Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 20 stycznia 2011 r., Warszawa Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 20 stycznia 2011 r., Warszawa Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych."— Zapis prezentacji:

1 1 20 stycznia 2011 r., Warszawa Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

2 Fundusze unijne dla oświaty Celem strategicznym działań w ramach priorytetów edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Wysokość wsparcia w ramach Priorytetu III: 1 006 236 268 EUR Wysokość wsparcia w ramach Priorytetu IX: 1 703 425 446 EUR Łącznie Priorytet III i IX: 2 709 661 714 EUR

3 Fundusze unijne dla oświaty Według stanu na dzień 17.01.2011 r. w ramach Priorytetu III POKL podpisano łącznie 244 umów o dofinansowanie projektów (w tym 36 projektów systemowych). Łączna wartość podpisanych umów wynosi 1 998 446 531, 24 zł, stanowi to 48,82 % całkowitej dostępnej alokacji dla Priorytetu III POKL. Natomiast biorąc pod uwagę decyzję Komitetu Monitorującego o przeniesieniu kwoty 150 mln euro z alokacji Priorytetu III na Priorytet IX, poziom kontraktacji wynosi już 57,38 %.

4 4 Zmiany w prawie oświatowym nowa podstawa programowa nowe spojrzenie na pracę z uczniem o różnego rodzaju specjalnych potrzebach edukacyjnych (potrzeba indywidualizacji na każdym etapie edukacyjnym) nowa rola edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (w tym pięciolatków i sześciolatków) nowe zadania przedszkola i szkoły, w tym diagnoza przedszkolna, diagnoza ryzyka dysleksji, doradztwo edukacyjno- zawodowe nowy nadzór pedagogiczny Fundusze unijne dla oświaty

5 5 Nowe zadania szkoły rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także prowadzenie zajęć edukacyjnych odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb praca zespołowa nauczycieli na rzecz realizacji programów ukierunkowanych na zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz rozwijanie ich zdolności i talentów współpraca z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi wobec szkoły Zmieniona rola nauczycieli zmiana charakteru zadań wykonywanych przez nauczycieli wiąże się z koniecznością zdefiniowania ich na nowo istnieje potrzeba dostosowania rozwiązań w zakresie statusu zawodowego nauczycieli do zmieniającej się rzeczywistości szkolnej Fundusze unijne dla oświaty

6 6 Działania są realizowane we wszystkich obszarach kluczowych koniecznych dla zapewnienia wysokiej jakości oświaty, takich jak: reforma programów nauczania (nowe podstawy programowe: kształcenia ogólnego i zawodowego); nadzór pedagogiczny; system egzaminów zewnętrznych; kształcenie i doskonalenie nauczycieli; pomoc psychologiczno-pedagogiczna; zarządzanie oświatą i finansowanie.

7 Priorytet III Projekty realizowane są w ramach następujących konkursów - Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych – I i II edycja -Uruchomienie nowego typu studiów zawodowych przygotowujących nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego -Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego - I edycja - Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości - I i II edycja - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia niepełnosprawnego - Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

8 Priorytet III Dzięki wsparciu EFS w ramach Priorytetu III możliwe są zmiany i wsparcie bezpośrednie w następujących obszarach: -podstawy programowe i programy nauczania -modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych -nowy system nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą -system kształcenia i doskonalenia nauczycieli -rozwój kształcenia zawodowego - informatyzacja polskiej oświaty -wsparcie uczniów uzdolnionych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -rozwój kompetencji kluczowych uczniów -uczenie się przez całe życie (life long learning) -kształcenie na odległość - prowadzenie i instytucjonalizacja badań edukacyjnych -wsparcie oświaty polskiej za granicą

9 Priorytet III WYBRANE EFEKTY DZIAŁAŃ: -opracowanie w 2008 roku podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół; w szkołach podstawowych od roku szkolnego 2009/2010 -spotkania informacyjne z Radami Pedagogicznymi w ponad 17 500 szkołach podstawowych i gimnazjalnych (w spotkaniach tych brało udział niemal 200.000 nauczycieli szkół podstawowych i ponad 100.000 nauczycieli gimnazjów), -seminaria i warsztaty dla pracowników i współpracowników systemu egzaminacyjnego, rzeczoznawców podręczników szkolnych, pracowników kuratoriów oświaty, dyrektorów szkół itp.

