Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kinga Słomińska Koordynator programu Welcome Warszawa, 6 maja 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kinga Słomińska Koordynator programu Welcome Warszawa, 6 maja 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Kinga Słomińska Koordynator programu Welcome Warszawa, 6 maja 2010 r.
Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców Programy realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Kinga Słomińska Koordynator programu Welcome Warszawa, 6 maja 2010 r. Dear Professor,

2 O Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
zarejestrowana 6 lutego 1991 r. pierwsza subwencja została przyznana w październiku 1992 r w programie „Zdrowie Dziecka” fundusz założycielski pochodzący z części likwidowanego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki wynosił 95 mln zł wartość kapitału FNP wzrosła do ok. 380 mln zł (wrzesień 2009) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest organizacja pożytku publicznego zarejestrowana w KRS pod numerem Więcej informacji:

3 O Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
FNP działa w 4 podstawowych obszarach: przyznaje nagrody i stypendia wspiera rozwój warsztatów naukowych i transfer technologii prowadzi programy wydawnicze i konferencyjne realizuje programy współpracy międzynarodowej w 2010r. realizowanych będzie 19 programów, na które FNP planuje wydać ok. 90 mln zł w tym ok. 60 mln zł ze środków strukturalnych

4 Zasady działania Fundacji
konkursowe zasady przyznawania wsparcia otwarte konkursy we wszystkich programach niezależny system oceny wniosków peer review jest podstawowym i najważniejszych narzędziem oceny każdego zgłoszonego do Fundacji wniosku przejrzystość poddawanie się co roku zewnętrznemu audytowi finansowemu i publikowanie co roku raportów zarówno finansowych jak i programowych kodeks Etyczny Fundacji obejmuje władze i pracowników FNP, wprowadzony w 2006 r. kodeks Etyczny Laureatów i Beneficjentów Fundacji wprowadzony w 2008 r.

5 Najważniejsze kryteria oceny wniosków
jakość projektu badawczego nowatorstwo, doskonałość naukowa dorobek naukowy kandydata ocena jakości, a nie ilości całości dorobku naukowego, umiejętność wskazania konkretnego osiągnięcia i własnego wkładu w to osiągnięcie miejsce pracy – realizacji projektu czy pozwoli na realizację zamierzeń badawczych? czy badacz otrzyma wsparcie? czy będzie niezależny w swojej pracy? zgodność z celami programu przykładowo: możliwość znaczącego postępu w pracy naukowej możliwość osiągnięcia samodzielności założenie zespołu opieka nad młodymi naukowcami

6 SCIENTIFIC CAREER/AGE
Programy finansowane z funduszy strukturalnych „ COPERNICUS” Stypendium von Humboldta IDEE DLA POLSKI VENTURES KOLUMB START HOMING + NAGRODA FUNDACJI SCIENTIFIC CAREER/AGE STUDIA PhD POMOST TEAM WELCOME MISTRZ 25 30 60

7 Program Start stypendia dla młodych uczonych
Kandydaci: przed 30 rokiem życia pracownicy lub doktoranci wyższej szkoły lub innej instytucji prowadzącej badania znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami Termin składania wniosków: do 31 października 2010 r.

8 Program Start stypendia krajowe dla młodych uczonych
roczne stypendia w wysokości zł z możliwością przedłużenia na kolejny rok 150 stypendiów w 2010 r. możliwość finansowania krótkiego wyjazdu studyjnego Fot.: laureaci programu Start ocenie podlega dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze Stypendia najlepszych laureatów programu Start zostaną powiększone o środki uzyskane z wpłat na działalność organizacji pożytku publicznego

9 Program Ventures stypendia i granty dla młodych uczonych
Program adresowany do młodych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Finansowane są projekty naukowe, których wyniki będą mogły znaleźć zastosowanie w gospodarce. Adresaci studenci (po III roku studiów) absolwenci (do 3 lat po studiach, etat naukowo- dydaktyczny lub naukowo-techniczny) doktoranci Fot.: Anna Szkulmowska i Michalina Góra, laureatki Ventures z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzą badania nad zastosowaniem spektralnej tomografii optycznej do badań przepływu krwi i lasera strojonego w obrazowaniu tomograficznym tkanek oka.

