Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa – strategia internacjonalizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa – strategia internacjonalizacji"— Zapis prezentacji:

1 Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa – strategia internacjonalizacji
Co to jest umiędzynarodowienie Uczelni Z jakimi sferami dzialalności uczelni i podmniotami należy je wiązac Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

2 Erasmus University Charter
Sine qua non dla uczestniczenia w programach mobilności studentów, nauczycieli akademickich, administracji programach wielostronnych sieciach działaniach towarzyszących Programu Uczenie Się Przez Całe Życie Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

3 Karta Uczelni Erasmusowej
Wyznacza fundamentalne zasady Minimalne wymagania uczestnictwa w projektach w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

4 Karta Uczelni Erasmusowej
Karta Standardowa E1 Karta Rozszerzona E2 – tylko praktyki Karta Rozszerzona E3 – mobilność akademicka i praktyki Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

5 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Karta Rozszerzona E3 Pozwala na mobilność akademicką praktyki Wymaga uznania wszystkich fundamentalnych zasad Erasmusa (część B wniosku) udzielenia odpowiedzi dot. organizacji mobilności (C) sformułowania Deklaracji Polityki Uczelni Erasmusa (D) Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

6 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Wniosek – część B Fundamentalne zasady deklaracja uznania zasad należy zaznaczyć wszystkie elementy podać należyte uzasadnienie niemożności uznania którejś z zasad Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

7 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Fundamentalne zasady Podpisanie umów z uczelniami partnerskimi Niepobieranie opłat od studentów przyjeżdżających Pełne uznanie osiągnięć studentów mobilnych Najwyższa jakość mobilności akademickiej i praktyk Informacja o programach aktualna, rzetelna i dostępna (ECTS) Równe traktowanie studentów przyjeżdżających i własnych Integracja studentów przyjeżdżających zapewniona Terminowe zapewnienie potwierdzenia zaliczeń i innych informacji dla studentów i ich uczelni Zapewnione wsparcie i uznanie dla dydaktyki w ramach Erasmusa Promowanie i upowszechnienie działań w ramach Erasmusa EUC i EPS opublikowane i dostępne dla studentów Przeciwdziałanie dyskryminacji zgodnie z LLP Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

8 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Wniosek – część C Organizacja mobilności długofalowy plan strategiczna perspektywa organizacji mobilności na cały okres ważności Karty – do roku 2013/14 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

9 Organizacja mobilności
Uznawanie osiągnięć ECTS Suplement do dyplomu Wsparcie mobilności nauczycieli akademickich finansowe organizacyjne i praktyczne uwzględnienie w awansowaniu Wsparcie dla studentów i nauczycieli niepełnosprawnych Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

10 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Wniosek – część D Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa publikowana na www uczelni strategia współpracy europejskiej dotyczącej wszystkich działań w ramach komponentu Eramus programu Uczenie się przez całe życie mobilności projektów wielostronnych sieci działań towarzyszących Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

11 Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa
I. Jaka jest strategia, cele i priorytety? Jakie działania wdrożono celem upowszechnienia Karty i Polityki uczelni Erasmusa? Jakie działania wdrożono by przeciwdziałać dyskryminacji (integracja, spójność społeczna, zwalczanie ksenofobii i rasizmu)? Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

12 Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa - 2
II. Jakie działania wdrożono aby zapewnić najwyższą jakość mobilności akademickiej? uznawanie osiagnięć system punktów zaliczeniowych informacja dot. programu studiów informacja i poradnictwo dla studentów mobilnych integracja i tutoring dla studentów przyjeżdżających obsługa studentów (zakwaterowanie) przygotowanie językowe wsparcie i uznanie mobilności nauczycieli akademickich Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

13 Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa
III. Jakie działania wdrożono aby zapewnić najwyższą jakość praktyk studenckich? przygotowanie i wdrożenie programu pracy i organizacja praktyki (umowa trójstronna) praktyczne uzgodnienia monitoring i ewaluacja praktyki (efekty) uznawanie praktyk Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

14 EPS a internacjonalizacja
EPS jako element szerszej strategii Uzasadnienie pragmatyczne – by uczestniczyć w LLP Pytanie: jak się wpisuje w strategię internacjonalizacji dopasowanie do celu profil instytucji kontekst krajowy i regionalny Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

15 EPS a strategia internacjonalizacji
„internationalisation is the process of integrating an international, intercultural or global dimension into the purpose, functions or delivery of higher education” Knight 2004 Process – on-going evoplution,, odpowiada priorytetom krajowym, regioonalnym, instytucjonalnym, interesariuszy Integracja – wymiar międzynarodowy i międzykulturowy uwzgledniony w propgramach i polityce uczelni aby zapewnic trwałość i powiazanie z misją i wartościami instytucji Internationa, intercultural, global – odzwierciedlaja głębie internacjonalizacji Purpose etc – cele szkolnictwa ana poziomie wyższym, ale przede wszystkim misja uczelni Dydaktykka, program dydaktyczny, oferta dydaktyczna Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

