Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie materiałów: Kamila Wolna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie materiałów: Kamila Wolna"— Zapis prezentacji:

1 Zebranie materiałów: Kamila Wolna
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kunice. Zebranie materiałów: Kamila Wolna

2 Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r
Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) nałożyła na Radę Gminy obowiązek uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin ten wprowadza nowe zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kunice, które zostaną pokrótce przedstawione w niniejszej prezentacji.

3 TERAZ ten obowiązek przejmie gmina.
Od 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie cały nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Do tej pory to mieszkańcy, czyli właściciele nieruchomości, musieli zawrzeć umowę z firmą odbierającą śmieci. TERAZ ten obowiązek przejmie gmina.

4 Stary system Nowy system Firma odbierająca odpady
zmieszane odpady komunalne składowisko odpadów wytwórca odpadów surowce wtórne Nowy system Firma odbierająca odpady Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych odpady zmieszane nie dające się wyselekcjonować odpady biodegradowalne wytwórca odpadów kompost

5 Zmiana zasad opłat, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI opłata odpady GMINA rejestr PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY umowa opłata odpady umowa opłata REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

6 Dotychczas co piąty Polak nigdy nie płacił za wywóz czy usuwanie odpadów. Efektem tego są śmieci zalegające w lasach i na terenach dzikich wysypisk w całej Polsce. Wraz z nowym systemem problem ten zniknie, natomiast wszyscy będą obciążeni opłatą powszechną, ustaloną przez gminę w drodze uchwały. Zatem nikomu nie będzie się opłacało nielegalnie usuwać odpadów, w końcu „PŁACĘ, WIĘC WYMAGAM”.

7 Wybór przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dokonany zostanie w drodze przetargu organizowanego przez gminę. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele będą uiszczać na rzecz gminy.

8 Recykling przede wszystkim
Wg nowego systemu odpady mają być zbierane w sposób selektywny i przetwarzane zgodnie z góry narzuconą hierarchią postępowania z odpadami: - zapobieganie powstawaniu, - przygotowanie do ponownego użycia, - recykling, - inne procesy odzysku, - unieszkodliwianie.

9 Takie rozwiązanie ma przyczynić się do zwiększenia ilości odpadów poddawanych procesom odzysku (w tym recyklingu), zmniejszenia ilości odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania, a w szczególności unieszkodliwiania przez składowanie, które jest najmniej pożądanym sposobem gospodarowania odpadami.

10 Nowa ustawa ma również na celu stworzenie warunków do osiągnięcia poziomów recyklingu głównych strumieni odpadów. Do 31 grudnia 2020 roku musimy osiągnąć: - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50% w stosunku do ilości odpadów wytworzonych w 1995 r.;

11 - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70 % w stosunku do ilości odpadów wytworzonych w 1995 r. Dodatkowo, w 2013 r. wymagane jest spełnienie redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji do 50%.

12 Nowy system dla mieszkańców Gminy Kunice
1) nie będzie już obowiązku podpisywania umów z przedsiębiorcami odbierającymi śmieci. Umowę podpisze za mieszkańca GMINA;

13 Jeżeli gmina wprowadziła nowy system gospodarki odpadami komunalnymi przed dniem 30 czerwca r. możliwe jest: - rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych i korzystanie z systemu gminnego lub - korzystanie z dotychczasowej umowy na wywóz odpadów nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca r. Po tym okresie należy korzystać z systemu gminnego.

14 2) koniec ze zmartwieniami, co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami, zużytymi bateriami, czy oponami. Gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom terminy i punkty odbioru takich odpadów, tzw. Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);

15 3) koniec z szukaniem najatrakcyjniejszych ofert wywozu śmieci
3) koniec z szukaniem najatrakcyjniejszych ofert wywozu śmieci. Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z wyznaczoną jedną stawką. A gmina wybierze (w ramach przetargu) przedsiębiorcę, który opróżni „śmietnik” mieszkańca Gminy Kunice, a jego zawartość wywiezie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych; 4) jeżeli mieszkaniec segreguje odpady – jest to z korzyścią zarówno dla środowiska, jak i dla niego, gdyż za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty – EKOLOGICZNI PŁACĄ MNIEJ!!!

