Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

2 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

3 Junior Achievement Worldwide
Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide – najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi w 120 krajach. Nasze zadania realizujemy we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz placówkami doskonalenia nauczycieli. Notatkajsdhlashdasdhlsgd Jesteśmy członkami: Junior Achievement Worldwide Junior Achievement – Young Enterprise Europe

4 Kierujemy się zasadą: NAUKA poprzez DZIAŁANIE

5 Realizujemy 10 programów
Dla szkół podstawowych: 1. Od grosika do złotówki Dla szkół ponadgimnazjalnych: 5. Dzień przedsiębiorczości 6. Ekonomia stosowana 7. Szkoła praktycznej ekonomii -młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo 8. Moje finanse 9. Zarządzanie firmą JA Titan Dla gimnazjów: 2. Ekonomia na co dzień Przedsiębiorczość Zostać przedsiębiorczym Dla wszystkich typów szkół: 10. Otwarta firma

6 Uczniowie w naszych programach

7 Efekt naszej działalności to obecnie grupa
uczniów, którzy dzięki naszym programom poznali zagadnienia przedsiębiorczości, ekonomii i biznesu.

8 Programy dla szkół podstawowych

9 Od grosika do złotówki Projekt dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej Cele programu: ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu i oszczędzaniu, umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych, inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów, rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

10 Uczniowie wędrują przez 5 miesięcy po Galaktyce Finanse.
Odwiedzają planety: Grosik Portfelik Skarbonka Zabawka Złotówka

11 Ponadto uczniowie: przygotują Grosikową majówkę, zaplanują Grosikowe wakacje, posłuchają Grosikowych wspomnień, przeanalizują Grosikowe oszczędzanie, zorganizują Grosikowe wędrówki.

12 Do wspólnej zabawy z uczniami zapraszamy:
Program kończą Grosikowe Wędrówki - warsztaty dla uczestników projektu. Do wspólnej zabawy z uczniami zapraszamy: rodziców, dziadków, rodzeństwo, gości honorowych. Warsztaty prowadzą: wolontariusze z Citi Handlowy w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności, nauczyciele, regionalni koordynatorzy projektu.

13 Programy dla gimnazjów

14 Zostać przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum
Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia w gimnazjum poprzez opracowanie i wdrożenie do praktyki innowacyjnego programu nauczania z multimedialnym pakietem dydaktycznym.

15 Program nauczania „ jest innowacją pedagogiczną zawierającą nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne i organizacyjne. Produkt finalny: program nauczania „Zostać przedsiębiorczym” wraz z pakietem dydaktycznym, warsztat szkoleniowy dla nauczycieli, e-notes - elektroniczny notes wychowawcy, interaktywny pakiet programów komputerowych dla uczniów „Jestem – mogę być”, interaktywny program komputerowy dla uczniów „Działamy razem”.

16 Ekonomia na co dzień Celem programu „Ekonomia na co dzień” jest dostarczenie uczniom elementarnej wiedzy ekonomicznej, edukacji finansowej oraz rozwijanie wśród nich postaw przedsiębiorczych, tak, aby uczeń rozumiał procesy gospodarki rynkowej oraz zasady racjonalnego gospodarowania zasobami w życiu codziennym. 16

17 Program obejmuje następujące obszary:
Elementarne pojęcia ekonomiczne np. podaż, popyt, cena, koszt alternatywny, budżet, bezrobocie, szara strefa, podatki, itd. Poznawanie siebie – określanie i rozwijanie swoich zainteresowań, predyspozycji, kształtowanie wizerunku, pozyskiwanie informacji, ich selekcjonowanie i wykorzystanie. Wybór drogi edukacyjnej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do funkcjonowania w dorosłym życiu. Planowanie ścieżki edukacyjnej i kosztów edukacji. Koszty zaniechania edukacji na różnych etapach. Koszt alternatywny podejmowanych decyzji. Rynek pracy, podjęcie działalności gospodarczej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do pracy zawodowej, sporządzanie dokumentów przy ubieganiu się o pracę. Kwalifikacje, kompetencje, a możliwości zarabiania pieniędzy - elastyczność na rynku pracy. Prawa i obowiązki pracownika, etyka zawodowa, etyka w biznesie, korupcja, odpowiedzialność finansowa, bezrobocie. Planowanie działań – wyznaczanie celów, określanie działań prowadzących do ich realizacji, przewidywanie konsekwencji dokonywanych wyborów, analiza SWOT, praca metodą projektu. Gospodarowanie własnymi zasobami - zarzadzanie czasem, zarządzanie środkami finansowymi - zarabianie, oszczędzanie, inwestowanie, korzystanie z usług banku, korzystanie z praw konsumenta, bezpieczeństwo i korzystanie z usług przez Internet.

