Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK."— Zapis prezentacji:

1 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU Kwiecień 2010

2 Ustalenia przyjęte przez Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczące projektowania organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2010/2011 Komunikaty Spotkanie z Przedstawicielem Fundacji Rodzice Szkole Wystąpienia Gości Program konferencji: Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

3 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU Kwiecień 2010

4 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku USTALENIA PRZYJĘTE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2010/2011

5 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 1.Liczebność oddziałów: -zgodnie z § 24 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.) - jednostki samorządu terytorialnego ustalają w poro- zumieniu z dyrektorami szkół liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, w tym w odniesieniu do szkół i oddziałów sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, szkół i od- działów integracyjnych oraz szkół i oddziałów specjalnych

6 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Liczebność oddziałów kl. I : 25 - 26 ucz./oddz. w szkołach podstawowych; 26 - 28 ucz./oddz. w gimnazjach; 28 - 30 ucz./oddz. w szkołach ponadgimnazjalnych (liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i technikach); 25 ucz./oddz. w zasadniczych szkołach zawodowych; 30 i więcej ucz./oddz. w szkołach kształcących absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i dorosłych (uzupełniających licach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących dla doro-słych, technikach uzupełniających, technikach na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkołach policealnych kształcących w formach dziennych, wieczorowych i zaocznych); 20 ucz./oddz. w oddziałach integracyjnych, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych; - pula 5 miejsc dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie może być zmniejszona, miejsca te muszą być dostępne dla tych dzieci przez cały rok szkolny; - do arkusza organizacji należy załączyć wykaz numerów orzeczeń uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego (bez danych osobowych).

7 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 10 - 16 ucz. w oddziałach szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży: z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z chorobami przewlekłymi, niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zagrożonej uzależnieniem lub zaburzeniami zachowania; 6 - 8 ucz. w oddziałach szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym; 2 - 4 ucz. w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi; co najmniej 6 uczniów w oddziale przysposabiającym do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, których stan zdrowia umożliwia podjęcie nauki w oddziale tego typu; UWAGA: nie przyjmuje się uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania;

8 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku W arkuszu organizacji uwzględnia się liczbę uczniów (w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) ustaloną na podstawie: pisemnych deklaracji rodziców/prawnych opiekunów - dla klas 0, klas I szkoły podstawowej i gimnazjum, zapisów w księdze uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 1 kwietnia br. - dla pozostałych klas.

9 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 2. Oddziały przedszkolne w przedszkolach i szkołach podstawowych: liczebność oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych - 25 dzieci na oddział (grupę); rekrutację do oddziałów realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej prowadzi 30 szkół podstawowych, w tym SP Nr 45 do 2 oddziałów integracyjnych, SP Nr 11 do 1 oddziału integracyjnego i SP Nr 47 do 1 oddziału integracyjnego;

10 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 3. Podział na grupy : zajęcia edukacyjne z informatyki i technologii informacyjnej - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia edukacyjne z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów - max 2 grupy na oddział, jeśli oddział przekracza 24 uczniów, na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,

11 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu, na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z prze- pisami w sprawie praktycznej nauki zawodu, na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

12 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 4. Zajęcia z wychowania fizycznego: grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe, których liczebność ustala się na poziomie 26 uczniów na grupę; w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia są prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, zaś w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum zajęcia mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. w szkołach i oddziałach specjalnych, w szkołach i od- działach integracyjnych zajęcia należy organizować w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, należy tworzyć grupy międzyoddziałowe.

13 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 5. Oddziały integracyjne: nabór do oddziałów integracyjnych kl. I prowadzić będą: SP Nr 11 - 2 oddz. SP Nr 14 - 1 oddz. SP Nr 45 - 4 oddz. SP Nr 47- 1 oddz. SP Nr 49 - 1 oddz. SP Nr 50 - 1 oddz. PG Nr 1 - 1 oddz. PG Nr 4 - 2 oddz. PG Nr 5 - 2 oddz. PG Nr 13 - 1 oddz. PG Nr 14 - 1 oddz. PG Nr 17 I - 6 oddz.

