Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 23 października 2012 roku Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Spotkanie dotyczące monitorowania projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 23 października 2012 roku Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Spotkanie dotyczące monitorowania projektu."— Zapis prezentacji:

1

2 Gdańsk, 23 października 2012 roku Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Spotkanie dotyczące monitorowania projektu pn.: Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy

3 WIZJA ROZWOJU – STRATEGIA POMORSKIE 2020 Pomorskie w 2020 roku to region: nowoczesnej gospodarki – atrakcyjnej dla przedsiębiorców, inwestorów, turystów, opartej na wiedzy, kreatywności, efektywnie wykorzystującej potencjały rozwojowe aktywnych mieszkańców – przedsiębiorczych, aktywnych zawodowo, twórczych, podnoszących swoje kompetencje, tworzących wspólnotę, umacniających swoją tożsamość regionalną, efektywnie wpływających na jakość działania administracji atrakcyjnej przestrzeni – dostosowanego do długofalowych potrzeb systemu transportowego i energetycznego, efektywnie wykorzystującej zasoby i walory naturalne, skuteczne przeciwdziałając skutkom ekstremalnych zjawisk naturalnych Gdańsk, 23.10.2012 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu Teresa Szakiel Departament Edukacji i Sportu

4 Adam Krawiec Departament Edukacji i Sportu TREŚĆ PREZENTACJI Regionalna Strategia Pomorskie 2020 w zakresie edukacji 18.09.2012 r. Kartuzy Nr strony/ slajdu CEL STRATEGICZNY 2. AKTYWNI MIESZKAŃCY Cel operacyjnyKierunki działańOSI 2.1 Wysoki poziom zatrudnienia 1. Aktywizacja biernych zawodowo i bezrobotnych W zakresie aktywizacji biernych zawodowo: - całe województwo W zakresie aktywizacji bezrobotnych: - obszary o wysokiej stopie bezrobocia 2.Wspieranie rozwoju mikro i makro przedsiębiorstwObszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej 3.Poprawa jakości ponadgimnazjalnego kształcenia zawodowego i ustawicznego Całe województwo 2.2 Wysoka poziom kapitału społecznego 1.Systemowe wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych Całe województwo 2.Podnoszenie poziomu tożsamości regionalnej i lokalnej oraz integracja społeczności lokalnych 3.Aktywne uczestnictwo w kulturze, sporcie i rekreacjiObszary ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego 4.Kompleksowa rewitalizacja i rozwój przestrzeni publicznych W zakresie kompleksowej rewitalizacji: - zdegradowane (przestrzennie i społecznie) obszary miejskie W zakresie rozwoju przestrzeni publicznych: - obszary ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego 2.3 Efektywny system edukacji 1.Zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Obszary o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji 2.Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej i zorganizowanych form opieki nad dziećmi do lat 3 Obszary o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej 3.Rozwój systemowego wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym szczególnie uzdolnionych) Całe województwo 2.4 Lepszy dostęp do usług zdrowotnych 1.Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych Obszar Metropolitalny Trójmiasta, w szczególności Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz Słupsk, Ustka, Chojnice, Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdański, Lębork, Kościerzyna i Bytów 2.Intensyfikacja działań profilaktycznych i diagnostycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Całe województwo

5 NARZĘDZIA REALIZACJI STRATEGII Regionalny program strategiczny (w zakresie) Cel operacyjny rozwoju gospodarczego1.1. Wysoka efektywność przedsiębiorstw 1.2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe atrakcyjności turystycznej i kulturalnej1.3. Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna aktywności zawodowej i społecznej2.1. Wysoki poziom zatrudnienia 2.2. Wysoki poziom kapitału społecznego 2.3. Efektywny system edukacji ochrony zdrowia2.4. Lepszy dostęp do usług zdrowotnych transportu3.1. Sprawny system transportowy energetyki i środowiska3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna 3.3. Dobry stan środowiska Spotkanie dotyczące monitorowania projektu Teresa Szakiel Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 23.10.2012

6 Departament Edukacji i Sportu odpowiada za prace nad Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Gdańsk, 23.10.2012 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu Podejmowane działania obejmują między innymi: koordynowanie prac nad RPS prowadzenie konsultacji społecznych monitorowanie realizacji RPS Teresa Szakiel Departament Edukacji i Sportu

7 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI POMORSKIEJ EDUKACJI Gdańsk, 23.10.2012 I Forum Pomorskiej Edukacji – 14 listopada 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego cel: wypracowanie rekomendacji, których wdrożenie pozwoli zapewnić system jakości pomorskiej edukacji obszary tematyczne: wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych a skuteczność kształcenia czynniki mające wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów forma: debata i panele dyskusyjne uczestnicy: reprezentanci środowiska oświatowego i przedstawiciele innych zainteresowanych grup społecznych Spotkanie dotyczące monitorowania projektu Teresa Szakiel Departament Edukacji i Sportu

