Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

2 ERASMUS + 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Tempus. Alfa, Edulink.

3 1. Informacje ogólne Erasmus+ jest nowym programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Zastępuje on kilka istniejących programów UE obejmujących wszystkie sektory edukacji: Uczenie się przez całe życie Erasmus (szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (szkolenie zawodowe), Comenius (edukacja szkolna), Grundtvig (edukacja osób dorosłych) i Młodzież w działaniu oraz pięć programów międzynarodowych (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy Erasmus+ oferować będzie także unijne wsparcie na rzecz sportu. Nowy program opiera się na doświadczeniach i sukcesie dotychczasowych programów, lecz jego wpływ ma być bardziej znaczący. Zgodnie z podstawowym założeniem programu inwestowanie w kształcenie i szkolenie jest kluczem do uwolnienia ludzkiego potencjału, bez względu na wiek i sytuację społeczną.

4 Łączność i synergia z innymi programami ERASMUS + Świat szybko się zmienia -> nowe wyzwania zwiększa się zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników wysoki poziom bezrobocia wśród młodych osób potrzeba bardziej ścisłego związku między programem a jego strukturalnymi założeniami większy nacisk położony na związki nauczania formalnego z nieformalnym więcej międzysektorowych partnerstw z szeroko rozumianym środowiskiem pracy prostsza struktura programu i koncentracja na wartości dodanej

5 Silniejszy wpływ oznacza… -podejście instytucjonalne -duży nacisk na jakość i uznanie mobilności -silne wsparcie mobilności kadr na wszystkich polach -większy nacisk położony mobilność, oddziaływanie na organizacje i wpływ na systemy -międzysektorowa współpraca pomiędzy wszystkimi polami (edukacja, szkolenia i młodzież) -systematyczna ocena i wsparcie językowe

6 Szanse i udogodnienia dla beneficjentów Erasmus+ - pojemny program – jeden Podręcznik akcentujący potencjał między sektorowej współpracy - przyjazne użytkownikowi eFormsy (aplikowanie jak i raportowanie) -maksymalne wykorzystanie uproszczonych procedur

7 2014–2020 oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie: Jean Monnet Sport ERASMUS + Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1AKCJA 2AKCJA 3 Wyjazdy w celach edukacyjnych Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wsparcie dla reform w obszarze edukacji

8 (KA1) wyjazdy w celach edukacyjnych Wyjazdy dla kadr, nauczycieli, szkoleniowców (obecne VETPRO) Wyjazdy studentów uczelni wyższych oraz uczniów - osób kształcących się zawodowo (obecne IVT) Mobilność dla studentów spoza krajów członkowskich Wolontariat i wymiany młodzieży PLM nie będą objęte wsparciem w Erasmus+ (KA2) Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Partnerstwo strategiczne pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, szkoleniowymi, młodzieżowymi i innymi właściwymi podmiotami Współpraca na dużą skalę między instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi a sektorem prywatnym (Knowledge Alliances & Sector Skills Alliances) Platformy IT zawierające EYP, E- Twinning i EPALE Współpraca z krajami partnerskimi (KA3) Wsparcie dla reform w obszarze edukacji Otwarta metoda koordynowania Narzędzia: waloryzacja i wykonanie Procedury dialogu z interesariuszami, krajami spoza UE i organizacjami międzynarodowymi 3 GŁÓWNE TYPY AKCJI

9 Przydziały w budżecie: * Edukacja i szkolnictwo – 77,5 % * Młodzież – 10 % * Pożyczki studenckie – 3,5 % * Narodowe Agencje – 3,4 % * Koszty administracyjne – 1,9 % * Jean Monnet – 1,9 % * Sport – 1,8 % Podział budżetu Edukacji i Młodzieży względem akcji * KA 1 – 63 % * KA 2 – 28 % * KA 3 – 4,2 % Podział budżetu Edukacji i Szkolenia ze względu na obszar * Szkolnictwo Wyższe – 43 % * Kształcenie zawodowe – 22 % * Edukacja szkolna – 15 % * Edukacja dorosłych – 5 %

