoku
3. Podział na grupy : zajęcia edukacyjne z informatyki i technologii informacyjnej - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia edukacyjne z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów - max 2 grupy na oddział, jeśli oddział przekracza 24 uczniów, na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

11 Prezydent Miasta Białegostoku
zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu, na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z prze-pisami w sprawie praktycznej nauki zawodu, na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

12 Prezydent Miasta Białegostoku
4. Zajęcia z wychowania fizycznego: grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe, których liczebność ustala się na poziomie 26 uczniów na grupę; w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia są prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, zaś w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum zajęcia mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. w szkołach i oddziałach specjalnych, w szkołach i od-działach integracyjnych zajęcia należy organizować w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, należy tworzyć grupy międzyoddziałowe. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

13 Prezydent Miasta Białegostoku
5. Oddziały integracyjne: nabór do oddziałów integracyjnych kl. I prowadzić będą: SP Nr oddz. SP Nr oddz. SP Nr oddz. SP Nr oddz. SP Nr oddz. SP Nr oddz. PG Nr oddz. PG Nr oddz. PG Nr oddz. PG Nr oddz. PG Nr oddz. PG Nr 17 I oddz. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

14 Prezydent Miasta Białegostoku
5. Oddziały integracyjne: ZSTiO oddz., w tym: Liceum Ogólnokształcące Integracyjne oddz. X Liceum Profilowane oddz. Technikum Zawodowe z Oddz. Integrac oddz. 5 a. Oddziały specjalne: SP Nr 11 - oddział specjalny kl. I dla dzieci autystycznych, ZSTiO Technikum Zawodowe z Oddz. Integracyjnymi - oddział specjalny kl. I dla osób niewidomych i słabowidzących. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

15 Prezydent Miasta Białegostoku
6. Nabór do klas sportowych : ZSOMS – SP Nr 1 - short-track (1 oddział bez podziału na grupy); SP Nr short-track (1 oddział bez podziału na grupy); SP Nr piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr piłka koszykowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); ZSS Nr 1 – SP Nr pływanie (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr badminton/narciarstwo (1 oddz. z podz. na grupy); SP Nr piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr piłka nożna (1 oddział bez podziału na grupy), piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy) - ogółem 2 oddziały; SP Nr piłka koszykowa (1 oddział z podziałem na grupy); Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

16 Prezydent Miasta Białegostoku
PG Nr piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); PG Nr lekkoatletyka/piłka ręczna(1 oddz. z podz. na grupy), PG Nr strzelectwo (1 oddział bez podziału na grupy); PG Nr lekkoatletyka (1 oddział z podz. na grupy), badminton / narciarstwo (1 oddział z podz. na grupy) - ogółem 2 oddziały; PG Nr koszykówka (1 oddział z podziałem na grupy), piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy), piłka nożna (1 oddział bez podziału na grupy) – ogółem 3 oddziały; PG Nr lekkoatletyka (1 oddział z podziałem), piłka siatkowa (1 oddział z podziałem), piłka koszykowa (1 oddział z podziałem), piłka nożna (1 oddział bez podziału) – ogółem 4 oddziały; PG Nr 19 Sportowe - lekkoatletyka (1 oddział z podziałem), piłka nożna (1 oddział bez podziału), koszykówka (1 oddział z podziałem) – ogółem 3 oddziały; ZSS Nr 1 - PG Nr 20 - pływanie/strzelectwo (1 oddz.z podz. na grupy); PG Nr 29 Sportowe - lekkoatletyka (2 oddz. z podz. na grupy); Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

17 Prezydent Miasta Białegostoku
Szkoły ponadgimnazjalne: ZSO Nr 2 II LO - lotnictwo (1 oddział z podziałem na grupy); IV LO lekkoatletyka/strzelectwo (1 oddział z podziałem na grupy); ZSOiT - IX LO - piłka nożna (1 oddział bez podziału na grupy); ZSR CKP – XVII LO - piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); ZSM – Technikum Mechaniczne - piłka nożna - futsal (1 oddział bez podziału ZST – Technikum Zawodowe Nr 9 - boks/strzelectwo (1 oddział z podziałem Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

