Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 1."— Zapis prezentacji:

1 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 1

2 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 2 Globalna struktura Deutsche Bank Deutsche Bank jest jednym z wiodących, globalnych banków inwestycyjnych świadczących także wysokiej klasy usługi bankowe w segmencie Klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Będąc liderem w dziedzinie usług finansowych w Niemczech i Europie, Deutsche Bank systematycznie rozwija swoją działalność w Ameryce Północnej, w Azji oraz na kluczowych rynkach wschodzących. Deutsche Bank oferuje usługi finansowe wymagającym Klientom biznesowym i prywatnym na całym świecie. Przekrojowa oferta obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, doradztwo w zakresie zarządzania środkami, aktywami i papierami wartościowymi. Klientom korporacyjnym i instytucjonalnym Bank proponuje między innymi obsługę płatności i finansowanie przedsiębiorstw, poprzez wsparcie w przeprowadzeniu emisji na rynku pierwotnym oraz doradztwo w zakresie fuzji i przejęć. Bank jest liderem na międzynarodowym rynku wymiany walut oraz obrotu obligacjami i akcjami.

3 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank Deutsche Bank w Polsce 3 Obecnie Grupa Deutsche Bank jest reprezentowana w Polsce przez pięć firm, w tym dwa banki: Deutsche Bank Polska - działający w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz Deutsche Bank PBC - specjalizujący się w usługach dla Klientów prywatnych i biznesowych. Klientów prywatnych oraz małe i średnie firmy Deutsche Bank PBC obsługuje poprzez sieć 151 Oddziałów oraz 18 Centrów Doradztwa dla Firm. Deutsche Bank Polska oferuje wszechstronny pakiet usług dla największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

4 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank db Rozwiązania Wiemy, jak wspierać rozwój biznesu Deutsche Bank PBC zapewnia kompleksowe rozwiązania dla sektora MSP 4

5 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 5

6 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 6 Podstawowym celem Programu, w ramach którego oferowany jest kredyt inwestycyjny EkoZysk, jest osiągnięcie znaczącej poprawy (o co najmniej 20-30%) efektywności energetycznej w polskich firmach z segmentu MŚP. Deutsche Bank PBC podpisał z niemieckim bankiem państwowym KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) umowę na udzielenie kredytów inwestycyjnych na łączną kwotę 40 MEUR przeznaczonych na finansowanie inwestycji z obszaru odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Informacje o pochodzeniu środków

7 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 7 Informacje o pochodzeniu środków O unikalności i atrakcyjności finansowania oferowanego przez Deutsche Bank PBC wraz z KfW przesądza fakt, że Klientom w ramach programu przysługuje grant w łącznej wysokości 2,5 MEUR. W praktyce oznacza to, że każdy Klient może otrzymać grant w wysokości 6,25% kwoty kredytu. Grant będzie realizowany po zakończeniu i pozytywnej weryfikacji projektu inwestycyjnego, w postaci przelewu na rachunek bieżący lub na rachunek kredytu. Klient w ramach programu otrzymuje ponadto bezpłatny audyt energetyczny (w przypadkach, gdy Program wymaga wykonania takiego audytu) oraz doradztwo i pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o włączenie inwestycji do Programu KfW.

8 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 8 Beneficjenci Programu db EkoZysk Przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), spełniające łącznie następujące warunki: zatrudniają poniżej 250 osób (pełne etaty) posiadają roczne obroty nieprzekraczające 50 MEUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 MEUR są samodzielne zgodnie z definicją UE

9 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 9 Inwestycje objęte kredytem EkoZysk Inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, przemysłu, w tym infrastruktury lub wyposażenia: izolacje termiczne okna, drzwi oświetlenie ogrzewanie i procesy grzewcze wentylacja i klimatyzacja procesy chłodzenia i mrożenia systemy zarządzania budynkiem i energią

10 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 10 Inwestycje objęte kredytem EkoZysk Inwestycje związane z przystosowaniem termomodernizacyjnym istniejących budynków (w ramach tzw. Buildings Sector Sub-Projects) mające na celu zwiększenie ich wydajności energetycznej. Inwestycje te obejmują m.in.: ogrzewanie, wentylację i klimatyzację budynków, które podlegają lub będą podlegać obowiązkowi certyfikacji energetycznej. Procesy technologiczne w produkcji: grzanie chłodzenie / zamrażanie systemy zarządzania energią

11 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 11 Inwestycje objęte kredytem EkoZysk Działania związane z odnawialnymi źródłami energii mające na celu redukcję emisji CO2, o ile: a.towarzyszą one inwestycjom termomodernizacyjnym w ramach poprawy efektywności energetycznej b.stanowią samodzielny projekt spełniający szczegółowe kryteria W tym obszarze mogą zostać sfinansowane m.in. następujące inwestycje : farmy wiatrowe panele solarne biomasa ogniwa fotowoltaiczne

12 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 12 Przykładowe typy projektów Modernizacja budynków Technologie procesowe (grzanie, chłodzenie, zamrażanie, systemy zarządzania energią) Energia ze źródeł odnawialnych Wykorzystanie energii odpadowej (gazy odlotowe i gospodarka parowa) Modernizacja budynków Technologie procesowe (grzanie, chłodzenie, zamrażanie, systemy zarządzania energią) Energia ze źródeł odnawialnych Wykorzystanie energii odpadowej (gazy odlotowe i gospodarka parowa)

