Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PO KL – stan wdrażania ZDZISŁAW SZCZEPKOWSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PO KL – stan wdrażania ZDZISŁAW SZCZEPKOWSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 PO KL – stan wdrażania ZDZISŁAW SZCZEPKOWSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

2 Podsumowanie konkursu pilotażowego z 2007 r. plan prezentacji Działania PO KL wdrażane przez WUP w Olsztynie Konkurs ogłoszony w 2008 r.

3 POKL – część wdrażana przez WUP w Olsztynie PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe. Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe. Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty Konkursowe. Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych. Poddziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe.

4 Alokacja na lata ponad 10 mln zł mln zł mln zł 6.212,5 mln zł tys. zł ponad 28 mln zł mln zł tys.zł tys. zł

5 pilotaż Nabór wniosków prowadzony w okresie: od 29 X – do 5 XII 2007r. Dotyczył 2 Poddzialań w 2 Priorytetach: VI - Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy VIII - Poddziałania Wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Środki dostępne do zakontraktowania : Poddziałanie mln zł Poddziałanie mln zł Liczba wniosków ogółem, które wpłynęły na konkurs na kwotę ponad 67 mln zł w tym: Poddziałanie wnioski na kwotę ponad 30 mln zł, Poddziałanie wniosków na kwotę ponad 36 mln zł.

6 ocena formalna brak wersji elektronicznej wniosku, wniosek niekompletny – brak wymaganych załączników, różne sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej niespełnione kryterium dostępu. Liczba protestów - 13 Liczba wniosków przekazanych do oceny merytorycznej przez KOP - 97

7 ocena merytoryczna Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskały 53 wnioski na ogólną kwotę ponad 30 mln zł w tym: 35 w Poddziałaniu na kwotę ponad 19 mln zł 18 w Poddziałaniu na kwotę ponad 11 mln zł.

8 kryterium dostępu Wsparcie kierowano do osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy). Poddziałanie Projekty muszą być adresowane do osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko - mazurskiego Kryterium wysokości finansowej projektu w obu konkursach: min. 50 tys. zł Kryterium grupy docelowej

9 kryteria strategiczne Poddziałanie Premiowane były projekty, w ramach których wsparcie adresowano do następujących grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osób niepełnosprawnych, osób po 45. roku życia, kobiet. Premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie kierowane będzie do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób młodych (do 25 r. życia), kobiet (w tym w szczególności matek samotnie wychowujących dzieci), osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, mieszkańców terenów wiejskich, osób po 45 roku życia oraz osób o niskim poziomie wykształcenia, bez kwalifikacji lub o niskich kwalifikacjach zawodowych. Grupa ta powinna stanowić co najmniej 30% ogółu osób uczestniczących w projekcie. Kryterium grupy docelowej

10 kryteria dostępu Kryterium grupy docelowej Poddziałanie co najmniej 20% ogółu grupy docelowej mają stanowić osoby w wieku powyżej 50 roku życia wsparcie kierowano do pracujących osób powyżej 45 roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych) Kryterium wysokości finansowej projektu w obu konkursach: min. 50 tys. zł

11 Preferowane będą szkolenia w zakresie: technik informatycznych, języków obcych oraz w następujących branżach przemysłowych: rolno-spożywczej, meblarsko-drzewnej, turystycznej, szkutniczej, budowlanej, a także wyrobów z gumy i sprzętu sportowego. Wojewódzki Urząd Pracy w 2007 roku nie przewidywał szczegółowych kryteriów strategicznych dla projektów pilotażowych w Poddziałaniu Poddziałanie kryteria strategiczne 2008

12 błędy i uchybienia merytoryczne w uzasadnieniu brak odniesienia problemu do proponowanej formy wsparcia, niejasno i zbyt ogólnie zdefiniowane cele projektu, brak odniesienia do dokumentów programowych, brak szczegółowego opisu grupy beneficjentów ostatecznych, niejasno i niewystarczająco opisany sposób rekrutacji (np. wykorzystanie własnej bazy danych, brak odniesienia do otwartego charakteru rekrutacji), zbyt ogólny opis działań (brak liczby godzin szkoleniowych, opisu modułów) oraz niezgodność opisu działań z budżetem wniosku (niezgodna liczba BO, liczba godzin szkoleniowych, czas trwania projektu), harmonogram opisany zbyt ogólnie, nieracjonalny, niespójny z częścią opisową, brak wskazania czasu zaangażowania personelu w wykonanie danego zadania, brak powiązania kosztów z częścią opisową lub brak uzasadnienia co do wysokości kosztów,

13 W ramach przygotowania Beneficjentów do składania wniosków w ramach procedury pilotażowej w 2007 r., WUP zorganizował i przeprowadził 3 szkolenia i 3 Dni Otwarte, w których uczestniczyły w sumie 164 osoby. działania informacyjno - promocyjne

