Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY CURRICULUM VITAE CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA, Projekt „Naukowy zawrót głowy” WND-POKL 09.01.02-10-158/13 Liceum Ogólnokształc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY OŚRODEK KARIERY CURRICULUM VITAE CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA, Projekt „Naukowy zawrót głowy” WND-POKL 09.01.02-10-158/13 Liceum Ogólnokształc."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY OŚRODEK KARIERY CURRICULUM VITAE CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA, Projekt „Naukowy zawrót głowy” WND-POKL 09.01.02-10-158/13 Liceum Ogólnokształc ą ce im. J. Iwaszkiewicza, ul. Okrzei 1, 95-060 Brzeziny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2  CV to skrót, który pochodzi od j ę zyka łaci ń skiego i oznacza ż yciorys  CV jest dokumentem słu żą cym przedstawieniu pracodawcy cech, zalet kandydata oraz korzy ś ci wynikaj ą cych z jego zatrudnienia  CV jest narz ę dziem do przeprowadzenia efektywnych rozmów kwalifikacyjnych  Na podstawie ż yciorysu przeprowadza si ę pierwszy etap selekcji pracowników  CV jest wizytówk ą kandydata i jego materiałem handlowym  CV podkre ś la mocne strony, a minimalizuje cechy niepo żą dane  CV jest narz ę dziem do polecania kandydata przez jego znajomych Curriculum Vitae

3 Cechy życiorysu Zwi ę zły i przejrzysty Napisany prostym j ę zykiem, bez zwrotów emocjonalnych i gwarowych Napisany na komputerze Wydrukowany (oryginał a nie kserokopia) Powinien mie ś ci ć si ę na jednej stronie A-4, maksymalnie na dwóch Napisany z u ż yciem popularnych czcionek o wielko ś ci od 10 do 14 Pogrubienia ograniczone tylko do nagłówków Napisany na papierze A-4 koloru białego, b ą d ź be ż owego Bez u ż ycia nadmiernej grafiki, cieniowania, nawiasów, kursywy podkre ś le ń, krojów zag ę szczonych CV nie spinamy, nie zszywamy, nie składamy, nie podpisujemy CV powinno by ć sprawdzone przez inn ą osob ę pod wzgl ę dem zrozumienia, poprawno ś ci stylistycznej i ortografii

4 Unikaj błędów! Bł ą d nr 1 – wysyłam swoje CV wsz ę dzie – mo ż e si ę uda Bł ą d nr 2 – korzystanie z gotowych szablonów CV Bł ą d nr 3 – złe pojmowanie wskazówki „wyró ż nij si ę ” Wyró ż ni ć si ę mo ż na poprzez osi ą gni ę cia i niestandardowe czynno ś ci i zadania, które wykonywałe ś ! Mo ż na wyró ż ni ć si ę wysyłaj ą c swoje CV w dniu emisji ogłoszenia oraz w ostatnim dniu składania ofert!

5 Na co zwraca uwagę pracodawca w CV kandydatów? Kluczowe kompetencje, które ś wiadcz ą o zdobytych umiej ę tno ś ciach. Prócz typowych dla danego zawodu, licz ą si ę równie ż te interpersonalne. Szkolenia – motywacja pracownika do rozwoju, jego wiarygodno ść. Osi ą gni ę cia maj ą ś wiadczy ć o ch ę ci realizowania co raz ambitniejszych celów.

6 Przykład opisu kwalifikacji kluczowych Kwalifikacje kluczowe do ś wiadczenie na stanowiskach specjalisty ds. obsługi klienta, handlowca: umiej ę tno ść nawi ą zywania i utrzymywania korzystnych relacji handlowych z klientami, znajomo ść technik i psychologii sprzeda ż y, promowanie i sprzeda ż produktów, realizacja celów dystrybucyjnych, tworzenie ofert handlowych, współpraca z podległymi punktami sprzeda ż y. do ś wiadczenie na stanowiskach wykorzystuj ą cych wiedz ę z zakresu procesu planowania, realizowania i kontrolowania sprawnych oraz efektywnych działa ń w przedsi ę biorstwie: kontrola nad pracownikami, układanie i monitorowanie tras dostaw materiałów, kontrola ekonomii transportów, tworzenie zlece ń, rozlicze ń i raportów kasowych.

7 Kreatywne CV Co to jest i czy pasuje do ka ż dego zawodu i stanowiska?

8

9

10

11

12

13

14

15 BIURO PROJEKTU: Liceum Ogólnokształc ą ce im. J. Iwaszkiewicza, ul. Okrzei 1, 95-060 Brzeziny www: projekt-lobrzeziny.pl; e-mail: projekt.lobrzeziny@gmail.com tel/fax: 0-46 874-28-27 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt „Naukowy zawrót głowy” WND-POKL 09.01.02-10-158/13 Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza, ul. Okrzei 1, 95-060 Brzeziny Dziękuję za uwagę Kinga Kaszuba – doradca zawodowy


Pobierz ppt "SZKOLNY OŚRODEK KARIERY CURRICULUM VITAE CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA, Projekt „Naukowy zawrót głowy” WND-POKL 09.01.02-10-158/13 Liceum Ogólnokształc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google