Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

2 PODSTAWY PRAWNE Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ – 42010 / 12 / 09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych wszystkich typów, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2010 / 2011

3 TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH Rekrutacja elektroniczna https://slaskie.edu.com.pl/ka ndydat/kseon.php 10 maja 2010r.– 18 czerwca 2010r.

4 TERMINY REKRUTACJI Do dnia 26 lutego 2010 r. dyrektor szkoły podaje kryteria rekrutacji do publicznej wiadomości, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla zainteresowanych oraz na stronie internetowej, jeżeli szkoła ją posiada. Dostarczenie przez kandydatów informacji o ocenach i zachowaniu na półrocze roku szkolnego 2009/2010 Zaświadczenie o osiągnięciach z klas I i II co najmniej na szczeblu powiatowym Zaświadczenia o ukończonych kursach języka obcego ( do klas z poszerzonym angielskim lub niemieckim) Kandydaci do szkół zawodowych- zaświadczenie o praktykach. Uczniowie ubiegający się o miejsce w technikum praktyki załatwia szkoła Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie, skutkuje skreśleniem kandydata z listy uczniów. kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej

5 TerminWydarzenie Od 10 maja do 18 czerwca 2010 r. 1. Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. 2. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru. Od 25 czerwca do 29 czerwca 2010 r. (do godz. 10 00 ) Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzonej kopii zaświadczenia szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) 02 lipca 2010 r. (do godz. 10 00 ) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. Do 06 lipca 2010 r. (do godz. 12 00 ) Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oryginału zaświadczenia szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe kandydat dołącza dokumenty określone odpowiednio w pkt 3 i 4 Informacji Nr 2. 07 lipca 2010 r. (do godz. 10 00 ) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły. Od 07 lipca do 31 sierpnia 2010 r. Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

6 DOKUMENTY Wychowawca klasy w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych przekazuje uczniom: a) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum b) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego c) od jednego do trzech kompletów na które składają się : - potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum - potwierdzona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - ostemplowany pieczątką gimnazjum druk zawierający informację o szkołach do których uczeń złożył dokumenty

7 DOKUMENTY Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej może określać minimalną liczbę punktów wymaganą przy przyjęciu kandydatów do klasy I.

8 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY UZYSKANE W GIMNAZJUM I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

9 ZagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 3 punkty 19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry –16 punktów celujący – 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego 19 punktów Drugie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego 19 punktów Trzecie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego 19 punktów Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem5 punktów Udział finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 12 punktów Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza. 2 punkty Absolwenci zwolnieni egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Egzamin gimnazjalny100 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych wyniku rekrutacji200 punktów

10 Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość Rzeczypospolitej przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednim punkcie.

11 Przeliczanie punktów z przedmiotów Klasa Europejska: LO Bieruń J. angielski (3,9,13,16,19) Geografia (3,9,13,16,19) J. polski (3,9,13,16,19) WOS (3,9,13,16,19) Egzamin cz. Humanistyczna Egzamin matematyczno – przyrodnicza Św. Z wyróżnieniem 5 Udział w konkursach co najmniej powiatowym wolontariat

12 Klasa, w kt ó rej realizowany jest program w zakresie rozszerzonym z: Norwid Matematyki i fizyki i astronomii Matematyki i języka angielskiego Biologii i chemii Biologii i geografii Języka polskiego i historii Języka obcego, WOS- u język polski matematyka język obcyjęzyk angielskijęzyk obcy fizykageografiabiologiageografiahistoriaWOS

13 Nazwa szkołyAdres szkołyE-MailStrona WWWPunkty Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców ŚląskichUl. Licealna 17 43-150 Bieruń (032)216-40-60 lobier@us.edu.pl.www.lobierun.edu.pl.119 p. I Liceum Ogólnokształcące im. L. KruczkowskiegoUl. Korczaka 6 43-100 Tychy (032)2273634 1lotychy@1lotychy.neostrada.plhttp://www.kruczek_lo.ho st247.pl/index.php 126 p. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida Ul. C.K. Norwida 40 43-100 Tychy(032)2274165 secretariat@norwid.tychy.plwww.norwid.tychy.pl108 p. III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego Ul. Elfów 62 43-100 Tychy (032)2273633 lo3tychy@poczta.internetdsl.pl.www.wtspianski.tychy.pl91 p. Zespół Szkół Nr1 im. Gustawa MorcinkaUl. Wejchertów 20 43-100 Tychy(032)2271799 szkola@lo4.tychy.pl.Http://www.lo4.tychy.plLO 97,T 86 LP 80 Zespół Szkół Nr2Ul. Andersa 20 43-100 Tychy(03)2274185 zesim@.wp.pl.www.zseim.prv.plLP 52 T 64 Zespół Szkół Nr3Ul. Nowokościelna 11 43-100 Tychy(032)2273213 ZSZ_ZUS@poczta.onet.pl.http://www.zsnr3tychy.w ebpark.pl/ ZSZ 17 LP 27 Zespół Szkół Nr4 im. J. GroszkowskiegoUl. Al. Bielska 100 43-100 Tychy(032)2173822 zs4_tychy@min.pl.www.zs4.tychy.edu.pl.LP 55 T 75 Zespół Szkół Nr5Ul. Edukacji 11 43-100 Tychy(032)2275799 zsbm@zsbm.tychy.pl.www.zsbm.tychy.pl.ZSZ 30 LP 45 T 34 Zespół Szkół Nr6Ul. Al. J. Piłsudskiego 10 43-100 Tychy(032)2170091 zss.@.tychy.pl.http://www.zss.tychy.pl.ZSZ 36 T 50 LP 50 Zespół Szkół Nr7Ul. Browarowa 1A 43-100 Tychy(032)2273622 Zs7tychy@wp.pl.http://www.zsnr3tychy.w ebpark.pl/ ZSZ 40 T 61 LP 56 Powiatowy Zespół SzkółUl. Granitowa 130 43-150 Bieruń 032 216-29-81 biuro@zsz.tychy.pl.www.pzs.bierun.plT 63 ZSZ 10 Zespół Szkół ZawodowychUl. Poprzeczna 1A 43-225 Wola 032) 2118033 zszwola@poczta.fm.http://www.zszio.cal.pl/ZSZ 30 T 42 Powiatowy Zespół Nr1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego Ul. Konarskiego 24 32-600 Oświęcim(033)8431456 Lo@konarski.edu.pl.http://www.konarski.edu. pl. Powiatowy Zespół Nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych Ul. Bema 8 32-602 Oświęcim(033)8424566 pzsomsit@pzsomit.oswiecim.pl.www.pz2.edu.pl. Zespół Szkół Towarzystwa SalezjańskiegoUl. Jagiełły 10 Oświęcim (033)8443464 skola@salezjanie.edu.pl.http://www.salezjanie.edu.pl


Pobierz ppt "ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google