Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE KOŁOBRZESKA LOKALNA GRUPA RYBACKA CELE DZIAŁANIA Kołobrzeg, 09.09.2013 r.Przemysław Osiński,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE KOŁOBRZESKA LOKALNA GRUPA RYBACKA CELE DZIAŁANIA Kołobrzeg, 09.09.2013 r.Przemysław Osiński,"— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE KOŁOBRZESKA LOKALNA GRUPA RYBACKA CELE DZIAŁANIA Kołobrzeg, 09.09.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

2 Cele główne: I. Zwiększymy aktywność społeczno-kulturalną mieszkańców - podniesiemy jakość życia w regionie. II. Stworzymy mechanizmy do rozwoju turystyki i ochrony środowiska. III. Stworzymy warunki do efektywnej i dochodowej działalności gospodarczej. IV. Rozwiniemy Stowarzyszenie KLGR w kierunku silnej, niezależnej ekonomicznie organizacji integrującej mieszkańców regionu. Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r.

3 Cele szczegółowe Do każdego celu głównego zbudowano cele szczegółowe zgodnie z regułą SMART (szczegółowe, mierzalne, osiągalne, realne, określone w czasie), przy czym wskaźnik mierzalności podany będzie w formie jakościowej, a nie ilościowej. Celowo przy formułowaniu celów użyto strony biernej czasownika, aby podkreślić odpowiedzialność za realizację. Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r.

4 I. Zwiększymy aktywność społeczno-kulturalną mieszkańców- podniesiemy jakość życia w regionie. W okresie realizacji projektu zorganizujemy cykliczne imprezy związane z kultywowaniem tradycji, wzrostem wiedzy o regionie, podniesieniem kondycji fizycznej. Będziemy realizować projekty związane z budową i utrzymanie placów zabaw, boisk i innych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Będziemy wspierać projekty dotyczące budowania, modernizacji i wyposażenia świetlic, obiektów kultury, sal internetowych. Będziemy wspierać działania skierowane na budowanie bezpieczeństwa mieszkańców. Będziemy wspierać rozwój turystyki morskiej i wędkarskiej. Będziemy wspierać działania związane z propagowaniem, tworzeniem i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Będziemy wspierać działania związane z promocją regionu objętego LSROR. Będziemy wspierać wydawnictwo publikacji i innych wydawnictw kultywujących tradycję. Będziemy wspierać realizację wystaw, prelekcji i działalności kulturalno-oświatowej. Będziemy wspierać działania zmierzające do powstania muzeów, sal tradycji, miejsc pamięci związanych z morzem i rybactwem. Będziemy wspierać projekty adresowane do niepełnosprawnych Będziemy wspierać projekty dotyczące dostępu do Internetu, również szerokopasmowego. Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r.

5 II. Stworzymy mechanizmy do rozwoju turystyki i ochrony środowiska Będziemy wspierać projekty związane z przekształceniem starej infrastruktury portowej na obiekty służące prowadzeniu innej działalności gospodarczej. Będziemy wspierać projekty zwiększające jakość i bezpieczeństwo na jednostkach rybackich, turystyki morskiej i wędkarstwa morskiego. Będziemy wspierać inwestycje dotyczące rozbudowy i podwyższenia standardu bazy turystycznej. ędziemy wspierać działania tworzące regionalny produkt turystyczny. Będziemy wspierać inwestycje polegające na budowie oceanarium, delfinarium i pijalni wód jako poszerzenie oferty turystycznej. Będziemy wspierać działania związane z przedłużeniem sezonu. Będziemy kształtować postawy proekologiczne. Będziemy aktywnie chronić przyrodę poprzez zachowanie torfowisk, rozlewisk, akwenów wodnych i wód portowych itp. Będziemy wspierać projekty tworzące ścieżki edukacyjne wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz oznakowanie tras turystycznych, rowerowych i obiektów zabytkowych. Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r.