16 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Internacjonalizacja Nic nowego, w zasadzie Tradycyjnie związana ze studiami zagranicą indywidualna działalność (nauczycieli, naukowców) dotyczy niewielkiej liczby studentów obsługiwana przez wyspecjalizowaną jednostkę nieistotna dla głównego nurtu działalności uczelni Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

17 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Internacjonalizacja Mobilność Uznawanie Transfer wiedzy Dydaktyka i badania Postawy Systemy krajowe Reforma OBECNIE Internacjonalizacja – termin – pojawia się w tych kontekstach Mobilność – najbardziej oczywisty przejaw internacjonalizacji Uznwanie – połaczony z tynm pierwszym, daleko wazniejszy jeśli się wexmie pod uwagę kariery akademickie i zawodowe Transfer – poza mobilnościa, studentów i nauczycieli, takze4 publikacje, i inne nowoczesne media, virtualna komunikacja, patenty, wlasnopścv inteklektualnma, edukacvja ponadnarodowa Postawy – różne postawy łówny problem intrenacjonalizacji Systems – Bologna – rożnorodnośc systemów, konwergencja dla ułatwienia mobilności Reforma – internacjonalizacji argumentem za reforma systemow Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

18 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Internacjonalizacja Zarządzanie uczelnią Uznawanie dyplomów i kwalifikacji Zapewnienie zatrudnialności Kształcenie interkulturowe i wielojęzykowe Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

19 Nadrzędny cel strategiczny
Osiągnięcie doskonałości w wymiarze międzynarodowym wpływ takich czynników jak Strategia Lizbońska Proces Boloński (społeczeństwo wiedzy, innowacje, ICT, kapitał ludzki, wzrost gospodarczy, konkurencyjność, społeczeństwo obywatelskie…) jakość (przejrzystość i porównywalność i odpowiedzialność) Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

20 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Internacjonalizacja Związana z działaniami „w domu” Programy kształcenia, zajęcia po angielsku, kształcenie językowe i międzykulturowe, kadra zagraniczna, przygotowanie administracji, uznawanie dyplomów Związana z działaniami zagranicą Strategiczni partnerzy, rekrutacja zagranicznych studentów, mobilność, wspólne programy i dyplomy, publikacje, QA, wspólne projekty, Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

21 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Internacjonalizacja Analiza SWOT Określenie profilu i pozycji Uczelni uwzględniając innych graczy na rynku edukacyjnym krajowym, EHEA misję aspiracje strukturę organizacyjną uczelni potencjał fundusze politykę krajową (regulacje krajowe) Tu zacytować ze strategii umiędzynarodowienia UW Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

22 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Wdrażanie strategii Wizja odzwierciedlająca kulturę instytucji oraz rolę internacjonalizacji w realizacji celów Wyznaczenie strategicznych priorytetów (celów) Określenie wskaźników odpowiedzialni terminy koszt ocena ryzyka Przyklady wspólnej oferty dyudaktycznej Joint programmes, Erasmus Mundus, joint degrees, Intesive courses under Erasmus Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

23 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Internacjonalizacja Jest kluczowym czynnikiem i wyzwaniem kształtującym instytucje szkolnictwa wyższego w Europie i na świecie; jest motorem zmian, czego dowodem są Nowe sieci i konsorcja międzynarodowe Rosnąca liczba mobilnych studentów i nauczycieli i naukowców Wzrost liczby kursów, programów, które dotycząc tematyki porównawczej i międzynarodowej Rosnąca liczba wspólnych programów kształcenia Wspólne dyplomy Rekrutacja studentów zagranicznych Kształcenie ponadgraniczne Krajowe, regionalne, międzynarodowe instytucje zajmujące się kształceniem Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

24 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Wskaźniki Liczba studentów studiujących zagranicą w danym roku Liczba podpisanych umów partnerskich Liczba funkcjonujących partnerstw Procent studentów zagranicznych Procent kadry międzynarodowej Liczba wspólnych programów Liczba wspólnie nadanych dyplomów Liczba zaproszeń wystosowanych do kadry do podjęcia współpracy lub wygłoszenia wykładów Pozycja w rankingach międzynarodowych Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

25 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Internacjonalizacja Niezbędne Zrozumienie i wsparcie najwyższych władz uczelni Zapewnienie odpowiednich środków Zakorzenienie procesu w „normalnych działaniach” uczelni Zapewnienie przejrzystości Zapewnienie jakości i doskonalenie Top-down i bottom-up Upełnomocnienie i uczynienie odpowiedzialnymi wszystkich Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński

26 Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński
Dziękuję za uwagę  Jolanta Urbanikowa - Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński


Pobierz ppt "Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa – strategia internacjonalizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google