14 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 5. Oddziały integracyjne: ZSTiO -11 oddz., w tym: Liceum Ogólnokształcące Integracyjne - 2 oddz. X Liceum Profilowane - 1 oddz. Technikum Zawodowe z Oddz. Integrac. - 8 oddz. 5 a. Oddziały specjalne: SP Nr 11 - oddział specjalny kl. I dla dzieci autystycznych, ZSTiO Technikum Zawodowe z Oddz. Integracyjnymi - oddział specjalny kl. I dla osób niewidomych i słabowidzących.

15 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 6. Nabór do klas sportowych : ZSOMS – SP Nr 1 - short-track (1 oddział bez podziału na grupy); SP Nr 6 - short-track (1 oddział bez podziału na grupy); SP Nr 12 - piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr 15 - piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr 19 - piłka koszykowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr 21 - piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr 26 - piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); ZSS Nr 1 – SP Nr 29 - pływanie (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr 32 - badminton/narciarstwo (1 oddz. z podz. na grupy); SP Nr 34 - piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr 37 - piłka nożna (1 oddział bez podziału na grupy), piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy) - ogółem 2 oddziały; SP Nr 47 - piłka koszykowa (1 oddział z podziałem na grupy);

16 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku PG Nr 2 - piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); PG Nr 6 - lekkoatletyka/piłka ręczna(1 oddz. z podz. na grupy), PG Nr 7 - strzelectwo (1 oddział bez podziału na grupy); PG Nr 12 - lekkoatletyka (1 oddział z podz. na grupy), badminton / narciarstwo (1 oddział z podz. na grupy) - ogółem 2 oddziały; PG Nr 15 - koszykówka (1 oddział z podziałem na grupy), piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy), piłka nożna (1 oddział bez podziału na grupy) – ogółem 3 oddziały; PG Nr 18 - lekkoatletyka (1 oddział z podziałem), piłka siatkowa (1 oddział z podziałem), piłka koszykowa (1 oddział z podziałem), piłka nożna (1 oddział bez podziału) – ogółem 4 oddziały; PG Nr 19 Sportowe - lekkoatletyka (1 oddział z podziałem), piłka nożna (1 oddział bez podziału), koszykówka (1 oddział z podziałem) – ogółem 3 oddziały; ZSS Nr 1 - PG Nr 20 - pływanie/strzelectwo (1 oddz.z podz. na grupy); PG Nr 29 Sportowe - lekkoatletyka (2 oddz. z podz. na grupy);

17 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Szkoły ponadgimnazjalne: ZSO Nr 2 II LO- lotnictwo (1 oddział z podziałem na grupy); IV LO - lekkoatletyka/strzelectwo (1 oddział z podziałem na grupy); ZSOiT - IX LO - piłka nożna (1 oddział bez podziału na grupy); ZSR CKP – XVII LO- piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); ZSM – Technikum Mechaniczne - piłka nożna - futsal (1 oddział bez podziału na grupy); ZST – Technikum Zawodowe Nr 9 - boks/strzelectwo (1 oddział z podziałem na grupy);

18 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Liczebność oddziałów sportowych: w grach zespołowych dużych (np. piłka nożna) co najmniej 20 uczniów bez podziału na grupy, w sportach indywidualnych oraz grach małych, mogą być dzielone na grupy co najmniej 10 osobowe dla nie mniej niż 25 uczniów.

19 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Zasady naboru do klas sportowych: procedurę tworzenia klas sportowych realizuje szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Testy dla kandydatów do klas sportowych opracowuje komisja w porozumieniu ze współpracującym klubem sportowym oraz okręgowym związkiem sportowym; dyrektor szkoły sportowej lub szkoły z oddziałami sportowymi zobowiązany jest do zabezpieczenia niezbędnej do realizacji treści programowych bazy sportowej; zajęcia w klasach sportowych powinni prowadzić nauczyciele wychowania fizycznego z uprawnieniami wynikającymi z rozporzadzenia w sprawie kwalifikacji; klasy sportowe realizują 10 godzinny tygodniowy wymiar godzin wychowania fizycznego.

