Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związkowa działalność młodych nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związkowa działalność młodych nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 Związkowa działalność młodych nauczycieli
Klub Młodego Nauczyciela ZNP Kadencja 2010 – 2014 „Siła młodości doświadczenie pokoleń”

2 Warszawa - 10 grudnia 2010 roku
Odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela, W czasie posiedzenia przedstawicieli Okręgowych Klubów Młodego Nauczyciela wybrano nowy Zarząd Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela na kadencję 2010 – 2014. Skład Zarządu: 1.      Grzegorz Górski - przewodniczący Zarządu CKMN 2.      Aneta Mastalerz - wiceprzewodnicząca 3.      Renata Kołtunowicz-Kaczor 4.      Katarzyna Rybak 5.      Anna Kaźmierczak 6.      Elżbieta Dziedzicka

3 PLAN PRACY KLUBU MŁODEGO NAUCZYCIELA
Kluby Młodego Nauczyciela ZNP realizują swoje zadania przede wszystkim poprzez: 1.Włączanie się do działań podejmowanych przez odpowiednie zarządy ZNP na rzecz rozwiązywania problemów istotnych dla młodych nauczycieli. 2.Formułowanie wniosków i postulatów oraz podejmowanie inicjatyw, mających na celu systematyczną poprawę sytuacji młodych nauczycieli.

4 Szkolenia Klubu Młodego Nauczyciela
Kraków - 13 – 15 czerwiec 2011 roku Warsztaty „Jak komunikować się skutecznie? – (auto)prezentacja i komunikacja w działalności związkowej” zorganizowane przez Fundację Fridricha Eberta. Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowała Kol. Renata Kołtunowicz – Kaczor – Okręg Świętokrzyski (CKMN) oraz Aneta Kocka – Okręg Mazowiecki. W szkoleniu tym brali udział młodzi działacze związków zawodowych z terenu całego kraju (OPZZ, Solidarność, Poczta Polska oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego) Celem warsztatów był wzrost kompetencji komunikacyjnych uczestników szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych. Podczas szkolenia uczestnicy poznali reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz przećwiczyli techniki służące lepszemu wzajemnemu rozumieniu się. Przekazano nam metody przygotowania wystąpienia publicznego, a także poznaliśmy swój styl/sposób komunikacji, swoje mocne strony oraz elementy do poprawienia, nad którymi powinniśmy jeszcze pracować (autoprezentacje uczestników projektu).

5 Szkolenia Klubu Młodego Nauczyciela
Kol. Aneta Mastalerz oraz inni przedstawiciele Klubów Młodego Nauczyciela z terenu całego kraju uczestniczą w cyklu szkoleń, które odbywają się przez cały rok zajęcia raz w miesiącu w trzeci czwartek miesiąca). TEMATY SZKOLENIA 1. Funkcjonowanie ogniwa statutowego związku, w tym jako pracodawcy. Prawa i obowiązki prezesa związku wynikające ze statutu i prawa pracy 2. Zadania i kompetencje jest w zakresie realizacji zadań edukacyjnych 3. Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jest 4. Kształtowanie wynagrodzeń pracowników oświaty i instrumenty ich kontroli 5. Akty prawa miejscowego i udział związków zawodowych w procesie ich tworzenia 6. Działalność uchwałodawcza jest i rola nadzoru prawnego 7. Rola i zadania Państwowej Inspekcji Pracy jako organu kontrolującego przestrzeganie prawa pracy 8. Spory zbiorowe jako narzędzie obrony zbiorowych interesów pracowniczych 9. Podstawy komunikacji interpersonalnej 10. Sylwetka i kompetencje negocjatora 11. Asertywność 12. Skuteczne negocjacje 13. Kreowanie wizerunku i umiejętność komunikowania się z mediami 14. Diagnoza i rozwiązywanie konfliktów 15. Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6 Szkolenia Klubu Młodego Nauczyciela
Członkowie Klubu Młodego Nauczyciela uczestniczyli w szkoleniu, które odbyło się w Warszawie w dniach styczeń 2011 r. Projekt OPZZ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematyka tego szkolenia to "Postawmy na komunikację": 1. Diagnoza otoczenia związków zawodowych i płynące z niej uwarunkowania. 2. Jak społeczeństwo postrzega związki zawodowe ich role i sposób komunikowania się. 3. Komunikacja interpersonalna i budowanie dialogu, opracowanie strategii komunikacyjnej, analiza SWOT. 4. Podstawowe typy działań komunikacyjnych. 5. Pisanie i redagowanie tekstów. 6. Przygotowywanie wystąpień publicznych, zachowanie w sytuacji kryzysowej.