18 Materiały podręcznik ze scenariuszami zajęć dla nauczyciela (cele, metody prowadzenia zajęć, oczekiwane rezultaty, proponowane materiały dla ucznia, materiał informacyjny dla nauczyciela); segregator z nowymi modułami: Kieszeń gimnazjalisty, Rodzic partnerem w edukacji finansowej, Edukacja a finanse. Zawierają propozycje ćwiczeń wraz z instrukcjami oraz kartami pracy dla ucznia; interaktywne gry: Monetino, Inwestuję we własne zasoby oraz interaktywne testy dla uczniów; gry edukacyjne: Warto wiedzieć, Pomyśl o przyszłości, Czas pracuje na moją korzyść; zestaw prezentacji na płycie CD z zakresu zarządzania czasem, wyznaczania celów, planowania, kosztów i korzyści edukacji, jak również karty do indywidualnej pracy w zakresie wyznaczania drogi edukacyjnej; filmy i plakaty edukacyjne.

19 Przedsiębiorczość Uczniowie kształtują praktyczne umiejętności
poprzez podejmowanie przedsięwzięć na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. 19

20 Program działa wychowawczo:
służy integracji zespołów klasowych, promuje wśród uczniów kreatywne i przedsiębiorcze postawy, przygotowuje do efektywnej pracy w grupie, motywuje i mobilizuje uczestników do zainteresowania się potrzebami innych osób oraz swojego środowiska, kształtuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje, zachęca uczniów do rozwijania własnych zainteresowań, wdraża uczniów do samodzielnego planowania i uczy organizacji pracy, stwarza szansę uczniom do prezentowania własnych osiągnięć. Tworzy spójny system oddziaływań wychowawczych.

21 Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie

22 Programy dla szkół ponadgimnazjalnych

23 Dzień przedsiębiorczości
Uczeń: towarzyszy pracownikowi w wykonywaniu codziennych obowiązków przez 3-5 godzin, zapoznaje się ze stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków, pozyskuje informacje na temat predyspozycji, wymaganego wykształcenia, niezbędnych umiejętności itp. uświadamia sobie związek między wykształceniem a karierą zawodową. Konsultant: zapoznaje ucznia z działalnością firmy, powierza mu wykonanie prostych zadań, odpowiada na pytania ucznia. Dzień przedsiębiorczości 23

24 Dzień przedsiębiorczości 2012
Program objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. „Jestem przekonany, że konkurs daje możliwość kształtowania u młodych ludzi cech przydatnych w całym życiu, bo być przedsiębiorczym trzeba w każdej sytuacji, nie tylko, gdy myśli się o własnym przedsiębiorstwie. (…) Konkurs może być pomocą do tego, jak zaplanować swoje życie już na starcie. A skoro pomaga młodym ludziom, pomaga też Polsce.” Prezydent RP Bronisław Komorowski

25 Dzień przedsiębiorczości
25

26 Gala Przedsiębiorczości podsumowanie projektu Uhonorowanie najaktywniejszych szkół oraz firm i instytucji biorących udział w programie. Wręczenie nagród laureatom Konkursu na Najlepszy Fotoreportaż z „Dnia przedsiębiorczości”. Podziękowania dla Sponsorów projektu. 26

27 27

28 Ekonomia stosowana Program nauczania do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla uczniów liceów i techników. Podręcznik dostosowany do aktualnej podstawy programowej prezentuje treści merytoryczne wsparte przykładami stosowania zdobytej wiedzy w życiu. Podręcznik ma strukturę opartą na autorskim programie nauczania, jest napisany językiem dostosowanym do możliwości percepcyjnych odbiorców, a jego treść została wzbogacona wieloma ilustracjami, wykresami i grafami ułatwiającymi przyswajanie materiału i zrozumienie prezentowanych zagadnień. Podręcznikowi towarzyszy zeszyt do podstaw przedsiębiorczości oraz strona internetowa, zawierająca materiały dodatkowe i rozszerzające.

29 Moje finanse Program oferuje uczniom:
nowoczesną i aktualną wiedzę z zakresu finansów osobistych, zdobycie umiejętności analizy i podejmowania decyzji w zakresie gospodarowania finansami osobistymi, kontakt z fachowcami ze środowiska finansowego. Program oferuje nauczycielom: nieodpłatny udział w szkoleniach, nieodpłatne przekazanie pakietu dydaktycznego.

30 Struktura programu 6 modułów tematycznych: Polubić banki
Moje inwestycje Inwestycja w przyszłość Świat finansów Bezpieczne finanse Mój budżet

31 Moje finanse to nie tylko program edukacji finansowej ale też spójny system edukacyjny wspierany przez liczne narzędzia edukacyjne: przewodnik dla nauczyciela, podręcznik dla uczniów, filmy animowane, broszury, plansze dydaktyczne, gry symulacyjne, notesy dla uczniów, kształtujące nawyk planowania finansów osobistych, konsultacje z wolontariuszami z Citi Handlowy.