18 Prezydent Miasta Białegostoku
Liczebność oddziałów sportowych: w grach zespołowych dużych (np. piłka nożna) co najmniej 20 uczniów bez podziału na grupy, w sportach indywidualnych oraz grach małych, mogą być dzielone na grupy co najmniej 10 osobowe dla nie mniej niż 25 uczniów. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

19 Prezydent Miasta Białegostoku
Zasady naboru do klas sportowych: procedurę tworzenia klas sportowych realizuje szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Testy dla kandydatów do klas sportowych opracowuje komisja w porozumieniu ze współpracującym klubem sportowym oraz okręgowym związkiem sportowym; dyrektor szkoły sportowej lub szkoły z oddziałami sportowymi zobowiązany jest do zabezpieczenia niezbędnej do realizacji treści programowych bazy sportowej; zajęcia w klasach sportowych powinni prowadzić nauczyciele wychowania fizycznego z uprawnieniami wynikającymi z rozporzadzenia w sprawie kwalifikacji; klasy sportowe realizują 10 godzinny tygodniowy wymiar godzin wychowania fizycznego. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

20 Prezydent Miasta Białegostoku
7. Do klas mistrzostwa sportowego nabór prowadzić będą: ZSOMS - PG oddz. kl. I (short-track), ZSOMS - XIII LO oddz. kl. I (short-track), ZSR CKP - XVII LO - 1 oddz. kl. I (lekkoatletyka); Nabór do klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w roz-porządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002r. Nr 126, poz. 1078). Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

21 Prezydent Miasta Białegostoku
8. Obsada pedagogiczna świetlic i klubów szkolnych. Projektując liczbę etatów wychowawców świetlicy należy: określić ile godzin będzie przebywało dziecko w świetlicy – przyjąć średnią z 5 dni; b) korzystając z poniższej zależności określić liczbę etatów wychowawców świetlicy: L etat. = [ ( u x h ) : 5] : 25 gdzie: L etat - liczba etatów wychowawców świetlicy u - liczba dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole h - liczba godzin przebywania dziecka w świetlicy 5 - średnia dzienna liczba godzin pracy wychowawcy - założona liczba wychowanków w grupie świetlicowej Tak organizować pracę szkoły, by dzieci z oddziałów przedszkolnych miały zapewnioną opiekę świetlicową w oddzielnej sali. Przy organizowaniu pracy świetlicy szkolnej należy mieć na uwadze przepis art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela, szczególnie w przypadku potrzeby zapewnienia w niektórych godzinach zwiększonej obsady w świetlicy. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

22 Prezydent Miasta Białegostoku
9. Obsada pedagogiczna bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach zgodnie ze "standaryzacją zatrudnienia". 10. Obsada pedagogiczna bibliotek szkolnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Ustalając liczbę etatów należy przyjąć następujące zasady: w szkołach/zespołach z liczbą oddziałów od 6 do tworzy się 1/2 etatu /1 etat/* od 9 do tworzy się 1 etat /2 etaty/* Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

23 Prezydent Miasta Białegostoku
od 15 do tworzy się 1 1/2 etatu /2 etaty/* od 21 do tworzy się 2 etaty /2,5 etatu/* od 30 do tworzy się /2 etatu zwiększenie o każde pół etatu przypada na kolejnych 9 oddziałów. * liczba etatów w przypadku szkoły posiadającej "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej". 11. Tworząc stanowiska wicedyrektorów należy przyjąć następujące zasady: w szkołach/zespołach z liczbą oddziałów od 12 do wicedyrektor od 25 do wicedyrektorów 37 i więcej - 3 wicedyrektorów Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