10 Program Ventures stypendia i granty dla młodych uczonych
Okres realizacji projektu: lat studenci – zakończenie w miesiącu obrony pracy magisterskiej doktoranci i absolwenci – zakończenie w miesiącu obrony pracy doktorskiej Finansowanie imienne stypendium zł/miesiąc dla studentów i absolwentów zł/miesiąc dla doktorantów grant badawczy do zł/rok Drugi nabór wniosków w 2010 roku: do 31 października Fot.: Sebastian Styński, laureat programu Ventures z Politechniki Warszawskiej

11 Program Pomost granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo Wsparcie dla kobiet w trakcie ciąży Adresatki: - posiadają co najmniej tytuł magistra - biorą udział w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, związanych z pracą w warunkach szkodliwych (w szczególności z narażeniem na styczność z promieniowaniem, substancjami chemicznymi, z operowaniem niebezpiecznymi urządzeniami, częstymi wyjazdami itd.). Finansowanie - przede wszystkim pokrycie kosztów zatrudnienia (lub delegacji) pracownika zastępującego kobietę w ciąży w zadaniach niezbędnych dla zrealizowania projektu badawczego, a których nie może ona wykonywać. Wnioski o wsparcie dla kobiet w ciąży można składać w dowolnym terminie. Fot.: dr Andrea Lipińska, Katedra Wirusologii Molekularnej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

12 Program Pomost granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo Naukowcy powracający do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem Adresaci: - posiadają co najmniej stopień naukowy doktora - pracują w polskiej jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskały promesę zatrudnienia co najmniej na czas trwania projektu kobiety: urodziły dziecko - mężczyźni: korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z narodzeniem dziecka, trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy Dziecko nie może mieć więcej niż 4 lata, a w przypadku adopcji i porodu mnogiego 7 lat Fot.: dr Katarzyna Matczyszyn z Politechniki Wrocławskiej

13 Program Pomost granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo Naukowcy powracający do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem Finansowanie Grant badawczy - 140 000 zł rocznie (w tym środki na wynagrodzenie laureatki/a) Stypendia dla maksymalnie trzech studentów lub doktorantów w wysokości odpowiednio: 1 000 zł lub 3 000 zł. Czas trwania projektu: od 1 roku do 3 lat. Może być realizowany w niepełnym wymiarze czasu i zatrudnienia. Kolejny termin składania wniosków o grant powrotowy w 2010 r: do 15 października Fot.: dr Andrea Lipińska, z synem Frankiem, Katedra Wirusologii Molekularnej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

14 Program Kolumb stypendia zagraniczne dla młodych doktorów
Adresaci: młodzi doktorzy – do 4 lat po doktoracie, zatrudnieni w krajowej jednostce naukowej (w chwili składania wniosku), nie przebywali po doktoracie na długoterminowym stażu zagranicznym Finansowanie stypendium w średniej wysokości € 3500 miesięczne na okres od 6 do 12 miesięcy koszty podróży koszty ubezpieczenia Termin składania wniosków w 2010 r.: do 15 października Fot.: Laureatka programu Kolumb dr Katarzyna Smolarz Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

15 Program Homing (Plus) subsydia dla powracających
Adresaci: młodzi uczeni - do 4 lat po uzyskaniu stopnia doktora przebywali za granicą nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy (prowadząc badania, odbywając staż, przygotowując pracę doktorską) pracują w Polsce w jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskały z niej promesę zatrudnienia Finansowanie: zł rocznie – subsydium badawcze 5 000 zł miesięcznie – stypendium naukowe stypendia naukowe: 1000 zł miesięcznie dla dwóch studentów realizujących prace magisterskie pod kierunkiem laureata Czas realizacji projektu: 1 rok do 2 lat Drugi termin składania wniosków w 2010 r: do 15 października Fot.: dr Anna Ihnatowicz, laureatka programu Homing z MW Biotechnologii UG i AM w Gdańsku

16 Program Team stypendia i granty dla uczonych ze znaczącym dorobkiem naukowym
Projekty realizowane są w dziedzinach bio, info, techno. Adresaci: kierownik zespołu wraz z jednostką naukową Członkowie zespołu studenci (co najmniej po 3 roku studiów) doktoranci uczestnicy stażu podoktorskiego (do 4 lat od uzyskania stopnia doktora) Okres realizacji: od 2 do 4 lat Fot.: Zespół badawczy założony przez laureatkę programu Team, dr hab. Dorotę Gryko z Instytutu Chemii Organicznej

