Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi”"— Zapis prezentacji:

1 „Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi”
Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady „Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi” Autor: mgr inż. Agata Zajda-Sipa Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie oraz odpadów Lubrza, r.

2 Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubrza 1 lipca 2013 r. Dyrektywa z dnia 16 lipca 1999 r. (999/31/WE) w sprawie składowania odpadów tzw. dyrektywa składowiskowa Dyrektywa z dnia 19 kwietnia 2008 r. (2008/98/WE) w sprawie odpadów tzw. dyrektywa ramowa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.)

3 CEL: likwidacja zjawiska dzikich wysypisk poprawa stanu środowiska
Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) CEL: likwidacja zjawiska dzikich wysypisk poprawa stanu środowiska objęcie systemem wszystkich mieszkańców gminy upowszechnienie segregacji „u źródła” ograniczenie składowania odpadów powstanie instalacji do odzysku i recyklingu odpadów wdrożenie unijnych dyrektyw odpadowych i odroczenie unijnych kar za niedopełnienie ich założeń

4 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
DEKLARACJA opłata 4 3 2 1 STAWKA = OPŁATA X za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 3 2 1 Liczba mieszkańców !!! Zmieszane odpady komunalne Selektywnie zebrane odpady komunalne Nadzór systemu Rejestr działalności regulowanej Naliczanie i windykacja opłaty opłata Przetarg – wybór przedsiębiorcy odbierającego odpady RIPOK Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych PSZOK Punkt Selektywnie Zbieranych Odpadów Komunalnych Instalacje przetwarzania ODZYSK / RECYKLING Instalacje odzysku, recyklingu odpadów Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne

5 WYPOWIEDZENIE UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH !!!
Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) WYPOWIEDZENIE UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH !!! Rozwiązanie umowy musi nastąpić na Państwa wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia zgodny z umową (np. jednomiesięczny, kwartalny, inny).

6 Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) OBOWIĄZKI GMIN: art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ustanawienie zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

7 odpady wielkogabarytowe (meble itp.)
Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) utworzenie punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zużyte opony odpady wielkogabarytowe (meble itp.) pojemnik na zużyty olej (smarowy, hydrauliczny) (ZSEiE) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańca za darmo własny transport odpadów do PSZOK-u baterie i akumulatory przeterminowane leki

8 art. 3b ust. 1 – gminy są obowiązane osiągnąć do 31 grudnia 2020 r.:
Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania art. 3b ust. 1 – gminy są obowiązane osiągnąć do 31 grudnia 2020 r.: poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo

9 Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) art. 3c ust. 1 – gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

10 Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Kary art. 9z ust. 2 gmina, która nie wykonuje obowiązku (osiągnięcie poziomu recyklingu i odzysku, ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania) – podlega karze pieniężnej Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 2012 r. 2013 r. 2020 r. Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 10 12 50 Poziom recyklingu, przygotowania i do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 30 36 70 Dopuszczalny poziom masy odpadów biodegradowalnych przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] 16 lipca 2013 r. 16 lipca 2020 r. Odpady biodegradowalne 75 35

11 Obowiązki właścicieli nieruchomości:
Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Obowiązki właścicieli nieruchomości: art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi

12 Obowiązki właścicieli nieruchomości:
Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Obowiązki właścicieli nieruchomości: art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ust. 1 złożenie deklaracji – z mocy prawa -> określenie wymiaru zobowiązania podatkowego następuje przez samowymiar w złożonej przez podatnika deklaracji - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych ust. 2 w przypadku zmiany danych (liczby osób zamieszkałych, stawki opłaty) będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana Termin złożenia pierwszej deklaracji – do 30 kwietnia 2013 r.

13 art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt/burmistrz/prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze art. 6p ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej wójt/burmistrz/prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 66-218 Lubrza www.lubrza.pl
zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

15 Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 66-218 Lubrza www.lubrza.pl
zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Uchwała Nr XXV/166/2013 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

16 Rada Gminy Lubrzy podjęła uchwały:
Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada Gminy Lubrzy podjęła uchwały: Uchwała Nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Lubrzy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza Uchwała Nr XXV/164/2013 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Uchwała Nr XXV/165/2013 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty Uchwała Nr XXV/166/2013 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uchwała Nr XXII/148/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

17 Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Stawka opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańców niesegregujących odpady Stawka opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańców segregujących odpady stawka dla segregujących odpady 6,50 zł od osoby stawka dla niesegregujących odpady 10 zł od osoby lub !!! Stawka od osoby zamieszkałej (mieszkańca) – adres zamieszkania NIE od osoby zameldowanej – NIE adres zameldowania Uchwała Nr XXV/165/2013 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty

18 Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Przykłady uchwalonych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł] za selektywnie zebrane odpady komunalne za nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych Lubrza 6,50 10 Łagów 8,50 11 Skąpe 12 Szczaniec 9 Torzym 7,50 11,50 Świebodzin 9,50 Trzciel 8 Międzyrzecz 7 14,50 Sulęcin 15 Deszczno 14 Stawki mogą ulec zmianie (np. przetarg)

19 OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI = KOSZTY SYSTEMU
Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI = KOSZTY SYSTEMU art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), obsługi administracyjnej tego systemu, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów Uchwała Nr XXV/164/2013 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

20 DZIĘKUJĘ ! Gdzie szukać informacji? www.lubrza.pl – zakładka: odpady
Urząd Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68 Lubrza zakładka: odpady Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Gdzie szukać informacji? – zakładka: odpady – zakładka: utrzymanie czystości i porządku w gminach DZIĘKUJĘ !


Pobierz ppt "„Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google