8 BUDOWANIE REGIONALNEJ POLITYKI EDUKACYJNEJ Gdańsk, 23.10.2012 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu EDUKACJA MORSKA ZDOLNI Z POMORZA SZKOLNICTWO ZAWODOWE STYPENDIA Teresa Szakiel Departament Edukacji i Sportu

9 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Przedsięwzięcia realizowane w Departamencie Edukacji i Sportu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych Poddziałanie 9.1.3 Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy Działanie 9.2 Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki – Zdolni z Pomorza Projekt innowacyjny Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską Poddziałanie 9.1.2 w ramach budżetu województwa Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

10 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy Cel projektu: Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

11 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Wymagane rezultaty zrealizowanie programów rozwojowych w min. 132 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego nawiązanie współpracy 132 szkół i placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych zakończenie przez 29 600 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego udziału w praktykach realizowanych zgodnie z opracowanymi standardami Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

12 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Rezultaty osiągnięte na dzień 31 sierpnia 2012 roku do projektu przystąpiło 24 238 osób, 1 869 osób zakończyło udział w projekcie, 341 osób przerwało udział w projekcie, 22 028 osób kontynuuje udział w projekcie, do osiągnięcia wskaźnika brakuje: 5 703 uczniów liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które przystąpiły do projektu: 203 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

13 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Standardy praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu opracowano 89 standardów w ramach 8 obszarów zawodowych, realizacja praktyk: IV 2012 – VIII 2014 Język obcy zawodowy Język obcy zawodowy zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów – uczestników projektu, realizacja zajęć w 2012 roku: IX - XII zajęcia prowadzone zgodnie z opracowanymi na potrzeby projektu Wytycznymi do programów zajęć z języka obcego zawodowego dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

14 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Język obcy zawodowy – przetarg rozstrzygnięty język angielski: 95 zespołów szkół, 2012: 249 grup, 2013: 237 grup, 2012: 3 237 uczniów, 2013: 3 081 uczniów, język niemiecki: 56 zespołów szkół, 2012: 80 grup, 2013: 71 grup, 2012: 1 040 uczniów, 2013: 923 uczniów Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

15 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Język obcy zawodowy – przetarg zaplanowany do ogłoszenia (do grudnia 2012) język angielski: 6 zespołów szkół, 2013: 9 grup, 2013: 117 uczniów, język niemiecki: 31 zespołów szkół, 2013: 67 grup, 2013: 871 uczniów Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

16 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Doradztwo zawodowe warsztaty pozalekcyjne z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas II, realizacja: II semestr roku szk. 2012/2013 oraz II semestr roku szk. 2013/2014 warsztaty będą prowadzone zgodnie z opracowanym na potrzeby projektu Programem doradztwa zawodowego dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

17 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Doradztwo zawodowe 2013: 100 zespołów szkół, 520 grup, 6 760 uczniów, 2014: 94 zespoły szkół, 514 grup, 6 682 uczniów, Zmiana: liczebność grupy wynosi od 10 do 15 uczniów, liczba godzin warsztatów dla jednej grupy: 15 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

18 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Liczba uczniów ze szkół zawodowych objętych projektem oraz liczba uczniów wytypowanych do udziału w kursach Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

19 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Kursy certyfikujące kursy umożliwiające nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla około 20% uczniów – uczestników projektu, koordynatorzy szkolni mają możliwość wyboru kursów spośród 80 zaproponowanych przez DES UWMP, realizacja: V 2012 – VI 2014 najpopularniejsze kursy: prawo jazdy kategorii B, spawanie metodą MAG, MIG oraz TIG, AutoCAD, obsługa kas fiskalnych, obsługa wózków widłowych, CISCO, kurs barmana, dekorowanie potraw, uprawnienia SEP Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

20 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Kursy realizowane w 2012 roku (z kursów do końca roku skorzysta 418 uczniów – uczestników projektu) Obsługa kombajnów zbożowych – 8 osób ABC przedsiębiorczości – 2 osoby Masaże orientalne – 3 osoby Obsługa koparkoładowarek – 3 osoby Wizaż – 70 osób Manicure i stylizacja paznokci – 50 osób Nowoczesne fryzjerstwo – 6 osób Obsługa kas fiskalnych – 81 osób – 195 osób Prawo jazdy kategorii B – 195 osób Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

21 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Kursy przewidziane do realizacji w 2013 roku SEP spawanie metodą MAG, MIG i TIG obsługa wózków widłowych AUTOCAD kelner barman dietetyk dekorowanie potraw CISCO prawo jazdy kategorii B kadry i płace pracownik magazynowy EDCL Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

