Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest:"— Zapis prezentacji:

1

2 Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest:
- wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, - poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami, - mobilności, w których uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw.

3 W programie mogą uczestniczyć szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, funkcjonujące w systemie oświaty.

4 W każdym kolejnym roku termin składnia wniosków ustalany jest przez Komisję Europejską,a szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej FRSE. Kolejny termin aplikowania o środki z FRSE to 21 luty 2013.

5 SZTUKA MEDIACJI I NEGOCJACJI W SZKOLE –
W latach zrealizowaliśmy Projekt Rozwoju Szkoły, pt: SZTUKA MEDIACJI I NEGOCJACJI W SZKOLE – jak zrodził się pomysł na temat projektu? PROJEKT TEN realizowaliśmy ze szkołą katolicką w Enis- Irlandii, katolicką szkołą żeńską w Belfascie-Irlandii Północnej

6 Paul Moor Schule, Berlin, Niemcy,
Chriost Ri Scoil, Ennis, Irlandia, Mercy Primary School, Belfast, Irlandia Północna, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, Polska

7 Podniesienie jakości doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej i jakości zarządzania placówką w sferze opieki i wychowania

8 i opiekuńczej roli szkoły.
Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu w zakresie wychowawczej i opiekuńczej roli szkoły. Weryfikacja już istniejących i opracowanie nowych procedur szkolnych, materiałów i poradników dydaktycznych wspierających pracę pedagoga/ wychowawcy w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych. Wzrost poziomu kompetencji kadry pedagogicznej szkoły w zakresie mediacji, negocjacji i komunikacji interpersonalnej

9 Nauczyciele Rodzice Uczniowie

10 Diagnoza konfliktów rówieśniczych ( analiza dokumentacji szkolnej)
Poszukiwanie źródeł konfliktów ( dom, wyniki w nauce, funkcjonowanie w szkole/grupie rówieśniczej) Wpływ lokalnych determinantów społecznych na konflikty w szkole (religia, ubóstwo, konflikty z ”podwórka”, konflikty pomiędzy rodzicami) Jaką pomoc możemy zaoferować dziecku wyalienowanemu lub skrzywdzonemu w konflikcie ( pomoc zewnątrzszkolna i wewnątrzszkolna ) Jakie wsparcie możemy uzyskać ze strony środowiska rodzinnego/ rodziców/opiekunów? Jakie działania powinniśmy podjąć w tym zakresie?

11 - w zakresie bezpieczeństwa
Wyniki diagnozy środowiska szkolnego zwróciły uwagę na następujące aspekty: - w zakresie bezpieczeństwa Wysoki poziom agresji słownej wśród uczniów Zachowania agresywne ze znamionami przemocy na przerwach - w zakresie komunikacji: Konieczność koncentrowania uwagi na dziecku w procesie wychowania Znaczenie promowania pozytywnych wzorców i postaw prospołecznych Istotę i wagę komunikacji pomiędzy domem a szkołą Konieczność zaangażowania całej społeczności szkolnej w opracowanie i przestrzeganie procedur szkolnych DIAGNOZA

12 OKREŚLENIE działań i PRIORYTETÓW
Nauczyciele - OKREŚLENIE działań i PRIORYTETÓW Spotkania grup/zespołów nauczycielskich celem omówienia i sprecyzowania najważniejszych problemów do rozwiązania we własnej placówce. Dyskusja partnerów PROJEKTU na temat wyników diagnozy własnego środowiska. Wymiana doświadczeń/uwag pomiędzy partnerami PROJEKTU na temat stosowanej polityki wychowawczej i opiekuńczej w swoich szkołach, w tym przykłady dobrej praktyki w zakresie stosowanych procedur szkolnych – cały okres realizacji projektu W Y M I A N A D O S W I A D C Z E Ń

13 Nauczyciele - Teczka Wychowawcy
Opracowanie kodeksu i szkolnego konkursu Mistrza Dobrych Manier jako przykładu promowania postaw prospołecznych i pozytywnego wzmacniania ucznia (dobra praktyka szkoły w Belfaście) Opracowanie systemu sankcji wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze ( dobre praktyki szkoły w Ennis, Irlandii ) Zbudowanie podręcznego „warsztatu pracy” jakim będzie Ukształtowanie wizerunku wychowawcy jako mentora i mediatora, nawiązanie współpracy z rodzicami PODJĘTE DZIAŁANIA Teczka Wychowawcy

14 OKREŚLENIE DZIAŁAN I PRIORYTETÓW
Nauczyciele/Rodzice Ulepszenie systemu przepływu informacji w szkole- nowa gablota informacyjna dla rodziców/system SMS informowania rodziców/strona www szkoły Opracowanie dla rodziców i z rodzicami przewodnika zwrotów wzmacniających własne dziecko Zapoznanie rodziców i wdrożenie systemu sankcji w szkole oraz kodeksu Mistrza Dobrych Manier OKREŚLENIE DZIAŁAN I PRIORYTETÓW Poprawa wizerunku wychowawcy i przepływu informacji pomiędzy nauczycielem, a rodzicem/opiekune m