24 Prezydent Miasta Białegostoku
12. Pracownicy: a) w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, ilość etatów pracowników administracji i obsługi należy dostosować do "standaryzacji zatrudnienia", w tym ilość etatów pracowników kuchni powinna być dostosowana do liczby żywionych, b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach każdorazowe zwiększenie zatrudnienia może być dokonane po przedłożeniu planu zatrudnienia i stosownego uzasadnienia oraz po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego, zatrudnienie osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty wymaga każdorazowej akceptacji organu prowadzącego, o podziale etatów pracowników administracji i obsługi na poszczególne stanowiska pracy decyduje dyrektor przedszkola/ szkoły/placówki, e) mając na uwadze trudną sytuację na nauczycielskim rynku pracy, organ prowadzący nie akceptuje pozostawania w zatrudnieniu na więcej niż 1 etacie w jednostkach oświatowych Miasta, f) godziny ponadwymiarowe planować mając na uwadze spełnienie wymogu art. 30 a Karty Nauczyciela. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

25 Prezydent Miasta Białegostoku
13. Godziny ponadwymiarowe nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą (dyrektora, wicedyrektora, kierownika internatu i innych) mogą wynikać jedynie z wymiaru godzinowego realizowanego zajęcia edukacyjnego, określonego szkolnym planem nauczania. 14. Należy powiadamiać organ prowadzący o zamiarze zatrudnienia na wakujące etaty nauczycielskie. 15. Zatrudnienie osób funkcyjnych w innych jednostkach oświatowych, jako podlegające ocenie poprzez pryzmat normy art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych powinno poprzedzać wystąpienie do organu prowadzącego informujące o niniejszym. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

26 KONFERENCJA DYREKTORÓW
Prezydent Miasta Białegostoku KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU Kwiecień 2010 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

27 Prezydent Miasta Białegostoku
TERMINY REKRUTACJI … PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE 8 marca – 9 kwietnia 2010 r. do godz. 15:00 – składanie kart zgłoszeń 16 kwietnia 2010 r. – ogłoszenie list przyjętych dzieci SZKOŁY PODSTAWOWE 22 marca – 15 kwietnia 2010 r. do godz. 15:00 – składanie zgłoszeń 16 kwietnia 2010 r. – ogłoszenie list przyjętych uczniów GIMNAZJA 22 marca – 16 kwietnia 2010 r. do godz. 15:00 – składanie zgłoszeń do 29 czerwca 2010 r. do godz. 15:00 - składanie świadectw ukończenia klasy VI od 30 czerwca do 1 lipca 2010 r. do godz. 13:00 - rekrutacja 2 lipca 2010 r. o godz. 15:00 – ogłoszenie list przyjętych uczniów Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

28 Prezydent Miasta Białegostoku
Informacja o planowanym naborze do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w projektowanym roku 2010/2011 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

29 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) zamieszkałych na terenie m. Białegostoku (wg danych demograficznych): 2009/ dzieci 2010/ dzieci dzieci więcej niż w roku ub. Liczba dzieci 3-letnich: 2009/ 2010/ dzieci więcej niż w roku ubiegłym Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

30 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Prognozowana liczba dzieci w przedszkolach samorządowych w roku szkolnym 2010/2011 Liczba dzieci w przedszkolach samorządowych w roku 2009/2010 Liczba zgłoszeń na rok 2010/2011 (wg stanu na dzień ) Liczba dzieci w „0” przy szkołach podstawowych w roku 2009/2010 Liczba zgłoszeń na rok 2010/2011 (wg stanu na dzień ) 2-latki 92 2175 - 3-latki 1877 4-latki 2112 2234 5-latki 1996 2148 159 161 6-latki 1424 1357 823 669 7-latki 19 7 521 7 914, w tym 113 spoza gminy Białystok 982 831 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

31 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Prognozowana liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 Według danych demograficznych: rocznik 2002 – rocznik 2003 – 2503, o 12 dzieci więcej Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2009/2010 Prognozowana liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 Prognozowana różnica w liczbie uczniów ogółem w tym kl. I w tym kl. VI 14 348 2382 2554 14 187 2393 2490 - 161 Liczba zgłoszeń do kl. I na dzień r.: 2323 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

