Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Warszawa, 10 listopad 2009 r. Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości System informacji i wdrażania programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Warszawa, 10 listopad 2009 r. Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości System informacji i wdrażania programów."— Zapis prezentacji:

1 2009 Warszawa, 10 listopad 2009 r. Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości System informacji i wdrażania programów unijnych

2 Warszawa, 10.11.09 r. PARP jest agencją rządową podległą Ministrowi Gospodarki, utworzoną w drodze ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) Celem działania PARP jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez realizację działań, mających na celu wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorców, rozwój zasobów ludzkich, ekspansji na rynki zagraniczne, rozwój regionalny. Jego osiągnięcie przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki zarówno na rynkach Unii Europejskiej, jak i światowym. Misją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Współpraca z instytucjami rządowymi, polskim Parlamentem, jednostkami samorządowymi, jednostkami naukowymi, IOB, instytucjami zagranicznymi i przedsiębiorcami.

3 Warszawa, 10.11.09 r. Programy realizowane przez PARP w 2009 Programy finansowane ze środków UE: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Programy finansowane z budżetu państwa: Bony na innowacje Projekty pilotażowe dla technostarterów, klastrów i przedsiębiorców zainteresowanych ochroną własności przemysłowej Pożyczka na realizację inwestycji innowacyjnych Rządowy program rozbudowy funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002-2006 Kapitał dla przedsiębiorczych

4 Warszawa, 10.11.09 r. Pomoc udzielana przez PARP w latach 2007-2013 Pomoc unijna udzielana przez PARP w latach 2007-2013 Wielkość budżetu związanego z programami operacyjnymi wdrażanymi przez PARP w stosunku do NSRO

5 Warszawa, 10.11.09 r. Instrumenty wsparcia PO IG dla przedsiębiorców oraz IOB – działania wdrażane przez PARP Wspieranie projektów celowych (Działanie 1.4) Inicjowanie działalności innowacyjnej (Działanie 3.1) Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP (Działanie 3.3) Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (Działanie 4.1) Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (Działanie 4.2) Dotacje na innowacyjne inwestycje (Działanie 4.4) Wspieranie powiązań kooperacyjnych oraz IOB świadczących usługi proinnowacyjne o znaczeniu ponadregionalnym (Działanie 5.1, 5.2) Wspieranie ośrodków innowacyjności (Działanie 5.3) Zarządzenie własnością intelektualną (Działanie 5.4) Dotacje na wspieranie działalności związanej z gospodarką elektroniczną (Działanie 8.1, 8.2) dotacje na doradztwo w zakresie wchodzenia przedsiębiorców na rynki zagraniczne (Działanie 6.1)

6 Warszawa, 10.11.09 r. Udział PARP we wdrażaniu programu PO IG

7 Warszawa, 10.11.09 r. Działania PARP w ramach realizacji PO IG

8 Warszawa, 10.11.09 r. Wartość dokonanych przez PARP płatności w ramach programu PO IG

9 Warszawa, 10.11.09 r. Nabory wniosków o dofinansowanie lata 2009-2010 Działania/ poddziałaniaTerminy składania wniosków w 2009 Terminy składania wniosków w 2010 r. Planowana alokacja na nabór w 2010 (EUR) 1.4 Wsparcie projektów celowych 2 rundy konkursowe: 9.03.2009 2.11.2009 2 rundy konkursowe: 2.04.2010 1.10.2010 915 000 00 na rundę 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Nabór w trybie ciągłym od 23.03.2009 nabór w trybie ciągłym: od 03. 2010 r.22 000 000 ( nabór w trybie ciągłym 110 000 000) 3.3.1 Wsparcie dla IOB 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nabór w trybie ciągłym od 3.3.1-23.03.2009 3.3.2 - 16.02.2009 nabór w trybie ciągłym 3.3.1 – 29.03.2010 3.3.2- 8.02.2010 3.3.1:Kwota, która pozostanie z całkowitej alokacji po rozpatrzeniu odwołań 3.3.2: 5 000 000 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 2 rundy konkursowe: 9.03.2009 2.11.2009 2 rundy konkursowe: 04.2010 r. 10.2010 r. Uzależniona od alokacji na działanie 1.4 PO IG 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie Wzornictwa przemysłowego 3 rundy aplikacyjne: 02.2009 06.2009 09.2009 2 rundy konkursowe: 02.2010 r. 09.2010 r. 25 000 000