10 AKCJA 1 – WYJAZDY W CELACH EDUKACYJNYCH Mobilność kadr (edukacja szkolna, edukacja zawodowa, edukacja dorosłych) Cel: podnoszenie kluczowych kompetencji i umiejętności przez nauczycieli, dyrektorów szkół i osób pracujących z młodzieżą Czas trwania: od 2 dni do 2 miesięcy (bez podróży) Pole działania: kraje uczestniczące w programie Działanie: -rozwój zawodowy (udział w kursach i szkoleniach; job shadowing) -prowadzenie zajęć w instytucji partnerskiej za granicą

11 ZASADY FINANSOWANIA KATEGORIE KOSZTÓW Koszty jednostkowe (unit costs) -podróż (dofinansowanie obliczane ze względu na odległość) -indywidualne wsparcie (dofinansowanie dzienne lub miesięczne) -wsparcie organizacyjne (dofinansowanie na uczestnika) -wsparcie językowe (dofinansowanie na uczestnika – tylko dla uczących się zawodowo i wolontariuszy) -opłata za kurs (dofinansowanie dzienne) koszty rzeczywiste (real costs) -specjalne potrzeby (wsparcie dla osób niepełnosprawnych) -wyjątkowe koszty (bezpośrednio związane z daną mobilnością)

12 Edukacja Szkolna i Dorosłych: Europejski Plan Rozwoju Szkoły i organizacje opracują plan działań i określą swoje potrzeby w Europejskim Planie Rozwoju, zawartym we wniosku aplikacyjnym. EVS: kontynuacja obecnego systemu akredytacji VET: nowy system akredytacji dla instytucji, wprowadzony od 2014

13 Akcja 2 Strategiczne partnerstwa nowa inicjatywa budowana na programach: LLP (akcje: Comenius Regio, Transfer Innowacji, projekty wielostronne – tworzenie innowacji) i YiA Dlaczego? -jakość i innowacja -współpraca, wzajemne uczenie się -rozwijanie kompetencji -poznanie i systematyzacja kompetencji -kształcenie w zakresie przedsiębiorczości -poszerzone możliwości dla uczestniczących organizacji 2. KA 2 Partnerstwo dla innowacji i wymiana dobrych praktyk

14 AKCJA 2 - Partnerstwa strategiczne -ukierunkowane na cele strukturalne, wyzwania i potrzeby konkretnego obszaru (szkolnictwo wyższe, edukacja i szkolenie zawodowe, edukacja szkolna itd.) -promocja współpracy międzysektorowej (zagadnienie istotne dla wielu obszarów) Realizowane wciąż w ten sam sposób: innowacyjne praktyki (metody, narzędzia, programy nauczania, szkolenia, używanie technologii informatycznych) współpraca z różnymi partnerami (sektor publiczny, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk systematyzacja kompetencji (z wykorzystaniem narzędzi UE) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i tworzenie nowych struktur społecznych

15 Akcja 2: Działania mobilnościowe, szkoleniowe, dydaktyczne jeśli istnieje wartość dodana dla celów projektu Działania długoterminowe (61 dni-12 miesięcy): -nauka i szkolenie kadr -mobilność osób pracujących z młodzieżą -indywidualna mobilność uczniów szkół Działania krótkoterminowe (5 – 60 dni) -wspólne szkolenia -mieszana mobilność (blended mobility) uczących się -wspólne działania uczniów szkół -intensywny program szkoleniowy dla uczących się

16 Przykłady projektów partnerstw strategicznych -partnerstwa pomiędzy Uniwersytetami, ośrodkami nauki i kształcenia zawodowego, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką młodzieży, sektorami kreatywnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w celu ułatwienia przejścia od edukacji do zatrudnienia; -partnerstwa pomiędzy ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie zdrowia publicznego a placówkami szkolnictwa zawodowego w celu stworzenia kursu e-learningowego dla uczniów; -organizacje edukacyjne dla dorosłych współpracują z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami pożytku publicznego na rzecz zbudowania umiejętności matematycznych wśród grup wykluczonych społecznie; -partnerstwa pomiędzy organizacjami pożytku publicznego, związkami pracodawców a związkami zawodowymi w celu propagowania rozpoznania umiejętności lekkich, w kontekście przyszłych rozmów kwalifikacyjnych.