22 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Pomoce dydaktyczne doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne zgodnie ze standardami wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego, koordynatorzy szkolni i koordynatorzy powiatowi przygotowują wykazy pomocy dydaktycznych, Zakup pomocy dydaktycznych w 1/3 finansowany przez organy prowadzące szkoły, realizacja: I etap – IV kwartał 2012 roku II etap – IV kwartał 2013 roku III etap – II kwartał 2014 roku Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

23 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Wartość doposażenia pracowni kształcenia zawodowego Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

24 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Pomoce dydaktyczne Część 1 – sprzęt komputerowy Część 2 – wyposażenie sklepu Część 3 – wyposażenie warsztatowe Część 4 – laboratorium Część 5 – art. budowlane Część 6 – odnawialne źródła energii Część 7 – art. elektryczne Część 8 – hodowla zwierząt Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

25 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Pomoce dydaktyczne Część 9 – gastronomia Część 10 – kuchnia i jadalna Część 11 – AGD Część 12 – meble Część 13 – art. fryzjerskie Część 14 – odzież Część 15 – książki i filmy Część 16 – prenumerata Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

26 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Wizyty u pracodawców celem wizyt jest zapoznanie uczniów z zasadami panującymi w przedsiębiorstwach, liczba wizyt będzie ustalona tak, by każda ze szkół biorących udział w Projekcie mogła co najmniej raz uczestniczyć w takiej wizycie, harmonogram wizyt u pracodawców ustalą pracownicy DES w porozumieniu z koordynatorami powiatowymi, koordynatorami szkolnymi, pracodawcami oraz przedsiębiorstwem organizującym wyjazdy, realizacja: II 2013 – VI 2014 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

27 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Targi i konferencje branżowe celem targów jest nawiązywanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, a także prezentacja oferty edukacyjnej szkół zawodowych konferencje branżowe skierowane są do kadry zarządzającej szkołami zawodowymi oraz do pracodawców funkcjonujących w danej branży, realizacja: XI 2012 – VI 2014 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

28 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Kampania medialna kreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego, w tym: zachęcenie uczniów gimnazjów, w szczególności dziewczęta do podejmowania nauki w szkołach zawodowych na terenie województwa pomorskiego, zachęcenie uczniów gimnazjów do podejmowania nauki zawodów/ obszarów zawodowych, które są ważne dla rozwoju regionu i spójne z jego strategią, przedstawienie szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim jako atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej umożliwiającej zdobycie konkretnego zawodu, przedstawienie wagi szkolnictwa zawodowego jako jednego z elementów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rynku pracy w województwie pomorskim, realizacja: IX 2012 – VI 2014 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

29 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Portal i narzędzie bazy kompetencji narzędzie informatyczne będzie służyć określeniu luk kompetencyjnych dla każdego zawodu, tj. ukazaniu rozbieżności między oczekiwaniami pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych a nabytymi w trakcie kształcenia kompetencjami zawodowymi, postawami i umiejętnościami uczniów, dzięki narzędziu: uczniowie szkół zawodowych otrzymają informację o pożądanych przez pracodawców postawach, kompetencjach, umiejętnościach oraz kwalifikacjach zawodowych; pracodawcy pozyskają informację dotyczącą profilu kształcenia realizowanego w szkołach zawodowych, w tym wybranego profilu absolwenta szkoły zawodowej – potencjalnego pracownika; szkoły zawodowe otrzymają kompleksową informację na temat luk kompetencyjnych dla każdego zawodu; organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego otrzymają informację o pożądanych przez pomorskich pracodawców postawach, kompetencjach, umiejętnościach oraz kwalifikacjach zawodowych uczniów – absolwentów szkół zawodowych. realizacja: 2013 Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

30 Katarzyna Mykowska Departament Edukacji i Sportu Najważniejsze kwestie 1.Przekazanie informacji dotyczących zmian, jakie zachodzą w szkołach, np.: przekształcenia / likwidacja szkoły, zmiana adresu szkoły, zmiana koordynatora szkolnego. 2.Podpisanie upoważnień dla koordynatorów szkolnych do odbioru pomocy dydaktycznych 3.Weryfikacja list grup na doradztwo zawodowe 4.Weryfikacja uczestników kursów pod kątem uczestnictwa w projekcie 5.Rekrutacja uczniów do projektu (zwłaszcza uczniów klas II i III) 6.Przekazanie informacji, którzy z uczniów skierowanych na kursy kończą szkołę w 2013 roku 7.Podpisanie aneksów do umów (zmiana terminów okresów sprawozdawczych) 8.Sporządzenie wykazów pomocy dydaktycznych na 2013 rok Spotkanie dotyczące monitorowania projektu 23.10.2012 Gdańsk

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Gdańsk, 23 października 2012 roku Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Spotkanie dotyczące monitorowania projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google