Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana terminu składania wniosku o płatność ostateczną w działaniu 413 Wdrażanie LSR Warszawa, 25 lipca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana terminu składania wniosku o płatność ostateczną w działaniu 413 Wdrażanie LSR Warszawa, 25 lipca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana terminu składania wniosku o płatność ostateczną w działaniu 413 Wdrażanie LSR Warszawa, 25 lipca 2013 r.

2 Istota propozycji zmiana przepisów regulujących kwestię terminu składania i rozpatrywania wniosku o płatność ostateczną w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”: przesunięcie terminu składania WoP ostateczną do 30 czerwca 2015 r. na wniosek samorządu województwa małopolskiego

3 Obowiązujący stan prawny (1 z 4)
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 34 pkt 7 lit. a rozporządzenia dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” WoP ostateczną dla wszystkich 4 typów operacji realizowanych w ramach działania 413 musi być złożony do 31 grudnia 2014 r.; termin rozpatrzenia: WoPP 3 – 5 miesięcy (w zależności od typu operacji realizowanej w ramach działania 413) od dnia przekazania go do właściwego podmiotu wdrażającego;

4 Obowiązujący stan prawny (2 z 4)
okoliczności skutkujące wstrzymaniem biegu terminu na rozpatrzenie WoPP określone są w przepisach rozporządzeń dla poszczególnych rodzajów operacji; w przypadku małych projektów są to m.in.: dwukrotne uzupełnienia (trwające każdorazowo 14 dni), wydłużenie terminu przez SW (max o 1 miesiąc), na prośbę wnioskodawcy (max o 6 miesięcy),

5 Obowiązujący stan prawny (3 z 4)
(c.d) (w przypadku małych projektów są to m.in.:) w związku z dokonaniem przez wnioskodawcę jednej zmiany we wniosku (o 1 miesiąc), dodatkowa opinia innego podmiotu (max o 2 miesiące), kontrola wyboru przez LGD (max o 1 miesiąc), dwukrotne wezwanie LGD do uzupełnienia/korekty dokumentacji wyboru (bez terminu, ale można przyjąć, że ok. 3 tyg.)

6 Obowiązujący stan prawny (4 z 4)
środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie (§ 19 rozporządzenia dla działania 413, ale analogiczny przepis znajduje się w rozporządzeniach dla poszczególnych rodzajów operacji).

7 Konkluzja Konieczne jest wprowadzenie mechanizmu, który zapewni, że postępowania w sprawie przyznania pomocy prowadzone w ostatnich naborach zostaną zakończone w najkrótszym możliwym czasie. W tym celu poza zmianą terminu na złożenie WoP ostateczną, konieczne jest wprowadzenie szeregu zmian dotyczących etapu przyznania pomocy. Należy podkreślić, że poniższe zmiany dotyczyć będą wszystkich typów operacji realizowanych w ramach działania 413 tj. małych projektów oraz operacji z zakresu osi 3.

8 Zmiany – przyznanie pomocy (1 z 4)
określenie terminu w jakim muszą zakończyć się ostatnie nabory wniosków w ramach działania 413: nie później niż 30 września 2014 r.; ograniczenie czasu na uzupełnienie wniosku (z 14 do 7 dni) lub alternatywnie wprowadzenie możliwości tylko jednokrotnego uzupełnienia;

9 Zmiany – przyznanie pomocy (2 z 4)
przyspieszenie tempa obsługi wniosku poprzez zniesienie możliwości: wydłużenia czasu oceny wniosku przez podmiot wdrażający (wskazywania nowego terminu rozpatrzenia wniosku, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie określonym w przepisach rozporządzeń dla poszczególnych rodzajów operacji); przywrócenia terminu wykonania i wydłużenia czasu na wykonanie określonych czynności w trakcie postępowania przez wnioskodawcę;

10 Zmiany – przyznanie pomocy (3 z 4)
(c.d.) (przyspieszenie tempa obsługi wniosku poprzez zniesienie możliwości:) dokonania przez wnioskodawcę zmian we wniosku w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, poza zmianami wynikającymi z wezwań podmiotu wdrażającego; wstrzymania biegu terminu w przypadku wystąpienia przez podmiot wdrażający o dodatkową opinię innego podmiotu.