32 Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Uczniowie zakładają firmy na terenie szkoły: wybierają dyrektorów, gromadzą kapitał, szukają pomysłu na produkt, prowadzą badania marketingowe, organizują proces produkcji, promują swoje wyroby lub usługi, organizują proces sprzedaży, prowadzą dokumentację finansową przedsiębiorstwa (na wzór rzeczywistych firm).

33 Program nauczania do przedmiotu ekonomia w praktyce w liceach i technikach
Innowacja pedagogiczna. Łączy środowisko szkolne ze środowiskiem biznesu. Przygotowuje młodych ludzi do kontynuacji nauki na kierunkach kluczowych dla gospodarki. Celem projektu jest: zwiększenie skuteczności edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształtowanie kompetencji kluczowych, zwłaszcza takich jak inicjatywność i przedsiębiorczość, opracowanie innowacyjnych narzędzi do zajęć z przedmiotu ekonomia w praktyce.

34 Zarządzanie firmą „Zarządzanie firmą” jest komputerową symulacją procesów gospodarczych, w której uczniowie dzielą się na kilkuosobowe zespoły - firmy konkurujące ze sobą na rynku fikcyjnego, ciekawego i nowatorskiego produktu. W trakcie gry uczniowie podejmują 6 decyzji: ile produkować, po jakiej cenie sprzedawać, ile przeznaczyć na marketing produktu, ile na inwestycje, ile na badania i rozwój, a ile na cele charytatywne. Program „Zarządzanie firmą” realizowany jest na bazie symulacji komputerowej JA TITAN. 34

35 Zarządzanie firmą JA-YE Europe Virtual Business Challenge 2012
W maju 2012 r. na 726 drużyn startujących w europejskim finale konkursu polscy uczniowie zajęli: 1 miejsce: Drużyna Bat Furan (Paulina Wasiluk i Diana Popławska) z I Liceum Ogólnokształcącego z Łosic. 3 miejsce: Drużyna NARA (Paweł Panek i Michał Bąk) z II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

36 Global JA Titan Challenge 2012
Zarządzanie firmą Global JA Titan Challenge 2012 W sierpniu 2012 licealiści z Łosic odnieśli spektakularny sukces zajmując 3 i 6 miejsce w światowych finale konkursu Global JA Titan Challenge rozegranego w amerykańskim Wilmington. W konkursie brało udział ponad drużyn z całego świata.

37 Enterprise without Borders
JA-YE Europe „Enterprise without Borders” rozszerza program „SPE – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” , W projekcie bierze udział 12 z 134 polskich miniprzedsiębiorstw, Rywalizacja o EwB High Potential Award nagrodę za najlepsze partnerstwo między miniprzedsiębiorstwami w danym roku szkolnym.

38 Sci-Tech Challenge Cel projektu - zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wybrania w przyszłości zawodów związanych z matematyką, nauką i technologią (Maths, Science, Technology – MST, W projekcie bierze udział 9 europejskich krajów (m.in.: Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Norwegia Belgia, Francja).

39 Program dla wszystkich poziomów edukacji

40 Otwarta firma 81 141 uczniów Kolejna edycja 12-18 listopada 2012
Projekt realizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Największy projekt w Polsce – w ramach ŚTP uczniów Kolejna edycja listopada 2012 40

41 Cztery moduły projektu
Szkoła podstawowa, klasy I-III - „Poznajemy zawody w miejscu pracy” Udział w dwugodzinnej wycieczce do firmy mieszczącej się w pobliżu – uczniowie poznają kilka zawodów. Po powrocie wykonują prace plastyczne na ten temat. Szkoła podstawowa, klasy IV-VI - „Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy” Udział w dwugodzinnej wycieczce do miejsca pracy - uczniowie uzyskują podstawowe informacje o przedsiębiorstwie – podsumowaniem jest wydanie gazetki oraz stworzenie plakatu informującego o firmach i instytucjach. Gimnazjum - „Zawody w mojej okolicy” Udział w dwugodzinnej wycieczce do miejsca pracy – uczniowie zapoznają się z zadaniami danego przedsiębiorstwa oraz ze specyfiką zawodów (wykształcenie, niezbędne predyspozycje, umiejętności). Podsumowanie pobytu - wydanie gazetki, opracowanie plakatu, posteru czy poradnika „Planowanie ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej uczniów gimnazjum”. Szkoła ponadgimnazjalna - „Biznes przy tablicy” Spotkania w szkole z przedstawicielami lokalnego biznesu -1-2 godziny lekcyjne. 41

42 W realizacji naszych programów korzystamy z nowoczesnych metod zarządzania informacją oraz danymi:
ciągła aktualizacja informacji na stronie internetowej, dostęp do materiałów i narzędzi dydaktycznych na kodowanych stronach, bieżące konsultacje w ramach wybranych programów.

43 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Junior Achievement Foundation Warszawa, ul. Kielecka 1/1 tel. (22) , fax (22)


Pobierz ppt "Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google