20 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 7. Do klas mistrzostwa sportowego nabór prowadzić będą: ZSOMS - PG 8 - 1 oddz. kl. I (short-track), ZSOMS - XIII LO - 1 oddz. kl. I (short-track), ZSR CKP - XVII LO - 1 oddz. kl. I (lekkoatletyka); Nabór do klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w roz- porządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002r. Nr 126, poz. 1078).

21 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 8. Obsada pedagogiczna świetlic i klubów szkolnych. Projektując liczbę etatów wychowawców świetlicy należy: a)określić ile godzin będzie przebywało dziecko w świetlicy – przyjąć średnią z 5 dni; b) korzystając z poniższej zależności określić liczbę etatów wychowawców świetlicy: L etat. = [ ( u x h ) : 5] : 25 gdzie: L etat - liczba etatów wychowawców świetlicy u - liczba dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole h - liczba godzin przebywania dziecka w świetlicy 5 - średnia dzienna liczba godzin pracy wychowawcy 25 - założona liczba wychowanków w grupie świetlicowej Tak organizować pracę szkoły, by dzieci z oddziałów przedszkolnych miały zapewnioną opiekę świetlicową w oddzielnej sali. Przy organizowaniu pracy świetlicy szkolnej należy mieć na uwadze przepis art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela, szczególnie w przypadku potrzeby zapewnienia w niektórych godzinach zwiększonej obsady w świetlicy.

22 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 9. Obsada pedagogiczna bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach zgodnie ze "standaryzacją zatrudnienia". 10. Obsada pedagogiczna bibliotek szkolnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Ustalając liczbę etatów należy przyjąć następujące zasady: w szkołach/zespołach z liczbą oddziałów od 6 do 8 - tworzy się 1/2 etatu /1 etat/* od 9 do 14 - tworzy się 1 etat /2 etaty/*

23 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku od 15 do 20 - tworzy się 1 1/2 etatu /2 etaty/* od 21 do 29 - tworzy się 2 etaty /2,5 etatu/* od 30 do 38 - tworzy się 2 1/2 etatu zwiększenie o każde pół etatu przypada na kolejnych 9 oddziałów. * liczba etatów w przypadku szkoły posiadającej "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej". 11. Tworząc stanowiska wicedyrektorów należy przyjąć następujące zasady: w szkołach/zespołach z liczbą oddziałów od 12 do 24- 1 wicedyrektor od 25 do 36- 2 wicedyrektorów 37 i więcej - 3 wicedyrektorów

24 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Prezydent Miasta Białegostoku 12. Pracownicy: a)w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, ilość etatów pracowników administracji i obsługi należy dostosować do "standaryzacji zatrudnienia", w tym ilość etatów pracowników kuchni powinna być dostosowana do liczby żywionych, b)w szczególnie uzasadnionych przypadkach każdorazowe zwiększenie zatrudnienia może być dokonane po przedłożeniu planu zatrudnienia i stosownego uzasadnienia oraz po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego, c)zatrudnienie osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty wymaga każdorazowej akceptacji organu prowadzącego, d)o podziale etatów pracowników administracji i obsługi na poszczególne stanowiska pracy decyduje dyrektor przedszkola/ szkoły/placówki, e) mając na uwadze trudną sytuację na nauczycielskim rynku pracy, organ prowadzący nie akceptuje pozostawania w zatrudnieniu na więcej niż 1 etacie w jednostkach oświatowych Miasta, f) godziny ponadwymiarowe planować mając na uwadze spełnienie wymogu art. 30 a Karty Nauczyciela.

