Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie"— Zapis prezentacji:

1 Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 ze zm.) Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Europejskich: Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r.dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, Dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie składowania odpadów, Dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

2 Między innymi poprzez:
Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymani Między innymi poprzez: Objęciem wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Gminy uchwali REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY, który będzie określał: Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

3 DO OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI BĘDZIE NALEŻEĆ:
Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. DO OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI BĘDZIE NALEŻEĆ: Wyposażenie nieruchomości w pojemniku służące do zbierania odpadów, Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych Gromadzenie nieczystości ciekłych w pojemnikach bezodpływowych Uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

4 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZANI BĘDĄ PONOSIĆ NA RZECZ GMINY
Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, Natomiast WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZANI BĘDĄ PONOSIĆ NA RZECZ GMINY OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Za odpady posegregowane opłata będzie niższa Wyłoniony przez Gminę Przedsiębiorca odbierze odpady zmieszane i selektywne od mieszkańca Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów do którego wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady

5 w gospodarstwach domowych ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJE:
Właściciele nieruchomości będą zwolnieni z obowiązku zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z Przedsiębiorcami odbierającymi odpady. Będą zobligowani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami do gminy Właściciele zamieszkałych nieruchomości będą musieli złożyć do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi SELEKTYWNE w gospodarstwach domowych ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJE: Papier, Metal, Tworzywa sztuczne, Szkło, Opakowania wielomateriałowe, Odpady komunalne ulegające biodegradacji

6 wrzucamy nie wrzucamy PAPIER gazety i czasopisma katalogi i prospekty
papier szkolny i biurowy książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami torebki papierowe papier pakowy pudełka kartonowe i tekturowe tekturę zabrudzonego i tłustego papieru papieru z folią papieru termicznego i faxowego, kartonów po mleku i napojach papieru przebitkowego (rachunki, faktury) pieluch jednorazowych podpasek, artykułów i papierów higienicznych worków po cemencie tapet

7 wrzucamy nie wrzucamy PLASTIK, METAL butelki po napojach
(najlepiej zgniecione) butelki po płynach do mycia plastikowe zakrętki plastikowe torebki, worki, reklamówki plastikowe koszyczki po owocach puszki po napojach puszki po konserwach drobny złom żelazny i metale kolorowe kapsle butelek i pojemników z zawartością butelek i pojemników po olejach ( spożywczych, silnikowych) opakowań po lekach butelek po płynach chłodniczych pojemników po wyrobach garmażeryjnych zabawek sprzętu AGD styropianu opakowań po aerozolach puszek po farbach baterii

8 wrzucamy nie wrzucamy Szkło butelki i szklane po napojach i żywności
butelki po napojach alkoholowych szklane opakowania po kosmetykach szkła stołowego fajansu porcelany i ceramiki luster szkła okiennego żarówek lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych reflektorów izolatorów szkła żaroodpornego ekranów i lamp telewizyjnych szyb samochodowych witraży

9 Odpady komunalne ulegające biodegradacji
Odpady nie objęte odbiorem mieszkańcy powinny zagospodarować poprzez poddaniu ich kompostowaniu. Kompostowanie jest najprostszą, najtańszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą recyklingu odpadów organicznych Zbierając oddzielnie bioodpady możemy zaoszczędzić o 1/3 miejsca w pojemnikach.

10 Czego NIE kompostujemy:
Co możemy kompostować? Czego NIE kompostujemy: resztki roślinne, chwasty, odpady kuchenne, popiół drzewny (wprowadza potas), torf, gnojówka, obornik, krowieniec, skorupki jaj, papier (niezadrukowany), fusy, darń, osady denne z sadzawki, liście i skoszona trawa, kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie. roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi wirusowymi, materiału niedostatecznie rozdrobnionego, materiałów wcześniej konserwowanych chemicznie np.: skórki pomarańczy, bananów i innych cytrusów odpadów mięsnych, ryb, kości papmersów

11 Jeżeli właściciel nieruchomości naruszać będzie obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę (art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Przekłada to się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem stawki opłat w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny są niższe (art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

12 Gmina będzie tworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów.
- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - odpady wielkogabarytowe - odpady wielkogabarytowe, - odpady gruzu budowlanego; - baterie - odpady budowlane


Pobierz ppt "Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google