Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+."— Zapis prezentacji:

1

2 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.
Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: „Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Tempus. Alfa, Edulink .

3 1. Informacje ogólne Erasmus+ jest nowym programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata Zastępuje on kilka istniejących programów UE obejmujących wszystkie sektory edukacji: „Uczenie się przez całe życie” Erasmus (szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (szkolenie zawodowe), Comenius (edukacja szkolna), Grundtvig (edukacja osób dorosłych) i „Młodzież w działaniu” oraz pięć programów międzynarodowych (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy Erasmus+ oferować będzie także unijne wsparcie na rzecz sportu. Nowy program opiera się na doświadczeniach i sukcesie dotychczasowych programów, lecz jego wpływ ma być bardziej znaczący. Zgodnie z podstawowym założeniem programu inwestowanie w kształcenie i szkolenie jest kluczem do uwolnienia ludzkiego potencjału, bez względu na wiek i sytuację społeczną.

4 Łączność i synergia z innymi programami
ERASMUS + Świat szybko się zmienia -> nowe wyzwania zwiększa się zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników wysoki poziom bezrobocia wśród młodych osób potrzeba bardziej ścisłego związku między programem a jego strukturalnymi założeniami większy nacisk położony na związki nauczania formalnego z nieformalnym więcej międzysektorowych partnerstw z szeroko rozumianym środowiskiem pracy prostsza struktura programu i koncentracja na wartości dodanej

5 Silniejszy wpływ oznacza…
podejście instytucjonalne duży nacisk na jakość i uznanie mobilności silne wsparcie mobilności kadr na wszystkich polach większy nacisk położony mobilność, oddziaływanie na organizacje i wpływ na systemy międzysektorowa współpraca pomiędzy wszystkimi polami (edukacja, szkolenia i młodzież) systematyczna ocena i wsparcie językowe

6 Szanse i udogodnienia dla beneficjentów Erasmus+
pojemny program – jeden Podręcznik akcentujący potencjał między sektorowej współpracy przyjazne użytkownikowi eFormsy (aplikowanie jak i raportowanie) maksymalne wykorzystanie uproszczonych procedur

7 oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie:
2014–2020 oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie: Jean Monnet Sport ERASMUS+ Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 Wyjazdy w celach edukacyjnych Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wsparcie dla reform w obszarze edukacji

8 3 GŁÓWNE TYPY AKCJI (KA1) wyjazdy w celach edukacyjnych Wyjazdy dla kadr, nauczycieli, szkoleniowców (obecne VETPRO) Wyjazdy studentów uczelni wyższych oraz uczniów - osób kształcących się zawodowo (obecne IVT) Mobilność dla studentów spoza krajów członkowskich Wolontariat i wymiany młodzieży PLM nie będą objęte wsparciem w Erasmus+ (KA2) Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Partnerstwo strategiczne pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, szkoleniowymi, młodzieżowymi i innymi właściwymi podmiotami Współpraca na dużą skalę między instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi a sektorem prywatnym (Knowledge Alliances & Sector Skills Alliances) Platformy IT zawierające EYP, E-Twinning i EPALE Współpraca z krajami partnerskimi (KA3) Wsparcie dla reform w obszarze edukacji Otwarta metoda koordynowania Narzędzia: waloryzacja i wykonanie Procedury dialogu z interesariuszami, krajami spoza UE i organizacjami międzynarodowymi

9 Przydziały w budżecie:. Edukacja i szkolnictwo – 77,5 %
Przydziały w budżecie: * Edukacja i szkolnictwo – 77,5 % * Młodzież – 10 % * Pożyczki studenckie – 3,5 % * Narodowe Agencje – 3,4 % * Koszty administracyjne – 1,9 % * Jean Monnet – 1,9 % * Sport – 1,8 % Podział budżetu Edukacji i Młodzieży względem akcji * KA 1 – 63 % * KA 2 – 28 % * KA 3 – 4,2 % Podział budżetu Edukacji i Szkolenia ze względu na obszar * Szkolnictwo Wyższe – 43 % * Kształcenie zawodowe – 22 % * Edukacja szkolna – 15 % * Edukacja dorosłych – 5 %