7 Szkolenia Klubu Młodego Nauczyciela
III Ogólnopolska Konferencja, IV Kresowy Zjazd Nauczycieli Kresowych „Młodzi, twórczy, aktywni” w Sokółce (ZNP na tle związków zawodowych UE, kluczowe umiejętności w pracy związkowej, reforma szkolnictwa zawodowego, nowa podstawa programowa, innowacyjne metody pracy z uczniem)

8 Szkolenia Klubu Młodego Nauczyciela
Gościem specjalnym był v-ce prezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko

9 Szkolenia Klubu Młodego Nauczyciela
W sokólce oprócz bardzo interesujących warsztatów i szkoleń znalazł się też czas na wspólna zabawę i wymianę poglądów

10 Szkolenia Klubu Młodego Nauczyciela
Mamy nadzieje, że jeszcze kilka takich spotkań w tak sprzyjających okolicznościach przyrody da się powtórzyć i wszyscy się spotkamy niebawem

11 Szkolenia Klubu Młodego Nauczyciela
W dniach roku odbyło się szkolenie członków Klubów Młodego Nauczyciela z terenu całego kraju zorganizowane przez Centralny Klub Młodego Nauczyciela w Nauczycielskim Centrum Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Zakopanym.

12 Szkolenia Klubu Młodego Nauczyciela
Na tym zjeździe byli przedstawiciele Klubów Młodego Nauczyciela oraz władze Związku Nauczycielstwa Polskiego – Kol. Sławomir Broniarz – Prezes ZNP oraz Kol. Grzegorz Gruchlik – Wiceprezes ZNP (opiekun Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela).

13 Szkolenia Klubu Młodego Nauczyciela
Celem szkolenia było zaktywizowanie młodych członków związku do pracy w swoich Oddziałach oraz Okręgach, a także czynny udział młodych nauczycieli w pracach Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczestnicy szkolili się również z następujących tematów: Ewaluacja wewnętrzna w nowym nadzorze pedagogicznym – Kol. Aneta Mastalerz. Mobbing w oświacie – Kol. Maja Radziejowska. Praca z trudną młodzieżą – Kol. Marek Borucki. Jak zakładać Klub Młodego Nauczyciela – Kol. Jadwiga Aleksandra Rezler.

14 Ogólnoposkie spotkanie młodych nauczycieli w Zakopanem

15 Szkolenia Klubu Młodego Nauczyciela
8 października 2011 roku odbył się VII Ogólnopolski Zlot Młodego Nauczyciela w Ośrodku Wypoczynkowym Caritas w Poniku k. Janowa. Temat wiodący VII Zlotu to - „RATUJMY MAŁE SZKOŁY”

16 Szkolenia Klubu Młodego Nauczyciela
Podczas spotkania zostały wymienione doświadczenia między Klubami Młodego Nauczyciela z całej Polski

17 Szkolenia Klubu Młodego Nauczyciela
Część oficjalną zakończyło sformułowanie przez członków zarządu Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela przesłania VII Zlotu Młodych Nauczycieli: „Konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do nauki, bezpłatną edukację w szkołach publicznych, rodzice mają wolność wyboru szkół dla swoich dzieci, a władze publiczne zapewniają powszechny i równy dostęp do nauki. W interesie wszystkich obywateli jest walka o utrzymanie małych szkół jako placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Konieczne są działania zmierzające do poprawy zarządzania finansami małych placówek. Sprawmy, aby współpraca pomiędzy pracownikami oświaty a przedstawicielami samorządów lokalnych oraz parlamentarzystami przyniosła efekty w postaci zjednoczenia i wspólnej walki o naszą przyszłość.”

