Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców Programy realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Kinga Słomińska Koordynator programu Welcome.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców Programy realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Kinga Słomińska Koordynator programu Welcome."— Zapis prezentacji:

1 Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców Programy realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Kinga Słomińska Koordynator programu Welcome Warszawa, 6 maja 2010 r. Dear Professor,

2 O Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2 zarejestrowana 6 lutego 1991 r. pierwsza subwencja została przyznana w październiku 1992 r. w programie Zdrowie Dziecka fundusz założycielski pochodzący z części likwidowanego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki wynosił 95 mln zł wartość kapitału FNP wzrosła do ok. 380 mln zł (wrzesień 2009) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest organizacja pożytku publicznego zarejestrowana w KRS pod numerem 0000109744. Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/o_fundacji/1_podatkuhttp://www.fnp.org.pl/o_fundacji/1_podatku

3 O Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 3 FNP działa w 4 podstawowych obszarach: przyznaje nagrody i stypendia wspiera rozwój warsztatów naukowych i transfer technologii prowadzi programy wydawnicze i konferencyjne realizuje programy współpracy międzynarodowej w 2010r. realizowanych będzie 19 programów, na które FNP planuje wydać ok. 90 mln zł w tym ok. 60 mln zł ze środków strukturalnych

4 Zasady działania Fundacji konkursowe zasady przyznawania wsparcia otwarte konkursy we wszystkich programach niezależny system oceny wniosków peer review jest podstawowym i najważniejszych narzędziem oceny każdego zgłoszonego do Fundacji wniosku przejrzystość poddawanie się co roku zewnętrznemu audytowi finansowemu i publikowanie co roku raportów zarówno finansowych jak i programowych kodeks Etyczny Fundacji obejmuje władze i pracowników FNP, wprowadzony w 2006 r. kodeks Etyczny Laureatów i Beneficjentów Fundacji wprowadzony w 2008 r.

5 Najważniejsze kryteria oceny wniosków jakość projektu badawczego nowatorstwo, doskonałość naukowa dorobek naukowy kandydata ocena jakości, a nie ilości całości dorobku naukowego, umiejętność wskazania konkretnego osiągnięcia i własnego wkładu w to osiągnięcie miejsce pracy – realizacji projektu czy pozwoli na realizację zamierzeń badawczych? czy badacz otrzyma wsparcie? czy będzie niezależny w swojej pracy? zgodność z celami programu przykładowo: możliwość znaczącego postępu w pracy naukowej możliwość osiągnięcia samodzielności założenie zespołu opieka nad młodymi naukowcami

6 STUDIAPhD 2530 KOLUMB HOMING + IDEE DLA POLSKI TEAM START VENTURES NAGRODA FUNDACJI 60 COPERNICUS MISTRZ WELCOME SCIENTIFIC CAREER/AGE POMOST Programy finansowane z funduszy strukturalnych Stypendium von Humboldta

7 Program Start stypendia dla młodych uczonych Kandydaci: przed 30 rokiem życia pracownicy lub doktoranci wyższej szkoły lub innej instytucji prowadzącej badania znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami 7 Termin składania wniosków: do 31 października 2010 r.

8 Program Start stypendia krajowe dla młodych uczonych roczne stypendia w wysokości 24 000 zł z możliwością przedłużenia na kolejny rok 150 stypendiów w 2010 r. możliwość finansowania krótkiego wyjazdu studyjnego Fot.: laureaci programu Start Stypendia najlepszych laureatów programu Start zostaną powiększone o środki uzyskane z wpłat na działalność organizacji pożytku publicznego ocenie podlega dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze

9 Program Ventures stypendia i granty dla młodych uczonych 9 Adresaci studenci (po III roku studiów) absolwenci (do 3 lat po studiach, etat naukowo- dydaktyczny lub naukowo-techniczny) doktoranci Fot.: Anna Szkulmowska i Michalina Góra, laureatki Ventures z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzą badania nad zastosowaniem spektralnej tomografii optycznej do badań przepływu krwi i lasera strojonego w obrazowaniu tomograficznym tkanek oka. Program adresowany do młodych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Finansowane są projekty naukowe, których wyniki będą mogły znaleźć zastosowanie w gospodarce.