14 Problemy z punktu widzenia Instytucji Pośredniczącej II stopnia projekty pisane przez kalkę –projekty o identycznej treści merytorycznej, składane przez jednego Beneficjenta do wielu województw. Charakteryzuje je: - brak faktycznych, adekwatnych do obszaru realizacji projektu analiz grupy docelowej oraz sytuacji na rynku pracy - niespójność i i chaotyczność ogólnikowych zapisów. brak procedury uzupełniania po ocenie formalnej brak przepisów dotyczących pomocy publicznej (poważne zagrożenie osiągnięcia wskaźników określonych w Planach działań na rok 2008). rezerwa 5% alokacji środków dla procedury odwoławczej konieczność skoordynowania zmian wytycznych z harmonogramami konkursów w danym roku

15 Status wnioskówDziałanie 8.1.1Działanie 6.1.1SUMA Liczba wniosków i kwota Liczba wnioskó w Wnioskowana kwota dofinansowania Liczba wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania Wnioski złożone RAZEM , , wniosków na kwotę ,30 Odrzucone po ocenie formalnej , ,4033 wnioski Protesty po formalnej Przekazane do oceny merytorycznej , ,6097 wniosków ,04 Pozytywna ocena merytoryczna , ,6653 wnioski *** ,36 Odrzucone po ocenie merytorycznej wnioski ,68 Protesty po merytorycznej Podpisane umowy , ,009 umów ,20 konkurs pilotażowy – bilans

16 konkurs w 2008 r. – kalendarium 18 luty ogłoszenie konkursu 26, 28 luty Dni Otwarte 11 marca wznowienie naboru wniosków 31 marca zawieszenie naboru w Poddz i luty zawieszenie konkursu 7 kwietnia rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów

17 W 2008 r. ogłoszono konkursy otwarte w ramach: Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Poddziałania Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. VIII VI

18 Stan na dzień konkurs w 2008 r. Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkurs Wartość wszystkich złożonych wniosków Wnioski na KOP Wartość wniosków na KOP PRIORYTET VI , , alokacja 8,5 mln zł , , alokacja 15 mln zł , alokacja 937 tys. zł , ,80 Działanie , , alokacja 25 mln zł , , alokacja 10 mln zł , , alokacja 675 tys. zł 0000 SUMA VI i VIII , ,60

19 rodzaje szkoleń najczęściej proponowanych przez projektodawców spawalnictwo prawo jazdy (różne kategorie) kursy w zakresie gastronomii, hotelarstwa, branży budowlanej księgowość opieka nad dziećmi i osobami starszymi szkolenia komputerowe szkolenia językowe

20 działania informacyjno - promocyjne Dni Otwarte (25, 26, 28, 29 lutego 2008) w których uczestniczyło 90 osób – przedstawicieli projektodawców. Nowa strona internetowa - poświęcona Działaniom POKL wdrażanym przez WUP. Uruchomiona 31 marca br.

21 projekty systemowe dla Powiatowych Urzędów Pracy Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych ilość osób na poszczególne formy wsparcia ogółem: szkolenia 4167 prace interwencyjne 1141 staże 4349 przygotowanie zawodowe 1744 dotacje doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy 19 Łączna ilość form wsparcia w roku 2008 (na podstawie wniosków PUP). Wkład własny 15% finansowany z Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Samorządu Województwa (Powiatowe Urzędy Pracy otrzymują 100% dofinansowania kosztów realizacji projektu)

22 PUPSUMA Ostróda , 00 zł Nidzica ,50 zł projekty systemowe dla Powiatowych Urzędów Pracy Wartość projektów PUP (największa i najmniejsza)

23 załączniki

24 projekty dofinansowane w ramach pilotażu Aktywna mama powraca do pracy Fundacja Edukacji i Rozwoju, ul. Grunwaldzka 13, Iława Szkolenie - Praca -Sukces Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. ul. Raszyńska 58/41, Warszawa Do aktywnych świat należy Warmińsko Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Mickiewicza 5, Olsztyn W sieci e-kompetencji. Szkolenia dla niepracujących osób niepełnosprawnych z powiatu nowomiejskiego Olsztyńska Szkoła Biznesu, ul. Murzynowskiego 20, Olsztyn Europejski paszport językowy. Wsparcie kobiet na rynku pracy Jans Consulting, ul. Okopowa 14, Olsztyn

25 projekty dofinansowane w ramach pilotażu Z komputerem na Ty – Pokaż dziecku, że potrafisz! Techpal sp. z o.o., ul. Barcza 16, Olsztyn Spawacz- zawód z przyszłością Placówka Kształcenia Zawodowego, Pl. J. Bema 1c, Olsztyn Kompetentny specjalista ds. kadr i płac – program rozwoju kompetencji zawodowych pracowników 45+ Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. ul. Raszyńska 58/41, Warszawa Księgowy projektów współfinansowanych przez Unię Europejską EC Euro Consulting Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 32/103, Olsztyn


Pobierz ppt "PO KL – stan wdrażania ZDZISŁAW SZCZEPKOWSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google