32 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Prognozowana liczba uczniów w publicznych gimnazjach w roku szkolnym 2010/2011 Według danych demograficznych: rocznik 1996 – rocznik 1997 – 2692, tylko o 13 dzieci mniej Liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2009/2010 Prognozowana liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2010/2011 Prognozowana różnica w liczbie uczniów ogółem w tym kl. I w tym kl. III 8099 2626 2814 7898 2613 2659 - 201 Liczba zgłoszeń do kl. I na dzień r.: 1331 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

33 Według danych demograficznych:
ROCZNIK LICZBA ZAMELDOWA-NYCH NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU RÓŻNICA W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO 1993 3290 - 1994 3078 - 212 1995 2855 - 223 1996 2705 - 150 1997 2692 - 13 1998 2642 - 50 1999 2440 - 202 2000 2460 + 20 2001 2525 + 65 ROCZNIK LICZBA ZAMELDOWA-NYCH NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU RÓŻNICA W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO 2002 2491 - 34 2003 2503 + 12 2004 2529 + 26 2005 2699 + 170 2006 2789 + 90 2007 2865 + 76 2008 2994 + 129 2009 3108 + 114 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

34 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Zasady składania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2010/2011 Arkusz organizacji (dużą płachtę z załącznikami wyszczególnionymi poniżej) w 1 egzemplarzu należy złożyć u inspektora nadzorującego dany typ jednostki do dnia 30 kwietnia 2010r. Duża płachta arkusza organizacji powinna być sklejona i wraz z załącznikami włożonymi do koszulek wpięta do teczki zawieszanej w sposób umożliwiający jej rozłożenie bez wypinania z teczki, w następującej kolejności: Przydział zajęć Duża płachta - pierwsza strona Duża płachta (nowy wzór) Szkolny plan nauczania – tylko dla oddziałów rozpoczynających dany etap edukacyjny, dla pozostałych oddziałów – jeśli nastąpiły zmiany Przydział zajęć dla nauczycieli-zajęcia pozalekcyjne-tabela (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN) Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

35 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Zasady składania arkuszy organizacji szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2010/2011 Pracownicy Nauczyciele – etaty i godziny - zestawienie – stopnie awansu zawodowego - przewidywany awans zawodowy - przystępujący do postępowań kwalifikacyjnych - liczba nauczycieli – poziomami i stopniami awansu Administracja i obsługa – stanowiska - wg klasyfikacji Uczniowie Liczba oddziałów i uczniów – poziomami Liczba dzieci – obowiązek szkolny Uczniowie, klasy, oddziały i godziny lekcyjne Dostęp uczniów do szkoły Świetlica szkolna, dożywianie, wychowanie przedszkolne, biblioteka Przydział zajęć Duża płachta – ostatnia strona Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

36 Prezydent Miasta Białegostoku
ZMIANY … założono PP Nr 1 przy SP Nr 16, z dniem 1 września 2010r., z dniem 1 września 2010r. SP Nr 12 zmienia siedzibę z ul. Waryńskiego 30 na ul. KEN, PG Nr 10 w ZSO Nr 5 nie prowadzi naboru do kl. I. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

37 KONFERENCJA DYREKTORÓW
Prezydent Miasta Białegostoku KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU Kwiecień 2010 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

38 Prezydent Miasta Białegostoku
Informacja o planowanym naborze uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w projektowanym roku 2010/2011 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

39 % wykonania w odniesieniu do liczby uczniów
ZESTAWIENIE WYKONANIA NABORU UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH m. BIAŁEGOSTOKU w roku szkolnym 2009/2010 Typ szkoły Plan Wykonanie % wykonania w odniesieniu do liczby uczniów l. oddz. l. ucz. Licea Ogólnokształcące 105 3 095 102 3 061 98,9 Licea Profilowane 9 230 2 52 22,6 Technika 93 2 656 64 1 872 70,5 Zasadnicze Szkoły Zawodowe 33 815 22 547 67,1 OGÓŁEM: 240 6 796 190 5 532 81,4 Zespół Szkół Nr 16 8 92 84 91,3 RAZEM: 248 6888 199 5 616 81,5 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

