Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak uczyć przedsiębiorczości w szkole? Kraków, 25 października 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak uczyć przedsiębiorczości w szkole? Kraków, 25 października 2010."— Zapis prezentacji:

1 Jak uczyć przedsiębiorczości w szkole? Kraków, 25 października 2010

2 Fundacja - pozarządowa organizacja pożytku publicznego - działa w ramach Junior Achievement Worldwide – najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi w ponad 120 krajach. Swoje zadania realizujemy we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz placówkami doskonalenia nauczycieli. Jesteśmy członkami: Junior Achievement Worldwide Junior Achievement – Young Enterprise Europe

3 Filozofia działania Fundacji Oferujemy gotowe programy nauczania. Oferujemy stałe wsparcie dla nauczycieli (materiały, szkolenia, konsultacje). Włączamy rodziców do procesu edukacji. Kształtowanie umiejętności. Nauka przez praktykę. Edukowanie w porozumieniu ze środowiskiem biznesu. Sposób działania

4 Realizujemy 12 programów Dla szkół podstawowych: 1. Od grosika do złotówki Dla gimnazjów: 2. Ekonomia na co dzień 3. Przedsiębiorczość Dla szkół ponadgimnazjalnych: 4. Banki w akcji 5. Dzień przedsiębiorczości 6. Ekonomia stosowana 7. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo 8. Moje finanse 9. Olimpiada Wiedzy o Finansach – - Banki w Akcji 10. Przekonujemy się do prywatyzacji. Konkurs AD REM 11. Zarządzanie firmą JA Titan Dla wszystkich typów szkół: 12. Otwarta firma

5 Efekt naszej działalności to obecnie grupa 3 783 366 uczniów, którzy dzięki naszym programom poznali zagadnienia przedsiębiorczości, ekonomii i biznesu.

6 Polska na tle innych organizacji JA MemberStudents 08-09Students 07-08 USA4 098 3664 214 426 Russia1 050 617859 434 Poland778 413684 561 China517 461331 719

7 Programy dla szkół podstawowych

8 Od grosika do złotówki Projekt dla uczniów klasy III szkoły podstawowej Cele programu: ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu i oszczędzaniu, umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych, inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów, rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

9 Uczniowie wędrują 5 dni po Galaktyce Finanse Odwiedzają planety: Grosik Portfelik Skarbonka Zabawka Złotówka

10 Program kończą Grosikowe Wędrówki - warsztaty dla uczestników projektu. Warsztaty prowadzą: wolontariusze z Citi Handlowy w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności, nauczyciele, regionalni koordynatorzy projektu. Do wspólnej zabawy z uczniami zapraszamy: rodziców, dziadków, rodzeństwo, gości honorowych.

11 Programy dla gimnazjów

12 Ekonomia na co dzień Cele programu: dostarczenie uczniom elementarnej wiedzy ekonomicznej rozwijanie wśród nich postaw społecznych i przedsiębiorczych, tak aby rozumieli procesy gospodarki rynkowej oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu codziennym.

13 Elementarne pojęcia ekonomiczne np. podaż, popyt, koszt alternatywny, budżet. Poznawanie siebie – określanie swoich zainteresowań, predyspozycji. Wybór drogi edukacyjnej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do funkcjonowania w dorosłym życiu. Rynek pracy, podjęcie działalności gospodarczej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do pracy zawodowej, sporządzanie dokumentów przy ubieganiu się o pracę. Planowanie działań – wyznaczanie celów, określanie działań prowadzących do ich realizacji, przewidywanie konsekwencji dokonywanych wyborów. Gospodarowanie własnymi zasobami - zarządzanie środkami finansowymi, korzystanie z usług banku, korzystanie z praw konsumenta. Program obejmuje następujące obszary:

14 - podręcznik ze scenariuszami zajęć dla nauczyciela (cele, metody prowadzenia zajęć, oczekiwane rezultaty, proponowane materiały dla ucznia, materiał informacyjny dla nauczyciela, wzory foliogramów), - Szkolny Notesu Finansowy dla ucznia, - Karta Ucznia do samodzielnej pracy. Materiały

15 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Przedsiębiorczość Uczniowie kształtują praktyczne umiejętności poprzez podejmowanie przedsięwzięć na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.

16 służy integracji zespołów klasowych, promuje wśród uczniów kreatywne i przedsiębiorcze postawy, przygotowuje do efektywnej pracy w grupie, korzystnie wpływa na kształtowanie się relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, motywuje i mobilizuje uczestników do zainteresowania się potrzebami innych osób oraz swojego środowiska, kształtuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje, zachęca uczniów do rozwijania własnych zainteresowań, wdraża uczniów do samodzielnego planowania i uczy organizacji pracy. Program działa wychowawczo:

17 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Materiały dla nauczycieli

18 Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie

19 Programy dla szkół ponadgimnazjalnych

20 Banki w akcji Projekt edukacyjny oparty o grę decyzyjną, symulującą funkcjonowanie banku komercyjnego. W trakcie gry zespoły – zarządy banków - podejmują decyzje dotyczące: wysokości stóp procentowych kredytów oraz lokat krótko i długoterminowych, wysokości nakładów na marketing oraz badania i rozwój.

