Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 20 stycznia 2011 r., Warszawa Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 20 stycznia 2011 r., Warszawa Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych."— Zapis prezentacji:

1 1 20 stycznia 2011 r., Warszawa Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

2 Fundusze unijne dla oświaty Celem strategicznym działań w ramach priorytetów edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Wysokość wsparcia w ramach Priorytetu III: EUR Wysokość wsparcia w ramach Priorytetu IX: EUR Łącznie Priorytet III i IX: EUR

3 Fundusze unijne dla oświaty Według stanu na dzień r. w ramach Priorytetu III POKL podpisano łącznie 244 umów o dofinansowanie projektów (w tym 36 projektów systemowych). Łączna wartość podpisanych umów wynosi , 24 zł, stanowi to 48,82 % całkowitej dostępnej alokacji dla Priorytetu III POKL. Natomiast biorąc pod uwagę decyzję Komitetu Monitorującego o przeniesieniu kwoty 150 mln euro z alokacji Priorytetu III na Priorytet IX, poziom kontraktacji wynosi już 57,38 %.

4 4 Zmiany w prawie oświatowym nowa podstawa programowa nowe spojrzenie na pracę z uczniem o różnego rodzaju specjalnych potrzebach edukacyjnych (potrzeba indywidualizacji na każdym etapie edukacyjnym) nowa rola edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (w tym pięciolatków i sześciolatków) nowe zadania przedszkola i szkoły, w tym diagnoza przedszkolna, diagnoza ryzyka dysleksji, doradztwo edukacyjno- zawodowe nowy nadzór pedagogiczny Fundusze unijne dla oświaty

5 5 Nowe zadania szkoły rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także prowadzenie zajęć edukacyjnych odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb praca zespołowa nauczycieli na rzecz realizacji programów ukierunkowanych na zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz rozwijanie ich zdolności i talentów współpraca z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi wobec szkoły Zmieniona rola nauczycieli zmiana charakteru zadań wykonywanych przez nauczycieli wiąże się z koniecznością zdefiniowania ich na nowo istnieje potrzeba dostosowania rozwiązań w zakresie statusu zawodowego nauczycieli do zmieniającej się rzeczywistości szkolnej Fundusze unijne dla oświaty

6 6 Działania są realizowane we wszystkich obszarach kluczowych koniecznych dla zapewnienia wysokiej jakości oświaty, takich jak: reforma programów nauczania (nowe podstawy programowe: kształcenia ogólnego i zawodowego); nadzór pedagogiczny; system egzaminów zewnętrznych; kształcenie i doskonalenie nauczycieli; pomoc psychologiczno-pedagogiczna; zarządzanie oświatą i finansowanie.

7 Priorytet III Projekty realizowane są w ramach następujących konkursów - Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych – I i II edycja -Uruchomienie nowego typu studiów zawodowych przygotowujących nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego -Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego - I edycja - Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości - I i II edycja - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia niepełnosprawnego - Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

8 Priorytet III Dzięki wsparciu EFS w ramach Priorytetu III możliwe są zmiany i wsparcie bezpośrednie w następujących obszarach: -podstawy programowe i programy nauczania -modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych -nowy system nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą -system kształcenia i doskonalenia nauczycieli -rozwój kształcenia zawodowego - informatyzacja polskiej oświaty -wsparcie uczniów uzdolnionych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -rozwój kompetencji kluczowych uczniów -uczenie się przez całe życie (life long learning) -kształcenie na odległość - prowadzenie i instytucjonalizacja badań edukacyjnych -wsparcie oświaty polskiej za granicą

9 Priorytet III WYBRANE EFEKTY DZIAŁAŃ: -opracowanie w 2008 roku podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół; w szkołach podstawowych od roku szkolnego 2009/2010 -spotkania informacyjne z Radami Pedagogicznymi w ponad szkołach podstawowych i gimnazjalnych (w spotkaniach tych brało udział niemal nauczycieli szkół podstawowych i ponad nauczycieli gimnazjów), -seminaria i warsztaty dla pracowników i współpracowników systemu egzaminacyjnego, rzeczoznawców podręczników szkolnych, pracowników kuratoriów oświaty, dyrektorów szkół itp.