18 Szkolenia Klubu Młodego Nauczyciela

19 Manifestacja w Budapeszcie
W sobotę, 9 kwietnia 2011r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wziął udział w Euro-Manifestacji w Budapeszcie na Węgrzech zorganizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC). Euro-Manifestacja odbyła się pod hasłem: „Nie dla zaciskania pasa. Tak dla Europy Socjalnej, sprawiedliwej płacy i zatrudnienia” (No to Austerity – For a Social Europe, for fair pay and for jobs). Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowała 250 osobowa grupa nauczycieli i nauczycielek oraz pracowników oświaty, głównie z woj. śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, małopolskiego  i świętokrzyskiego razem z prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem, wiceprezesami ZG ZNP Jarosławem Czarnowskim i Grzegorzem Gruchlikiem oraz wiceprzewodniczącą CKMN Anetą Mastalerz

20 Manifestacja w obronie przedszkola w Biskupcu

21 Manifestacja pod Olsztyńskim ratuszem w sprawie podwyżek dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych

22 Manifestacja we Wrocławiu
17 września 2011 r. członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego (w tym Kluby Młodego Nauczyciela) wzięli udział w Euro manifestacji we Wrocławiu, która odbyła się pod hasłem: „TAK dla europejskiej solidarności, miejsc pracy i praw pracowniczych! NIE dla polityki cięć”.

23 Przedwyborcza debata z udziałem kandydatów na Sejm RP

24 Promocja wizerunku ZNP i KMN
Czynne prowadzenie strony WWW Prowadzenie konta i forum na facebook-u Prowadzenie konta i forum na twiterze

25 Promocja wizerunku ZNP i KMN
Ogłoszenie konkursu na LOGO i HASŁO Klubów Młodego Nauczyciela – termin składania prac upłyną w lutym Konkurs ukończył się wyłonieniem oficjalnego logo KMN Zmiana regulaminu funkcjonowania KMN Regulamin który został przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 14 grudnia 2004 r. znowelizowano w dniu 22 marca 2011 r poprzez zmianę zapisu dotyczącego stażu pracy i wieku członków

26 Regulamin działania Klubów Młodego Nauczyciela ZNP przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 14 grudnia 2004 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011r. §1 Kluby Młodego Nauczyciela ZNP mogą być tworzone przy zarządach oddziałów (oddziałowe), okręgów (okręgowe) oraz przy Zarządzie Głównym ZNP (Centralny Klub). §2 1. Decyzję o utworzeniu Klubu Młodego Nauczyciela ZNP podejmuje właściwy zarząd ZNP na wniosek młodych nauczycieli - członków ZNP. 2. Do Klubu może należeć członek ZNP do ukończenia 35 roku życia. 2a. Osoby wybrane w skład Zarządu pełnią swoje funkcje do końca kadencji pomimo ukończenia 35 roku życia. 3. Działalność klubów finansowana jest przez właściwe zarządy ogniw, przy których te kluby działają, w ramach zatwierdzonego preliminarza finansowego danego zarządu ZNP.

27 Aktywizacja KMN Przy wsparciu CKMN 21Listopada powstał Warmińsko-Mazurski Klub Młodego Nauczyciela

28 Aktywizacja KMN Przewodniczącym Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela został kol Grzegorz Górski a wice przewodniczącym Bartosz Krzętowski a wice przewodniczącą Małgorzata Baranowska.

29 Zawody sportowe W dniach 6-10 lipca 2011 r. odbyła się w Albenie VII Narodowa Spartakiada Nauczycieli Bułgarii. Już po raz trzeci z ramienia ZNP w Spartakiadzie uczestniczyła 46-osobowa grupa związkowców z całego kraju w tym liczni członkowie KMN. Nasi zawodnicy startowali w następujących dyscyplinach: minipiłka nożna pływanie lekkoatletyka szachy koszykówka tenis stołowy siatkówka plażowa rzutki przeciąganie liny

