Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim Prezentacja wyników badań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim Prezentacja wyników badań"— Zapis prezentacji:

1 Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim Prezentacja wyników badań

2 Cele i założenia projektu Stworzenie obrazu sytuacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim Określenie barier, na jakie napotykają długotrwale bezrobotni na rynku pracy w województwie podlaskim Analiza działań podejmowanych na rzecz aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim Określenie możliwości aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim Badanie zrealizowane na potrzeby projektu Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. cele projektu:

3 Metodologia projektu Przegląd dostępnej literatury Definicja, metody pomiaru bezrobocia Długotrwałe bezrobocie w wynikach badań Sytuacja prawna osób długotrwale bezrobotnych Rynek pracy województwa podlaskiego (na tle kraju) w statystykach publicznych (GUS) Podaż i popyt na rynku pracy Długotrwałe bezrobocie w statystykach PUP, w podziale na płeć, wiek, wykształcenie i staż pracy Charakterystyka sytuacji długotrwale bezrobotnych z perspektywy instytucji wspierających Programy na rzecz aktywizacji długotrwale bezrobotnych Długotrwale i byli bezrobotni o swoich doświadczeniach Sytuacja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych Postawy i wartości Historia zawodowa osób długotrwale bezrobotnych Współpraca z urzędami Ocena szans znalezienia pracy N=1000 8 IDI 12 IDI

4 Tło teoretyczne PRZEDŁUŻAJĄCY SIĘ OKRES BEZROBOCIA USZUCZPLENIE KAPITAŁÓW: EKONOMICZNEGO SPOŁECZNEGO DEZAKTUALIZACJA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH SPADEK MOTYWACJI DO POSZUKIWANIA PRACY I POGORSZENIE DOBROSTANU PSYCHICZNEGO OBNI ŻENIE SZANS NA ZNALEZIENIE PRACY Hipoteza uszczuplania kapitałów. Istotna nie tylko osoba bezrobotna, ale też jej otoczenie społeczne: rodzina i najbliżsi znajomi. SPIRALA UPADKU

5 PLAN PREZENTACJI 1.Główne informacje na temat rynku pracy w województwie podlaskim 2.Podstawowe informacje demograficzne na temat grupy osób długotrwale bezrobotnych 3.Długotrwałe bezrobocie: istota problemu 4.Sytuacja finansowa i strategie utrzymania bezrobotnych 5.Otoczenie społeczne i kapitał społeczny badanych 6.Psychologiczne konsekwencje długotrwałego bezrobocia 7.Powrót na rynek pracy – poszukiwanie pracy i kształcenie ustawiczne

6 Rynek pracy województwa podlaskiego Niskie, na tle kraju, wskaźniki poziomu rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Dominujące branże: handel i naprawy, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. Branże nadreprezentowane – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo oraz sektor administracji publicznej. Odsetek ludności aktywnej zawodowo: 73% Relatywnie niski poziom wykształcenia ludności Odsetek osób w wieku 25-64 podejmujących kształcenie ustawiczne: 5,2%. Źródło: GUS, 2010

7 Bezrobocie w woj. podlaskim STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO 1 rok2 lata Długotrwałe bezrobocie ciągłe Długotrwałe bezrobocie wielokrotne Za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę pozostającą w rejestrach urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych UDZIAŁ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH WŚRÓD OSÓB ZAREJESTROWANYCH W URZĘDACH PRACY Źródło: GUS, 2010

8 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODSTAWOWE INFORMACJE DEMOGRAFICZNE

9 Odsetek kobiet wśród długotrwale bezrobotnych, lata 2006-2010 r. (woj. podlaskie) Źródło: WUP Źródło: Powiatowe Urzędy Pracy, 2011 Struktura wiekowa ludności w województwie podlaskim w 2011 r.

10 Liczba dzieci w gospodarstwach osób długotrwale bezrobotnych 2011 r. (woj. podlaskie): Źródło: Powiatowe Urzędy Pracy, 2011 Stan cywilny osób długotrwale bezrobotnych 2011 r. (woj. podlaskie):

11 Stan zdrowia osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim: Źródło: Gallup sondaż, 2011

12 Poziom wykształcenia osób zarejestrowanych w urzędach pracy w 2011 r. (woj. podlaskie): Źródło: Powiatowe Urzędy Pracy, 2011

13 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE : ISTOTA PROBLEMU

14 Liczba pracodawców, u których pracowali bezrobotni : Forma zatrudnienia u ostatniego pracodawcy: Szara strefa Źródło: Gallup sondaż, 2011

15 Najczęstsze przyczyny zaprzestania pracy – w grupach wiekowych: Źródło: Gallup sondaż, 2011

16 Branże ostatniego miejsca pracy – według płci pracowników: Źródło: Gallup sondaż, 2011

17 Czynniki wydłużające okres bezrobocia MiesiąceCzynniki skracające okres bezrobocia Miesiące Udzielanie pomocy sąsiedzkiej+10Korzystanie z pomocy sąsiedzkiej -13 Wykształcenie co najwyżej podstawowe +13Dzielenie gospodarstwa domowego z osobami pracującymi -7 Wiek ponad 44 lata - mężczyźni +11Aktywne poszukiwanie pracy-7 Wiek ponad 44 lata - kobiety+13Wykształcenie ponadśrednie-10 Źródło: Gallup sondaż, 2011 WYNIKI ANALIZY REGRESJI