21 Konkursy dla uczniów Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji Banks in Action Challenge Zwycięzcy konkursu Banks in Action Challenge 2010 - bank MoneyTalks z II LO w Tarnowie: Paweł Pikul i Mateusz Czekalski. Gra prowadzona jest w języku angielskim - angielskie słownictwo bankowe

22 Dzień przedsiębiorczości Uczeń: towarzyszy pracownikowi w wykonywaniu codziennych obowiązków przez 3-5 godzin, zapoznaje się ze stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków, pozyskuje informacje na temat predyspozycji, wymaganego wykształcenia, niezbędnych umiejętności itp. uświadamia sobie związek między wykształceniem a karierą zawodową. Konsultant: zapoznaje ucznia z działalnością firmy, powierza mu wykonanie prostych zadań, odpowiada na pytania ucznia.

23 Program objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. (…) Bardzo się cieszę, że tysiące młodych ludzi ma szansę nabywać i rozwijać swoje umiejętności właśnie w taki sposób. To dobrze – tu należą się podziękowania wszystkim tym, którzy założyli Fundację. Lech Kaczyński Prezydent RP Dzień przedsiębiorczości 2007 - 2010 Dzień przedsiębiorczości

24 Przed Dniem przedsiębiorczości szkolny koordynator: rejestruje szkołę na stronie internetowej Fundacji i przesyła faksem potwierdzenie zgłoszenia, organizuje spotkanie z rodzicami, zbiera zgłoszenia uczniów i oferty firm, przydziela uczniom stanowiska w konkretnych firmach, przeprowadza lekcję przygotowującą uczniów do udziału w programie, rozdaje uczniom materiały niezbędne do realizacji programu.

25 Pakiet materiałów, niezbędnych do realizacji programu, jest wysyłany do każdej szkoły uczestniczącej w Dniu przedsiębiorczości. Zestaw zawiera Karty Ucznia, informatory dla wolontariuszy oraz plakat. Dzień przedsiębiorczości Materiały

26 sprawdzają swoją wiedzę o wymarzonym zawodzie na specjalnie przygotowanych w tym celu kartach, przygotowują zestaw pytań do swojego konsultanta, otrzymują Kartę Ucznia. Uczniowie: Dzień przedsiębiorczości

27 Konsultanci - Wolontariusze: Otrzymują informatory o przebiegu Dnia przedsiębiorczości i swojej roli w tym Dniu. Rejestrują firmę na stronie internetowej Fundacji lub kontaktują się z konkretną szkołą w regionie. Dzień przedsiębiorczości

28 Rejestracja do programu Rejestracja już od 22 listopada!

29 Gala Przedsiębiorczości - podsumowanie projektu Uhonorowanie najaktywniejszych szkół oraz firm i instytucji biorących udział w programie. Wręczenie nagród laureatom Konkursu na Najlepszy Fotoreportaż z Dnia przedsiębiorczości. Podziękowania dla Sponsorów projektu.

30

31 Najbliższy Dzień przedsiębiorczości 31 marca 2011 r. Zapraszamy do udziału!

32 program nauczania do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Materiały dla nauczyciela i ucznia: Podręcznik z płytą CD. Zeszyt ucznia z ćwiczeniami z płytą CD. Dodatkowo nauczyciel realizujący program dostaje przewodnik wraz z hasłem dostępu na internetowe strony dydaktyczne programu. Ekonomia stosowana

33 Uczniowie zakładają firmy na terenie szkoły: wybierają dyrektorów, gromadzą kapitał, szukają pomysłu na produkt, prowadzą badania marketingowe, organizują proces produkcji, promują swoje wyroby lub usługi, organizują proces sprzedaży, prowadzą dokumentację finansową przedsiębiorstwa (na wzór rzeczywistych firm). Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

34 Materiały dla nauczycieli i uczniów Nauczyciele otrzymują : - płytę CD z Vademecum miniprzedsiębiorstwa, - przewodnik metodyczny. Uczniowie otrzymują : - płytę CD z Vademecum miniprzedsiębiorstwa.

