Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie dotyczące monitorowania projektu pn

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie dotyczące monitorowania projektu pn"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu pn
Spotkanie dotyczące monitorowania projektu pn.: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” Gdańsk, 23 października 2012 roku Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 WIZJA ROZWOJU – STRATEGIA POMORSKIE 2020
Spotkanie dotyczące monitorowania projektu WIZJA ROZWOJU – STRATEGIA POMORSKIE 2020 Pomorskie w 2020 roku to region: nowoczesnej gospodarki – atrakcyjnej dla przedsiębiorców, inwestorów, turystów, opartej na wiedzy, kreatywności, efektywnie wykorzystującej potencjały rozwojowe aktywnych mieszkańców – przedsiębiorczych, aktywnych zawodowo, twórczych, podnoszących swoje kompetencje, tworzących wspólnotę, umacniających swoją tożsamość regionalną, efektywnie wpływających na jakość działania administracji atrakcyjnej przestrzeni – dostosowanego do długofalowych potrzeb systemu transportowego i energetycznego, efektywnie wykorzystującej zasoby i walory naturalne, skuteczne przeciwdziałając skutkom ekstremalnych zjawisk naturalnych Teresa Szakiel Departament Edukacji i Sportu Gdańsk,

3 CEL STRATEGICZNY 2. AKTYWNI MIESZKAŃCY
Cel operacyjny Kierunki działań OSI 2.1 Wysoki poziom zatrudnienia 1. Aktywizacja biernych zawodowo i bezrobotnych W zakresie aktywizacji biernych zawodowo: - całe województwo W zakresie aktywizacji bezrobotnych: - obszary o wysokiej stopie bezrobocia Wspieranie rozwoju mikro i makro przedsiębiorstw Obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej Poprawa jakości ponadgimnazjalnego kształcenia zawodowego i ustawicznego Całe województwo 2.2 Wysoka poziom kapitału społecznego Systemowe wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych Podnoszenie poziomu tożsamości regionalnej i lokalnej oraz integracja społeczności lokalnych Aktywne uczestnictwo w kulturze, sporcie i rekreacji Obszary ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego Kompleksowa rewitalizacja i rozwój przestrzeni publicznych W zakresie kompleksowej rewitalizacji: - zdegradowane (przestrzennie i społecznie) obszary miejskie W zakresie rozwoju przestrzeni publicznych: - obszary ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego 2.3 Efektywny system edukacji Zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Obszary o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej i zorganizowanych form opieki nad dziećmi do lat 3 Obszary o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej Rozwój systemowego wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym szczególnie uzdolnionych) 2.4 Lepszy dostęp do usług zdrowotnych Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych Obszar Metropolitalny Trójmiasta, w szczególności Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz Słupsk, Ustka, Chojnice, Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdański, Lębork, Kościerzyna i Bytów Intensyfikacja działań profilaktycznych i diagnostycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Regionalna Strategia Pomorskie 2020 w zakresie edukacji TREŚĆ PREZENTACJI Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu r. Kartuzy Nr strony/ slajdu

4 Regionalny program strategiczny
Spotkanie dotyczące monitorowania projektu NARZĘDZIA REALIZACJI STRATEGII Regionalny program strategiczny (w zakresie) Cel operacyjny rozwoju gospodarczego 1.1. Wysoka efektywność przedsiębiorstw 1.2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe atrakcyjności turystycznej i kulturalnej 1.3. Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna aktywności zawodowej i społecznej 2.1. Wysoki poziom zatrudnienia 2.2. Wysoki poziom kapitału społecznego 2.3. Efektywny system edukacji ochrony zdrowia 2.4. Lepszy dostęp do usług zdrowotnych transportu 3.1. Sprawny system transportowy energetyki i środowiska 3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna 3.3. Dobry stan środowiska Teresa Szakiel Departament Edukacji i Sportu Gdańsk,

5 Departament Edukacji i Sportu odpowiada za prace nad
Spotkanie dotyczące monitorowania projektu Departament Edukacji i Sportu odpowiada za prace nad Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Podejmowane działania obejmują między innymi: koordynowanie prac nad RPS prowadzenie konsultacji społecznych monitorowanie realizacji RPS Teresa Szakiel Departament Edukacji i Sportu Gdańsk,

6 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI POMORSKIEJ EDUKACJI
Spotkanie dotyczące monitorowania projektu ZAPEWNIENIE JAKOŚCI POMORSKIEJ EDUKACJI I Forum Pomorskiej Edukacji – 14 listopada 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego cel: wypracowanie rekomendacji, których wdrożenie pozwoli zapewnić system jakości pomorskiej edukacji obszary tematyczne: wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych a skuteczność kształcenia czynniki mające wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów forma: debata i panele dyskusyjne uczestnicy: reprezentanci środowiska oświatowego i przedstawiciele innych zainteresowanych grup społecznych Teresa Szakiel Departament Edukacji i Sportu Gdańsk,

