Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PO KL – stan wdrażania ZDZISŁAW SZCZEPKOWSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PO KL – stan wdrażania ZDZISŁAW SZCZEPKOWSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 PO KL – stan wdrażania ZDZISŁAW SZCZEPKOWSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

2 Podsumowanie konkursu pilotażowego z 2007 r. plan prezentacji Działania PO KL wdrażane przez WUP w Olsztynie Konkurs ogłoszony w 2008 r.

3 POKL – część wdrażana przez WUP w Olsztynie PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty Konkursowe. Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych. Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe.

4 Alokacja na lata 2007-2008 6.1.1ponad 10 mln zł 6.1.215 mln zł. 6.1.372 mln zł 6.212,5 mln zł 6.3937 tys. zł 8.1.1.ponad 28 mln zł 8.1.210 mln zł 8.1.3675 tys.zł 8.1.4350 tys. zł

5 pilotaż Nabór wniosków prowadzony w okresie: od 29 X – do 5 XII 2007r. Dotyczył 2 Poddzialań w 2 Priorytetach: VI - Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy VIII - Poddziałania 8.1.1 Wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Środki dostępne do zakontraktowania : Poddziałanie 6.1.1 - 2 mln zł Poddziałanie 8.1.1 - 3 mln zł Liczba wniosków ogółem, które wpłynęły na konkurs - 130 na kwotę ponad 67 mln zł w tym: Poddziałanie 6.1.1 62 wnioski na kwotę ponad 30 mln zł, Poddziałanie 8.1.1 68 wniosków na kwotę ponad 36 mln zł.

6 ocena formalna brak wersji elektronicznej wniosku, wniosek niekompletny – brak wymaganych załączników, różne sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej niespełnione kryterium dostępu. Liczba protestów - 13 Liczba wniosków przekazanych do oceny merytorycznej przez KOP - 97

7 ocena merytoryczna Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskały 53 wnioski na ogólną kwotę ponad 30 mln zł w tym: 35 w Poddziałaniu 6.1.1 na kwotę ponad 19 mln zł 18 w Poddziałaniu 8.1.1 na kwotę ponad 11 mln zł.

8 kryterium dostępu Wsparcie kierowano do osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy). Poddziałanie 6.1.1 Projekty muszą być adresowane do osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko - mazurskiego Kryterium wysokości finansowej projektu w obu konkursach: min. 50 tys. zł 2007 2008 Kryterium grupy docelowej

9 kryteria strategiczne Poddziałanie 6.1.1 Premiowane były projekty, w ramach których wsparcie adresowano do następujących grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osób niepełnosprawnych, osób po 45. roku życia, kobiet. Premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie kierowane będzie do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób młodych (do 25 r. życia), kobiet (w tym w szczególności matek samotnie wychowujących dzieci), osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, mieszkańców terenów wiejskich, osób po 45 roku życia oraz osób o niskim poziomie wykształcenia, bez kwalifikacji lub o niskich kwalifikacjach zawodowych. Grupa ta powinna stanowić co najmniej 30% ogółu osób uczestniczących w projekcie. Kryterium grupy docelowej 2007 2008

10 kryteria dostępu Kryterium grupy docelowej Poddziałanie 8.1.1 co najmniej 20% ogółu grupy docelowej mają stanowić osoby w wieku powyżej 50 roku życia wsparcie kierowano do pracujących osób powyżej 45 roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych) 2007 2008 Kryterium wysokości finansowej projektu w obu konkursach: min. 50 tys. zł

11 Preferowane będą szkolenia w zakresie: technik informatycznych, języków obcych oraz w następujących branżach przemysłowych: rolno-spożywczej, meblarsko-drzewnej, turystycznej, szkutniczej, budowlanej, a także wyrobów z gumy i sprzętu sportowego. Wojewódzki Urząd Pracy w 2007 roku nie przewidywał szczegółowych kryteriów strategicznych dla projektów pilotażowych w Poddziałaniu 8.1.1. Poddziałanie 8.1.1 kryteria strategiczne 2008

12 błędy i uchybienia merytoryczne w uzasadnieniu brak odniesienia problemu do proponowanej formy wsparcia, niejasno i zbyt ogólnie zdefiniowane cele projektu, brak odniesienia do dokumentów programowych, brak szczegółowego opisu grupy beneficjentów ostatecznych, niejasno i niewystarczająco opisany sposób rekrutacji (np. wykorzystanie własnej bazy danych, brak odniesienia do otwartego charakteru rekrutacji), zbyt ogólny opis działań (brak liczby godzin szkoleniowych, opisu modułów) oraz niezgodność opisu działań z budżetem wniosku (niezgodna liczba BO, liczba godzin szkoleniowych, czas trwania projektu), harmonogram opisany zbyt ogólnie, nieracjonalny, niespójny z częścią opisową, brak wskazania czasu zaangażowania personelu w wykonanie danego zadania, brak powiązania kosztów z częścią opisową lub brak uzasadnienia co do wysokości kosztów,

13 W ramach przygotowania Beneficjentów do składania wniosków w ramach procedury pilotażowej w 2007 r., WUP zorganizował i przeprowadził 3 szkolenia i 3 Dni Otwarte, w których uczestniczyły w sumie 164 osoby. działania informacyjno - promocyjne