40 (o ok. 189 mniej niż w roku ubiegłym)
Prognozowani kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych Liczba uczniów kl. I LO w obecnym roku szkolnym – 3 061 Liczba uczniów kl. I szkół ponadgimnazjalnych dziennych dla młodzieży w ZSZ (bez LO i ZS Nr 16) – 2 471 Razem: 5 532 Liczba ubiegłorocznych absolwentów gimnazjów publicznych m. Białystok – tj. 57,8 % ogółu uczniów klasy I Tegoroczna liczba absolwentów gimnazjów m. Białystok – 2 808 (o ok. 189 mniej niż w roku ubiegłym) Prognozowana liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 2 808/0,578= 4 858 (wariant optymalny 5 100) Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

41 Liczba oddziałów odchodzą-cych Prognozo-wana liczba uczniów
Projektowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Typ szkoły Nabór w roku szkolnym 2009/2010 Liczba oddziałów odchodzą-cych ZSZ LO LP T/PG Razem Prognozo-wana liczba uczniów Proponowana liczba oddziałów klas pierwszych przez: dyrektora - D; Departament Edukacji -DE D DE LO dla młodzieży 102 103 110 106 3 079 ZSZ dla młodzieży (bez specj.) 22 19 29 25 625 Specjalne 9 7 8 92 Licea Profilowane 2 14 4 3 80 Technika dla młodzieży 64 58 93 83 2 384 Ogółem: 199 201  37 33 244 225 6 260 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

42 Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Składanie dokumentów - od 15 marca do 28 maja 2010r. do godz Składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami - od 31 maja do 18 czerwca 2010r. do godz Składanie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnaz do 29 czerwca 2010r. do godz Ogłoszenie listy przyjętych czerwca 2010r. o godz Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole … - od 1 lipca do 2 lipca 2010r. do godz Ogłoszenie wolnych miejsc lipca 2010r. O godz Składanie dokumentów wraz z oryginałem świadectwa i zaświadczenia - od 6 lipca do 7 lipca 2010r. do godz Ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych lipca 2010r. o godz Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

43 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Zasady składania arkuszy organizacji szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011 Arkusz organizacji (dużą płachtę z załącznikami wyszczególnionymi poniżej) w 1 egzemplarzu należy złożyć u inspektora nadzorującego dany typ jednostki do dnia: 30 kwietnia 2010r. – zespoły (szkoły) ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki pracy pozaszkolnej, bursa szkolna. Duża płachta arkusza organizacji powinna być sklejona i wraz z załącznikami włożonymi do koszulek wpięta do teczki zawieszanej w sposób umożliwiający jej rozłożenie bez wypinania z teczki, w następującej kolejności: Przydział zajęć: pierwsza strona arkusza arkusz podstawowy – przydział godzin, przydział zajęć dydaktycznych nauczycielom szkolny plan nauczania – tylko dla oddziałów rozpoczynających dany etap edukacyjny, dla pozostałych oddziałów – jeśli nastąpiły zmiany Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

44 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Zasady składania arkuszy organizacji szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011 – cd Uczniowie: liczba oddziałów i uczniów – poziomami uczniowie, klasy, oddziały i godziny lekcyjne świetlica szkolna, biblioteka, internat Nauczyciele: etaty i godziny - zestawienie etaty uśrednione – wg klasyfikacji budżetowej i obowiązków etaty uśrednione – wg placówek i obowiązków stopnie awansu zawodowego przewidywany awans zawodowy przystępujący do postępowań kwalifikacyjnych liczba nauczycieli – poziomami i stopniami awansu wydruk dotyczący zajęć z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN – wydruki – przydział zajęć - przydział zajęć dla nauczycieli – zajęcia pozalekcyjne – tabela Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

45 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Zasady składania arkuszy organizacji szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011 – cd Administracja i obsługa: stanowiska wg klasyfikacji stanowiska - statystyka Przydział zajęć: duża płachta (arkusz) – ostatnia strona Po sprawdzeniu arkusza przez inspektora, a w przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości, szkoła dostarcza do organu prowadzącego drugi egzemplarz arkusza (przestrzegając zasad opisanych w pkt 2) Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