10 Program Ventures stypendia i granty dla młodych uczonych Program Ventures stypendia i granty dla młodych uczonych 10 Okres realizacji projektu: 1 - 3 lat studenci – zakończenie w miesiącu obrony pracy magisterskiej doktoranci i absolwenci – zakończenie w miesiącu obrony pracy doktorskiej Finansowanie imienne stypendium 1 500 zł/miesiąc dla studentów i absolwentów 3 000 zł/miesiąc dla doktorantów grant badawczy do 35 000 zł/rok Fot.: Sebastian Styński, laureat programu Ventures z Politechniki Warszawskiej Drugi nabór wniosków w 2010 roku: do 31 października

11 11 Program Pomost Program Pomost granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo Wsparcie dla kobiet w trakcie ciąży Adresatki: - posiadają co najmniej tytuł magistra - biorą udział w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, związanych z pracą w warunkach szkodliwych (w szczególności z narażeniem na styczność z promieniowaniem, substancjami chemicznymi, z operowaniem niebezpiecznymi urządzeniami, częstymi wyjazdami itd.). Fot.: dr Andrea Lipińska, Katedra Wirusologii Molekularnej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Finansowanie - przede wszystkim pokrycie kosztów zatrudnienia (lub delegacji) pracownika zastępującego kobietę w ciąży w zadaniach niezbędnych dla zrealizowania projektu badawczego, a których nie może ona wykonywać. Wnioski o wsparcie dla kobiet w ciąży można składać w dowolnym terminie.

12 12 Program Pomost Program Pomost granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo Naukowcy powracający do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem Adresaci: - posiadają co najmniej stopień naukowy doktora - pracują w polskiej jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskały promesę zatrudnienia co najmniej na czas trwania projektu - kobiety: urodziły dziecko - mężczyźni: korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z narodzeniem dziecka, trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy Dziecko nie może mieć więcej niż 4 lata, a w przypadku adopcji i porodu mnogiego 7 lat Fot.: dr Katarzyna Matczyszyn z Politechniki Wrocławskiej

13 13 Program Pomost Program Pomost granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo Naukowcy powracający do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem Finansowanie Grant badawczy - 140 000 zł rocznie (w tym środki na wynagrodzenie laureatki/a) Stypendia dla maksymalnie trzech studentów lub doktorantów w wysokości odpowiednio: 1 000 zł lub 3 000 zł. Czas trwania projektu: od 1 roku do 3 lat. Może być realizowany w niepełnym wymiarze czasu i zatrudnienia. Kolejny termin składania wniosków o grant powrotowy w 2010 r: do 15 października Fot.: dr Andrea Lipińska, z synem Frankiem, Katedra Wirusologii Molekularnej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

14 Program Kolumb stypendia zagraniczne dla młodych doktorów 14 Adresaci: młodzi doktorzy – do 4 lat po doktoracie, zatrudnieni w krajowej jednostce naukowej (w chwili składania wniosku), nie przebywali po doktoracie na długoterminowym stażu zagranicznym Fot.: Laureatka programu Kolumb dr Katarzyna Smolarz Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Finansowanie stypendium w średniej wysokości 3500 miesięczne na okres od 6 do 12 miesięcy koszty podróży koszty ubezpieczenia Termin składania wniosków w 2010 r.: do 15 października

15 Program Homing (Plus) subsydia dla powracających Adresaci: młodzi uczeni - do 4 lat po uzyskaniu stopnia doktora przebywali za granicą nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy (prowadząc badania, odbywając staż, przygotowując pracę doktorską) pracują w Polsce w jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskały z niej promesę zatrudnienia Finansowanie: 80 000 zł rocznie – subsydium badawcze 5 000 zł miesięcznie – stypendium naukowe stypendia naukowe: 1000 zł miesięcznie dla dwóch studentów realizujących prace magisterskie pod kierunkiem laureata 15 Fot.: dr Anna Ihnatowicz, laureatka programu Homing z MW Biotechnologii UG i AM w Gdańsku Drugi termin składania wniosków w 2010 r: do 15 października Czas realizacji projektu: 1 rok do 2 lat

16 16 Projekty realizowane są w dziedzinach bio, info, techno. Adresaci: kierownik zespołu wraz z jednostką naukową Członkowie zespołu studenci (co najmniej po 3 roku studiów) doktoranci uczestnicy stażu podoktorskiego (do 4 lat od uzyskania stopnia doktora) Okres realizacji: od 2 do 4 lat Program Team stypendia i granty dla uczonych ze znaczącym dorobkiem naukowym Fot.: Zespół badawczy założony przez laureatkę programu Team, dr hab. Dorotę Gryko z Instytutu Chemii Organicznej

17 17 Finansowanie grant badawczy: do 35 000 zł/rok/doktorant 80 000 zł/rok/post-doc imienne stypendia – miesięcznie: studentka, studenta - 1 000 zł doktorantka, doktorant – 3 000 zł doktor – 5 000 zł Program Team stypendia i granty dla uczonych ze znaczącym dorobkiem naukowym Fot.: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki, laureat programu Team, ze swoim zespołem z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN Drugi nabór wniosków w 2010 r.: do 30 września