14 Problemy z punktu widzenia Instytucji Pośredniczącej II stopnia projekty pisane przez kalkę –projekty o identycznej treści merytorycznej, składane przez jednego Beneficjenta do wielu województw. Charakteryzuje je: - brak faktycznych, adekwatnych do obszaru realizacji projektu analiz grupy docelowej oraz sytuacji na rynku pracy - niespójność i i chaotyczność ogólnikowych zapisów. brak procedury uzupełniania po ocenie formalnej brak przepisów dotyczących pomocy publicznej (poważne zagrożenie osiągnięcia wskaźników określonych w Planach działań na rok 2008). rezerwa 5% alokacji środków dla procedury odwoławczej konieczność skoordynowania zmian wytycznych z harmonogramami konkursów w danym roku

15 Status wnioskówDziałanie 8.1.1Działanie 6.1.1SUMA Liczba wniosków i kwota Liczba wnioskó w Wnioskowana kwota dofinansowania Liczba wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania Wnioski złożone RAZEM 68 36 215 596,30 62 30 899 068,00 130 wniosków na kwotę 67 114 664,30 Odrzucone po ocenie formalnej 22 7 718 516,86 11 4 851 832,4033 wnioski 12 570 349.26 Protesty po formalnej 8 - 5 -13 Przekazane do oceny merytorycznej 46 28 497 079,44 51 26 047 235,6097 wniosków 54 544 315,04 Pozytywna ocena merytoryczna 18 11 207 469,70 35 19 001 146,6653 wnioski *** 30 208 616,36 Odrzucone po ocenie merytorycznej 28 17 289 609.74 16 7 046 088.9444 wnioski 24 335 698,68 Protesty po merytorycznej 0 - 1 -1 Podpisane umowy 4 2 999 990,20 5 1 847 160,009 umów 4 847 150,20 konkurs pilotażowy – bilans

16 konkurs w 2008 r. – kalendarium 18 luty ogłoszenie konkursu 26, 28 luty Dni Otwarte 11 marca wznowienie naboru wniosków 31 marca zawieszenie naboru w Poddz. 6.1.1 i 8.1.1 2008 22 luty zawieszenie konkursu 7 kwietnia rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów

17 W 2008 r. ogłoszono konkursy otwarte w ramach: Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. VIII VI

18 Stan na dzień 25.04.08 konkurs w 2008 r. Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkurs Wartość wszystkich złożonych wniosków Wnioski na KOP Wartość wniosków na KOP PRIORYTET VI12975 964 018,409557 584 772,50 6.1.1 alokacja 8,5 mln zł 10773 651 172,538555 522 829,51 6.1.2 alokacja 15 mln zł 21 313 743,202 6.3 alokacja 937 tys. zł 20999 102,6415748 200,80 Działanie 8.1169134 345 210, 8012597 694 014,10 8.1.1 alokacja 25 mln zł 157123 913 654,0511589 106 233,34 8.1.2 alokacja 10 mln zł 1210 431 556,78108 587 780,78 8.1.3 alokacja 675 tys. zł 0000 SUMA VI i VIII298210 309 229,20220155 278 786,60

19 rodzaje szkoleń najczęściej proponowanych przez projektodawców spawalnictwo prawo jazdy (różne kategorie) kursy w zakresie gastronomii, hotelarstwa, branży budowlanej księgowość opieka nad dziećmi i osobami starszymi szkolenia komputerowe szkolenia językowe

20 działania informacyjno - promocyjne Dni Otwarte (25, 26, 28, 29 lutego 2008) w których uczestniczyło 90 osób – przedstawicieli projektodawców. Nowa strona internetowa - poświęcona Działaniom POKL wdrażanym przez WUP. Uruchomiona 31 marca br.

21 projekty systemowe dla Powiatowych Urzędów Pracy Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych ilość osób na poszczególne formy wsparcia ogółem: 12 828 szkolenia 4167 prace interwencyjne 1141 staże 4349 przygotowanie zawodowe 1744 dotacje 1 408 doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy 19 Łączna ilość form wsparcia w roku 2008 (na podstawie wniosków PUP). Wkład własny 15% finansowany z Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Samorządu Województwa (Powiatowe Urzędy Pracy otrzymują 100% dofinansowania kosztów realizacji projektu)

22 PUPSUMA Ostróda5 509 470, 00 zł Nidzica1 841 954,50 zł projekty systemowe dla Powiatowych Urzędów Pracy Wartość projektów PUP (największa i najmniejsza)

23 załączniki

24 projekty dofinansowane 6.1.1 w ramach pilotażu Aktywna mama powraca do pracy Fundacja Edukacji i Rozwoju, ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława Szkolenie - Praca -Sukces Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. ul. Raszyńska 58/41, 02-033 Warszawa Do aktywnych świat należy Warmińsko Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn W sieci e-kompetencji. Szkolenia dla niepracujących osób niepełnosprawnych z powiatu nowomiejskiego Olsztyńska Szkoła Biznesu, ul. Murzynowskiego 20, 10-684 Olsztyn Europejski paszport językowy. Wsparcie kobiet na rynku pracy Jans Consulting, ul. Okopowa 14, 10-900 Olsztyn

25 projekty dofinansowane 8.1.1 w ramach pilotażu Z komputerem na Ty – Pokaż dziecku, że potrafisz! Techpal sp. z o.o., ul. Barcza 16, 10-685 Olsztyn Spawacz- zawód z przyszłością Placówka Kształcenia Zawodowego, Pl. J. Bema 1c, 10-516 Olsztyn Kompetentny specjalista ds. kadr i płac – program rozwoju kompetencji zawodowych pracowników 45+ Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. ul. Raszyńska 58/41, 02-033 Warszawa Księgowy projektów współfinansowanych przez Unię Europejską EC Euro Consulting Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 32/103, 10-578 Olsztyn


Pobierz ppt "PO KL – stan wdrażania ZDZISŁAW SZCZEPKOWSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google