Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim"— Zapis prezentacji:

1 Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim
Prezentacja wyników badań

2 Cele i założenia projektu
Badanie zrealizowane na potrzeby projektu „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cele projektu: Stworzenie obrazu sytuacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim Określenie barier , na jakie napotykają długotrwale bezrobotni na rynku pracy w województwie podlaskim Analiza działań podejmowanych na rzecz aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim Określenie możliwości aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim

3 Metodologia projektu 8 IDI 12 IDI N=1000 Przegląd dostępnej literatury
Definicja, metody pomiaru bezrobocia Długotrwałe bezrobocie w wynikach badań Sytuacja prawna osób długotrwale bezrobotnych Rynek pracy województwa podlaskiego (na tle kraju) w statystykach publicznych (GUS) Podaż i popyt  na rynku pracy Długotrwałe bezrobocie w statystykach PUP, w podziale na płeć, wiek, wykształcenie i staż pracy 8 IDI Charakterystyka sytuacji długotrwale bezrobotnych z perspektywy instytucji wspierających Programy na rzecz aktywizacji długotrwale bezrobotnych Długotrwale i byli bezrobotni o swoich doświadczeniach 12 IDI Sytuacja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych Postawy i wartości Historia zawodowa osób długotrwale bezrobotnych Współpraca z urzędami Ocena szans znalezienia pracy N=1000

4 Tło teoretyczne Hipoteza uszczuplania kapitałów.
PRZEDŁUŻAJĄCY SIĘ OKRES BEZROBOCIA USZUCZPLENIE KAPITAŁÓW: EKONOMICZNEGO SPOŁECZNEGO DEZAKTUALIZACJA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH SPADEK MOTYWACJI DO POSZUKIWANIA PRACY I POGORSZENIE DOBROSTANU PSYCHICZNEGO OBNI ŻENIE SZANS NA ZNALEZIENIE PRACY Hipoteza uszczuplania kapitałów. Istotna nie tylko osoba bezrobotna, ale też jej otoczenie społeczne: rodzina i najbliżsi znajomi. „SPIRALA UPADKU”

5 PLAN PREZENTACJI Główne informacje na temat rynku pracy w województwie podlaskim Podstawowe informacje demograficzne na temat grupy osób długotrwale bezrobotnych Długotrwałe bezrobocie: istota problemu Sytuacja finansowa i strategie utrzymania bezrobotnych Otoczenie społeczne i kapitał społeczny badanych Psychologiczne konsekwencje długotrwałego bezrobocia Powrót na rynek pracy – poszukiwanie pracy i kształcenie ustawiczne

6 Rynek pracy województwa podlaskiego
Niskie, na tle kraju, wskaźniki poziomu rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Dominujące branże: handel i naprawy, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. Branże nadreprezentowane – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo oraz sektor administracji publicznej. Odsetek ludności aktywnej zawodowo: 73% Relatywnie niski poziom wykształcenia ludności Odsetek osób w wieku podejmujących kształcenie ustawiczne: 5,2%. Źródło: GUS, 2010

7 Bezrobocie w woj. podlaskim
REJESTROWANEGO STOPA BEZROBOCIA 1 rok 2 lata Długotrwałe bezrobocie ciągłe Długotrwałe bezrobocie wielokrotne Za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę pozostającą w rejestrach urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych UDZIAŁ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH WŚRÓD OSÓB ZAREJESTROWANYCH W URZĘDACH PRACY Źródło: GUS, 2010

8 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
PODSTAWOWE INFORMACJE DEMOGRAFICZNE

9 Odsetek kobiet wśród długotrwale bezrobotnych,
lata r. (woj. podlaskie) Źródło: WUP Struktura wiekowa ludności w województwie podlaskim w 2011 r. Źródło: Powiatowe Urzędy Pracy, 2011

10 Stan cywilny osób długotrwale bezrobotnych 2011 r. (woj. podlaskie):
Liczba dzieci w gospodarstwach osób długotrwale bezrobotnych 2011 r. (woj. podlaskie): Źródło: Powiatowe Urzędy Pracy, 2011

11 Stan zdrowia osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim:
Źródło: Gallup sondaż, 2011

12 Poziom wykształcenia osób zarejestrowanych w urzędach pracy w 2011 r.
(woj. podlaskie): Źródło: Powiatowe Urzędy Pracy, 2011

13 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE : ISTOTA PROBLEMU

14 Liczba pracodawców, u których pracowali bezrobotni :
Forma zatrudnienia u ostatniego pracodawcy: Szara strefa Źródło: Gallup sondaż, 2011

15 Najczęstsze przyczyny zaprzestania pracy – w grupach wiekowych:
Źródło: Gallup sondaż, 2011

16 Branże ostatniego miejsca pracy – według płci pracowników:
Źródło: Gallup sondaż, 2011

17 WYNIKI ANALIZY REGRESJI
Czynniki wydłużające okres bezrobocia Miesiące Czynniki skracające okres bezrobocia Udzielanie pomocy sąsiedzkiej +10 Korzystanie z pomocy sąsiedzkiej -13 Wykształcenie co najwyżej podstawowe +13 Dzielenie gospodarstwa domowego z osobami pracującymi -7 Wiek ponad 44 lata - mężczyźni +11 Aktywne poszukiwanie pracy Wiek ponad 44 lata - kobiety Wykształcenie ponadśrednie -10 Źródło: Gallup sondaż, 2011

