Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w prawie oświatowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w prawie oświatowym"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w prawie oświatowym

2 Zmiany w prawie oświatowym
Opracowanie „ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM” przedstawiające szczegółowe zestawienie najistotniejszych zmian dokonanych w prawie oświatowym w roku szkolnym 2009/2010 zostało zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem: w zakładce „PRAWO OŚWIATOWE” podzakładce „INTERPRETACJE I WYJAŚNIENIA”

3 Zmiany w prawie oświatowym
W dniu 13 lipca 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 125, poz zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych technik wiertnik Data wejścia w życie: 26 lipca 2010 r.

4 Zmiany w prawie oświatowym
W dniu 15 lipca 2010 r. została opublikowana Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857). Data wejścia w życie: 3 miesiące od ogłoszenia Nowa ustawa uchyla dwie dotychczas obowiązujące ustawy: ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U z 2007 r. Nr 226, poz ze zm.), z wyjątkiem art. 43, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U Nr 155, poz ze zm.).

5 Zmiany w prawie oświatowym
Zgodnie z ustawą o sporcie: organizacja zajęć wychowania fizycznego będzie przedmiotem regulacji ustawy o systemie oświaty, nie zaś jak do tej pory art. 19 ustawy o kulturze fizycznej, zmianie ulega definicja oddziału sportowego, do ustawy o systemie oświaty dodaje się nowy art. 13a, w świetle którego przedszkola są obowiązane do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach, szkoły – z wyjątkiem szkół dla dorosłych - mają obowiązek prowadzić zajęcia wychowania fizycznego, obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 3 godziny lekcyjne w ciągu tygodnia.

6 Zmiany w prawie oświatowym
W dniu 21 lipca 2010 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 131, poz. 885). Data wejścia w życie: 1 września 2010 r.

7 Zmiany w prawie oświatowym
Rozporządzenie wprowadza zmianę wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102) w art. 15 ust. 2 określa 2 kwoty bazowe dla nauczycieli, które wynoszą: od r. do r. - 2 286,75 zł od 1 września 2010 r. - 2 446,82 zł.

8 Zmiany w prawie oświatowym
W myśl art. 22 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2010 obowiązującą od 1 września 2010 r., następuje nie później niż do dnia 30 września 2010 r. z wyrównaniem od 1 września 2010 r.

9 Zmiany w prawie oświatowym
W dniu 27 lipca 2010 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2010/2011 (Dz. U. Nr 131, poz. 885). Data wejścia w życie: 27 lipca 2010 r.

10 Zmiany w prawie oświatowym
W rozporządzeniu: określono wykazy produktów kwalifikujących się do objęcia pomocą - owoce świeże, tj.: jabłka, gruszki, truskawki oraz warzywa świeże: marchew, rzodkiewki i paprykę słodką, a także soki owocowe, warzywne i owocowo- warzywne,  zaproponowano, aby szkoły biorące udział w programie mogły same kupować owoce i warzywa na rynku (dotychczas szkoły mogły udostępniać dzieciom owoce i warzywa wyłączenie po uprzednim podpisaniu umowy z zatwierdzonymi podmiotami dostarczającymi te produkty). 

11 Zmiany w prawie oświatowym
Według Agencji Rynku Rolnego: w I semestrze 2009/ szkół podstawowych zawarło umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw, a z programu „Owoce w szkole”  skorzystało dzieci, w II semestrze liczba szkół podstawowych wzrosła do 5 648, a liczba dzieci do Dane powyższe wskazują na wzrost zainteresowania programem ze strony dostawców i szkół podstawowych.

12 Zmiany w prawie oświatowym
W dniu 13 sierpnia 2010 r. opublikowana została Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991) Data wejścia w życie: 1 września 2010 r.

13 Zmiany w prawie oświatowym
ustawa określa nową definicję przedszkola publicznego, zgodnie z którą przedszkolem publicznym jest przedszkole, które m.in. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, organ prowadzący, w drodze uchwały, jest zobowiązany ustalić wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dotyczące opłat za świadczenia prowadzonych przez nich przedszkoli publicznych zachowują moc do czasu wydania uchwał zgodnie z nowym brzmieniem art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.

14 Zmiany w prawie oświatowym
PRZYPOMINAMY, że z dniem 1 września 2010 r. wejdzie w życie § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).

15 Zmiany w prawie oświatowym
Zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli, kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2-4, 9, 14, 16 i 17 tego rozporządzenia posiada osoba, która legitymuje się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do tych zajęć, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U Nr 191, poz ze zm.). Zasady i warunki wydawania zaświadczeń określają przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U Nr 139, poz. 1132).

16 Zmiany w prawie oświatowym
Z dniem 1 września 2010 r. przestaną obowiązywać przepisy przejściowe zawarte w art. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1), przewidujące niższy wymiar tzw. „godzin „karcianych” realizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2009/2010

17 Zmiany w prawie oświatowym
Od dnia 1 września 2010 r. nauczyciele w ramach 40-godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia zobowiązani są do prowadzenia zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. W ramach tych zajęć: nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum jest zobowiązany prowadzić w wymiarze 2 godzin w tygodniu zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

18 Zmiany w prawie oświatowym
w szkole ponadgimnazjalnej jest zobowiązany prowadzić w wymiarze 1 godziny w tygodniu zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Sposób ustalania liczby godzin nie ulegnie zmianie.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany w prawie oświatowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google