Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 listopada 2008 Lokalny plan działań na rzecz efektywności energetycznej – nowy obowiązek czy realna korzyść Szymon Liszka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 listopada 2008 Lokalny plan działań na rzecz efektywności energetycznej – nowy obowiązek czy realna korzyść Szymon Liszka"— Zapis prezentacji:

1 20 listopada 2008 Lokalny plan działań na rzecz efektywności energetycznej – nowy obowiązek czy realna korzyść Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl

2 2 Lokalny plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy CEEAP Polityka Energetyczna Polski do 2025 z 14 stycznia 2005r w części – wdrożenie systemów zarządzania popytem na energię w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii Ustawa – Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997, Art. 18 – zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe, Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006r w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Adaptacja Dyrektywy w Polsce – ustawa o Efektywności Energetycznej (projekt), szczególnie w części: –wzorcowa rola sektora publicznego – wprowadzenie obowiązku opracowania i wdrażania lokalnych planów działań na rzecz Efektywności energetycznej na szczeblu gminy, –krajowe plany działań na rzecz efektywności energetycznej Krajowy plan działań dotyczących efektywności energetycznej (EEAP)

3 3 Krajowy plan działań dotyczących efektywności energetycznej (EEAP) - cele Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej (EEAP) środki i działania mają za zadanie: osiągnięcie celu indykatywnego oszczędności energii zgodnie wymaganiami Dyrektywy 2006/32/WE tj. 9% w roku 2016, osiągnięcie celu pośredniego 2% w roku 2010.

4 4 Krajowy plan działań dotyczących efektywności energetycznej (EEAP) - założenia proponowane działania są zgodne z działaniami zaproponowanymi przez Komisję Europejską w dokumencie Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential, COM(2006) 545. proponowane działania mają być w maksymalnym stopniu oparte na mechanizmach rynkowych i w minimalnym stopniu wykorzystywać finansowanie budżetowe, realizacja celów będzie osiągnięta wg zasady najmniejszych kosztów, założono udział wszystkich podmiotów w celu wykorzystania całego krajowego potencjału efektywności energetycznej.

5 5 Krajowy plan działań dotyczących efektywności energetycznej (EEAP) - środki Sektor mieszkalnictwa -Wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynków -Fundusz Termomodernizacji -Promowanie racjonalnego wykorzystania energii w gospodarstwach domowych

6 6 Krajowy plan działań dotyczących efektywności energetycznej (EEAP) - środki Sektor usług -Zwiększenie udziału w rynku energooszczędnych produktów zużywających energię -Program oszczędnego gospodarowania energią w sektorze publicznym -Promocja usług energetycznych wykonywanych przez ESCO -Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz Regionalne Programy Operacyjne -Grant z Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska (GEF) – Projekt Efektywności Energetycznej

7 7 Krajowy plan działań dotyczących efektywności energetycznej (EEAP) - środki Sektor przemysłu -Promocja wysokosprawnej kogeneracji (CHP) -System dobrowolnych zobowiązań w przemyśle -Rozwijanie systemu zarządzania energią i systemu audytów energetycznych w przemyśle -Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz Regionalne Programy Operacyjne

8 8 Krajowy plan działań dotyczących efektywności energetycznej (EEAP) - środki Sektor transportu -Wprowadzenie systemów zarządzania ruchem i infrastrukturą transportową -Promowanie systemów transportu zrównoważonego oraz efektywnego wykorzystania paliw w transporcie

9 9 Krajowy plan działań dotyczących efektywności energetycznej (EEAP) - środki Zagadnienia horyzontalne -System białych certyfikatów -Kampanie informacyjne, szkolenia i edukacja w zakresie poprawy efektywności energetycznej

10 10 Krajowy plan działań dotyczących efektywności energetycznej (EEAP) - środki Środki poprawy efektywności energetycznej wymagane zgodnie z art. 5 i art. 7 dyrektywy 2006/32/WE Artykuł 5 Wzorcowa rola sekora publicznego Artykuł 7 Zapewnienie dostępu do informacji

11 11 USTAWA o efektywności energetycznej Projekt z dnia 15-05-2009 Art. 11. 1.Jednostka sektora publicznego jest obowiązana do zaoszczędzenia w ciągu roku energii w ilości nie mniejszej niż 1 % średniego zużycia energii w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 4, przy czym uśrednienie obejmuje trzy kolejne lata oprzedzające dany rok kalendarzowy. 2.Jednostka sektora publicznego jest obowiązana do zaoszczędzenia w: 1) 2010 r. energii w ilości nie mniejszej niż 1 % średniego zużycia tej energii przez tę jednostkę w 2009 r.; 2) 2011 r. energii w ilości nie mniejszej niż 1 % średniego zużycia tej energii przez tę jednostkę w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2009-2010. 3.Jednostka sektora publicznego sporządza, co najmniej raz na 5 lat, audyt energetyczny dla obiektów, instalacji i urządzeń, które użytkuje. 4.Jeżeli z przeprowadzonego audytu energetycznego wynika, że jednostka sektora publicznego nie ma możliwości technicznych i ekonomicznych zaoszczędzenia energii w ilości, o której mowa w ust. 1, cel w zakresie oszczędności energii uważa się za osiągnięty, gdy jednostka ta zrealizowała go w stopniu nie mniejszym niż wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego.