15 Nauczyciele/Rodzice Teczka Rodzica
Opracowanie przewodnika dla rodziców i stworzenie Teczki Rodzica – dobra praktyka szkoły polskiej Podjęte działania Teczka Rodzica

16 OKREŚLENIE DZIAŁAŃ I PRIORYTETÓW
Obniżenie poziomu agresji słownej i przemocy na przerwach wśród uczniów Poprawa komunikacji, umiejętności negocjacji i mediacji w kontaktach uczeń-uczeń Promowanie na forum szkoły pozytywnych postaw prospołecznych i zachowań

17 Nauczyciele/Rodzice/Uczniowie
„Tańczące przerwy” – forma zapobiegania agresji na przerwach Stworzenie Pokoju Mediacji Rówieśniczej - dobra praktyka szkoły berlińskiej Opracowanie przewodnika dydaktycznego gier i zabaw zapobiegających agresji Podjęte działania

18 The shark-Rekin Goals: working on concentration, group co-operation relieving tension recognizing feelings. building trust working on concentration To play the game you need a blanket. The children sit on the floor in a circle and hold the blanket on the height of their chins. One of the children, “a shark”, gets under the blanket and tries to get the chosen person under the blanket. At the end the children discuss how they felt as sharks and victims.

19 „Strange steps” (Dziwne kroki)
Goals (Cele): building the feeling of security in group group integration working on concentration Children walk around the class. The leader gives the children commands ( there can be music in the background), e.g: walk around the class holding one feet behind your back, start picking apples which fell on the ground, walk around the class and start picking apples from the tree, walk carefully because you are on a shallow bridge over the precipiece, walk around the class and imagine that you are carrying a heavy sack on your back, walk around the class and imagine that you are carrying a tray with dinner, walk around the class with a jug on your head, walk around the class making very strange, funny steps,etc.

20 Nauczyciele/Rodzice/Uczniowie
Produkt Finalny Opracowanie pomocy dydaktycznej dla nauczycieli i uczniów/publikacji książkowej nt. rozwiązywania konfliktów rówieśniczych w szkole

21 Tytuł książki „Skórka od banana”
Książka dla ucznia Tytuł książki „Skórka od banana”

22

23 na poziomie szkoły: Podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w sferze komunikacji interpersonalnej i umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez:

24 PODSUMOWANIE I. Aktywny udział w spotkaniach roboczych partnerów projektu, wymianę doświadczeń i dostępnych materiałów dydaktycznych, studium przypadku, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań

25 PODSUMOWANIE II. Wypracowanie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach konfliktowych, polityki i założeń programu wychowawczego szkoły, uporządkowanie dokumentacji wychowawcy w formie zorganizowanej Teczki Wychowawcy

26 PODSUMOWANIE III. Opracowanie materiałów dydaktycznych zapobiegających agresji i przemocy w szkole, tj: przewodnika gier i zabaw zapobiegających agresji, książeczki dydaktycznej na lekcje wychowawcze nt. umiejętności rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.

27 PODSUMOWANIE IV. Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i kadry kierowniczej szkoły poprzez udział w wizytach międzynarodowych

28 PODSUMOWANIE Na poziomie środowiska lokalnego:
Rozpowszechnienie rezultatów końcowych w innych szkołach w postaci: Publikacji i rozpowszechnienia systemu sankcji wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze Rozpowszechnienie książeczek dydaktycznych dla uczniów w szkołach z terenu powiatu raciborskiego z możliwością wykorzystania ich na lekcjach wychowawczych

29 PODSUMOWANIE W regionie:
Rozpowszechnienie rezultatów projektu poprzez ich prezentacje na konferencjach i spotkaniach organizowanych przez instytucje doskonalenia zawodowego, kuratoria oświaty, ośrodki metodyczne, jako przykłady dobrych praktyk, Opublikowanie rezultatów projektu na stronie internetowej szkoły

30 Produkty wytworzone podczas realizacji projektu są w dalszym ciągu wykorzystywane, a więc projekt, mimo jego ukończenia w 2009 roku, nadal „żyje”.

31 W szkole nadal stosowany jest system sankcji wobec ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze.
Co miesiąc wybierany jest Uczeń Miesiąca, a raz w roku szkolny Mistrz Dobrych Manier. Każdy rodzic zapisujący dziecko do szkoły otrzymuje Teczkę Rodzica.

32 Nauczyciele w swej pracy wykorzystują materiały zawarte w Teczce Wychowawcy.
Na lekcjach wychowawczych uczniowie korzystają z książeczki „Skórka banana”. Nauczyciele czerpią inspiracje z Przewodnika Gier Przeciwko Agresji. W szkole nadal odbywają się „Tańczące przerwy”.

33 Opracowała: Beata Stępień Agata Gawron Katowice, 21 maja 2012


Pobierz ppt "Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google