46 Prezydent Miasta Białegostoku Sprawy różne i komunikaty
Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

47 XI BIAŁOTOCKIE FORUM SZKÓŁ „Ku mądrej i atrakcyjnej szkole”.
Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

48 XI BIAŁOTOCKIE FORUM SZKÓŁ „Ku mądrej i atrakcyjnej szkole”.
14. IV.2010 r., godz , Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Konferencja dyrektorów szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku pt. „Ku mądrej i atrakcyjnej szkole” z udziałem władz Miasta Białegostoku i zaproszonych Gości. 15. IV.2010 r., godz , Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych Wystąpienia zaproszonych Gości - prof. Mariusz Jędrzejko, dr Jakub Wójcik - propozycja skierowana do nauczycieli. 15. IV.2010 r., godz , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Wystąpienia zaproszonych Gości - prof. Mariusz Jędrzejko, dr Jakub Wójcik - propozycja skierowana do rodziców 16. IV.2010 r., godz , Centrum im. Ludwika Zamenhofa Spotkanie przedstawicieli samorządów szkolnych z Młodzieżową Radą Miejską – spotkanie skierowane do samorządów szkolnych (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 48

49 XI BIAŁOTOCKIE FORUM SZKÓŁ „Ku mądrej i atrakcyjnej szkole”.
1 czerwca 2010 r., godz , plac przed Teatrem Dramatycznym – zakończenie XI Białostockiego Forum Szkół - II Festyn Edukacyjny ph. „Akademia Pana Kleksa” 1 czerwca 2010 r., godz , Centrum Handlowe Alfa - przedszkola, szkoły będą miały możliwość do zaprezentowania swojej placówki zarówno na scenie -występy artystyczne oraz w formie „stoiska” (na zasadzie takiej, jak w roku ubiegłym w Parku Planty; nie będzie „wybudowanych” stoisk jedynie przydzielone miejsce w Galerii Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 49

50 PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W SZKOLE,
PLACÓWCE OŚWIATOWEJ MIASTA BIAŁEGOSTOKU przekazanie treści informacji o interesujących działaniach, projektach, programach, innowacjach pedagogicznych, nowatorskich rozwiązaniach itp. jakie ODBYWAJĄ SIĘ LUB ODBYŁY w szkole, placówce oświatowej. przykłady dobrych i ciekawych praktyk zostaną zamieszczone na stronie WWW Białostockiego Forum Szkół treść informacji należy przekazać w formie wydruku i na płycie CD do kancelarii szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku (ul. Zwycięstwa 28) do 22 kwietnia 2010 r. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 50

51 PROJEKT - „Ku mądrej i atrakcyjnej szkole”.
osoby odpowiedzialne za koordynacje programu - Paula Urbanowska przy współpracy Katarzyny Bukowskiej, tel , , HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 1. Zorganizowanie VI Przeglądu Artystycznych Zajęć Pozalekcyjnych: szkoły odstawowe – 21 kwietnia 2010 r., MDK, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – 23 kwietnia 2010 r., MDK. 2. Ogłoszenie konkursu na najlepszą i najciekawszą już istniejącą stronę www przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – maj 2010 r. 3. Opracowanie wyznaczników „mądrej i atrakcyjnej szkoły” – na podstawie ankiet zebranych z placówek 4. II Festyn Edukacyjny ph. „Akademia Pana Kleksa” – r. 5. Konferencja podsumowująca projekt „Ku mądrej i atrakcyjnej szkole” – grudzień 2010 r. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 51

52 Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego
przygotowanie polaków do wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II - koordynacja przygotowań Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia PLAN DZIAŁANIA: przygotowania rozpoczną się w drugą niedzielę kwietnia i potrwa 9 miesięcy każda kolejna druga niedziela miesiąca będzie poświęcona w mediach jednej z dziewięciu pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny tydzień po drugiej niedzieli może być czasem działań duszpasterskich w duchu przesłania prezentowanej pielgrzymki w szkołach, organizacjach, parafiach i innych środowiskach lokalnych 11 kwietnia 2010 r., będzie prezentowana pielgrzymka roku 1979, punktem kulminacyjnym akcji będzie X Dzień Papieski października ph. „Jan Paweł II – Odwaga Świętości” Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 52