17 Changing lives. Opening minds. EDUKACJA SZKOLNA

18 Działalność będzie skoncentrowana wokół głównych priorytetów związanych ze strategią Europa 2020 a także strukturą Edukacja i Szkolenie 2020, między innymi: redukcja liczby osób przedwcześnie opuszczających szkołę wspieranie rozwijania podstawowych umiejętności podnoszenie jakości edukacji i opieki w okresie wczesnego dzieciństwa Główne cele: nauka mobilności dla przedszkoli i szkolnej kadry pedagogicznej strategiczne partnerstwo w celu współpracy szkół, instytucji lokalnych i innych działających na różnych obszarach eTwinning wspólnota on-line, oferująca szkolenia dla nauczycieli, uczniów, dyrektorów i wykładowców Edukacja szkolna

19 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 1 Mobilność kadry Główne działania: Uczestnictwo w zorganizowanych kursach i szkoleniach za granicą nauczycieli oraz kadry, Job shadowing w zagranicznej szkole partnerskiej i innych organizacjach/instytucjach z sektora edukacji szkolnej.

20 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Główne działania: Partnerstwa - współpraca między szkołami (obecnie PPS) lub / i innymi organizacjami np. prowadząca do rozwoju programów nauczania, wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji, nabywania podstawowych kompetencji życiowych, walki z przemocą w szkołach, Wymiany grup uczniów (obecnie WIUC) na dłuższe okresy oraz na kursy i szkolenia w ramach projektu mające na celu np. rozwój umiejętności językowych i świadomości międzykulturowej,

21 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Główne działania (c.d.): Lokalne konsorcja (obecnie Regio) pomiędzy władzami lokalnymi /regionalnymi i szkołami w celu poprawy oferty edukacyjnej dla młodzieży. projekty eTwinning dla uczniów i warsztaty on-line z zakresu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, studentów i trenerów.

22 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji Główne działania: Międzynarodowy transfer innowacyjnych rozwiązań do innych systemów

23 Changing lives. Opening minds. SZKOLNICTWO WYŻSZE

24 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 Mobilność studentów Główne działania: Wyjazdy w celu zrealizowania części studiów w uczelni partnerskiej za granicą lub odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (credit mobility), Możliwość udziału w innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia (Joint Masters Degree) wraz z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania podczas kształcenia realizowanego w innym kraju, System gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu zrealizowania studiów drugiego stopnia za granicą i zdobycia dyplomu ich ukończenia.

25 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 Mobilność pracowników uczelni Główne działania: Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w partnerskich uczelniach za granicą, w tym wizyty specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni. Wyjazdy w celach szkoleniowych – podnoszenie umiejętności i kompetencji właściwych dla stanowiska pracy.

26 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Główne działania: Wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian w szkołach wyższych (związanych z programami kształcenia oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi), Współpraca z przedsiębiorstwami (otoczeniem zewnętrznym) w celu lepszego dostosowania programów kształcenia do potrzeb społeczeństwa, Wprowadzanie zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych (np. z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych), Uelastycznienie sposobu studiowania (np. zastosowania różnorodnych form kształcenia (niestacjonarne, modułowe, połączone z nauką w miejscu pracy).

27 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji Główne działania: Wzmacnianie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (kontynuacja Procesu Bolońskiego), Doskonalenie narzędzi zapewniających przenoszenie osiągnięć i porównywalność kwalifikacji (ECTS, DA, EQF), Wsparcie dla ośrodków NARIC (uznawanie kwalifikacji), Międzynarodowy dialog polityczny, Utworzenie stowarzyszenia absolwentów programu Erasmus+. Poprawa atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

28 Changing lives. Opening minds. KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

29 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry Główne działania: Praktyki i staże za granicą w firmach, centrach szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach pozarządowych itp. dla uczniów kształcących się zawodowo. Praktyki zawodowe i job shadowing w instytucjach szkolenia zawodowego dla kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie zawodowe (nauczyciele zawodu, instruktorzy, kierownicy praktyk, doradcy zawodowi, kadra zarządzająca instytucjami szkolnictwa zawodowego). Prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich.