10 Warszawa, 10.11.09 r. Nabory Nabory wniosków o dofinansowanie lata 2009-2010 Działania/ poddziałaniaTerminy składania wniosków w 2009 Terminy składania wniosków w 2010 r. Planowana alokacja na nabór w 2010 (EUR) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 2 rundy aplikacyjne ; 03.2009 09.2009 1 runda w I poł. 2010ok.170 000 000 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Nabór w trybie ciągłym :23. 03.2009 nabór w trybie ciągłym: od 03.2010 r. 16 668 000 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Nabór ciągły : 27.03.2009 Kontynuacja naboru ciągłego z 2009 r. w przypadku nie wykorzystania alokacji na działanie w roku bieżącym ok. 14 000 000 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej Nabór ciągły:13.03.200902.2010 - nabór ciągły do wyczerpania alokacji przewidzianej na 2010 r. lub do końca roku. W 2010 r. nie planuje się uruchomienia nowego konkursu. Alokacja została wyczerpana. 8 775 000

11 Warszawa, 10.11.09 r. Nabory wniosków o dofinansowanie lata 2009-2010 Działania/ poddziałaniaTerminy składania wniosków w 2009 Terminy składania wniosków w 2010 r. Planowana alokacja na nabór w 2010 (EUR) 6.1 Paszport do eksportu3 rundy aplikacyjne: 02.2009 06.2009 09.2009 3 rundy aplikacyjne 02.2010 05.2010 09.2010 10 153 333 na każdą rundę Łącznie na 2010 r. 30 460 000 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 3 rundy aplikacyjne: 03.2009 07.2009 10.2009 2/3 rundy aplikacyjne: 03.2009 08.2009 77 127 058,80 na rok 2010 8.2Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 3 rundy aplikacyjne 03.2009 06.2009 10.2009 3 rundy aplikacyjne: 02.2009 07.2009 10.2009 115 204 470,50 na rok 2010

12 Warszawa, 10.11.09 r. Bardzo duże zainteresowanie działaniem 5.4.2 w porównaniu z dostępną alokacją. Spośród złożonych wniosków 35 % spełniło kryteria merytoryczne. Wszystkie projekty spełniające kryteria otrzymają dofinansowanie. Dotychczas najwięcej wniosków złożono w ramach działania 8.1; W 2010 r. przewidywane jest przeprowadzenie ostatnich naborów w działaniach 3.1, 3.3.1. Przeprowadzenie kolejnych naborów w działaniu 4.4 po 2010 r. uzależnione będzie od wyników rozpatrywania protestów; Niewielka liczba złożonych wniosków w porównaniu z dostępną alokacją w działaniu 6.1 wynika z faktu, iż dotychczas beneficjenci składali wnioski na przygotowanie planów eksportu (I etap). Spośród wszystkich złożonych wniosków, ocenę formalną pozytywnie przeszło dotychczas 83 % złożonych wniosków, natomiast ocenę merytoryczną 42 % wniosków. Podsumowanie naborów w kontekście poziomu zainteresowania wnioskodawców

13 Warszawa, 10.11.09 r. Wprowadzone uproszczenia w zakresie realizacji PO IG Zmiana systemu zabezpieczania umów tj. zmiana w zakresie kwoty dla której zabezpieczenie stanowi jedynie weksel in blanco wystawiony przez Beneficjenta z 4 mln zł kwoty dofinansowania na 10 mln zł kwoty zaliczki. Nowe rozwiązania w zakresie wypłat zaliczek znalazły się w wydanej przez Ministra Rozwoju Regionalnego nowelizacji rozporządzenia w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych oraz nowelizacji rozporządzenia MRR w sprawie udzielania przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i następnie zostały wprowadzone do wzorów umów o dofinansowanie.