35 Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, Europejski Konkurs JA-YE Europe Company of the Year. Konkursy dla uczniów

36 Rejestracja trwa do końca listopada 2010 r. Zapraszamy do udziału!

37 Moje finanse Pięć modułów tematycznych: Świat finansów Polubić banki Moje inwestycje Inwestycja w przyszłość Bezpieczne finanse nowoczesną i aktualną wiedzę z zakresu finansów osobistych, zdobycie umiejętności analizy i podejmowania decyzji w zakresie gospodarowania finansami osobistymi, kontakt z fachowcami ze środowiska finansowego. nieodpłatny udział w szkoleniach, nieodpłatne przekazanie pakietu dydaktycznego. nauczycielom: Program oferuje: uczniom:

38 Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji Przedmiotem Olimpiady są szeroko rozumiane finanse (instytucje rynku finansowego, sposoby ich funkcjonowania, instrumenty finansowe oraz zasady racjonalnego z nich korzystania). Tematem tegorocznej III edycji Olimpiady są Finanse osobiste. Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji została zarejestrowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych. Laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

39 www.olimpiadafinansowa.pl Olimpiada jest trójstopniowa – zawody szkolne, okręgowe i centralne. Olimpiada to nie tylko testy i pytania ale także internetowa gra symulacyjna Banki w akcji, w której uczestnik zarządza finansami swojego wirtualnego banku. Fot. Archiwum Fundacji Kronenberga

40 Przekonujemy się do prywatyzacji Konkurs AD REM Program edukacyjny na temat własności prywatnej i prywatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem prywatyzacji giełdowej, pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada.

41 Przebieg konkursu: Etap I – szkolny - test. Test kwalifikacyjny weryfikujący wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu prywatyzacji i podstaw ekonomii. Etap II – międzyszkolny - zadanie problemowe - zespoły trzyosobowe. Etap III – regionalny - debata regionalna. 24 najlepsze zespoły będą rywalizowały w 6 ośrodkach podczas turnieju debatowego (Poznań, Łomża, Bydgoszcz, Rzeszów, Chorzów i Wrocław). Etap IV – ogólnopolski - debata centralna. 6 najlepszych zespołów zmierzy się podczas trzydniowych rozgrywek debatowych w Warszawie.

42 Zarządzanie firmą Zarządzanie firmą jest komputerową symulacją procesów gospodarczych, w której uczniowie dzielą się na kilkuosobowe zespoły - firmy konkurujące ze sobą na rynku fikcyjnego, ciekawego i nowatorskiego produktu. W trakcie gry uczniowie podejmują 6 decyzji: ile produkować, po jakiej cenie sprzedawać, ile przeznaczyć na marketing produktu, ile na inwestycje, ile na badania i rozwój, a ile na cele charytatywne. Program Zarządzanie firmą realizowany jest na bazie symulacji komputerowej JA TITAN.

43 Konkursy dla uczniów JA-YE Europe Virtual Business Challenge Global JA Titan Challenge Ogólnopolski Konkurs Zarządzania Firmą JA TITAN

44 Program dla wszystkich poziomów edukacji

45 Projekt realizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największy projekt w Polsce Otwarta firma 15-21 listopada 2010

46 Cztery moduły projektu Szkoła podstawowa, klasy I-III - Poznajemy zawody w miejscu pracy Udział w dwugodzinnej wycieczce do firmy mieszczącej się w pobliżu – uczniowie poznają kilka zawodów. Po powrocie wykonują prace plastyczne na ten temat. Szkoła podstawowa, klasy IV-VI - Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy Udział w dwugodzinnej wycieczce do miejsca pracy - uczniowie uzyskują podstawowe informacje o przedsiębiorstwie – podsumowaniem jest wydanie gazetki oraz stworzenie plakatu informującego o firmach i instytucjach. Gimnazjum - Zawody w mojej okolicy Udział w dwugodzinnej wycieczce do miejsca pracy – uczniowie zapoznają się z zadaniami danego przedsiębiorstwa oraz ze specyfiką zawodów (wykształcenie, niezbędne predyspozycje, umiejętności). Podsumowanie pobytu - wydanie gazetki, opracowanie plakatu, posteru czy poradnika Planowanie ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej uczniów gimnazjum. Szkoła ponadgimnazjalna - Biznes przy tablicy Spotkania w szkole z przedstawicielami lokalnego biznesu -1-2 godziny lekcyjne.

47 Udział w projekcie pozwala uczniom na: poznanie rynku pracy w miejscu zamieszkania, poznanie specyfiki konkretnych zawodów, poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, zaplanowanie dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, związanie przyszłości zawodowej z rodzinną miejscowością.

48 www.otwarta-firma.junior.org.pl

49 Potwierdzenie udziału

50 Rejestracja do trzeciej edycji projektu już trwa. Serdecznie zapraszamy do udziału!

51 A zatem jak uczyć przedsiębiorczości? poprzez praktykę umożliwiając wymianę doświadczeń z udziałem rodziców poprzez wychowanie z czynnym udziałem praktyków biznesu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii poprzez wsparcie nauczyciela globalnie jak najwcześniej poprzez zabawę

52 02-702 Warszawa, ul. Kalatówki 6 tel. (0-22) 843 85 36, fax (0-22) 899 29 86 www.junior.org.pl Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Jak uczyć przedsiębiorczości w szkole? Kraków, 25 października 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google