Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak uczyć przedsiębiorczości w szkole?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak uczyć przedsiębiorczości w szkole?"— Zapis prezentacji:

1 Jak uczyć przedsiębiorczości w szkole?
Kraków, 25 października 2010

2 Junior Achievement Worldwide
Fundacja - pozarządowa organizacja pożytku publicznego - działa w ramach Junior Achievement Worldwide – najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi w ponad 120 krajach. Swoje zadania realizujemy we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz placówkami doskonalenia nauczycieli. Notatkajsdhlashdasdhlsgd Jesteśmy członkami: Junior Achievement Worldwide Junior Achievement – Young Enterprise Europe

3 Filozofia działania Fundacji
Kształtowanie umiejętności. Nauka przez praktykę. Edukowanie w porozumieniu ze środowiskiem biznesu. Sposób działania Oferujemy gotowe programy nauczania. Oferujemy stałe wsparcie dla nauczycieli (materiały, szkolenia, konsultacje). Włączamy rodziców do procesu edukacji.

4 Realizujemy 12 programów
Dla szkół podstawowych: 1. Od grosika do złotówki Dla szkół ponadgimnazjalnych: 4. Banki w akcji 5. Dzień przedsiębiorczości 6. Ekonomia stosowana 7. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo 8. Moje finanse 9. Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji 10. Przekonujemy się do prywatyzacji. Konkurs AD REM 11. Zarządzanie firmą JA Titan Dla gimnazjów: 2. Ekonomia na co dzień 3. Przedsiębiorczość Dla wszystkich typów szkół: 12. Otwarta firma

5 Efekt naszej działalności to obecnie grupa
uczniów, którzy dzięki naszym programom poznali zagadnienia przedsiębiorczości, ekonomii i biznesu.

6 Polska na tle innych organizacji JA
Member Students 08-09 Students 07-08 USA Russia Poland China

7 Programy dla szkół podstawowych

8 Od grosika do złotówki Projekt dla uczniów klasy III szkoły podstawowej Cele programu: ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu i oszczędzaniu, umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych, inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów, rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

9 Uczniowie wędrują 5 dni po Galaktyce Finanse
Odwiedzają planety: Grosik Portfelik Skarbonka Zabawka Złotówka

10 Program kończą Grosikowe Wędrówki - warsztaty dla uczestników projektu.
Do wspólnej zabawy z uczniami zapraszamy: rodziców, dziadków, rodzeństwo, gości honorowych. Warsztaty prowadzą: wolontariusze z Citi Handlowy w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności, nauczyciele, regionalni koordynatorzy projektu.

11 Programy dla gimnazjów

12 Ekonomia na co dzień Cele programu:
dostarczenie uczniom elementarnej wiedzy ekonomicznej rozwijanie wśród nich postaw społecznych i przedsiębiorczych, tak aby rozumieli procesy gospodarki rynkowej oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu codziennym. 12

13 Program obejmuje następujące obszary:
Elementarne pojęcia ekonomiczne np. podaż , popyt, koszt alternatywny, budżet. Poznawanie siebie – określanie swoich zainteresowań, predyspozycji. Wybór drogi edukacyjnej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do funkcjonowania w dorosłym życiu. Rynek pracy, podjęcie działalności gospodarczej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do pracy zawodowej, sporządzanie dokumentów przy ubieganiu się o pracę. Planowanie działań – wyznaczanie celów, określanie działań prowadzących do ich realizacji, przewidywanie konsekwencji dokonywanych wyborów. Gospodarowanie własnymi zasobami - zarządzanie środkami finansowymi, korzystanie z usług banku, korzystanie z praw konsumenta.

14 Materiały - podręcznik ze scenariuszami zajęć dla nauczyciela (cele, metody prowadzenia zajęć, oczekiwane rezultaty, proponowane materiały dla ucznia, materiał informacyjny dla nauczyciela, wzory foliogramów), - Szkolny Notesu Finansowy dla ucznia, - Karta Ucznia do samodzielnej pracy.

15 Przedsiębiorczość Uczniowie kształtują praktyczne umiejętności
poprzez podejmowanie przedsięwzięć na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. 15

16 Program działa wychowawczo:
służy integracji zespołów klasowych, promuje wśród uczniów kreatywne i przedsiębiorcze postawy, przygotowuje do efektywnej pracy w grupie, korzystnie wpływa na kształtowanie się relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, motywuje i mobilizuje uczestników do zainteresowania się potrzebami innych osób oraz swojego środowiska, kształtuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje, zachęca uczniów do rozwijania własnych zainteresowań, wdraża uczniów do samodzielnego planowania i uczy organizacji pracy.

17 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Materiały dla nauczycieli

18 Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie

19 Programy dla szkół ponadgimnazjalnych

20 Banki w akcji Projekt edukacyjny oparty o grę decyzyjną, symulującą funkcjonowanie banku komercyjnego. W trakcie gry zespoły – zarządy banków - podejmują decyzje dotyczące: wysokości stóp procentowych kredytów oraz lokat krótko i długoterminowych, wysokości nakładów na marketing oraz badania i rozwój.