12 12 CEEAP – otoczenie instytucjonalne UM Częstochowa Biuro Inżyniera miasta: –współpraca przy opracowaniu Planu Działań –wiodąca jednostka w Urzędzie Miasta odpowiedzialna za: stymulowanie, koordynację i monitorowanie działań jednostek administracyjnych Urzędu Miasta w zakresie tworzenia i realizacji Miejskiego Planu Działań inicjowanie i koordynację działań w spółkach komunalnych miasta promocję działań wśród podmiotów niezależnych od miasta FEWE opracowanie Planu Działań Rada na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy rola doradcza i monitorującej Rady Miasta i Prezydenta Miasta odbiorcy informacji o tworzeniu i realizacji Miejskiego Planu

13 13 CEEAP - cele Przełożenie krajowego celu indykatywnego w zakresie oszczędności energii na gospodarkę energetyczną miasta na tle założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Ocena zasobów informacyjnych i dokumentacyjnych do budowy i monitorowania Miejskiego Planu Wstępna ocena wykonalności celu oszczędności energii

14 14 CEEAP - struktura Struktura programów w podziale na: –programy w obiektach bezpośrednio należących do Miasta –programy spółek zależnych od Miasta –programy podmiotów niezależnych od Miasta

15 15 CEEAP - grupy docelowe Obiekty użyteczności publicznej Miasta Inne obiekty użyteczności publicznej Systemy i obiekty spółek komunalnych Systemy energetyczne, wodno-ściekowe i gospodarki odpadami Komunalne budynki mieszkalne Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne – związki mieszkaniowe i gospodarstwa domowe Obiekty, technologie i urządzenia produkcyjne i usługowe przemysłu, transportu, sektora usług

16 16 CEEAP - metodyka

17 17 CEEAP - ilustracja Potencjał oszczędności energii w budynkach

18 18 CEEAP – plan działań Diagnoza stanu wyjściowego w zakresie realizowanych działań i monitoringu sytuacji energetycznej Miasta Opracowanie standardowych formularzy i kwestionariuszy dla opracowania planu w obiektach należących bezpośrednio do Miasta, spółkach zależnych od Miasta, podmiotach niezależnych od Miasta Zdefiniowanie i zaproszenie wspólnie podmiotów do opracowania programów działań i struktury sieci partnerskiej Opracowanie programu poprawy efektywności wykorzystania energii w szkołach. Opracowanie programu poprawy efektywności energetycznej w innych obiektach użyteczności publicznej Miasta. Opracowanie pierwszej wersji miejskiego planu - programy Miasta i innych podmiotów (30/10/2009) Prezentacja pierwszej wersji miejskiego planu na Radzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy. Opracowanie końcowej wersji planu (10/12/2009).

19 19 Otoczenie SEC – BENCH –Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych.

20 20 SEC – BENCH Projekt SEC – BENCH zademonstruje wskaźniki do ocen i porównań efektów planów energetycznych miast/gmin oraz monitorowania ich realizacji. Miasta/gminy stawiając w planach cele i monitorując ich osiąganie będą mogły konfrontować je z zestawem wskaźników (benchmarking), co pozwoli na ocenę własnych działań, pozycji w stosunku do innych miast i wypełniania zobowiązań prawnych krajów członkowskich i Unii Europejskiej.

21 21 Jakościowe cele projektu SEC – BENCH Zwiększyć świadomość i kompetencje Uczyć się z najlepszych praktyk i wdrażać je Angażować mieszkańców i podmioty gospodarcze Wnieść europejski impuls dla lokalnego planowania energii.

22 22 Wybrane zadania projektu SEC – BENCH Wykonanie pilotowych planów energetycznych i ochrony klimatu Stworzenie wskaźników oceny gospodarki energetycznej miast Serię działań rozpowszechniających rezultaty na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

23 23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "20 listopada 2008 Lokalny plan działań na rzecz efektywności energetycznej – nowy obowiązek czy realna korzyść Szymon Liszka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google