10 AKCJA 1 – WYJAZDY W CELACH EDUKACYJNYCH
Mobilność kadr (edukacja szkolna, edukacja zawodowa, edukacja dorosłych) Cel: podnoszenie kluczowych kompetencji i umiejętności przez nauczycieli, dyrektorów szkół i osób pracujących z młodzieżą Czas trwania: od 2 dni do 2 miesięcy (bez podróży) Pole działania: kraje uczestniczące w programie Działanie: rozwój zawodowy (udział w kursach i szkoleniach; job shadowing) prowadzenie zajęć w instytucji partnerskiej za granicą

11 ZASADY FINANSOWANIA KATEGORIE KOSZTÓW Koszty jednostkowe (unit costs) podróż (dofinansowanie obliczane ze względu na odległość) indywidualne wsparcie (dofinansowanie dzienne lub miesięczne) wsparcie organizacyjne (dofinansowanie na uczestnika) wsparcie językowe (dofinansowanie na uczestnika – tylko dla uczących się zawodowo i wolontariuszy) opłata za kurs (dofinansowanie dzienne) koszty rzeczywiste (real costs) specjalne potrzeby (wsparcie dla osób niepełnosprawnych) wyjątkowe koszty (bezpośrednio związane z daną mobilnością)

12 Edukacja Szkolna i Dorosłych: Europejski Plan Rozwoju
Szkoły i organizacje opracują plan działań i określą swoje potrzeby w Europejskim Planie Rozwoju, zawartym we wniosku aplikacyjnym. EVS: kontynuacja obecnego systemu akredytacji VET: nowy system akredytacji dla instytucji, wprowadzony od 2014

13 2. KA 2 Partnerstwo dla innowacji i wymiana dobrych praktyk
Akcja 2 Strategiczne partnerstwa nowa inicjatywa budowana na programach: LLP (akcje: Comenius Regio, Transfer Innowacji, projekty wielostronne – tworzenie innowacji) i YiA Dlaczego? jakość i innowacja współpraca, wzajemne uczenie się rozwijanie kompetencji poznanie i systematyzacja kompetencji kształcenie w zakresie przedsiębiorczości poszerzone możliwości dla uczestniczących organizacji

14 AKCJA 2 - Partnerstwa strategiczne
ukierunkowane na cele strukturalne, wyzwania i potrzeby konkretnego obszaru (szkolnictwo wyższe, edukacja i szkolenie zawodowe, edukacja szkolna itd.) promocja współpracy międzysektorowej (zagadnienie istotne dla wielu obszarów) Realizowane wciąż w ten sam sposób: innowacyjne praktyki (metody, narzędzia, programy nauczania, szkolenia, używanie technologii informatycznych) współpraca z różnymi partnerami (sektor publiczny, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk systematyzacja kompetencji (z wykorzystaniem narzędzi UE) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i tworzenie nowych struktur społecznych

15 Działania długoterminowe (61 dni-12 miesięcy):
Akcja 2: Działania mobilnościowe, szkoleniowe, dydaktyczne jeśli istnieje wartość dodana dla celów projektu Działania długoterminowe (61 dni-12 miesięcy): nauka i szkolenie kadr mobilność osób pracujących z młodzieżą indywidualna mobilność uczniów szkół Działania krótkoterminowe (5 – 60 dni) wspólne szkolenia mieszana mobilność (blended mobility) uczących się wspólne działania uczniów szkół intensywny program szkoleniowy dla uczących się

16 Przykłady projektów partnerstw strategicznych
partnerstwa pomiędzy Uniwersytetami, ośrodkami nauki i kształcenia zawodowego, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką młodzieży, sektorami kreatywnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w celu ułatwienia przejścia od edukacji do zatrudnienia; partnerstwa pomiędzy ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie zdrowia publicznego a placówkami szkolnictwa zawodowego w celu stworzenia kursu e-learningowego dla uczniów; organizacje edukacyjne dla dorosłych współpracują z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami pożytku publicznego na rzecz zbudowania umiejętności matematycznych wśród grup wykluczonych społecznie; partnerstwa pomiędzy organizacjami pożytku publicznego, związkami pracodawców a związkami zawodowymi w celu propagowania rozpoznania umiejętności lekkich, w kontekście przyszłych rozmów kwalifikacyjnych.