53 „WIZJA KOPCA PAPIESKIE W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY”
konkurs plastyczny ORGANIZATOR: Fundusz Białystok Ojcu Świętemu WSPÓŁORGANIZATORZY: Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Białymstoku Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku UCZESTNICY: dzieci w wieku przedszkolnym z rodzicami uczniowie szkół podstawowych z rodzicami uczniowie gimnazjów uczniowie szkół ponadgimnazjalnych CELE: kultywowanie pamięci o Janie Pawle II upamiętnianie rocznicy wizyty Ojca Świętego w Białymstoku pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży promocja talentów Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 53

54 „WIZJA KOPCA PAPIESKIE W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY”
konkurs plastyczny TERMINY: ogłoszenie konkursu: 9 maja 2010 r. termin nadsyłania prac: 17 maja 2010 r. z dopiskiem „ Wizja kopca papieskiego w oczach dzieci i młodzieży” na adres: Publiczne Gimnazjum Nr 5 ul. Pułaskiego 25, Białystok rozstrzygnięcie konkursu: 24 maja 2010 r. ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wernisaż wszystkich zgłoszonych prac: 5 czerwca 2010 r., podczas Festynu Rodzinnego „Białystok Ojcu Świętemu” na Lotnisku Krywany Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 54

55 70 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
13 KWIETNIA 2010 R., GODZ – spotkanie przy pomniku upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej (rondo katyńskie), przemarsz na Rynek Kościuszki ORGANIZATORZY PROSZĄ O UDZIAŁ POCZTÓW SZTANDAROWYCH – GIMNAZJA I PONADGIMNAZJLANE I REPREZENTACJE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 55

56 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI
Święto Flagi - 2 maja2010 r., godz – Rynek Kościuszki, Gala przeglądu zajęć pozalekcyjnych - 6 maja 2010 r., godz , Białostocki Teatr Lalek Koncert dedykowany laureatom oraz finalistom olimpiad i turniejów - 22 czerwca 2010 r., Opera i Filharmonia Podlaska Miejski Bal Maturalny - 23 czerwca 2010 r., plac przed Archiwum Miejskim Festiwal Orkiestr - 26–27 czerwca 2010 r. plac koło fontanny, place Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 56

57 PODSUMOWANIE VI EDYCJI KONFERENCJI ZAWODOWEJ I PODLASKICH TARGÓW PRACY
głównym celem I Podlaskich Targów Pracy w ramach IV edycji Targów Zawodowych z udziałem Pracodawców było zbliżenie uczniów do środowiska pracodawców, podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru pracodawcy poprzez spotkania z przedstawicielami firm i instytucji, dostarczenie uczniom wiadomości w obszarze informacji o rynku pracy, specjalnościach i poszukiwanych kwalifikacjach. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 57

58 PODSUMOWANIE VI EDYCJI KONFERENCJI ZAWODOWEJ I PODLASKICH TARGÓW PRACY
dużą popularnością wśród zwiedzających cieszyły się stanowiska służb mundurowych - Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Straży Miejskiej oraz stoiska Biur Karier uczelni wyższych w Targach wzięli aktywny udział przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, prezentujący ofertę Urzędów w zakresie doradztwa zawodowego. przedsiębiorcom na ich stoiskach towarzyszyli przedstawiciele szkół zawodowych, blisko współpracujący ze sobą w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. w Targach uczestniczyło 30 firm, zajmujących samodzielne stoiska, oraz około 40 firm towarzyszących 16 szkołom ponadgimnazjalnych i użyczających szkołom powierzchni targowej (w sumie: 52 boksy targowe) Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 58

59 KONFERENCJA DYREKTORÓW
Prezydent Miasta Białegostoku KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU Kwiecień 2010 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku


Pobierz ppt "KONFERENCJA DYREKTORÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google