16 5) mieszkaniec gminy będzie miał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której określi przede wszystkim metodę zbierania powstałych odpadów – czy będą to odpady zbierane w sposób selektywny, czy zmieszane odpady komunalne; Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji, a następnie złożenia jej w wersji papierowej Wójtowi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

17 6) wyłoniona w przetargu firma będzie miała obowiązek dostarczyć mieszkańcom pojemniki do zbiórki odpadów w ilości wskazanej w deklaracji;

18 frakcja sucha (odpady segregowane) – pojemnik lub worek jasnożółty frakcja mokra, czyli odpady biodegradowalne – pojemnik brązowy odpady komunalne zmieszane – pojemnik czarny lub metalowy

19 7) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomość niezamieszkała, do której należą m.in. szkoły, sklepy, przedsiębiorstwa, cmentarze, zakłady produkcyjne, instytucje, ośrodki wypoczynku i szkoleniowe, hotele, restauracje, bary, zbiorniki wodne, ośrodki zdrowia itp.), właściciele niniejszych nieruchomości będą zobowiązani podpisać indywidualne umowy z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych z terenu ich nieruchomości, tak jak to było robione dotychczas;

20 8) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie swojej nieruchomości w pojemnikach z podziałem na następujące frakcje: - FRAKCJA MOKRA (odpady biodegradowalne), - FRAKCJA SUCHA (odpady segregowane), - ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE.

21 ODPADY MOKRE, czyli biodegradowalne -
odpady z terenów zielonych, skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie, odpady kuchenne, resztki i obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, rośliny i ziemia kwiatowa;

22 Dlaczego warto założyć kompostownik
Dlaczego warto założyć kompostownik? Kompost jest najlepszym i najtańszym nawozem organicznym. Nie tylko nawozi glebę, ale poprawia też jej strukturę. Kompostowanie resztek organicznych jest najlepszym sposobem ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych, pozbycia się ich z gospodarstwa domowego i ogrodu. Zamiast wyrzucać je na składowiskom odpadów i za to płacić – LEPIEJ ZROBIĆ KOMPOST.

23 Jak i gdzie kompostować
Jak i gdzie kompostować? Kompostowanie najlepiej prowadzić w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych. Miejsce takie zapewni mniejszą utratę wilgotności kompostu. W okresie upałów stos kompostowy należy polewać wodą, aby był prawidłowo nawilgocony. W warunkach ogrodowych proces kompostowania może przebiegać w pryzmach lub ażurowych kompostownikach.

24 Składniki kompostu.

25 Jak prawidłowo zbudować pryzmę?
Na glebie układamy 20 cm warstwę połamanych gałęzi – zapewni to dobre przewietrzanie pryzmy od spodu. Następnie nasypujemy warstwę materiału (np. torf, słoma lub już rozłożony kompost), którego zadaniem będzie pochłanianie wody z zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych warstw pryzmy kompostowej.

26 Później układamy kolejne nagromadzone stopniowo warstwy odpadów organicznych z domu i ogrodu. Warstwy te można przekładać niewielką ilością ziemi ogrodowej lub torfu. Dla zapewnienia optymalnych warunków kompostowania, pryzma kompostowa powinna mieć odpowiednie wymiary: szerokość – od 1,0 do 1,5 m, wysokość – od 0,8 do 1,0 m, długość – dowolna, w zależności od potrzeb.

27 FRAKCJA SUCHA, to odpady komunalne suche pozbawione frakcji organicznej, zbierane do specjalnych pojemników i worków, frakcja sucha podlega dalszej selekcji w zakładzie odzysku surowców wtórnych. Obejmuje następujące frakcje odpadów: PAPIER, TEKTURA TU WRZUCAMY: gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby i worki papierowe, tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z innych materiałów, opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, mleku), drobny papier (oprócz paragonów), papier z niszczarki.

28 PAPIER, TEKTURA TU NIE WRZUCAMY: zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego i faksowego, papieru przebitkowego ( rachunki, faktury), pieluch jednorazowych, innych środków higieny osobistej, artykułów i papierów higiencznych, worków po cemencie, tapet. PAMIĘTAJMY: usunąć zszywki, metalowe części, plastikowe części z papierowego opakowania.

29 SZKŁO TU WRZUCAMY: opakowania szklane, bezbarwne i kolorowe po napojach i żywności, tj. butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, TU NIE WRZUCAMY: szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych.

30 SZKŁO PAMIĘTAJMY: Nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem do pojemnika, wrzucamy czyste, przepłukane opakowania. METAL TU WRZUCAMY: puszki po napojach (opróżnione, czyste), drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych.

31 METAL TU NIE WRZUCAMY: opakowań po aerozolach, puszek po farbach, baterii. PAMIĘTAJMY: Przed wrzuceniem zgnieść aluminiowe puszki. Pojemniki opróżnić i wypłukać.