17 EDUKACJA SZKOLNA

18 Edukacja szkolna Działalność będzie skoncentrowana wokół głównych priorytetów związanych ze strategią Europa 2020 a także strukturą Edukacja i Szkolenie 2020, między innymi: redukcja liczby osób przedwcześnie opuszczających szkołę wspieranie rozwijania podstawowych umiejętności podnoszenie jakości edukacji i opieki w okresie wczesnego dzieciństwa Główne cele: nauka mobilności dla przedszkoli i szkolnej kadry pedagogicznej strategiczne partnerstwo w celu współpracy szkół, instytucji lokalnych i innych działających na różnych obszarach eTwinning wspólnota on-line, oferująca szkolenia dla nauczycieli, uczniów, dyrektorów i wykładowców

19 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 1 Mobilność kadry
Główne działania: Uczestnictwo w zorganizowanych kursach i szkoleniach za granicą nauczycieli oraz kadry, Job shadowing w zagranicznej szkole partnerskiej i innych organizacjach/instytucjach z sektora edukacji szkolnej.

20 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne
Główne działania: Partnerstwa - współpraca między szkołami (obecnie PPS) lub / i innymi organizacjami np. prowadząca do rozwoju programów nauczania, wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji, nabywania podstawowych kompetencji życiowych, walki z przemocą w szkołach, Wymiany grup uczniów (obecnie WIUC) na dłuższe okresy oraz na kursy i szkolenia w ramach projektu mające na celu np. rozwój umiejętności językowych i świadomości międzykulturowej,

21 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne
Główne działania (c.d.): Lokalne konsorcja (obecnie Regio) pomiędzy władzami lokalnymi /regionalnymi i szkołami w celu poprawy oferty edukacyjnej dla młodzieży. projekty eTwinning dla uczniów i warsztaty on-line z zakresu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, studentów i trenerów.

22 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji
Główne działania: Międzynarodowy transfer innowacyjnych rozwiązań do innych systemów

23 SZKOLNICTWO WYŻSZE

24 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 Mobilność studentów
Główne działania: Wyjazdy w celu zrealizowania części studiów w uczelni partnerskiej za granicą lub odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (credit mobility), Możliwość udziału w innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia (Joint Masters Degree) wraz z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania podczas kształcenia realizowanego w innym kraju, System gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu zrealizowania studiów drugiego stopnia za granicą i zdobycia dyplomu ich ukończenia.

25 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 Mobilność pracowników uczelni
Główne działania: Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w partnerskich uczelniach za granicą, w tym wizyty specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni. Wyjazdy w celach szkoleniowych – podnoszenie umiejętności i kompetencji właściwych dla stanowiska pracy.

26 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Główne działania: Wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian w szkołach wyższych (związanych z programami kształcenia oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi), Współpraca z przedsiębiorstwami (otoczeniem zewnętrznym) w celu lepszego dostosowania programów kształcenia do potrzeb społeczeństwa, Wprowadzanie zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych (np. z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych), Uelastycznienie sposobu studiowania (np. zastosowania różnorodnych form kształcenia (niestacjonarne, modułowe, połączone z nauką w miejscu pracy).

27 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji
Główne działania: Wzmacnianie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (kontynuacja Procesu Bolońskiego), Doskonalenie narzędzi zapewniających przenoszenie osiągnięć i porównywalność kwalifikacji (ECTS, DA, EQF), Wsparcie dla ośrodków NARIC (uznawanie kwalifikacji), Międzynarodowy dialog polityczny, Utworzenie stowarzyszenia absolwentów programu Erasmus+. Poprawa atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

28 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

29 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry
Główne działania: Praktyki i staże za granicą w firmach, centrach szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach pozarządowych itp. dla uczniów kształcących się zawodowo. Praktyki zawodowe i job shadowing w instytucjach szkolenia zawodowego dla kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie zawodowe (nauczyciele zawodu, instruktorzy, kierownicy praktyk, doradcy zawodowi, kadra zarządzająca instytucjami szkolnictwa zawodowego). Prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich.