11 Zmiany – przyznanie pomocy (4 z 4)
określenie, że powyższe ograniczenia będą miały zastosowanie w przypadku naborów, które rozpoczną się 1 czerwca 2014 r. lub później;

12 Zmiany – płatność (1 z 1) konieczne jest ograniczenie możliwości wydłużania terminu rozpatrywania WoP; bieg terminu wstrzymywałyby jedynie uzupełnienia wniosku: skrócenie terminu (z 14 do 7 dni) lub alternatywnie wprowadzenie możliwości tylko jednokrotnego uzupełnienia; Zmiany te miałyby zastosowanie do wniosków o płatność złożonych w 2015 r.;

13 413 vs 431 informacja o kwotach dokonanych refundacji w ramach działania 413 jest dla LGD kluczowa z punktu widzenia możliwości ostatecznego rozliczenia kosztów bieżących w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”;

14 Obowiązujący stan prawny
zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia dla działania „Funkcjonowanie (…)”, koszty bieżące przekraczające 15% sumy zrefundowanych kosztów kwalifikowalnych wszystkich operacji objętych opracowaną przez LGD strategią i zrealizowanych w ramach działań 413, 421 i 431, nie są kosztami kwalifikowalnymi.

15 413 vs konkluzja w sytuacji przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną w działaniu 413 także na 30 czerwca 2015 r., konieczna jest równoczesna zmiana przepisów rozporządzenia dla działania 431;

16 431 - zmiany wprowadzenie przepisu wskazującego, że w przypadku wniosku o płatność ostateczną, płatność musi być dokonana nie później niż np. 30 listopada 2015 r., powód: podstawą do wyliczenia limitu kosztów bieżących przysługującego danej LGD będzie refundacja w oparciu o wnioski o płatność ostateczną złożone w ramach działań 413 i 421.

17 Zalety (1 z 2) Wydłużenie terminu na złożenie WoP ostateczną w ramach działania 413 może korzystnie wpłynąć na liczbę projektów możliwych do realizacji w ramach naborów wniosków trwających w III kwartale 2014 r., co mogłoby przełożyć się na większą kontraktację środków w ramach tych naborów, a więc zwiększenie stopnia realizacji strategii. W szczególności biorąc pod uwagę, że działanie 413 zostało uruchomione stosunkowo późno (początek 2010 r.), a obecny stan kontraktacji środków stwarza zagrożenie ich niewykorzystania.

18 Zalety (2 z 2) Dookreślenie terminu na przeprowadzenie ostatniego naboru wyeliminuje ewentualne wątpliwości i pozwoli zapobiec sytuacji w której przez przeoczenie termin ostatniego naboru nie zostanie zaplanowany w sposób racjonalny, przy uwzględnieniu realnych możliwości jego obsługi zarówno przez podmiot wdrażający jak i LGD. Przyspieszenie tempa obsługi WoPP oraz WoP.

19 Wady (1 z 3) Ograniczenie możliwości realokacji wszystkich ostatecznie niewykorzystanych środków osi 4 na inną oś Programu. Przesunięcie terminu na złożenie WoP ostateczną w działaniu 413 może zostać odebrane jako zachęta do opóźnienia zakończenia realizacji operacji i masowe składanie wniosków w ostatnim możliwym terminie, co z dużym prawdopodobieństwem spowoduje spiętrzenie prac w samorządach województw i dalsze opóźnienia w obsłudze wniosków i wypłacie środków.

20 Wady (2 z 3) Konieczność jednoczesnych bardzo poważnych zmian systemowych w działaniach 413 oraz 431 – brak stabilności prawa. Konieczność wprowadzenia ograniczeń (zarówno dla podmiotu wdrażającego jak i wnioskodawców) w zakresie możliwości przedłużania terminów, uzupełnień i zmian we wnioskach (o przyznanie pomocy oraz o płatność). Trudności w przygotowaniu przez LGD sprawozdania z realizacji LSR.

21 Wady (3 z 3) Nierozpatrzenie WoPP przez podmioty wdrażające w terminie umożliwiającym realizację operacji oraz jej rozliczenie (złożenie WoP ostateczną) może skutkować znaczącym wzrostem występowania przez wnioskodawców do sądu ze skargą na bezczynność/opieszałość organu i żądaniem zadośćuczynienia. W sytuacji orzekania przez sądy na korzyść wnioskodawców, może zaistnieć konieczność wypłaty odszkodowań ze środków własnych SW/ARiMR.

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zmiana terminu składania wniosku o płatność ostateczną w działaniu 413 Wdrażanie LSR Warszawa, 25 lipca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google