30 KA 1 mobilność nauczycieli zawodów Cele i główne działania wzrost możliwości edukacji za granicą dla nauczycieli zawodów, zapewnienie im umiejętności przenoszenia efektów kształcenia zawodowego na środowisko pracy; staże zagraniczne w firmach i innych miejscach zatrudnienia (organizacje publiczne, organizacje pozarządowe) lub w szkołach zawodowych aktualizacja technik nauczania i umiejętności pedagogicznych; staże w konsorcjach, instytucjach szkolących; staże w instytucjach partnerskich; job shadowing w instytucjach szkolących;

31 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji – Strategiczne Partnerstwa Główne działania: Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (obecnie projekty wielostronne transferu innowacji w LdV). Wspieranie usystematyzowanej i długoterminowej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi a także uczelniami (obecnie projekty partnerskie w programie LdV). Opracowywanie programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (obecnie projekty transferu innowacji w LLP-LdV). Projekty promujące uczenie się w oparciu o pracę oraz promujące uczenie się w miejscu pracy. Projekty mające na celu ułatwienia uznawania kwalifikacji na poziomie UE.

32 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 3 Wsparcie dla reform Główne działania: Wzajemne uczenie się poprzez działania w grupach roboczych. Badania mające na celu podniesienie jakości i dostępności praktyk zawodowych. Wsparcie dla narzędzi Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji oraz zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym (ECVET i EQAVET).

33 Changing lives. Opening minds. EDUKACJA DOROSŁYCH

34 modernizacja i podnoszenie jakości edukacji osób dorosłych poprzez współpracę z innymi sektorami walidacja edukacji pozaformalnej systemy wspracia gwarancja jakości KA1 mobilność kadry pedagogicznej Cele i główne działania: rozwijanie umiejętności i kompetencji; uczestnictwo w kursach, szkoleniach za granicą; job shadowing w sektorze edukacji dorosłych lub innym istotnym dla organizacji przyjmującej; założenia dydaktyczne; KA 2 strategiczne partnerstwa wzrost jakości nauczania osób dorosłych a także poszerzenie oferty edukacyjnej (aktywne obywatelstwo, kompetencje kluczowe dla zatrudnienia); współpraca międzysektorowa dla wymiany doświadczeń i dobrych praktyk; rozwijanie nowego programu, metod nauczania i innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych; projekty pozwalające nabyć podstawowe umiejętności (piśmiennictwo, liczenie, ICT) i dające drugą szansę na naukę w późniejszym okresie życia; zwiększenie dostępności edukacji dorosłych; rozwijanie współprace pomiędzy realizującymi edukację osób dorosłych a lokalnymi instytucjami; Edukacja osób dorosłych

35 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 1 Mobilność kadry dla edukacji dorosłych Główne działania: Udział w zorganizowanych kursach i szkoleniach za granicą, Job shadowing w instytucjach sektora edukacji dorosłych za granicą.

36 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Główne działania: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami z sektora edukacji dorosłych, Rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do nauczania, Projekty dotyczące nabywania podstawowych umiejętności (czytania, pisania, liczenia i umiejętności informatycznych), Zwiększanie dostępu do edukacji dorosłych, Opracowywanie strategii współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi.

37 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 3 Wsparcie dla reform Główne cele: Wspieranie krajowych reform politycznych (np. budowanie krajowych sieci i koalicji zainteresowanych grup), Wspieranie kampanii informacyjnych, które promują korzyści płynące z uczenia się zarówno dla osób fizycznych, jak i gospodarki oraz społeczeństwa, Wzajemne uczenie się pomiędzy decydentami wysokiego szczebla a praktykami, naukowcami i innymi zainteresowanymi grupami.

38 Changing lives. Opening minds. MŁODZIEŻ

39 Changing lives. Opening minds. AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE

40 AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE Sport Założenia i cele: Rozwiązanie zagrożeń dla uczciwości sportu, takich jak: doping, ustawianie meczów, przemoc na trybunach, nietolerancja, dyskryminacja, Promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie, Promowanie wolontariatu, integracji społecznej i wyrównywania szans, wraz z szerzeniem świadomości dobrego wpływu aktywności fizycznej na poprawę zdrowia (HEPA) oraz równego dostępu do sportu dla wszystkich.