30 KA 1 mobilność nauczycieli zawodów
Cele i główne działania wzrost możliwości edukacji za granicą dla nauczycieli zawodów, zapewnienie im umiejętności przenoszenia efektów kształcenia zawodowego na środowisko pracy; staże zagraniczne w firmach i innych miejscach zatrudnienia (organizacje publiczne, organizacje pozarządowe) lub w szkołach zawodowych aktualizacja technik nauczania i umiejętności pedagogicznych; staże w konsorcjach, instytucjach szkolących; staże w instytucjach partnerskich; job shadowing w instytucjach szkolących;

31 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji – Strategiczne Partnerstwa
Główne działania: Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (obecnie projekty wielostronne transferu innowacji w LdV). Wspieranie usystematyzowanej i długoterminowej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi a także uczelniami (obecnie projekty partnerskie w programie LdV) . Opracowywanie programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (obecnie projekty transferu innowacji w LLP-LdV). Projekty promujące uczenie się w oparciu o pracę oraz promujące uczenie się w miejscu pracy. Projekty mające na celu ułatwienia uznawania kwalifikacji na poziomie UE.

32 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 3 Wsparcie dla reform
Główne działania: Wzajemne uczenie się poprzez działania w grupach roboczych. Badania mające na celu podniesienie jakości i dostępności praktyk zawodowych. Wsparcie dla narzędzi Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji oraz zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym (ECVET i EQAVET).

33 EDUKACJA DOROSŁYCH

34 Edukacja osób dorosłych
modernizacja i podnoszenie jakości edukacji osób dorosłych poprzez współpracę z innymi sektorami walidacja edukacji pozaformalnej systemy wspracia gwarancja jakości KA1 mobilność kadry pedagogicznej Cele i główne działania: rozwijanie umiejętności i kompetencji; uczestnictwo w kursach, szkoleniach za granicą; job shadowing w sektorze edukacji dorosłych lub innym istotnym dla organizacji przyjmującej; założenia dydaktyczne; KA 2 strategiczne partnerstwa wzrost jakości nauczania osób dorosłych a także poszerzenie oferty edukacyjnej (aktywne obywatelstwo, kompetencje kluczowe dla zatrudnienia); współpraca międzysektorowa dla wymiany doświadczeń i dobrych praktyk; rozwijanie nowego programu, metod nauczania i innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych; projekty pozwalające nabyć podstawowe umiejętności (piśmiennictwo, liczenie, ICT) i dające drugą szansę na naukę w późniejszym okresie życia; zwiększenie dostępności edukacji dorosłych; rozwijanie współprace pomiędzy realizującymi edukację osób dorosłych a lokalnymi instytucjami;

35 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 1 Mobilność kadry dla edukacji dorosłych
Główne działania: Udział w zorganizowanych kursach i szkoleniach za granicą, Job shadowing w instytucjach sektora edukacji dorosłych za granicą.

36 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne
Główne działania: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami z sektora edukacji dorosłych, Rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do nauczania, Projekty dotyczące nabywania podstawowych umiejętności (czytania, pisania, liczenia i umiejętności informatycznych), Zwiększanie dostępu do edukacji dorosłych, Opracowywanie strategii współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi.

37 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 3 Wsparcie dla reform
Główne cele: Wspieranie krajowych reform politycznych (np. budowanie krajowych sieci i koalicji zainteresowanych grup), Wspieranie kampanii informacyjnych, które promują korzyści płynące z uczenia się zarówno dla osób fizycznych, jak i gospodarki oraz społeczeństwa, Wzajemne uczenie się pomiędzy decydentami wysokiego szczebla a praktykami, naukowcami i innymi zainteresowanymi grupami.

38 MŁODZIEŻ

39 AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE

40 AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE Sport
Założenia i cele: Rozwiązanie zagrożeń dla uczciwości sportu, takich jak: doping, ustawianie meczów, przemoc na trybunach, nietolerancja, dyskryminacja, Promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie, Promowanie wolontariatu, integracji społecznej i wyrównywania szans, wraz z szerzeniem świadomości dobrego wpływu aktywności fizycznej na poprawę zdrowia (HEPA) oraz równego dostępu do sportu dla wszystkich.

