Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007 - 2013 Przykłady dobrych praktyk projektowych Opracował:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007 - 2013 Przykłady dobrych praktyk projektowych Opracował:"— Zapis prezentacji:

1 http://www.wartozyc.eu/wartozyc.eu/ Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007 - 2013 Przykłady dobrych praktyk projektowych Opracował: Marek Szafraniec

2 http://www.wartozyc.eu/wartozyc.eu/ Wprowadzenie W swoim budżecie na lata 2007- 2013 Unia Europejska przewidziała wiele możliwości dofinansowania projektów organizacji pozarządowych w różnorodnych programach i funduszach. W sumie jest to kilkanaście programów na poziomie unijnym i krajowym.

3 http://www.wartozyc.eu/wartozyc.eu/ Poziom unijny – wybrane programy Uczenie się przez całe życie Program ma w szczególności sprzyjać wymianie, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkoleń w obrębie UE. Obejmuje on wszystkie rodzaje i poziomy edukacji oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Program, poprzez promocję i zachęcanie do uczenia się przez całe życie, ma przyczynić się do rozwoju Wspólnoty Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy, charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym.

4 http://www.wartozyc.eu/wartozyc.eu/ Poziom unijny – wybrane programy Uczenie się przez całe życie Europejskie kobiety w kwiecie wieku Program Grundtvig Celem projektu było rozwijanie potencjału kobiet w kwiecie wieku w celu poprawy jakości ich życia. Projekt polegał na rozwijaniu nowych umiejętności poprzez uczenie się od siebie nawzajem i czerpaniu radości z życia w oparciu o koncepcję salutogenezy (rozważania i działania nad zdrowiem) i empowermentu (brania za siebie odpowiedzialności, podejmowanie decyzji). Współpraca partnerska zaowocowała zorganizowaniem trzech Srebrnych Letnich Szkół w Preili na Łotwie, w Berlinie oraz w Karpaczu. Uczestnictwo w projekcie wpłynęło u uczestników na zmianę postaw wobec życia, wzmocnienie wiary w siebie i w swoje możliwości, podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie nowych umiejętności osób w średnim wieku.

5 http://www.wartozyc.eu/wartozyc.eu/ Poziom unijny – wybrane programy Młodzież w działaniu Nadrzędnym celem programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej.Młodzież w działaniu wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz nabywaniu nowych umiejętności. Cele programu "Młodzież w działaniu": promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych krajów, podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży, wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży, zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami

6 http://www.wartozyc.eu/wartozyc.eu/ Poziom unijny – wybrane programy Młodzież w działaniu Działania dofinansowywane przez program Młodzież w działaniu: Akcja 1.1. Wymiana MłodzieżyAkcja 1.1. Wymiana Młodzieży – spotkania młodzieży w wieku 13-25 lat z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć; Akcja 1.2. Inicjatywy MłodzieżoweAkcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe – lokalne działania młodych ludzi w wieku 18-30 lat, których głównym odbiorcą jest otaczająca, najbliższa społeczność; Akcja 1.3. Młodzież w DemokracjiAkcja 1.3. Młodzież w Demokracji – działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym; Akcja 2. Wolontariat Europejski Akcja 2. Wolontariat Europejski – praca przy różnorodnych projektach zagranicznych podejmowana przez młodych ludzi na zasadach wolontariatu. Projekty Wolontariatu Europejskiego mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo przez młodych ludzi w wieku 18-30 lat; Akcja 3. Młodzież w ŚwiecieAkcja 3. Młodzież w Świecie – współpraca pomiędzy młodzieżą z krajów UE i krajów sąsiadujących. Organizacja wymian z młodymi ludźmi z państw sąsiadujących z Europą i z innych krajów świata oraz szkolenia i projekty współpracy w sieci; Akcja 4.3. Szkolenie i Tworzenie SieciAkcja 4.3. Szkolenie i Tworzenie Sieci – wsparcie dla wszystkich, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżową, w przygotowanie i realizację projektów w ramach programu Młodzież w działaniu. Oferuje między innymi szkolenia, seminaria, staże dla pracowników młodzieżowych; Akcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżowąAkcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową – pomaga w dialogu młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. Umożliwia między innymi organizację krajowych i międzynarodowych seminariów dotyczących współpracy w tej dziedzinie

7 http://www.wartozyc.eu/wartozyc.eu/ Poziom unijny – wybrane programy Młodzież w działaniu Galeria KONTAKT - warsztaty twórcze Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem Głównym celem projektu było otwarcie galerii KONTAKT w Pozarządowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Galeria umożliwiła organizowanie wystaw prac uczestników warsztatów oraz inicjowanie nowych aktywności (teatralnych, fotograficznych, plastycznych). Przedsięwzięcie było skierowane do młodzieży i realizowane przez młodzież znajdującą się w trudnej sytuacji rodzinnej. Projekt zakładał współpracę pomiędzy różnymi grupami młodzieży regionu cieszyńskiego w zakresie integracji wobec problemów alkoholizmu, przemocy, bezdomności, społecznej izolacji i braku tolerancji wśród społeczeństwa. Istnienie Galerii pomogło także w pracy terapeutycznej Centrum (wyrażanie emocji poprzez pracę twórczą), umożliwiło przygotowanie profesjonalnej prezentacji prac artystycznych młodych ludzi, a także zintegrowało grupy młodych ludzi z Polski, Czech i Słowacji skupionych wokół działań galerii.

8 http://www.wartozyc.eu/wartozyc.eu/ Poziom unijny – Inne programy

9 http://www.wartozyc.eu/wartozyc.eu/ Poziom krajowy– Działanie 7.3 PO KL Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Celem działania jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Grupa docelowa działania to: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalne i podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów.

10 http://www.wartozyc.eu/wartozyc.eu/ Działanie 7.3 Projekt Oddech dawnych czasów

11 http://www.wartozyc.eu/wartozyc.eu/ Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007 - 2013 Przykłady dobrych praktyk projektowych Opracował:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google