41 AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE Jean Monnet Założenia i cele: Promowanie wysokiego poziomu szkolnictwa wyższego, Wzmocnienie współpracy i promowanie wyników badań na wysokim poziomie, Odkrywanie różnorodnych metodologii, promowanie międzynarodowej dyskusji i refleksji, Zwiększenie liczby nauczycieli wyspecjalizowanych w tematyce Unii Europejskiej oraz rozszerzenie oferty szkoleniowej w tym zakresie, Zachęcanie do udziału w badaniu procesu integracji europejskiej.

42 WIĘCEJ INFORMACJI www.ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm www.erasmusplus.org.pl

43 KA2 – Knowledge Alliances akcja zarządzana przez EACEA w Brukseli Współpraca i innowacyjność 1)Badania 2)Szkolnictwo Wyższe 3)Biznes - opracowanie innowacyjnych technik nauczania, uczenia się i zarządzania -Aktywizowanie uczniów, studentów i kadry firm do zdobywania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości -wzmocnienie przepływu informacji i wiedzy -wspieranie współpracy szkolnictwa wyższego z firmami prywatnymi

44 Przewidywany wpływ/skutki -wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze szkolnictwa wyższego i w sektorze prywatnym; -wspieranie nowych rozwiązań w zakresie współpracy między szkolnictwem wyższym a sektorem prywatnym. Warunki uczestnictwa -przynajmniej 6 instytucji z 3 różnych państw biorących udział w programie -organizacje z krajów partnerskich mogą brać udział w projektach jeśli zapewnią wartość dodaną -aplikować musi organizacja z kraju biorącego udział w programie -przynajmniej 2 instytucje z obszaru szkolnictwa wyższego i 2 przedsiębiorstwa Budżet: -Dofinansowania od 500 tys do 1 miliona EUR -2-3 lata -max 75% współfinansowania uznanych kosztów (analiza kosztów ryczałtowych)

45 KA 2 – Sector Skills Aliances akcja zarządzana przez EACEA w Brukseli Założenia ocena wymaganych umiejętności dla danego sektora zbliżenie ośrodków szkolenia zawodowego z rynkiem pracy gwarancja jakości programów zawodowych i zapewnienie przejrzystości kwalifikacji wywarcie trwałego wpływu na edukacje zawodową i szkolnictwo zorientowane wokół sektora ekonomicznego stworzenie innowacyjnych metod w szkolnictwie zawodowym usprawnić przepływ informacji między interesariuszami Promowanie uczenia się w miejscu pracy (work based learning)

46 Partnerstwo organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego partnerzy reprezentatywni dla danego sektora wiedzy organy odpowiedzialne za kwalifikacje, certyfikacje, akredytacje Budżet: -Dofinansowania od 500 tys. do 1 miliona EUR -2-3 lata -max 75% współfinansowania uznanych kosztów (koszty jednostkowe/unit costs)

47 Kto może skorzystać z programu Erasmus+? 2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło studiować lub szkolić się za granicą; 450 tys. spośród nich odbędzie staże; 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu otrzyma stypendia pozwalające uczyć się, szkolić lub pracować za granicą; 800 tys. nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub szkolić się za granicą; 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających stacjonarne studia magisterskie w innym państwie skorzysta z systemu gwarancji kredytowych; ponad 500 tys. młodych osób będzie mogło odbyć wolontariat za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży; 800 tys. Wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, dyrektorów szkół odbędzie szkolenia za granicą swoich państ;

48 Kto może skorzystać z programu Erasmus+? 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw otrzyma środki finansowe na utworzenie 25 tys. partnerstw strategicznych, które promować mają wymianę doświadczeń i powiązania z rynkiem pracy; 3,5 tys. instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na utworzenie ponad 300 sojuszy na rzecz wiedzy i sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych, zwiększających szanse na zatrudnienie, promujących innowacyjność i przedsiębiorczość; więcej niż 200 tys. nauczycieli współpracujących ze sobą on-line z ponad 100 tys. szkół, które nawiązały kontakt dzięki platformie eTwinning wsparcie obejmie także 600 partnerstw w dziedzinie sportu, w tym niekomercyjne imprezy europejskie.

49 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google