25 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 13. Godziny ponadwymiarowe nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą (dyrektora, wicedyrektora, kierownika internatu i innych) mogą wynikać jedynie z wymiaru godzinowego realizowanego zajęcia edukacyjnego, określonego szkolnym planem nauczania. 14. Należy powiadamiać organ prowadzący o zamiarze zatrudnienia na wakujące etaty nauczycielskie. 15. Zatrudnienie osób funkcyjnych w innych jednostkach oświatowych, jako podlegające ocenie poprzez pryzmat normy art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych powinno poprzedzać wystąpienie do organu prowadzącego informujące o niniejszym.

26 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU Kwiecień 2010

27 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku TERMINY REKRUTACJI … PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE 8 marca – 9 kwietnia 2010 r. do godz. 15:00 – składanie kart zgłoszeń 16 kwietnia 2010 r. – ogłoszenie list przyjętych dzieci SZKOŁY PODSTAWOWE 22 marca – 15 kwietnia 2010 r. do godz. 15:00 – składanie zgłoszeń 16 kwietnia 2010 r. – ogłoszenie list przyjętych uczniów GIMNAZJA 22 marca – 16 kwietnia 2010 r. do godz. 15:00 – składanie zgłoszeń do 29 czerwca 2010 r. do godz. 15:00 - składanie świadectw ukończenia klasy VI od 30 czerwca do 1 lipca 2010 r. do godz. 13:00 - rekrutacja 2 lipca 2010 r. o godz. 15:00 – ogłoszenie list przyjętych uczniów

28 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Informacja o planowanym naborze do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w projektowanym roku 2010/2011

29 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) zamieszkałych na terenie m. Białegostoku (wg danych demograficznych): 2009/10 10 549 dzieci 2010/11 10 882 dzieci - 333 dzieci więcej niż w roku ub. Liczba dzieci 3-letnich: 2009/10 2789 2010/11 2865 - 76 dzieci więcej niż w roku ubiegłym

30 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Liczba dzieci w przedszkolach samorządowych w roku 2009/2010 Liczba zgłoszeń na rok 2010/2011 (wg stanu na dzień 9.04.10) Liczba dzieci w 0 przy szkołach podstawowych w roku 2009/2010 Liczba zgłoszeń na rok 2010/2011 (wg stanu na dzień 9.04.10) 2-latki92 2175 -- 3-latki1877 -- 4-latki21122234 -- 5-latki19962148159161 6-latki1424 1357 823669 7-latki19 -- 7 5217 914, w tym 113 spoza gminy Białystok 982831 Prognozowana liczba dzieci w przedszkolach samorządowych w roku szkolnym 2010/2011

31 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2009/2010 Prognozowana liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 Prognozowana różnica w liczbie uczniów ogółemw tym kl. I w tym kl. VI ogółemw tym kl. I w tym kl. VI 14 3482382255414 18723932490- 161 Prognozowana liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 Według danych demograficznych: rocznik 2002 – 2491 rocznik 2003 – 2503, o 12 dzieci więcej Liczba zgłoszeń do kl. I na dzień 9.04.2010r.: 2323

32 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2009/2010 Prognozowana liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2010/2011 Prognozowana różnica w liczbie uczniów ogółemw tym kl. I w tym kl. III ogółemw tym kl. I w tym kl. III 809926262814789826132659- 201 Prognozowana liczba uczniów w publicznych gimnazjach w roku szkolnym 2010/2011 Według danych demograficznych: rocznik 1996 – 2705 rocznik 1997 – 2692, tylko o 13 dzieci mniej Liczba zgłoszeń do kl. I na dzień 9.04.2010r.: 1331

33 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Według danych demograficznych: ROCZNIKLICZBA ZAMELDOWA- NYCH NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU RÓŻNICA W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO 19933290- 19943078- 212 19952855- 223 19962705- 150 19972692- 13 19982642- 50 19992440- 202 20002460+ 20 20012525+ 65 ROCZNIKLICZBA ZAMELDOWA- NYCH NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU RÓŻNICA W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO 20022491- 34 20032503+ 12 20042529+ 26 20052699+ 170 20062789+ 90 20072865+ 76 20082994+ 129 20093108+ 114