17 Program Team stypendia i granty dla uczonych ze znaczącym dorobkiem naukowym
Finansowanie grant badawczy: do zł/rok/doktorant zł/rok/post-doc imienne stypendia – miesięcznie: studentka, studenta zł doktorantka, doktorant – zł doktor – zł Drugi nabór wniosków w 2010 r.: do 30 września Fot.: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki, laureat programu Team, ze swoim zespołem z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN

18 Program Welcome Stypendia i granty dla wybitnych uczonych
Fundusze przeznaczane na finansowanie projektów wybitnych naukowców z całego świata, reprezentujących dziedziny bio, info, techno. Dofinansowanie otrzymują najlepsi naukowcy, którzy zdecydują się przenieść z zagranicznego ośrodka naukowego i utworzyć zespół badawczy w polskiej jednostce. Ostatni nabór wniosków : do 15 października 2010 r. Fot.: dr hab. Agnieszka Chacińska, laureatka programu Welcome. Prowadzi projekt: „Biogenesis and turnover of mitochondrial intermembrane space proteins” w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej

19 Program Welcome Stypendia i granty dla wybitnych uczonych
Adresaci: Polacy, którzy pracują za granicą minimum 2 lata lub przepracowali za granicą minimum 2 lata i wrócili do Polski nie wcześniej niż 16 sierpnia 2008 r. Cudzoziemcy, którzy planują pracę w Polsce lub prowadzą w Polsce zespół badawczy lecz nie dłużej niż od 5 lat Idealny kandydat: Uczony, który zdobył w ośrodku zagranicznym samodzielność naukową i jest uznanym autorytetem w swojej dziedzinie Fot.: dr hab. Sebastian Maćkowski, laureat programu Welcome. Prowadzi projekt „Hybrid nanostructures as a stepping-stone towards efficient artificial photosynthesis” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

20 Program Welcome Stypendia i granty dla wybitnych uczonych
Projekty są polskich ośrodkach naukowych o uznanej w świecie pozycji Środowisko naukowe, w którym ma być realizowany projekt jest jednym z kryteriów oceny projektów Jednostka polska zobowiązuje się min.: Zatrudnić z własnych środków laureata – uczonego z zagranicy i uczestników staży podoktorskich – jeśli laureat zaplanuje, że mają oni pracować w jego zespole Wynagrodzenie laureata i młodych doktorów jest niezależne od stypendiów, które będą oni otrzymywali w projekcie Fot.: prof. dr hab. Tomasz Guzik, laureat programu Welcome. Prowadzi projekt „Immune mechanisms of hypertension and vascular dysfunction - the search for new anti-hypertensive strategies” w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

21 Program Welcome Stypendia i granty dla wybitnych uczonych
Okres realizacji projektu: od 3 do 5 lat Finansowanie stypendium uczonego zł/rok stypendia członków zespołu: 1 000 zł/miesiąc. dla studentów, 3 000 zł/miesiąc dla doktorantów, 5 000 zł/miesiąc dla młodych doktorów grant badawczy: do 1 mln zł/rok Fot.: prof. dr hab. Stanisław Karpiński, laureat programu Welcome. Prowadzi projekt „Funkcjonalna analiza genetycznych, molekularnych i kwantowych mechanizmów regulujących przyrost biomasy roślin i biotechnologie dla autolizy ściany komórkowej i produkcji wodoru” w SGGW.

22 Program Welcome Stypendia i granty dla wybitnych uczonych
Młodzi członkowie zespołów wybierani otwartych konkursach wśród najlepszych studentów, doktorantów i post-doc’ów Kosztami kwalifikowanymi są min.: wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, wydatki na zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia projektu (do 20% sumy przeznaczonej na projekt) Wydatki na zakup materiałów wydatki związane z promocją projektu wydatki związane z obsługą księgową projektów Fot.: prof. dr hab. Marek Samoć, laureat programu Welcome. Prowadzi projekt „ Związki organometaliczne w nanofotonice” w Politechnice Wrocławskiej.

23 Program Welcome Stypendia i granty dla wybitnych uczonych
Zasady obowiązujące w każdej z edycji programu są umieszczone w Dokumentacji konkursowej. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej programu: 23

24 Dziękuję za uwagę Kinga Słomińska koordynator programu Welcome
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ul. Grażyny 11 Warszawa tel Programy Welcome, Team, Międzynarodowe Projekty Doktoranckie, Ventures, Pomost i Homing Plus są finansowane w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 24


Pobierz ppt "Kinga Słomińska Koordynator programu Welcome Warszawa, 6 maja 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google