18 18 Fundusze przeznaczane na finansowanie projektów wybitnych naukowców z całego świata, reprezentujących dziedziny bio, info, techno. Dofinansowanie otrzymują najlepsi naukowcy, którzy zdecydują się przenieść z zagranicznego ośrodka naukowego i utworzyć zespół badawczy w polskiej jednostce. Program Welcome Stypendia i granty dla wybitnych uczonych Fot.: dr hab. Agnieszka Chacińska, laureatka programu Welcome. Prowadzi projekt: Biogenesis and turnover of mitochondrial intermembrane space proteins w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej Ostatni nabór wniosków : do 15 października 2010 r.

19 Adresaci: Polacy, którzy pracują za granicą minimum 2 lata lub przepracowali za granicą minimum 2 lata i wrócili do Polski nie wcześniej niż 16 sierpnia 2008 r. Cudzoziemcy, którzy planują pracę w Polsce lub prowadzą w Polsce zespół badawczy lecz nie dłużej niż od 5 lat Idealny kandydat: Uczony, który zdobył w ośrodku zagranicznym samodzielność naukową i jest uznanym autorytetem w swojej dziedzinie 19 Program Welcome Stypendia i granty dla wybitnych uczonych Fot.: dr hab. Sebastian Maćkowski, laureat programu Welcome. Prowadzi projekt Hybrid nanostructures as a stepping-stone towards efficient artificial photosynthesis na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

20 20 Program Welcome Stypendia i granty dla wybitnych uczonych Fot.: prof. dr hab. Tomasz Guzik, laureat programu Welcome. Prowadzi projektImmune mechanisms of hypertension and vascular dysfunction - the search for new anti-hypertensive strategies w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekty są polskich ośrodkach naukowych o uznanej w świecie pozycji Środowisko naukowe, w którym ma być realizowany projekt jest jednym z kryteriów oceny projektów Jednostka polska zobowiązuje się min.: Zatrudnić z własnych środków laureata – uczonego z zagranicy i uczestników staży podoktorskich – jeśli laureat zaplanuje, że mają oni pracować w jego zespole Wynagrodzenie laureata i młodych doktorów jest niezależne od stypendiów, które będą oni otrzymywali w projekcie

21 21 Program Welcome Stypendia i granty dla wybitnych uczonych Fot.: prof. dr hab. Stanisław Karpiński, laureat programu Welcome. Prowadzi projekt Funkcjonalna analiza genetycznych, molekularnych i kwantowych mechanizmów regulujących przyrost biomasy roślin i biotechnologie dla autolizy ściany komórkowej i produkcji wodoru w SGGW. Okres realizacji projektu: od 3 do 5 lat Finansowanie stypendium uczonego 200-350 000 zł/rok stypendia członków zespołu: 1 000 zł/miesiąc. dla studentów, 3 000 zł/miesiąc dla doktorantów, 5 000 zł/miesiąc dla młodych doktorów grant badawczy: do 1 mln zł/rok

22 22 Program Welcome Stypendia i granty dla wybitnych uczonych Fot.: prof. dr hab. Marek Samoć, laureat programu Welcome. Prowadzi projekt Związki organometaliczne w nanofotonice w Politechnice Wrocławskiej. Młodzi członkowie zespołów wybierani otwartych konkursach wśród najlepszych studentów, doktorantów i post-doców Kosztami kwalifikowanymi są min.: wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, wydatki na zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia projektu (do 20% sumy przeznaczonej na projekt) Wydatki na zakup materiałów wydatki związane z promocją projektu wydatki związane z obsługą księgową projektów

23 23 www.fnp.org.pl Program Welcome Stypendia i granty dla wybitnych uczonych Zasady obowiązujące w każdej z edycji programu są umieszczone w Dokumentacji konkursowej. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej programu: http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_pr ogramy_fnp/stypendia_i_subsydia/program _welcome

24 24 Dziękuję za uwagę Kinga Słomińska koordynator programu Welcome Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ul. Grażyny 11 02-548 Warszawa tel. 22 424 02 52 e-mail: kinga.slominska@fnp.org.pl Programy Welcome, Team, Międzynarodowe Projekty Doktoranckie, Ventures, Pomost i Homing Plus są finansowane w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Pobierz ppt "Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców Programy realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Kinga Słomińska Koordynator programu Welcome."

Podobne prezentacje


Reklamy Google