6 Będziemy wspierać inwestycje polegające na budowie dróg, chodników i zagospodarowania terenów publicznych, miejsc odpoczynku i rekreacji. Będziemy wspierać inwestycje związanymi z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i melioracją. Będziemy wspierać inwestycje związane z budową zejść na plażę i tworzeniem kąpielisk. Będziemy wspierać działania w kierunku tworzenia łowisk dla wędkarzy. Będziemy wspierać projekty związane z rozwojem turystyki rybackiej, morskiej i śródlądowej. Będziemy wspierać inicjatywy tworzące nowe formy rekreacji i wypoczynku. Wspieranie i dążenie do rozwoju szeroko pojętej aktywnej turystyki morskiej, sportów morskich i rekreacji morskiej, w tym w szczególności wędkarstwa morskiego, swobodnego nurkowania, morskiej turystyki krajowej i międzynarodowej. Będziemy wspierać inwestycje związane z budową dróg dojazdowych i poprawą infrastruktury transportowej i budowli hydrotechnicznych w portach i na przystaniach morskich. Będziemy wspierać projekty dotyczące czystości wód portowych. Będziemy wspierać budowę nowych przystani na zbiornikach wodnych w obrębie działalności KLGR. Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r.

7 III. Stworzymy warunki do efektywnej i dochodowej działalności gospodarczej Będziemy wspierać inicjatywy zmierzające do powstawania małych i średnich przedsiębiorstw w różnych branżach. Będziemy rozwijać kompetencje przywódcze u właścicieli i zarządzających firmami. Będziemy wspierać działania w kierunku podwyższenia kompetencji pracowników. Będziemy wspierać inicjatywy udziału w targach i promocjach produktów. Będziemy realizować działania skierowane na wzmocnienie marki firm. Będziemy udzielać pomocy w pozyskiwaniu wsparcia finansowego i zabezpieczeń dla firm. Będziemy wspierać działania zmierzające do tworzenia grup producentów i innych zrzeszeń. Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r.

8 Będziemy wspierać działania zmierzające do dywersyfikacji rynku i podwyższenia konkurencyjności firm. Będziemy wspierać inwestycje polegające na poprawie procesów technologicznych i wymiany parku technicznego firm. Będziemy wspierać inicjatywy zmierzające do poprawy wyglądu naszego otoczenia. Będziemy wspierać inwestycje wspierające handel produktów spożywczych, zwłaszcza rybnych w formule Fresh Marketu. Będziemy wspierać bezpośrednią, drobną sprzedaż ryby w formule od złowienia do klienta, z całym procesem technologicznym. Uruchomimy Akademię menedżera, z cyklami szkoleń i warsztatów dla wszystkich chętnych bez względu na poziom wykształcenia oraz doradztwem finansowo-prawnym. Stworzymy system sieciowania- współpracy i wymiany doświadczeń, otwarty dla wszystkich podmiotów z obszaru LSROR. Będziemy wspierać organizację konkursów i systemów motywacyjnych dla firm i pracowników. Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r.

9 IV. Rozwiniemy Stowarzyszenie KLGR w kierunku silnej, niezależnej ekonomicznie organizacji integrującej mieszkańców regionu Biuro stowarzyszenia stanowić będzie ośrodek wsparcia dla członków KLGR. Będziemy organizować wycieczki fakultatywne dla członków stowarzyszenia KLGR. Będziemy organizować spotkania związane z wymianą doświadczeń z członkami innych LGR, również spoza granic Polski. Będziemy stanowić płaszczyznę porozumienia między sektorem społecznym, gospodarczym i samorządem. Będziemy organizować akcje i warsztaty promujące i zachęcające beneficjentów do składania projektów w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r.

10 Dziękuję za uwagę Kołobrzeg, 09.09.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE KOŁOBRZESKA LOKALNA GRUPA RYBACKA CELE DZIAŁANIA Kołobrzeg, 09.09.2013 r.Przemysław Osiński,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google