30 Zawody sportowe I miejsca w kategorii:
siatkówka plażowa mężczyzn - drużynowo (Ksawery Fojcik i Łukasz Lip z Rybnika, Paweł Opydo z Zawiercia (Oddział ZNP Myszków), Wiktor Borowski z Zabrza) tenis stołowy mężczyzn - drużynowo (Piotr Zemła z Gliwic, Tomasz Tomiczek z Lipowej, Laurent Tomecki z Chorzowa (Oddział ZNP w Rudzie Śląskiej)) tenis stołowy mężczyzn - indywidualnie (Piotr Zemła z Gliwic) pływanie kobiet - drużynowo (Iwona Cymerman z Radlina (Oddział ZNP Wodzisław Śląski), Anna Duda z Rybnika) pływanie mężczyzn - drużynowo (Jakub Cymerman z Radlina (Oddział ZNP Rybnik), Michał Niewiadomski z Grudziądza) pływanie kobiet - indywidualnie (Anna Duda z Rybnika) pływanie mężczyzn - indywidualnie (Michał Niewiadomski z Grudziądza) pływanie - sztafeta 4 x 50 m (Anna Duda z Rybnika, Iwona Cymerman z Radlina (Oddział ZNP Wodzisław Śląski), Jakub Cymerman z Radlina (Oddział ZNP Rybnik), Michał Niewiadomski z Grudziądza)

31 Zawody sportowe

32 Działanie Klubów Młodego Nauczyciela na terenie woj
Działanie Klubów Młodego Nauczyciela na terenie woj. Warmińsko-Mazurskiego Stan struktur na dzień dzisiejszy: Ełk, powołanie klubu , zarząd 5 osobowy(przew. Elżbieta Jeżewska); 42 osoby poniżej 35 roku życia Nidzica, struktura w powołaniu, organizatorką kol. Małgorzata Baranowska, 20 osób poniżej 35 roku życia Lidzbark Warmiński, brak szans założenia klubu z powodu 2 osób poniżej 35 roku życia w związku Elbląg, struktura w powołaniu, organizatorem jest kol. Maciej Sikut, około 40 osób poniżej 35 roku życia Olsztyn, KMN istnieje od czerwca 2011 przewodniczącym wówczas był kol. Grzegorz Górski. Obecnie przewodniczącym jest Jarosław Krzemieniewski, zarząd KMN liczy 5 osób a sam klub liczy 18 osób z czego stale aktywnych jest 12

33 Działanie Klubów Młodego Nauczyciela na terenie woj
Działanie Klubów Młodego Nauczyciela na terenie woj. Warmińsko-Mazurskiego Problemy i możliwości ich rozwiązania: Możliwość uczestniczenia w posiedzeniach zarządów oddziałów i okręgu, w celu pozyskiwania informacji bieżących oraz przedstawienia celów KMN Potrzeba szkoleń na szczeblu oddziału i okręgu(wymiana doświadczeń) Dostrzegamy problem w poważnym traktowaniu KMN jako partnerów do współpracy Promocja KMN( tablice, banery, transparenty) Chęć uczestnictwa jako Klub w manifestacjach i protestach Brak ii oficjalnych dla oddziałowych i okręgowych KMN

34 Działanie Klubów Młodego Nauczyciela na terenie woj
Działanie Klubów Młodego Nauczyciela na terenie woj. Warmińsko-Mazurskiego Nowe pomysły i oczekiwania Przekazywanie w strukturach lokalnych informacji ze szkoleń i warsztatów Włączanie się w organizacje cyklu szkoleń dla młodych nauczycieli w systemie przejściowym(co pewien czas inny oddział to organizuje) Chcemy stworzyć system rozgrywek dla młodych nauczycieli oraz drużynę na szczeblu oddziałów i okręgu Usystematyzowanie struktur w okręgu, gdzie jest to możliwe, dyżury w oddziałach i okręgu(ściśle określone dni i godziny) Prowadzenie strony na Facebooku (i innych portalach społecznościowych) Stworzenie akcji promującej KMN(np. mała forma teatralna, wolontariat, zajęcia otwarte dla dzieci, honorowe krwiodawstwo, karaoke)

35 Klub Młodego Nauczyciela ZNP „Siła młodości doświadczenie pokoleń”
Za uwagę dziękuje Klub Młodego Nauczyciela ZNP „Siła młodości doświadczenie pokoleń”


Pobierz ppt "Związkowa działalność młodych nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google