14 Warszawa, 10.11.09 r. Wprowadzone ułatwienia w zakresie realizacji PO IG transzy zaliczki Niepomniejszanie kolejnej transzy o nierozliczoną kwotę poprzedniej transzy zaliczki IW nie będzie dokonywała pomniejszenia kolejnej transzy zaliczki o nierozliczoną kwotę poprzedniej transzy, pod warunkiem rozliczenia przez beneficjenta co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz. Skrócenie ścieżki akceptacji list rankingowych (IZ przekazuje kopie zatwierdzonych list rankingowych bezpośrednio do IW) Zwiększenie o 5% alokacji przeznaczonej na konkurs dla 4.4 – możliwość zwiększenia dofinansowania w przypadku trudnej sytuacji beneficjenta wynikającej ze znacznej zmiany kursu EUR. Wprowadzenia do katalogu kosztów kwalifikowanych, wydatków związanych ustanowieniem zabezpieczenia.

15 Warszawa, 10.11.09 r. Planowane zmiany na 2010 r. Zmiana w kryteriach wyboru finansowanych operacji PO IG Zmiana na system finansowania BGK (zgodnie z planowaną nowelizacją UFP), zmiana dokumentów programowych m.in. umowy o dofinansowanie, RPK, porozumienia z IP itp. w związku z planowanym przejściem na nowy systemem finansowania BGK od 1 stycznia 2010 r. Rozliczanie kosztów administracyjnych/ogólnych za pomocą zestawienia dokumentów księgowych (rezygnacja z kopii dokumentów księgowych zgodnie z określonym katalogiem kosztów kwalifikowanych), zmiana procedur kontroli projektów w związku z przejściem na zestawienie dokumentów księgowych

16 Warszawa, 10.11.09 r. System informacji PARP Usługi informacyjne oferowane przez PK KSU. Informatorium PARP. Szkolenia, konferencje, spotkania informacyjne. Internet jako źródło informacji.

17 Warszawa, 10.11.09 r. 1. Punkty Konsultacyjne KSU (1/2) PK KSU są elementem systemu informującego o zasadniczych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwościach i zasadach uzyskania wsparcia ześrodków publicznych. finansowane z projektu systemowego PARP Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych, prowadzone są przez podmioty zarejestrowane w zakresie usług informacyjnych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), świadczą bezpłatne, systemowe, wystandaryzowane usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, warunki świadczenia usług określają umowy zawarte z PARP, tworzą ogólnopolską sieć w 111 lokalizacjach (15 Regionalnych PK – koordynujących regionalne sieci PK i 96 Lokanych PK) świadczą dyżury w 160 powiatach zatrudniają ponad 300 konsultantów

18 Warszawa, 10.11.09 r. Punkty Konsultacyjne KSU (2/2) Zakres usług informacyjnych obejmuje udzielanie informacji o: administracyjno-prawnych aspektach rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej, dostępnych programach pomocy publicznej oraz innych dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej, zasadach i warunkach ubiegania się o pomoc publiczną, możliwości i zasadach uzyskania usług specjalistycznych dostępnych w systemie KSU (szkolenia, transfer technologii, pożyczki, poręczenia), Usługi Punktów Konsultacyjnych KSU przeznaczone są dla każdego, kto chce otrzymać informację dotyczącą działalności gospodarczej (przedsiębiorca, osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą). PK KSU świadczą usługi: w siedzibie Punktu Konsultacyjnego KSU w formie dyżuru telefonicznie elektronicznie PK mogą organizować również seminaria informacyjne oraz świadczyć usługi w siedzibie Klienta.

19 Warszawa, 10.11.09 r. Liczba PK KSU w regionach LPWOJEWÓDZTWOLICZBA PK KSU 1dolnośląskie8 2kujawsko-pomorskie7 3lubelskie7 4lubuskie3 5 ł ó dzkie 8 6małopolskie9 7mazowieckie10 8opolskie3 9podkarpackie7 10podlaskie4 11pomorskie7 12śląskie12 13świętokrzyskie4 14warmińsko-mazurskie5 15wielkopolskie12 16zachodniopomorskie5 RAZEM 111 w tym 15 Regionalnych PK

20 Warszawa, 10.11.09 r. Liczba usług i klientów, statystyki PK KSU Od początku działalności ( 1 września 2008 r.) do 31 października 2009 r. PK KSU zrealizowały 70 878 usług dla 63 719 klientów. Najbardziej poszukiwane informacje: 62 % - możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów ze środków publicznych 34 % - podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej 4 % - pozostałe (zasady korzystania z usług specjalistycznych, dane adresowe) Struktura klientów PK KSU 63 % - osoby rozpoczynające działalność 37 % - przedsiębiorcy