32 PLASTIK TU WRZUCAMY: opakowania po płynach i napojach, PET, plastikowe zakrętki, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej, folia (oprócz budowlanej), reklamówki, kanistry plastikowe (czyste), meble ogrodowe, skrzynki, doniczki.

33 PLASTIK TU NIE WRZUCAMY: butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań po lekach, butelek po płynach chłodniczych, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, sprzętu AGD, styropianu.

34 PLASTIK PAMIĘTAJMY: Wrzucaj czyste, przepłukane opakowania, zgnieć butelki i odkręć korek przed wrzuceniem do pojemnika.

35 U W A G A !!! Wszystkie segregowane odpady powinny być ZGNIATANE, a korki z butelek odkręcane. Dzięki temu zmniejszamy objętość odpadów. Ponadto, wszystkie odpady muszą być CZYSTE (kartony i opakowania po płynach trzeba płukać), SUCHE I BEZ ZAWARTOŚCI. ZGNIECIONE BUTELKI PET

36 ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE frakcja ta obejmuje zmieszane odpady komunalne nie dające się wyselekcjonować. TU WRZUCAMY: odpady tytoniowe (niedopałki papierosów, popiół papierosowy), zużyte ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej, mokry papier i karton, zabrudzone woreczki i torebki papierowe, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt - ściółka.

37 Palenie śmieci jest prawnie zabronione i szkodzi!!!
Paląc śmieci narażamy swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów – butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki.

38 Palenie śmieci szkodzi!!!
Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń. Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

39 OGÓLNE KORZYŚCI Z NOWEGO SYSTEMU.
- poprawi się stan czystości miast i wsi oraz zmniejszona będzie uciążliwość odpadów dla ludzi i środowiska, - wypełnione zostaną nałożone na gminę obowiązki unijne polegające na uzyskaniu wymaganych poziomów recyklingu surowców wtórnych oraz ograniczeniu składowania odpadów organicznych, przez co gmina, a więc jej mieszkańcy unikną płacenia kar,

40 - wzrośnie świadomość ekologiczna i dbałość mieszkańców o stan środowiska, w którym żyją,
- zmniejszy się ilość odpadów wyrzucanych „na dziko” i zniknie powód do spalania odpadów w piecach domowych.

41 ZAPAMIĘTAJ JESZCZE RAZ:
- zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika, - wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków, - wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz  zużycie plastikowych torebek, a przynosisz do domu torby foliowe, warto wykorzystaj ją, np. jako worki na śmieci, - zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),

42 - kupuj rzeczy skromniej opakowane, które są tańsze (cena kolorowego opakowania stanowi czasem połowę ceny towaru), - warto również wybierać towary opakowane w papier, tekturę i szkło, ponieważ materiały te nadają się do powtórnego wykorzystania, - do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników, - opróżniaj i opłukuj pojemniki przed wyrzuceniem,

43 - zamiast jednorazowych artykułów (zabawki, długopisy, artykuły wyposażenia wnętrz i gospodarstwa domowego) można kupować produkty trwałe, które kosztują więcej, ale też dłużej służą, - w trakcie zakupów należy unikać opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań styropianowych, plastikowych tacek, sztućców; wszystkie te jednorazowe przedmioty i opakowania można zastąpić trwałymi, - należy zwracać uwagę na oznakowanie towarów – towary ze znakami ekologicznymi wyprodukowano tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska, np. opakowania ze znakiem recyklingu, proszki nie zawierające fosfatów, produkty ulegające biodegrdacji.

44 SYMBOL RECYKLINGU Taką informację znajdziemy na opakowaniach, które podlegają ponownemu wykorzystaniu. Umieszcza się je na opakowaniach z tworzyw sztucznych, bądź aluminium.

45 DBAJ O CZYSTOŚĆ Symbol przypomina, że opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza, tak aby nie zaśmiecać otoczenia.

46 OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE
Symbol opakowania biodegradowalnego, które w czasie kompostowania nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji.

47 OPAKOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
Symbol ten oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania co najmniej drugi raz. Znak można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach.

48 BEZPIECZNY DLA OZONU Ten symbol informuje konsumenta, że produkt nie zawiera freonów, które niszczą warstwę ozonową, a tym samym przyczyniają się do globalnego ocieplenia klimatu.

49 PRODUKT ENERGOOSZCZĘDNY
Międzynarodowy program mający na celu promowanie produktów energooszczędnych i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego.

50

51 Źródło: - - „Wspólnota” – Pismo Samorządu Terytorialnego, - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie GminyKunice, Materiały firmy proGeo sp. z o.o. -


Pobierz ppt "Zebranie materiałów: Kamila Wolna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google