18 Przyczyny rezygnacji z poszukiwania pracy podawane przez respondentów:
Postrzegane przyczyny trudności w znalezieniu pracy:

19 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
FINANSE I STRATEGIE UTRZYMANIA

20 poniżej minimum egzystencji – 52%
Sytuacja materialna osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim: 233 zł/os. 378 zł/os. 612 zł/os. 806 zł/os. Średni dochód poniżej minimum egzystencji – 52% Zmienna zależna: dochód w gospodarstwie na osobę (zł) B Wiek respondenta -5,093* Liczba osób mieszkających w tym gospodarstwie domowym: -64,440* Liczba osób pracujących w gospodarstwie 130,852* Liczba osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym (poza respondentem) -56,615* Gospodarstwo domowe posiada użytki rolne 77,689* Wyposażenie gospodarstw domowych osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim: Źródło: Gallup sondaż, 2011

21 Dlaczego inni podejmują pracę na czarno? (opinie badanych)
Odsetki odpowiedzi osób długotrwale bezrobotnych: „tak, zdarza się bardzo często aby bezrobotni pracowali na czarno” (woj. podlaskie, 2011) Dlaczego inni podejmują pracę na czarno? (opinie badanych) Źródło: Gallup sondaż, 2011

22 Doświadczenie emigracji zarobkowej
Źródło: Gallup sondaż, 2011

23 Plany emigracji zarobkowej, długotrwale bezrobotni w woj. podlaskim
Źródło: Gallup sondaż, 2011

24 Alternatywne źródła zarobków osób długotrwale bezrobotnych
Źródło: Gallup sondaż, 2011

25 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
OTOCZENIE SPOŁECZNE OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH

26 Skład gospodarstw domowych osób długotrwale bezrobotnych w woj
Skład gospodarstw domowych osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim: . Źródło: Gallup sondaż, 2011

27 Znajomi osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim:
im dłużej dana osoba pozostaje bez pracy, tym mniejszy udział osób pracujących w sieci jej znajomych (r=-.109; p<.005) Struktura zawodowa sieci znajomych respondentów Źródło: Gallup sondaż, 2011

28 Korzystanie i udzielanie pomocy przez długotrwale bezrobotnych w woj
Korzystanie i udzielanie pomocy przez długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim: Udzielanie pomocy Korzystanie z pomocy Źródło: Gallup sondaż, 2011

29 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
PSYCHOLOGICZNE KONSEKWENCJE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA

30 SKALA DEPRESJI Bardzo często Często Rzadko Prawie wcale, wcale
Czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji Negatywne nastawienie do życia, depresja (N) Pozytywne nastawienie do życia (P) Czuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze Czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a) Był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu Czuł(a) Pan(i), że nie ma wpływu na to, co się dzieje w Pana(i) życiu Była(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a)

31 UWARUNKOWANIA KONDYCJI PSYCHICZNEJ BADANYCH
ANALIZA KORELACJI Zarówno okres pozostawania bez pracy, jak i liczba rejestracji w urzędzie są pozytywnie skorelowane (r=.112, p<001; r=.088, p<.05) z poziomem depresji badanych. ANALIZA REGRESJI Wyższy poziom depresji częściej dotyka osoby starsze oraz mieszkające na wsi. Jeśli kontrolujemy szereg innych zmiennych włączonych do równania regresji (wiek, płeć, dochód, liczbę przyjaciół) znaczenie okresu pozostawania bez pracy oraz liczby dotychczasowych rejestracji w urzędzie pracy – jest nieznaczne, oba współczynniki nie zdają testu istotności statystycznej. ZATEM O podatności osób długotrwale bezrobotnych na negatywne konsekwencje psychologiczne tego zjawiska decydują przede wszystkim indywidualne charakterystyki tych osób.

32 Nastawienie do życia wśród długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim
Źródło: Gallup sondaż, 2011

33 Europejski Sondaż Wartości (PL 2008) Sondaż długotrwale bezrobotnych
Źródło: Gallup sondaż, 2011

34 Umiejętności, które długotrwale bezrobotni w woj. podlaskim:
Źródło: Gallup sondaż, 2011

35 Percepcja szans na znalezienie pracy:
Percepcja barier w znalezieniu pracy: Źródło: Gallup sondaż, 2011

36 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
POWRÓT NA RYNEK PRACY – POSZUKIWANIE PRACY I KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

37 Sposoby poszukiwania zatrudnienia wykorzystane w ostatnim miejscu pracy:
Źródło: Gallup sondaż, 2011

38 Zainteresowanie podnoszeniem własnych kwalifikacji wśród długotrwale bezrobotnych z województwa podlaskiego:

39 Źródło: Gallup sondaż, 2011

40 Percepcja przeszkód w uczestnictwie w kursach i szkoleniach, długotrwale bezrobotni w woj. podlaskim: Źródło: Gallup sondaż, 2011

41 Samoocena szans na znalezienie pracy wśród długotrwale bezrobotnych:

42 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google