13 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 13 Wymogi techniczne dla inwestycji Inwestycje muszą spełniać przynajmniej jedno z kryteriów wskazanych poniżej: Wskaźnik oszczędności energii – Energy Savings Ratio (ESR) – równy lub wyższy niż 30% dla inwestycji związanych z przystosowaniem istniejących budynków (tzw. Buildings Sector Sub-Projects), mierzony w skali roku Wskaźnik ESR równy lub wyższy niż 20% w pozostałych przypadkach Redukcja emisji gazów cieplarnianych równa lub wyższa niż 20% (wyrażona jako równoważność ton CO2)

14 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 14 Kryteria oceny projektów (1/2) W przypadku kryteriów technicznych ocena, czy dany projekt inwestycyjny kwalifikuje się do finansowania w ramach Programu, jest uzależniona od kwoty kredytu i rodzaju inwestycji i jest dokonywana na podstawie: Listy Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń (tzw. LEME) – w przypadku kwoty kredytu poniżej EUR (lub równowartości w innej walucie) Rekomendacji i niezbędnej dokumentacji sporządzonej przez zewnętrznego audytora energetycznego wraz z załączonym audytem energetycznym dla planowanego projektu inwestycyjnego – w przypadku kwoty kredytu z przedziału EUR do 4 MEUR

15 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 15 Kryteria oceny projektów (2/2) Każdy projekt inwestycyjny podlega ocenie pod kątem spełnienia kryteriów technicznych w dwóch etapach: Przed rozpoczęciem inwestycji i podjęciem decyzji kredytowej przez Bank – w celu prawidłowego zakwalifikowania projektu inwestycyjnego do Programu i uzyskania akceptacji KfW Po zakończeniu inwestycji – w celu dokonania oceny czy projekt został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami i kryteriami – ocena ta stanowi podstawę do wypłaty przewidzianej Programem zachęty inwestycyjnej dla Kredytobiorcy w postaci grantu

16 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 16 Parametry finansowania Maksymalna kwota kredytu wynosi 4 MEUR lub równowartość w innej walucie, przy czym: w przypadku kredytów w kwocie poniżej 250 TEUR (lub równowartości w innej walucie) projekt inwestycyjny podlega uproszczonej procedurze weryfikacji do Programu, tzn. na podstawie Listy Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń (LEME) w przypadku kredytów w kwocie poniżej 250 TEUR (lub równowartości w innej walucie) jeżeli cel kredytu nie znajduje się na liście LEME, w celu weryfikacji projektu inwestycyjnego do Programu konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego w przypadku kredytów w kwocie z przedziału 250 TEUR - 4 MEUR (lub równowartości w innej walucie) w ramach procedury weryfikacji projektu inwestycyjnego do Programu konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego Maksymalny okres kredytowania: 15 lat

17 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 17 Wyłączenia z finansowania Przedsięwzięcia związane z hazardem, bankowością, pośrednictwem ubezpieczeniowym i finansowym oraz ze zbrojeniami Przedsięwzięcia związane z finansowaniem zakupu gruntów / nieruchomości na własny użytek w ramach czynności o charakterze kupna-sprzedaży mających na celu osiągnięcie zysku w krótkiej perspektywie czasowej Finansowanie projektów już rozpoczętych (tzw. finansowanie ex-post) oraz refinansowanie zadłużenia, spłata innego kredytu Inwestycje w nowe budynki, które spełniają już standardy efektywności energetycznej według ustanowionych norm krajowych Inwestycje wspierające produkcję bio-paliw dla transportu Wydatki na: cła lub inne opłaty importowe; zakup, wynajem lub koszty operacyjne związane z gruntami i istniejącymi budynkami; grzywny, kary i wydatki na sprawy sądowe; koszty operacyjne; opłaty bankowe, koszty gwarancji, itp. koszty wymiany walut, opłaty i wydatki czysto finansowe; wydatki na aporty rzeczowe; koszty amortyzacji.

18 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 18 Sposób obliczania i wypłata grantu Grant zawsze liczony jest od kwoty przyznanego kredytu, przy czym maksymalnie od kwoty 1 MEUR (ok. 4 MPLN). Przykład 1: Jeżeli Klient otrzymał kredyt na kwotę 500 TEUR, to maksymalny grant, jaki Klient może otrzymać wynosi 500 TEUR x 6,25% = EUR Przykład 1: Jeżeli Klient otrzymał kredyt na kwotę 500 TEUR, to maksymalny grant, jaki Klient może otrzymać wynosi 500 TEUR x 6,25% = EUR Przykład 2: Jeżeli Klient otrzymał kredyt na kwotę 2 MEUR, to maksymalny grant, jaki Klient może otrzymać wynosi: 1 MEUR x 6,25%= EUR Przykład 2: Jeżeli Klient otrzymał kredyt na kwotę 2 MEUR, to maksymalny grant, jaki Klient może otrzymać wynosi: 1 MEUR x 6,25%= EUR Grant może zostać wypłacony po zakończeniu inwestycji z chwilą, kiedy projekt inwestycyjny zostanie pozytywnie zweryfikowany albo przez pracownika Banku (w przypadku projektów inwestycyjnych kwalifikowanych do programu na podstawie listy LEME), albo audytora energetycznego (w przypadku projektów inwestycyjnych, dla których wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego). Grant przekazany może być na rachunek bieżący albo na częściową spłatę kredytu. (Klient będzie składał odpowiednią dyspozycję).

19 Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank Dziękuję za uwagę Leszek Sikorski Departament Produktów dla Firm


Pobierz ppt "Paweł Dziekoński Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Kredytowych Deutsche Bank 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google