10 Priorytet III WYBRANE EFEKTY DZIAŁAŃ: -modernizacja i pilotaże egzaminów maturalnych, gimnazjalnych, sprawdzianu po klasie VI oraz etapu praktycznego egzaminów zawodowych, -metodologia tworzenia zadań egzaminacyjnych i zapoczątkowanie rozwoju banków zadań służących egzaminom zewnętrznym we wszystkich etapach kształcenia, -oprogramowanie do zarządzania e-ocenianiem i prowadzenia oceniania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych

11 Priorytet III WYBRANE EFEKTY DZIAŁAŃ: -założenia do zmian legislacyjnych dotyczących systemu nadzoru pedagogicznego, które doprowadziły do wydania rozporządzenia w zakresie nowego nadzoru pedagogicznego, -budowa bazy narzędzi do prowadzenia nadzoru pedagogiczno – legalnościowego oraz jakościowego, -szkolenia dla około 4000 osób sprawujących nadzór pedagogiczny z zakresu wewnętrznej ewaluacji oraz dla 360 pracowników nadzoru pedagogicznego (wizytatorów) z zakresu ewaluacji zewnętrznej, -pilotaż zmodernizowanego nadzoru pedagogicznego w 90 szkołach i placówkach, -nowe modele i narzędzia planowania, zarządzania, monitorowania i finansowania szkół i placówek oświatowych oraz wzmocnienie kompetencji pracowników JST przez system szkoleń (3000 pracowników organów prowadzących szkoły)

12 12 Plan zmian rozpisany na lata szkolne Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach 2009/2010I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013IVSPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015 VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L matura dostosowana do nowej podstawy programowej III TIII ZSZ 2015/2016IV T SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa

13 13 Kalendarium zmian w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Rok szkolnyEgzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 2011/2012Egzaminy na dotychczasowych zasadach 2012/2013 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2013/2014 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2014/2015 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2015/2016 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2016/2017Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2017/2018Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji

14 14 Konkursy w 2011 r. Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. Kwota zł. Kryteria wyboru konkursu znajdują się w Planie Działania dla Priorytetu III na 2011 r. Mamy: 40 projektów w ramach konkursu innowacyjnego, którego głównym celem jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m. in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości Co nowego w Priorytecie III 2011 r.?

15 Konkursy w 2011 r. Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Kwota zł. Kryteria wyboru konkursu znajdują się w Planie Działania dla Priorytetu III na 2011 r. Mamy: ponad 900 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy odbędą staże zawodowe w przedsiębiorstwach (II edycje konkursu): łącznie 18 projektów konkursowych (druga edycja w trakcie kontraktacji).

16 Co nowego w Priorytecie III 2011 r.? Konkursy w 2011 r. Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli kontynuowany będzie konkurs "Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela". Kwota: zł. Kryteria wyboru konkursu znajdują się w Planie Działania dla Priorytetu III na 2011 r. Mamy: ok studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela odbędzie praktyki w 286 szkołach i placówkach; podpisanych 14 umów, kolejne w trakcie kontraktacji,

17 17 Poddziałanie Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych CEL: wsparcie działań każdej szkoły na pierwszym etapie edukacyjnym, w realizacji treści i wymagań, określonych w nowej podstawie programowej. pieniądze będzie można przeznaczyć na: doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt (np. pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych) poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, ukierunkowanych w szczególności na dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia terapeutyczne o środki finansowe będą mogły wnioskować wyłącznie organy prowadzące wartość całego projektu – zł Co nowego w Priorytecie IX

18 18 Podział środków przeznaczonych na realizację projektów pomiędzy regiony LpWojewództwokwota w zł 1dolnośląskie zł 2kujawsko-pomorskie zł 3lubelskie zł 4lubuskie zł 5łódzkie zł 6małopolskie zł 7mazowieckie zł 8opolskie zł 9podkarpackie zł 10podlaskie zł 11pomorskie zł 12śląskie zł 13świętokrzyskie zł 14warmińsko-mazurskie zł 15wielkopolskie zł 16zachodniopomorskie zł 17suma zł Priorytet IX

19 19 W 2010 roku 9 województw realizuje projekt, są to województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie podlaskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, W 2011 roku 7 województw będzie realizowało projekt, są to województwa: śląskie, małopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko – mazurskie łódzkie, mazowieckie SP PG 1 września 2012 Pozostałe już od września 2011 Priorytet IX

20 Dobre praktyki Dlaczego fizyka jest ciekawa? Poddziałanie: Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt jest realizowany przez: pwn.pl sp. z o.o. Wartość projektu: PLN. Liczba szkół objętych projektem: 70 szkół na terenie województw : dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego Projekt TalentGame – metodyka i narzędzia diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. Poddziałanie Upowszechnianie uczenia się przez całe życie Projekt jest realizowany przez: IDEA! Management Consulting. Wartość projektu: 2,25 mln zł. Stworzenie oraz masowe upowszechnienie innowacyjnej metodyki doradztwa edukacyjno- zawodowego do zastosowania przez rodziców, nauczycieli i doradców zawodowych, której elementem jest gra komputerowa. Grupy docelowe to m.in..: uczniowie w trzech grupach wiekowych: 7+, 12+ i 16+, rodzice, nauczyciele, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi

21 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej zakładka: Efekty Działań/badania i raporty Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 20 stycznia 2011 r., Warszawa Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google