Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane drogi poszukiwań finansowania badań naukowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane drogi poszukiwań finansowania badań naukowych"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane drogi poszukiwań finansowania badań naukowych
- propozycje dla doktorantów i doktorów Olga Niemiec

2 i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Iuventus Plus” Do konkursu mogą być zgłoszone projekty (12-24 mies.) prowadzone przez młodych naukowców, w tym cudzoziemcom, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35 roku życia, stanowiące kontynuację badań naukowych, których wyniki opublikowano lub przyjęto do publikacji w wiodących światowych czasopismach (wysoki impact factor) „Mobilność Plus” Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom do 35 roku życia i doktorantom, w tym cudzoziemcom, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie. Program zapewnia finansowanie podróży i pobytu uczestnika wraz z rodziną.

3 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www. nauka. gov
Nowe zasady stypendiów dla wybitnych młodych naukowców Minister przyznaje corocznie, na podstawie zgłoszonych wniosków, stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wnioski o stypendium mogą zgłaszać rady naukowe jednostek naukowych zatrudniające kandydatów do stypendium w terminie do 31 marca każdego roku.

4 Narodowe Centrum Nauki http://www. ncn. gov
PRELUDIUM - konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. SONATA - konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora Konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

5 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

6 Program „START” Program adresowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy mogą się już wykazać sukcesami w swojej dziedzinie nauki. O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy: nie przekroczyli 30 roku życia w roku składania wniosku są pracownikami lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych, mają dorobek udokumentowany publikacjami w uznanych periodykach naukowych. Termin składania wniosków do 31 października bieżącego roku

7 Projekt SKILLS Program INTER
Rozwój umiejętności pracowników sektora badawczo-rozwojowego oraz doktorantów m.in. w zakresie komunikacji naukowej, współpracy interdyscyplinarnej i zarządzania Projekt jest adresowany do laureatów i stypendystów FNP mieszkających w Polsce: pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce naukowej i doktorantów. Program INTER CEL : rozwój umiejętności laureatów i stypendystów FNP z zakresu popularyzowania nauki Szkolenia i konkurs na zaprezentowanie projektu interdyscyplinarnego.

8 Program „VENTURES” Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej. Program adresowany jest do najmłodszych naukowców: • studentów jednolitych studiów magisterskich, • absolwentów (do 3 lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych, • doktorantów (uczestników studiów doktoranckich). W programie “Ventures” nie ma preferowanych dziedzin tematycznych, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki. Realizacja projektów może trwać od 1 do 3 lat Finansowaniu podlegają: • imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3000 zł miesięcznie dla doktorantów); • grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej zł rocznie. Termin składania wniosków do 31 października

9 Program POMOST Granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej Finansowaniu podlega: grant badawczy (m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, koszty prac badawczych, aparatura, materiały badawcze, koszty wymiany międzynarodowej); stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów) wyłonionych w trybie konkursowym. Wysokość stypendiów dla nich wynosi odpowiednio: zł lub zł. Łączna suma obu części: stypendialnej i projektowej wynosi: zł rocznie Termin składania wniosków do 15 października

10 Program „HOMING PLUS” Podstawowym cel programu to zachęcenie młodych polskich uczonych do powrotu do Polski i dynamizowanie rozwoju ich karier naukowych poprzez poprawienie im warunków pracy i wspieranie nawiązanej przez nich międzynarodowej współpracy naukowej. Program adresowany jest do badaczy powracających z dłuższego zagranicznego pobytu naukowego, którzy: znajdują się na wczesnym etapie kariery naukowej i posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują naukowo za granicą albo przebywają na stażu zagranicznym i planują powrót do kraju w ciągu 6 miesięcy po upływie terminu składania wniosków lub też powróciły do niego nie dawniej niż 12 miesięcy przed tym terminem, posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu, są lub będą zatrudnione w chwili podpisania umowy subsydialnej z FNP w krajowych instytucjach, do których celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych. Termin składania wniosków do 15 października.

11 7. Program Ramowy http://cordis.europa.eu/home_pl.html

12 Program szczegółowy “LUDZIE”
Kształcenie początkowe naukowców (ITN) Współpraca przemysłu z nauką (IAPP) Europejskie stypendium wyjazdowe (IEF) Europejski grant reintegracyjny (ERG) Międzynarodowe stypendium wyjazdowe (IOF) Międzynarodowy grant reintegracyjny (IRG)

13 Kształcenie początkowe naukowców (ITN - Marie Curie Initial Training Networks)
Działania są skierowane do naukowców, którzy w momencie rekrutacji mają mniej niż 5 lat doświadczenia naukowego (od uzyskania tytułu magistra). Początkujący naukowcy mogą prowadzić prace badawcze, w tym związane z doktoratem, przez okres od 3 do 36 miesięcy, zaś osoby ze stopniem doktora od 3 do 24 miesięcy. Badań nie można realizować w kraju pochodzenia ani w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. Indywidualni naukowcy mogą skorzystać z bazy projektów finansowanych przez KE, w której instytucje zamieszczają swoje oferty: opportunities lub Zainteresowani naukowcy, po znalezieniu odpowiedniej propozycji, kontaktują się z wyznaczoną osobą, po czym przesyłają dokumenty i informacje zgodnie z wymaganiami danego partnera.