34 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Zasady składania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2010/2011 Arkusz organizacji (dużą płachtę z załącznikami wyszczególnionymi poniżej) w 1 egzemplarzu należy złożyć u inspektora nadzorującego dany typ jednostki do dnia 30 kwietnia 2010r. Duża płachta arkusza organizacji powinna być sklejona i wraz z załącznikami włożonymi do koszulek wpięta do teczki zawieszanej w sposób umożliwiający jej rozłożenie bez wypinania z teczki, w następującej kolejności: Przydział zajęć Duża płachta - pierwsza strona Duża płachta (nowy wzór) Szkolny plan nauczania – tylko dla oddziałów rozpoczynających dany etap edukacyjny, dla pozostałych oddziałów – jeśli nastąpiły zmiany Przydział zajęć dla nauczycieli-zajęcia pozalekcyjne-tabela (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN)

35 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Zasady składania arkuszy organizacji szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2010/2011 Pracownicy Nauczyciele – etaty i godziny - zestawienie – stopnie awansu zawodowego - przewidywany awans zawodowy - przystępujący do postępowań kwalifikacyjnych - liczba nauczycieli – poziomami i stopniami awansu Administracja i obsługa – stanowiska - wg klasyfikacji Uczniowie Liczba oddziałów i uczniów – poziomami Liczba dzieci – obowiązek szkolny Uczniowie, klasy, oddziały i godziny lekcyjne Dostęp uczniów do szkoły Świetlica szkolna, dożywianie, wychowanie przedszkolne, biblioteka Przydział zajęć Duża płachta – ostatnia strona

36 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku ZMIANY … założono PP Nr 1 przy SP Nr 16, z dniem 1 września 2010r., z dniem 1 września 2010r. SP Nr 12 zmienia siedzibę z ul. Waryńskiego 30 na ul. KEN, PG Nr 10 w ZSO Nr 5 nie prowadzi naboru do kl. I.

37 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU Kwiecień 2010

38 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Informacja o planowanym naborze uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w projektowanym roku 2010/2011

39 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku ZESTAWIENIE WYKONANIA NABORU UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH m. BIAŁEGOSTOKU w roku szkolnym 2009/2010 Typ szkoły Plan Wykonanie % wykonania w odniesieniu do liczby uczniów l. oddz.l. ucz. l. oddz.l. ucz. Licea Ogólnokształcące1053 0951023 06198,9 Licea Profilowane923025222,6 Technika932 656641 87270,5 Zasadnicze Szkoły Zawodowe 338152254767,1 OGÓŁEM:2406 7961905 53281,4 Zespół Szkół Nr 1689298491,3 RAZEM:24868881995 61681,5

40 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Prognozowani kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych Liczba uczniów kl. I LO w obecnym roku szkolnym – 3 061 Liczba uczniów kl. I szkół ponadgimnazjalnych dziennych dla młodzieży w ZSZ (bez LO i ZS Nr 16) – 2 471 Razem: 5 532 Liczba ubiegłorocznych absolwentów gimnazjów publicznych m. Białystok – 3 196 - tj. 57,8 % ogółu uczniów klasy I Tegoroczna liczba absolwentów gimnazjów m. Białystok – 2 808 (o ok. 189 mniej niż w roku ubiegłym) Prognozowana liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 2 808/0,578= 4 858 (wariant optymalny 5 100)

41 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Projektowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Typ szkoły Nabór w roku szkolnym 2009/2010 Liczba oddziałów odchodzą- cych ZSZLOLPT/PGRazem Prognozo -wana liczba uczniów Proponowana liczba oddziałów klas pierwszych przez: dyrektora - D; Departament Edukacji -DE DDED D D D LO dla młodzieży 102103110106 110106 3 079 ZSZ dla młodzieży (bez specj.) 22192925 2925 625 Specjalne9788 88 92 Licea Profilowane 214 4343 80 Technika dla młodzieży 6458 93839383 2 384 Ogółem: 199201 37 33 110 106 4 3 93 83 244 225 6 260