21 Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji Banks in Action Challenge
Konkursy dla uczniów Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji Banks in Action Challenge Gra prowadzona jest w języku angielskim - angielskie słownictwo bankowe Zwycięzcy konkursu Banks in Action Challenge 2010 - „bank” MoneyTalks z II LO w Tarnowie: Paweł Pikul i Mateusz Czekalski.

22 Dzień przedsiębiorczości
Uczeń: towarzyszy pracownikowi w wykonywaniu codziennych obowiązków przez 3-5 godzin, zapoznaje się ze stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków, pozyskuje informacje na temat predyspozycji, wymaganego wykształcenia, niezbędnych umiejętności itp. uświadamia sobie związek między wykształceniem a karierą zawodową. Konsultant: zapoznaje ucznia z działalnością firmy, powierza mu wykonanie prostych zadań, odpowiada na pytania ucznia. Dzień przedsiębiorczości 22

23 Dzień przedsiębiorczości 2007 - 2010
Program objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Dzień przedsiębiorczości „(…) Bardzo się cieszę, że tysiące młodych ludzi ma szansę nabywać i rozwijać swoje umiejętności właśnie w taki sposób. To dobrze – tu należą się podziękowania wszystkim tym, którzy założyli Fundację”. Lech Kaczyński Prezydent RP 23

24 Przed „Dniem przedsiębiorczości” szkolny koordynator:
rejestruje szkołę na stronie internetowej Fundacji i przesyła faksem potwierdzenie zgłoszenia, organizuje spotkanie z rodzicami, zbiera zgłoszenia uczniów i oferty firm, przydziela uczniom stanowiska w konkretnych firmach, przeprowadza lekcję przygotowującą uczniów do udziału w programie, rozdaje uczniom materiały niezbędne do realizacji programu. 24

25 Materiały Pakiet materiałów, niezbędnych do realizacji programu, jest wysyłany do każdej szkoły uczestniczącej w „Dniu przedsiębiorczości”. Zestaw zawiera Karty Ucznia, informatory dla wolontariuszy oraz plakat. Dzień przedsiębiorczości 25

26 sprawdzają swoją wiedzę o wymarzonym zawodzie na specjalnie przygotowanych w tym celu kartach,
przygotowują zestaw pytań do swojego konsultanta, otrzymują Kartę Ucznia. Uczniowie: Dzień przedsiębiorczości 26

27 Konsultanci - Wolontariusze:
Otrzymują informatory o przebiegu „Dnia przedsiębiorczości” i swojej roli w tym Dniu. Rejestrują firmę na stronie internetowej Fundacji lub kontaktują się z konkretną szkołą w regionie. Dzień przedsiębiorczości 27

28 Rejestracja do programu
Rejestracja już od 22 listopada!

29 Gala Przedsiębiorczości podsumowanie projektu Uhonorowanie najaktywniejszych szkół oraz firm i instytucji biorących udział w programie. Wręczenie nagród laureatom Konkursu na Najlepszy Fotoreportaż z „Dnia przedsiębiorczości”. Podziękowania dla Sponsorów projektu. 29

30 30

31 31 marca 2011 r. Najbliższy „Dzień przedsiębiorczości”
Zapraszamy do udziału!

32 Ekonomia stosowana Materiały dla nauczyciela i ucznia:
program nauczania do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Materiały dla nauczyciela i ucznia: Podręcznik z płytą CD. Zeszyt ucznia z ćwiczeniami z płytą CD. Dodatkowo nauczyciel realizujący program dostaje przewodnik wraz z hasłem dostępu na internetowe strony dydaktyczne programu.

33 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Uczniowie zakładają firmy na terenie szkoły: wybierają dyrektorów, gromadzą kapitał, szukają pomysłu na produkt, prowadzą badania marketingowe, organizują proces produkcji, promują swoje wyroby lub usługi, organizują proces sprzedaży, prowadzą dokumentację finansową przedsiębiorstwa (na wzór rzeczywistych firm).

34 Materiały dla nauczycieli i uczniów
 Nauczyciele otrzymują : - płytę CD z Vademecum miniprzedsiębiorstwa, - przewodnik metodyczny. Uczniowie otrzymują : - płytę CD z Vademecum miniprzedsiębiorstwa.

35 Konkursy dla uczniów Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, Europejski Konkurs JA-YE Europe Company of the Year.

36 Rejestracja trwa do końca listopada 2010 r.
Zapraszamy do udziału!

37 Moje finanse Program oferuje: uczniom: Pięć modułów tematycznych:
nowoczesną i aktualną wiedzę z zakresu finansów osobistych, zdobycie umiejętności analizy i podejmowania decyzji w zakresie gospodarowania finansami osobistymi, kontakt z fachowcami ze środowiska finansowego. Świat finansów Polubić banki Moje inwestycje Inwestycja w przyszłość Bezpieczne finanse nauczycielom: nieodpłatny udział w szkoleniach, nieodpłatne przekazanie pakietu dydaktycznego.