41 AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE Jean Monnet
Założenia i cele: Promowanie wysokiego poziomu szkolnictwa wyższego, Wzmocnienie współpracy i promowanie wyników badań na wysokim poziomie, Odkrywanie różnorodnych metodologii, promowanie międzynarodowej dyskusji i refleksji, Zwiększenie liczby nauczycieli wyspecjalizowanych w tematyce Unii Europejskiej oraz rozszerzenie oferty szkoleniowej w tym zakresie, Zachęcanie do udziału w badaniu procesu integracji europejskiej.

42 WIĘCEJ INFORMACJI www.erasmusplus.org.pl

43 KA2 – Knowledge Alliances akcja zarządzana przez EACEA w Brukseli
Współpraca i innowacyjność Badania Szkolnictwo Wyższe Biznes - opracowanie innowacyjnych technik nauczania, uczenia się i zarządzania Aktywizowanie uczniów, studentów i kadry firm do zdobywania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wzmocnienie przepływu informacji i wiedzy wspieranie współpracy szkolnictwa wyższego z firmami prywatnymi

44 Przewidywany wpływ/skutki
wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze szkolnictwa wyższego i w sektorze prywatnym; wspieranie nowych rozwiązań w zakresie współpracy między szkolnictwem wyższym a sektorem prywatnym. Warunki uczestnictwa przynajmniej 6 instytucji z 3 różnych państw biorących udział w programie organizacje z krajów partnerskich mogą brać udział w projektach jeśli zapewnią wartość dodaną aplikować musi organizacja z kraju biorącego udział w programie przynajmniej 2 instytucje z obszaru szkolnictwa wyższego i 2 przedsiębiorstwa Budżet: Dofinansowania od 500 tys do 1 miliona EUR 2-3 lata max 75% współfinansowania uznanych kosztów (analiza kosztów ryczałtowych)

45 KA 2 – Sector Skills Aliances akcja zarządzana przez EACEA w Brukseli
Założenia ocena wymaganych umiejętności dla danego sektora zbliżenie ośrodków szkolenia zawodowego z rynkiem pracy gwarancja jakości programów zawodowych i zapewnienie przejrzystości kwalifikacji wywarcie trwałego wpływu na edukacje zawodową i szkolnictwo zorientowane wokół sektora ekonomicznego stworzenie innowacyjnych metod w szkolnictwie zawodowym usprawnić przepływ informacji między interesariuszami Promowanie uczenia się w miejscu pracy (work based learning)

46 Partnerstwo organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego
partnerzy reprezentatywni dla danego sektora wiedzy organy odpowiedzialne za kwalifikacje, certyfikacje, akredytacje Budżet: Dofinansowania od 500 tys. do 1 miliona EUR 2-3 lata max 75% współfinansowania uznanych kosztów (koszty jednostkowe/unit costs)

47 Kto może skorzystać z programu Erasmus+
Kto może skorzystać z programu Erasmus+? mln studentów szkół wyższych będzie mogło studiować lub szkolić się za granicą; 450 tys. spośród nich odbędzie staże; 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu otrzyma stypendia pozwalające uczyć się, szkolić lub pracować za granicą; 800 tys. nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub szkolić się za granicą; 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających stacjonarne studia magisterskie w innym państwie skorzysta z systemu gwarancji kredytowych; ponad 500 tys. młodych osób będzie mogło odbyć wolontariat za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży; 800 tys. Wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, dyrektorów szkół odbędzie szkolenia za granicą swoich państ;

48 Kto może skorzystać z programu Erasmus+. 125 tys
Kto może skorzystać z programu Erasmus+? tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw otrzyma środki finansowe na utworzenie 25 tys. partnerstw strategicznych, które promować mają wymianę doświadczeń i powiązania z rynkiem pracy; 3,5 tys. instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na utworzenie ponad 300 „sojuszy na rzecz wiedzy” i „sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych”, zwiększających szanse na zatrudnienie, promujących innowacyjność i przedsiębiorczość; więcej niż 200 tys. nauczycieli współpracujących ze sobą on-line z ponad 100 tys. szkół, które nawiązały kontakt dzięki platformie eTwinning wsparcie obejmie także 600 partnerstw w dziedzinie sportu, w tym niekomercyjne imprezy europejskie.

49 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+."

Podobne prezentacje


Reklamy Google