42 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Składanie dokumentów - od 15 marca do 28 maja 2010r. do godz. 15.00 Składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami - od 31 maja do 18 czerwca 2010r. do godz. 15.00 Składanie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnaz. - do 29 czerwca 2010r. do godz. 12.00 Ogłoszenie listy przyjętych - 30 czerwca 2010r. o godz. 15.00 Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole … - od 1 lipca do 2 lipca 2010r. do godz. 15.00 Ogłoszenie wolnych miejsc - 5 lipca 2010r. O godz. 15.00 Składanie dokumentów wraz z oryginałem świadectwa i zaświadczenia - od 6 lipca do 7 lipca 2010r. do godz. 12.00 Ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych - 7 lipca 2010r. o godz. 15.00

43 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Zasady składania arkuszy organizacji szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011 1.Arkusz organizacji (dużą płachtę z załącznikami wyszczególnionymi poniżej) w 1 egzemplarzu należy złożyć u inspektora nadzorującego dany typ jednostki do dnia: 30 kwietnia 2010r. – zespoły (szkoły) ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki pracy pozaszkolnej, bursa szkolna. 2.Duża płachta arkusza organizacji powinna być sklejona i wraz z załącznikami włożonymi do koszulek wpięta do teczki zawieszanej w sposób umożliwiający jej rozłożenie bez wypinania z teczki, w następującej kolejności: 1)Przydział zajęć: pierwsza strona arkusza arkusz podstawowy – przydział godzin, przydział zajęć dydaktycznych nauczycielom szkolny plan nauczania – tylko dla oddziałów rozpoczynających dany etap edukacyjny, dla pozostałych oddziałów – jeśli nastąpiły zmiany

44 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Zasady składania arkuszy organizacji szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011 – cd 2)Uczniowie: liczba oddziałów i uczniów – poziomami uczniowie, klasy, oddziały i godziny lekcyjne świetlica szkolna, biblioteka, internat 3)Nauczyciele: etaty i godziny - zestawienie etaty uśrednione – wg klasyfikacji budżetowej i obowiązków etaty uśrednione – wg placówek i obowiązków stopnie awansu zawodowego przewidywany awans zawodowy przystępujący do postępowań kwalifikacyjnych liczba nauczycieli – poziomami i stopniami awansu wydruk dotyczący zajęć z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN – wydruki – przydział zajęć - przydział zajęć dla nauczycieli – zajęcia pozalekcyjne – tabela

45 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Zasady składania arkuszy organizacji szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011 – cd 4)Administracja i obsługa: stanowiska wg klasyfikacji stanowiska - statystyka 5)Przydział zajęć: duża płachta (arkusz) – ostatnia strona 3.Po sprawdzeniu arkusza przez inspektora, a w przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości, szkoła dostarcza do organu prowadzącego drugi egzemplarz arkusza (przestrzegając zasad opisanych w pkt 2)

46 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Sprawy różne i komunikaty

47 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku XI BIAŁOTOCKIE FORUM SZKÓŁ Ku mądrej i atrakcyjnej szkole.

48 14. IV.2010 r., godz. 10.00, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Konferencja dyrektorów szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku pt. Ku mądrej i atrakcyjnej szkole z udziałem władz Miasta Białegostoku i zaproszonych Gości. 15. IV.2010 r., godz. 14.00, Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych Wystąpienia zaproszonych Gości - prof. Mariusz Jędrzejko, dr Jakub Wójcik - propozycja skierowana do nauczycieli. 15. IV.2010 r., godz. 18.00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Wystąpienia zaproszonych Gości - prof. Mariusz Jędrzejko, dr Jakub Wójcik - propozycja skierowana do rodziców 16. IV.2010 r., godz. 11.30, Centrum im. Ludwika Zamenhofa Spotkanie przedstawicieli samorządów szkolnych z Młodzieżową Radą Miejską – spotkanie skierowane do samorządów szkolnych (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku XI BIAŁOTOCKIE FORUM SZKÓŁ Ku mądrej i atrakcyjnej szkole.