18 Przyczyny rezygnacji z poszukiwania pracy podawane przez respondentów: Postrzegane przyczyny trudności w znalezieniu pracy:

19 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM FINANSE I STRATEGIE UTRZYMANIA

20 233 zł/os.378 zł/os. 612 zł/os.806 zł/os. Średni dochód Sytuacja materialna osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim: poniżej minimum egzystencji – 52% Wyposażenie gospodarstw domowych osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim: Zmienna zależna: dochód w gospodarstwie na osobę (zł) B Wiek respondenta -5,093* Liczba osób mieszkających w tym gospodarstwie domowym: - 64,440* Liczba osób pracujących w gospodarstwie 130,852 * Liczba osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym (poza respondentem) - 56,615* Gospodarstwo domowe posiada użytki rolne 77,689* Źródło: Gallup sondaż, 2011

21 Odsetki odpowiedzi osób długotrwale bezrobotnych: tak, zdarza się bardzo często aby bezrobotni pracowali na czarno (woj. podlaskie, 2011) Źródło: Gallup sondaż, 2011 Dlaczego inni podejmują pracę na czarno? (opinie badanych)

22 Źródło: Gallup sondaż, 2011 Doświadczenie emigracji zarobkowej

23 Plany emigracji zarobkowej, długotrwale bezrobotni w woj. podlaskim Źródło: Gallup sondaż, 2011

24 Alternatywne źródła zarobków osób długotrwale bezrobotnych Źródło: Gallup sondaż, 2011

25 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM OTOCZENIE SPOŁECZNE OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH

26 Skład gospodarstw domowych osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim: Źródło: Gallup sondaż, 2011.

27 Znajomi osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim: Źródło: Gallup sondaż, 2011 im dłużej dana osoba pozostaje bez pracy, tym mniejszy udział osób pracujących w sieci jej znajomych (r=-.109; p<.005) Struktura zawodowa sieci znajomych respondentów

28 Udzielanie pomocyKorzystanie z pomocy Źródło: Gallup sondaż, 2011 Korzystanie i udzielanie pomocy przez długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim:

29 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PSYCHOLOGICZNE KONSEKWENCJE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA

30 Bardzo często CzęstoRzadko Prawie wcale, wcale Czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji Negatywne nastawienie do życia, depresja (N) Pozytywne nastawienie do życia (P) Czuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze Pozytywne nastawienie do życia (P) Negatywne nastawienie do życia, depresja (N) Czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a) Negatywne nastawienie do życia, depresja (N) Pozytywne nastawienie do życia (P) Był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu Pozytywne nastawienie do życia (P) Negatywne nastawienie do życia, depresja (N) Czuł(a) Pan(i), że nie ma wpływu na to, co się dzieje w Pana(i) życiu Negatywne nastawienie do życia, depresja (N) Pozytywne nastawienie do życia (P) Była(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a) Pozytywne nastawienie do życia (P) Negatywne nastawienie do życia, depresja (N) SKALA DEPRESJI

31 UWARUNKOWANIA KONDYCJI PSYCHICZNEJ BADANYCH ANALIZA KORELACJI Zarówno okres pozostawania bez pracy, jak i liczba rejestracji w urzędzie są pozytywnie skorelowane (r=.112, p<001; r=.088, p<.05) z poziomem depresji badanych. ANALIZA REGRESJI Wyższy poziom depresji częściej dotyka osoby starsze oraz mieszkające na wsi. Jeśli kontrolujemy szereg innych zmiennych włączonych do równania regresji (wiek, płeć, dochód, liczbę przyjaciół) znaczenie okresu pozostawania bez pracy oraz liczby dotychczasowych rejestracji w urzędzie pracy – jest nieznaczne, oba współczynniki nie zdają testu istotności statystycznej. ZATEM O podatności osób długotrwale bezrobotnych na negatywne konsekwencje psychologiczne tego zjawiska decydują przede wszystkim indywidualne charakterystyki tych osób.

32 Źródło: Gallup sondaż, 2011 Nastawienie do życia wśród długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim

33 Źródło: Gallup sondaż, 2011 Europejski Sondaż Wartości (PL 2008)Sondaż długotrwale bezrobotnych

34 Umiejętności, które długotrwale bezrobotni w woj. podlaskim: Źródło: Gallup sondaż, 2011

35 Percepcja szans na znalezienie pracy: Percepcja barier w znalezieniu pracy: Źródło: Gallup sondaż, 2011

36 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM POWRÓT NA RYNEK PRACY – POSZUKIWANIE PRACY I KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

37 Sposoby poszukiwania zatrudnienia wykorzystane w ostatnim miejscu pracy: Źródło: Gallup sondaż, 2011

38 Zainteresowanie podnoszeniem własnych kwalifikacji wśród długotrwale bezrobotnych z województwa podlaskiego:

39 Źródło: Gallup sondaż, 2011

40 Percepcja przeszkód w uczestnictwie w kursach i szkoleniach, długotrwale bezrobotni w woj. podlaskim: Źródło: Gallup sondaż, 2011

41 Samoocena szans na znalezienie pracy wśród długotrwale bezrobotnych:

42 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim Prezentacja wyników badań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google