21 Warszawa, 10.11.09 r. 2. Informatorium PARP Informacje o programach pomocowych realizowanych przez PARP; Dyżur telefoniczny oraz odpowiedzi na e- maile i listy Dyżury ekspertów: w trakcie naborów wniosków do poszczególnych działań, kilka razy w tygodniu do każdego z działań, oddzielny numer telefonu; Baza pytań i odpowiedzi – najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami do każdego z działań wdrażanych przez PARP. 23,3 tys. konsultacji, w tym: - 18,7 tys. telefonów, - 4,5 tys. e-maili, - 103 spotkania na miejscu, - 30 listów. dane za okres I - IX 2009 r.

22 Warszawa, 10.11.09 r. 3. Szkolenia, konferencje, spotkania informacyjne Konferencje, seminaria, spotkania informacyjne organizowane przez PARP, m.in: Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konferencja Ewaluacyjna, Seminaria na temat Krajowego Systemu Usług dla MSP i oferty usług ośrodków KSU w regionach, Cykl seminariów Europejskie Przedsiębiorstwo, 50 spotkań informacyjnych dla beneficjentów nt działań wdrażanych przez PARP w ramach PO IG, PO KL i PO RPW; Wystąpienia pracowników PARP na ok. 150 konferencjach rocznie organizowanych przez instytucje partnerskie; Ok. 100 konferencji rocznie objętych patronatem PARP.

23 Warszawa, 10.11.09 r. 4. Internet jako źródło informacji (1/2) 10,6 mln* odsłon na www.parp.gov.pl Informacje nt. programów wsparcia dla przedsiębiorców; Współfinansowane ze środków unijnych, Instrumenty finansowane z budżetu państwa; Znajdź program dla siebie – działania wdrażane przez PARP kwalifikator dotacji od 2010 r.; Baza programów pomocowych – informacja nt programów wdrażanych przez inne organy administracji publicznej; Kwalifikator MSP; Publikacje PARP: Księgozbiór, materiały informacyjne, badania i analizy, ewaluacje programów PARP, statystyki dotyczące sektora MSP. *dane za okres 1 stycznia – 30 września 2009 r.

24 Warszawa, 10.11.09 r. 4. Internet jako źródło informacji (2/2) Konkurs Polski Produkt Przyszłości – upowszechnia osiągnięcia twórców innowacyjnych wyrobów i technologii; Akademia PARP – to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych; Portal Innowacji – portal www.pi.gov.pl służy kreowaniu postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych w środowisku akademickim oraz promocji polskich nowatorskich rozwiązań w kraju i poza jego granicami;www.pi.gov.pl Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw – forum dyskusyjno- informacyjne skierowane do szerokiego grona przedsiębiorców, którego celem jest oddziaływanie na poprawę warunków tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w sektorze MSP; Wspieramy e-biznes – portal www.web.gov.pl to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń dla społeczności przedsiębiorców, którzy tworzą e- biznes i rozwiązania B2B.www.web.gov.pl 24 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

25 Warszawa, 10.11.09 r. Źródła informacji – www.parp.gov.pl 25 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

26 Warszawa, 10.11.09 r. Portal Innowacji w liczbach …. ponad 1 mln odwiedzin rocznie, ponad 3 tys. osób zapisanych do biuletynu elektronicznego, ok. 100 notek informacyjnych lub artykułów tematycznych umieszczanych miesięcznie w aktualnościach, ponad 10 tys. odwiedzin miesięcznie serwisu dotyczącego Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

27 Warszawa, 10.11.09 r. 27 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Źródła informacji – www.web.gov.pl

28 Warszawa, 10.11.09 r. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Tel + 48 (22) 432 80 80 Fax + 48 (22) 432 86 20 + 48 (22) 432 84 04 Infolinia: + 48 (22) 432 89 91/92/93 e-mail: info@parp.gov.plinfo@parp.gov.pl www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 Warszawa, 10 listopad 2009 r. Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości System informacji i wdrażania programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google