49 1 czerwca 2010 r., godz. 13.00, plac przed Teatrem Dramatycznym – zakończenie XI Białostockiego Forum Szkół - II Festyn Edukacyjny ph. Akademia Pana Kleksa 1 czerwca 2010 r., godz.11.30-19.00, Centrum Handlowe Alfa - przedszkola, szkoły będą miały możliwość do zaprezentowania swojej placówki zarówno na scenie - występy artystyczne oraz w formie stoiska (na zasadzie takiej, jak w roku ubiegłym w Parku Planty; nie będzie wybudowanych stoisk jedynie przydzielone miejsce w Galerii Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku XI BIAŁOTOCKIE FORUM SZKÓŁ Ku mądrej i atrakcyjnej szkole.

50 przekazanie treści informacji o interesujących działaniach, projektach, programach, innowacjach pedagogicznych, nowatorskich rozwiązaniach itp. jakie ODBYWAJĄ SIĘ LUB ODBYŁY w szkole, placówce oświatowej. przykłady dobrych i ciekawych praktyk zostaną zamieszczone na stronie WWW Białostockiego Forum Szkół treść informacji należy przekazać w formie wydruku i na płycie CD do kancelarii szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku (ul. Zwycięstwa 28) do 22 kwietnia 2010 r. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W SZKOLE, PLACÓWCE OŚWIATOWEJ MIASTA BIAŁEGOSTOKU PLACÓWCE OŚWIATOWEJ MIASTA BIAŁEGOSTOKU

51 osoby odpowiedzialne za koordynacje programu - Paula Urbanowska przy współpracy Katarzyny Bukowskiej, tel. 085 8696350, 085 8696349, HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 1. Zorganizowanie VI Przeglądu Artystycznych Zajęć Pozalekcyjnych: szkoły odstawowe – 21 kwietnia 2010 r., MDK, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – 23 kwietnia 2010 r., MDK. 2. Ogłoszenie konkursu na najlepszą i najciekawszą już istniejącą stronę www przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – maj 2010 r. 3. Opracowanie wyznaczników mądrej i atrakcyjnej szkoły – na podstawie ankiet zebranych z placówek 4. II Festyn Edukacyjny ph. Akademia Pana Kleksa – 1.06.2010 r. 5. Konferencja podsumowująca projekt Ku mądrej i atrakcyjnej szkole – grudzień 2010 r. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku PROJEKT - Ku mądrej i atrakcyjnej szkole.

52 przygotowanie polaków do wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II - koordynacja przygotowań Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia PLAN DZIAŁANIA: przygotowania rozpoczną się w drugą niedzielę kwietnia i potrwa 9 miesięcy każda kolejna druga niedziela miesiąca będzie poświęcona w mediach jednej z dziewięciu pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny tydzień po drugiej niedzieli może być czasem działań duszpasterskich w duchu przesłania prezentowanej pielgrzymki w szkołach, organizacjach, parafiach i innych środowiskach lokalnych 11 kwietnia 2010 r., będzie prezentowana pielgrzymka roku 1979, punktem kulminacyjnym akcji będzie X Dzień Papieski - 10 października ph. Jan Paweł II – Odwaga Świętości Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego

53 ORGANIZATOR: Fundusz Białystok Ojcu Świętemu WSPÓŁORGANIZATORZY: Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Jana Pawła II Radosne w Białymstoku Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Białymstoku Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku UCZESTNICY: dzieci w wieku przedszkolnym z rodzicami uczniowie szkół podstawowych z rodzicami uczniowie gimnazjów uczniowie szkół ponadgimnazjalnych CELE: kultywowanie pamięci o Janie Pawle II upamiętnianie rocznicy wizyty Ojca Świętego w Białymstoku pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży promocja talentów Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku WIZJA KOPCA PAPIESKIE W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY konkurs plastyczny