14

15

16

17 for Career Development)
Europejskie stypendium wyjazdowe (IEF - Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development) Jest to indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy umożliwiający doświadczonym naukowcom uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji. Projekt adresowany jest do wszystkich naukowców ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej, przebywających w krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7 PR , zamierzających podjąć pracę w innym kraju członkowskim EU lub stowarzyszonym z 7 PR (także w kraju pochodzenia naukowca). Grantu nie można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat.

18

19 Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC – Joint Research Centre)
Komisji Europejskiej poszukuje pracowników naukowych specjalizujących się w następujących dziedzinach: Chemistry, Biology and Health Sciences - Physics Structural Mechanics Quantitative Policy Analysis Energy Sciences - Communication/Information Technology. Instytuty JRC znajdujące się w Belgii, Holandii, Hiszpanii, we Włoszech i w Niemczech oferują naukowcom z krajów członkowskich UE staże i stałą pracę na bardzo atrakcyjnych warunkach.

20 Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej
(JRC - Joint Research Centre) Staże (praktyki) Praktyka związana z przygotowaniem pracy magisterskiej lub doktorskiej. Cel praktyki musi być bezpośrednio związany z obszarem tematycznym przygotowywanej pracy. Praktyka dla osób, które chcą zdobyć doświadczenie zawodowe po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej lub stopnia doktora. Praktyka dla osób, których program studiów przewiduje obowiązkowe elementy współpracy z przemysłem. Stypendium "Kat. 20” Stypendia oferowane są naukowcom zainteresowanym uczestnictwem w zaawansowanych pracach badawczych prowadzonych przez instytuty JRC. Minimalny czas trwania stypendium to 6 miesięcy, maksymalny - 36 miesięcy.

21 Polsko–Amerykańska Komisja Fulbrighta

22 Fulbright Junior Advanced Research Program
Stypendia na badania naukowe w USA dla polskich pracowników naukowo-dydaktycznych przed doktoratem, bądź słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach. Stypendia od 6 do 9 miesięcy. Termin nadsyłania zgłoszeń 28 czerwca br. Stypendysta otrzymuje wizę J-1 sponsorowaną przez Departament Stanu, zdrowotną polisę ubezpieczeniową zgodną z wymogami wizy J oraz miesięczne stypendium przeznaczone na koszty utrzymania. Wysokość stypendium zależy od miejsca pobytu i wynosi od $1,250 do $1,650 miesięcznie. Celem programu jest umożliwienie zebrania materiałów do przygotowywanej pracy doktorskiej. Pobyt w uczelni amerykańskiej daje możliwość korzystania z trudno dostępnych lub nieosiągalnych w Polsce publikacji, bezpośrednich konsultacji ze specjalistami w danej dziedzinie, pozwala na udział w badaniach laboratoryjnych.

23 Fulbright Senior Advanced Research
Program Stypendia podoktorskie na badania naukowe w USA dla polskich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, z tytułem co najmniej doktora, zatrudnionych na etacie naukowo-dydaktycznym w polskich uczelniach i placówkach badawczych. Stypendia od 3 do 9 miesięcy. Termin nadsyłania zgłoszeń 28 czerwca br. Stypendysta otrzymuje wizę J-1 sponsorowaną przez Departament Stanu, zdrowotną polisę ubezpieczeniową zgodną z wymogami wizy J oraz miesięczne stypendium przeznaczone na koszty utrzymania. Wysokość stypendium zależy od miejsca pobytu i wynosi od $2,500 do $ 2,900 miesięcznie.

24 Inne Organizacje POLSKA AKADEMIA NAUK
BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH (NOT FSNT) EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION THE BRITISH COUNCIL JAPAN SOCIETY FOR THE PROMOTION OF SCIENCE THE ROYAL SOCIETY DAAD (NIEMIECKA CENTRALA WYMIANY AKADEMICKIEJ) NATO (NATO SCIENCE PROGRAMME) HUMAN FRONTIER SCIENCE PROGRAMME (USA)

25 Dziękuję za uwagę Kontakt: Tel.: (22) 343 3439
Sekretariat IChF PAN, pok. 8


Pobierz ppt "Wybrane drogi poszukiwań finansowania badań naukowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google