7 BUDOWANIE REGIONALNEJ POLITYKI EDUKACYJNEJ
Spotkanie dotyczące monitorowania projektu BUDOWANIE REGIONALNEJ POLITYKI EDUKACYJNEJ EDUKACJA MORSKA STYPENDIA SZKOLNICTWO ZAWODOWE ZDOLNI Z POMORZA Teresa Szakiel Departament Edukacji i Sportu Gdańsk,

8 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Przedsięwzięcia realizowane w Departamencie Edukacji i Sportu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych Poddziałanie 9.1.3 Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy Działanie 9.2 Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki – Zdolni z Pomorza Projekt innowacyjny Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską Poddziałanie 9.1.2 w ramach budżetu województwa Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

9 Pomorskie – dobry kurs na edukację.
Spotkanie dotyczące monitorowania projektu Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy Cel projektu: Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

10 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Wymagane rezultaty zrealizowanie programów rozwojowych w min. 132 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego nawiązanie współpracy 132 szkół i placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych zakończenie przez uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego udziału w praktykach realizowanych zgodnie z opracowanymi standardami Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

11 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Rezultaty osiągnięte na dzień 31 sierpnia 2012 roku do projektu przystąpiło osób, 1 869 osób zakończyło udział w projekcie, 341 osób przerwało udział w projekcie, osób kontynuuje udział w projekcie, do osiągnięcia wskaźnika brakuje: uczniów liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które przystąpiły do projektu: 203 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

12 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Standardy praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu opracowano 89 standardów w ramach 8 obszarów zawodowych, realizacja praktyk: IV 2012 – VIII 2014 Język obcy zawodowy zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów – uczestników projektu, realizacja zajęć w 2012 roku: IX - XII zajęcia prowadzone zgodnie z opracowanymi na potrzeby projektu Wytycznymi do programów zajęć z języka obcego zawodowego dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

13 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Język obcy zawodowy – przetarg rozstrzygnięty język angielski: 95 zespołów szkół, 2012: 249 grup, 2013: 237 grup, 2012: uczniów, 2013: uczniów, język niemiecki: 56 zespołów szkół, 2012: 80 grup, 2013: 71 grup, 2012: uczniów, 2013: 923 uczniów Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

14 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Język obcy zawodowy – przetarg zaplanowany do ogłoszenia (do grudnia 2012) język angielski: 6 zespołów szkół, 2013: 9 grup, 2013: 117 uczniów, język niemiecki: 31 zespołów szkół, 2013: 67 grup, 2013: 871 uczniów Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

15 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Doradztwo zawodowe warsztaty pozalekcyjne z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas II, realizacja: II semestr roku szk. 2012/2013 oraz II semestr roku szk. 2013/2014 warsztaty będą prowadzone zgodnie z opracowanym na potrzeby projektu Programem doradztwa zawodowego dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

16 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Doradztwo zawodowe 2013: 100 zespołów szkół, 520 grup, uczniów, 2014: 94 zespoły szkół, 514 grup, uczniów, Zmiana: liczebność grupy wynosi od 10 do 15 uczniów, liczba godzin warsztatów dla jednej grupy: 15 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

17 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Liczba uczniów ze szkół zawodowych objętych projektem oraz liczba uczniów wytypowanych do udziału w kursach Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

18 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Kursy certyfikujące kursy umożliwiające nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla około 20% uczniów – uczestników projektu, koordynatorzy szkolni mają możliwość wyboru kursów spośród 80 zaproponowanych przez DES UWMP, realizacja: V 2012 – VI 2014 najpopularniejsze kursy: prawo jazdy kategorii B, spawanie metodą MAG, MIG oraz TIG, AutoCAD, obsługa kas fiskalnych, obsługa wózków widłowych, CISCO, kurs barmana, dekorowanie potraw, uprawnienia SEP Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

19 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Kursy realizowane w 2012 roku (z kursów do końca roku skorzysta 418 uczniów – uczestników projektu) Obsługa kombajnów zbożowych – 8 osób ABC przedsiębiorczości – 2 osoby Masaże orientalne – 3 osoby Obsługa koparkoładowarek – 3 osoby Wizaż – 70 osób Manicure i stylizacja paznokci – 50 osób Nowoczesne fryzjerstwo – 6 osób Obsługa kas fiskalnych – 81 osób Prawo jazdy kategorii B – 195 osób Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

20 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Kursy przewidziane do realizacji w 2013 roku SEP spawanie metodą MAG, MIG i TIG obsługa wózków widłowych AUTOCAD kelner barman dietetyk dekorowanie potraw CISCO prawo jazdy kategorii B kadry i płace pracownik magazynowy EDCL Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