10 Priorytet III WYBRANE EFEKTY DZIAŁAŃ: -modernizacja i pilotaże egzaminów maturalnych, gimnazjalnych, sprawdzianu po klasie VI oraz etapu praktycznego egzaminów zawodowych, -metodologia tworzenia zadań egzaminacyjnych i zapoczątkowanie rozwoju banków zadań służących egzaminom zewnętrznym we wszystkich etapach kształcenia, -oprogramowanie do zarządzania e-ocenianiem i prowadzenia oceniania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych

11 Priorytet III WYBRANE EFEKTY DZIAŁAŃ: -założenia do zmian legislacyjnych dotyczących systemu nadzoru pedagogicznego, które doprowadziły do wydania rozporządzenia w zakresie nowego nadzoru pedagogicznego, -budowa bazy narzędzi do prowadzenia nadzoru pedagogiczno – legalnościowego oraz jakościowego, -szkolenia dla około 4000 osób sprawujących nadzór pedagogiczny z zakresu wewnętrznej ewaluacji oraz dla 360 pracowników nadzoru pedagogicznego (wizytatorów) z zakresu ewaluacji zewnętrznej, -pilotaż zmodernizowanego nadzoru pedagogicznego w 90 szkołach i placówkach, -nowe modele i narzędzia planowania, zarządzania, monitorowania i finansowania szkół i placówek oświatowych oraz wzmocnienie kompetencji pracowników JST przez system szkoleń (3000 pracowników organów prowadzących szkoły)

12 12 Plan zmian rozpisany na lata szkolne Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach 2009/2010I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013IVSPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015 VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L matura dostosowana do nowej podstawy programowej III TIII ZSZ 2015/2016IV T SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa

13 13 Kalendarium zmian w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Rok szkolnyEgzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 2011/2012Egzaminy na dotychczasowych zasadach 2012/2013 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2013/2014 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2014/2015 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2015/2016 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2016/2017Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2017/2018Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji

14 14 Konkursy w 2011 r. Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. Kwota 45 000 000 zł. Kryteria wyboru konkursu znajdują się w Planie Działania dla Priorytetu III na 2011 r. Mamy: 40 projektów w ramach konkursu innowacyjnego, którego głównym celem jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m. in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości Co nowego w Priorytecie III 2011 r.?

15 Konkursy w 2011 r. Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Kwota 150 000 000 zł. Kryteria wyboru konkursu znajdują się w Planie Działania dla Priorytetu III na 2011 r. Mamy: ponad 900 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy odbędą staże zawodowe w przedsiębiorstwach (II edycje konkursu): łącznie 18 projektów konkursowych (druga edycja w trakcie kontraktacji).

16 Co nowego w Priorytecie III 2011 r.? Konkursy w 2011 r. Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli kontynuowany będzie konkurs "Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela". Kwota: 306 088 511 zł. Kryteria wyboru konkursu znajdują się w Planie Działania dla Priorytetu III na 2011 r. Mamy: ok. 7200 studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela odbędzie praktyki w 286 szkołach i placówkach; podpisanych 14 umów, kolejne w trakcie kontraktacji,

17 17 Poddziałanie 9.1.2 Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych CEL: wsparcie działań każdej szkoły na pierwszym etapie edukacyjnym, w realizacji treści i wymagań, określonych w nowej podstawie programowej. pieniądze będzie można przeznaczyć na: doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt (np. pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych) poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, ukierunkowanych w szczególności na dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia terapeutyczne o środki finansowe będą mogły wnioskować wyłącznie organy prowadzące wartość całego projektu – 624 014 638 zł Co nowego w Priorytecie IX

18 18 Podział środków przeznaczonych na realizację projektów pomiędzy regiony LpWojewództwokwota w zł 1dolnośląskie39 693 983 zł 2kujawsko-pomorskie33 710 468 zł 3lubelskie42 999 978zł 4lubuskie16 116 500 zł 5łódzkie38 182 659 zł 6małopolskie59 545 725 zł 7mazowieckie84 313 523 zł 8opolskie16 018 324 zł 9podkarpackie42 862 123 zł 10podlaskie20 796 430 zł 11pomorskie35 652 666 zł 12śląskie61 911 918 zł 13świętokrzyskie23 455 908 zł 14warmińsko-mazurskie25 092 796 zł 15wielkopolskie58 298 411 zł 16zachodniopomorskie25 363 228 zł 17suma 624 014 639 zł Priorytet IX

19 19 W 2010 roku 9 województw realizuje projekt, są to województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie podlaskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, W 2011 roku 7 województw będzie realizowało projekt, są to województwa: śląskie, małopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko – mazurskie łódzkie, mazowieckie SP PG 1 września 2012 Pozostałe już od września 2011 Priorytet IX

20 Dobre praktyki Dlaczego fizyka jest ciekawa? Poddziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt jest realizowany przez: pwn.pl sp. z o.o. Wartość projektu: 12 216 944 PLN. Liczba szkół objętych projektem: 70 szkół na terenie województw : dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego Projekt TalentGame – metodyka i narzędzia diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie Projekt jest realizowany przez: IDEA! Management Consulting. Wartość projektu: 2,25 mln zł. Stworzenie oraz masowe upowszechnienie innowacyjnej metodyki doradztwa edukacyjno- zawodowego do zastosowania przez rodziców, nauczycieli i doradców zawodowych, której elementem jest gra komputerowa. Grupy docelowe to m.in..: uczniowie w trzech grupach wiekowych: 7+, 12+ i 16+, rodzice, nauczyciele, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi

21 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.efs.men.gov.pl zakładka: Efekty Działań/badania i raporty Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 20 stycznia 2011 r., Warszawa Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google