38 Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji
Przedmiotem Olimpiady są szeroko rozumiane finanse (instytucje rynku finansowego, sposoby ich funkcjonowania, instrumenty finansowe oraz zasady racjonalnego z nich korzystania). Tematem tegorocznej III edycji Olimpiady są Finanse osobiste. Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji została zarejestrowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych. Laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

39 Olimpiada jest trójstopniowa – zawody szkolne, okręgowe i centralne.
Olimpiada to nie tylko testy i pytania ale także internetowa gra symulacyjna „Banki w akcji”, w której uczestnik zarządza finansami swojego wirtualnego banku. Fot. Archiwum Fundacji Kronenberga

40 Przekonujemy się do prywatyzacji Konkurs AD REM
Program edukacyjny na temat własności prywatnej i prywatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem prywatyzacji giełdowej, pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada.

41 Przebieg konkursu: Etap I – szkolny - test.
Test kwalifikacyjny weryfikujący wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu prywatyzacji i podstaw ekonomii. Etap II – międzyszkolny - zadanie problemowe - zespoły trzyosobowe. Etap III – regionalny - debata regionalna. 24 najlepsze zespoły będą rywalizowały w 6 ośrodkach podczas turnieju debatowego (Poznań, Łomża, Bydgoszcz, Rzeszów, Chorzów i Wrocław). Etap IV – ogólnopolski - debata centralna. 6 najlepszych zespołów zmierzy się podczas trzydniowych rozgrywek debatowych w Warszawie.

42 Zarządzanie firmą „Zarządzanie firmą” jest komputerową symulacją procesów gospodarczych, w której uczniowie dzielą się na kilkuosobowe zespoły - firmy konkurujące ze sobą na rynku fikcyjnego, ciekawego i nowatorskiego produktu. W trakcie gry uczniowie podejmują 6 decyzji: ile produkować, po jakiej cenie sprzedawać, ile przeznaczyć na marketing produktu, ile na inwestycje, ile na badania i rozwój, a ile na cele charytatywne. Program „Zarządzanie firmą” realizowany jest na bazie symulacji komputerowej JA TITAN. 42

43 Konkursy dla uczniów Ogólnopolski Konkurs Zarządzania Firmą JA TITAN
JA-YE Europe Virtual Business Challenge Global JA Titan Challenge

44 Program dla wszystkich poziomów edukacji

45 Otwarta firma Projekt realizowany w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największy projekt w Polsce 15-21 listopada 2010 45

46 Cztery moduły projektu
Szkoła podstawowa, klasy I-III - „Poznajemy zawody w miejscu pracy” Udział w dwugodzinnej wycieczce do firmy mieszczącej się w pobliżu – uczniowie poznają kilka zawodów. Po powrocie wykonują prace plastyczne na ten temat. Szkoła podstawowa, klasy IV-VI - „Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy” Udział w dwugodzinnej wycieczce do miejsca pracy - uczniowie uzyskują podstawowe informacje o przedsiębiorstwie – podsumowaniem jest wydanie gazetki oraz stworzenie plakatu informującego o firmach i instytucjach. Gimnazjum - „Zawody w mojej okolicy” Udział w dwugodzinnej wycieczce do miejsca pracy – uczniowie zapoznają się z zadaniami danego przedsiębiorstwa oraz ze specyfiką zawodów (wykształcenie, niezbędne predyspozycje, umiejętności). Podsumowanie pobytu - wydanie gazetki, opracowanie plakatu, posteru czy poradnika „Planowanie ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej uczniów gimnazjum”. Szkoła ponadgimnazjalna - „Biznes przy tablicy” Spotkania w szkole z przedstawicielami lokalnego biznesu -1-2 godziny lekcyjne. 46

47 Udział w projekcie pozwala uczniom na:
poznanie rynku pracy w miejscu zamieszkania, poznanie specyfiki konkretnych zawodów, poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, zaplanowanie dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, związanie przyszłości zawodowej z rodzinną miejscowością. 47

48 48

49 Potwierdzenie udziału
49

50 Rejestracja do trzeciej edycji projektu
już trwa. Serdecznie zapraszamy do udziału!

51 A zatem jak uczyć przedsiębiorczości?
jak najwcześniej poprzez zabawę poprzez praktykę z czynnym udziałem praktyków biznesu poprzez wsparcie nauczyciela z udziałem rodziców poprzez wychowanie umożliwiając wymianę doświadczeń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii globalnie

52 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Warszawa, ul. Kalatówki 6 tel. (0-22) , fax (0-22)


Pobierz ppt "Jak uczyć przedsiębiorczości w szkole?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google