21 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Pomoce dydaktyczne doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne zgodnie ze standardami wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego, koordynatorzy szkolni i koordynatorzy powiatowi przygotowują wykazy pomocy dydaktycznych, Zakup pomocy dydaktycznych w 1/3 finansowany przez organy prowadzące szkoły, realizacja: I etap – IV kwartał 2012 roku II etap – IV kwartał 2013 roku III etap – II kwartał roku Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

22 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Wartość doposażenia pracowni kształcenia zawodowego Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

23 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Pomoce dydaktyczne Część 1 – sprzęt komputerowy Część 2 – wyposażenie sklepu Część 3 – wyposażenie warsztatowe Część 4 – laboratorium Część 5 – art. budowlane Część 6 – odnawialne źródła energii Część 7 – art. elektryczne Część 8 – hodowla zwierząt Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

24 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Pomoce dydaktyczne Część 9 – gastronomia Część 10 – kuchnia i jadalna Część 11 – AGD Część 12 – meble Część 13 – art. fryzjerskie Część 14 – odzież Część 15 – książki i filmy Część 16 – prenumerata Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

25 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Wizyty u pracodawców celem wizyt jest zapoznanie uczniów z zasadami panującymi w przedsiębiorstwach, liczba wizyt będzie ustalona tak, by każda ze szkół biorących udział w Projekcie mogła co najmniej raz uczestniczyć w takiej wizycie, harmonogram wizyt u pracodawców ustalą pracownicy DES w porozumieniu z koordynatorami powiatowymi, koordynatorami szkolnymi, pracodawcami oraz przedsiębiorstwem organizującym wyjazdy, realizacja: II 2013 – VI 2014 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

26 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Targi i konferencje branżowe celem targów jest nawiązywanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, a także prezentacja oferty edukacyjnej szkół zawodowych konferencje branżowe skierowane są do kadry zarządzającej szkołami zawodowymi oraz do pracodawców funkcjonujących w danej branży, realizacja: XI 2012 – VI 2014 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

27 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Kampania medialna kreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego, w tym: zachęcenie uczniów gimnazjów, w szczególności dziewczęta do podejmowania nauki w szkołach zawodowych na terenie województwa pomorskiego, zachęcenie uczniów gimnazjów do podejmowania nauki zawodów/ obszarów zawodowych, które są ważne dla rozwoju regionu i spójne z jego strategią, przedstawienie szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim jako atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej umożliwiającej zdobycie konkretnego zawodu, przedstawienie wagi szkolnictwa zawodowego jako jednego z elementów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rynku pracy w województwie pomorskim, realizacja: IX 2012 – VI 2014 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

28 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Portal i narzędzie bazy kompetencji narzędzie informatyczne będzie służyć określeniu luk kompetencyjnych dla każdego zawodu, tj. ukazaniu rozbieżności między oczekiwaniami pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych a nabytymi w trakcie kształcenia kompetencjami zawodowymi, postawami i umiejętnościami uczniów, dzięki narzędziu: uczniowie szkół zawodowych otrzymają informację o pożądanych przez pracodawców postawach, kompetencjach, umiejętnościach oraz kwalifikacjach zawodowych; pracodawcy pozyskają informację dotyczącą profilu kształcenia realizowanego w szkołach zawodowych, w tym wybranego profilu absolwenta szkoły zawodowej – potencjalnego pracownika; szkoły zawodowe otrzymają kompleksową informację na temat luk kompetencyjnych dla każdego zawodu; organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego otrzymają informację o pożądanych przez pomorskich pracodawców postawach, kompetencjach, umiejętnościach oraz kwalifikacjach zawodowych uczniów – absolwentów szkół zawodowych. realizacja: 2013 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

29 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu
Najważniejsze kwestie Przekazanie informacji dotyczących zmian, jakie zachodzą w szkołach, np.: przekształcenia / likwidacja szkoły, zmiana adresu szkoły, zmiana koordynatora szkolnego. Podpisanie upoważnień dla koordynatorów szkolnych do odbioru pomocy dydaktycznych Weryfikacja list grup na doradztwo zawodowe Weryfikacja uczestników kursów pod kątem uczestnictwa w projekcie Rekrutacja uczniów do projektu (zwłaszcza uczniów klas II i III) Przekazanie informacji, którzy z uczniów skierowanych na kursy kończą szkołę w 2013 roku Podpisanie aneksów do umów (zmiana terminów okresów sprawozdawczych) Sporządzenie wykazów pomocy dydaktycznych na 2013 rok Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Gdańsk

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie dotyczące monitorowania projektu pn"

Podobne prezentacje


Reklamy Google