54 TERMINY: ogłoszenie konkursu: 9 maja 2010 r. termin nadsyłania prac: 17 maja 2010 r. z dopiskiem Wizja kopca papieskiego w oczach dzieci i młodzieży na adres: Publiczne Gimnazjum Nr 5 ul. Pułaskiego 25, 15-337 Białystok rozstrzygnięcie konkursu: 24 maja 2010 r. ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wernisaż wszystkich zgłoszonych prac: 5 czerwca 2010 r., podczas Festynu Rodzinnego Białystok Ojcu Świętemu na Lotnisku Krywany Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku WIZJA KOPCA PAPIESKIE W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY konkurs plastyczny

55 13 KWIETNIA 2010 R., GODZ. 12.00 – spotkanie przy pomniku upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej (rondo katyńskie), przemarsz na Rynek Kościuszki ORGANIZATORZY PROSZĄ O UDZIAŁ POCZTÓW SZTANDAROWYCH – GIMNAZJA I PONADGIMNAZJLANE I REPREZENTACJE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 70 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

56 Święto Flagi - 2 maja2010 r., godz.12.00-14.00 – Rynek Kościuszki, Święto Flagi - 2 maja2010 r., godz.12.00-14.00 – Rynek Kościuszki, Gala przeglądu zajęć pozalekcyjnych - 6 maja 2010 r., godz. 10.00, Białostocki Teatr Lalek Gala przeglądu zajęć pozalekcyjnych - 6 maja 2010 r., godz. 10.00, Białostocki Teatr Lalek Koncert dedykowany laureatom oraz finalistom olimpiad i turniejów - 22 czerwca 2010 r., Opera i Filharmonia Podlaska Koncert dedykowany laureatom oraz finalistom olimpiad i turniejów - 22 czerwca 2010 r., Opera i Filharmonia Podlaska Miejski Bal Maturalny - 23 czerwca 2010 r., plac przed Archiwum Miejskim Miejski Bal Maturalny - 23 czerwca 2010 r., plac przed Archiwum Miejskim Festiwal Orkiestr - 26–27 czerwca 2010 r. plac koło fontanny, place Miasta Białegostoku Festiwal Orkiestr - 26–27 czerwca 2010 r. plac koło fontanny, place Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku KALENDARZ UROCZYSTOŚCI

57 głównym celem I Podlaskich Targów Pracy w ramach IV edycji Targów Zawodowych z udziałem Pracodawców było zbliżenie uczniów do środowiska pracodawców, podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru pracodawcy poprzez spotkania z przedstawicielami firm i instytucji, dostarczenie uczniom wiadomości w obszarze informacji o rynku pracy, specjalnościach i poszukiwanych kwalifikacjach. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku PODSUMOWANIE VI EDYCJI KONFERENCJI ZAWODOWEJ I PODLASKICH TARGÓW PRACY

58 dużą popularnością wśród zwiedzających cieszyły się stanowiska służb mundurowych - Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Straży Miejskiej oraz stoiska Biur Karier uczelni wyższych w Targach wzięli aktywny udział przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, prezentujący ofertę Urzędów w zakresie doradztwa zawodowego. przedsiębiorcom na ich stoiskach towarzyszyli przedstawiciele szkół zawodowych, blisko współpracujący ze sobą w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. w Targach uczestniczyło 30 firm, zajmujących samodzielne stoiska, oraz około 40 firm towarzyszących 16 szkołom ponadgimnazjalnych i użyczających szkołom powierzchni targowej (w sumie: 52 boksy targowe) Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku PODSUMOWANIE VI EDYCJI KONFERENCJI ZAWODOWEJ I PODLASKICH TARGÓW PRACY

59 Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU Kwiecień 2010


Pobierz ppt "Prezydent Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google