Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uchwała o Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminach – uchwała dostosowująca ten dokument do wymogów wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uchwała o Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminach – uchwała dostosowująca ten dokument do wymogów wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1

2 Uchwała o Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminach – uchwała dostosowująca ten dokument do wymogów wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – wdrożony do dnia 1.01.2013 r. Uchwała o metodzie ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawce opłaty (art. 6k ust. 1, 2 i 3) – termin do końca 2012 r.

3 W przypadku gospodarstw domowych opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn: Liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość opłata za odpady [zł] = ilość mieszkańców [M] x stawka opłaty [zł/m ] =x

4 W przypadku gospodarstw domowych opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn: ilości zużytej wody z danej nieruchomości opłata za odpady [zł] = zużycie wody [m3] x stawka opłaty [zł/m3] =x

5 W przypadku gospodarstw domowych opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn: powierzchni lokalu mieszkalnego opłata za odpady [zł] = powierzchnia lokalu [m2] x stawka opłaty [zł/m2] =x

6 Uchwała o terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami (art.6l) - termin do końca 2012 r. Uchwała o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi oraz termin i miejsce złożenia pierwszej deklaracji (może być także określony wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji) (art. 6n) - termin do końca 2012 r.

7 Uchwała o szczegółowym sposobie i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów (art. 6r ust. 3) - termin do końca 2012 r. Uchwała o podziale gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców na sektory (art.6d ust. 2)

8

9 Gmina ma obwiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru metalu tworzywa sztucznego szkła i opakowań wielomateriałowych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

10 Gmina ma obwiązek zapewnienia warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji W stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r

11 Zadania nałożono na gminy ustaw o utrzymaniu czystości i porządku (UCPG)

12 W 2011 R. W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ODEBRANO 11.749 [T] -W TYM ZMIESZANYCH – 8.647 [T] -SELEKTYWNIE ODEBRANYCH - 3.102 [T] CO STANOWI 245 KG/M/ROK WEDŁUG KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NORMA W POLSCE TO 315 KG/M/ROK WG. PRZEWIDYWAN W 2013 ROKU W GMINIE SKARŻYSKO-KAMIENNA ZOSTANIE ODEBRANYCH 18.000 [T] ODPADÓW KOMUNALNYCH

13 Gmina ma obwiązek stworzyć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, Odpady przyjmowane do punktu selektywnego zbierania Meble i odpady wielkogabarytow e Zużyte oponyelektrośmieci chemikalia Baterie i akumulatory

14 Nazwa zadaniaKoszty utwardzenie 300 000,00 zł Oświetlenie 8 000,00 zł woda- przyłącze, kanalizacja- przyłącze lub szambo 10 000,00 zł kontenery na odpady (6 szt) 27 000,00 zł kontener -dozorcówka + pojemniki na odpady niebezpieczne 50 000,00 zł Razem 407 000,00 zł Nakłady inwestycyjne - plac 1000 m2

15 Koszty operacyjne Nazwa zadaniaKoszty amortyzacja 40 700,00 zł obsługa (1 osoba 2 x tydzień po 6 godzin/dzien) 18 720,00 zł usuwanie odpadów (odzysk unieszkodliwianie, transport) ok 1000Mg/rok 350 000,00 zł Razem 409 420,00 zł

16 816 000 zł w 1 roku 400 000 zł po 1 roku

17 Obsługa administracyjna 2500 zł brutto 12 miesięcy 1.25 narzuty 150 000 zł/rok 2500 zł brutto 2500 zł brutto 2500 zł brutto

18 Zbierania 5 400 000 zł/rok Transportu Odzysku Unieszkodliwiania 45 000 mieszkańców x 400 kg/os/rok = 18 000 ton 18 000 ton x 300 zł =

19 Koszt jednostkowy Koszt na osobę/miesiąc 300 zł/Mg 11,88 zł/mc Koszt odpadów komunalnych Koszt obsługi administracji Koszt utworzenia i działalności punktu selektywnego zbierania odpadów 5 400 000 zł 150 000 zł 816 000 zł Koszt akcji informacyjnej 50 000 zł

20 Razem 6 416 000 zł/rok

21

22 PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY KALKULACJĘ CEN ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW ORAZ INNYCH ICH ELEMENTÓW, NA KTÓRE GMINA BĘDZIE MIAŁA WPŁYW (ZOSTAŁA ONA OPRACOWANA PRZEZ PANA MARIANA WALNEGO - EKSPERTA PIE W DZIEDZINIE GOSPODARKI ODPADAMI NA BAZIE JEGO 5-LETNICH DOŚWIADCZEŃ)

23 Lp. Opis Zabudowa zwarta z infrastrukturą (miejska) Komentarz ilośćjednostki 1. Ilość odpadów wytwarzanych w okresie początkowym wdrożenia, w tym: 432,28Kg/M/rok W stosunku do wyników badań w powiecie poznańskim przeprowadzonych w 2009r w zabudowie zwartej zastosowano współczynnik 1,25 2. Pełna wysokość opłaty przy braku selekcji 14,91zł/M/m-c 3.Pełna wysokość opłaty z pełną selekcją 20,18zł/M/m-c

24 45 000 MIESZKAŃCÓW × 8 ZŁ × 12 MIESIECY = 4 320 000 zł 6 416 000 zł A potrzeba co najmniej:

25 2 096 000 zł

26 Wyposażenie Nieruchomości w pojemniki lub worki (odpowiednio oznakowane) ( art. 5 ust.1 pkt 1) Złożenie deklaracji w Urzędzie Miasta (nie dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej) ( art.6m. ust.1 )


Pobierz ppt "Uchwała o Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminach – uchwała dostosowująca ten dokument do wymogów wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google