Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Check IATE Subsidiarity pomocniczość Wiarygodność 3 (wysoka) *subsydiarność Subsidiarity as an EU term Devolution as a UK term.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Check IATE Subsidiarity pomocniczość Wiarygodność 3 (wysoka) *subsydiarność Subsidiarity as an EU term Devolution as a UK term."— Zapis prezentacji:

1

2 Check IATE Subsidiarity pomocniczość Wiarygodność 3 (wysoka) *subsydiarność Subsidiarity as an EU term Devolution as a UK term

3 National, regional and local level poziom krajowy (*państwowy, *narodowy), regionalny i lokalny Principles of proportionality and necessity zasady proporcjonalności i konieczności Council conclusions konkluzje Rady (4) Effective action skuteczne (*efektywne)

4 Polski czasownik zapewniać w znaczeniu odpowiadającym angielskiemu ensure that wymaga zastosowania rzeczownika – zapewniać można jedynie coś, nie można natomiast zapewniać, że coś zostanie zrobione. Zaleca się zatem stosowanie konstrukcji z rzeczownikami, tak jak w poniższym przykładzie: To this end, Member States shall ensure that a continuous position monitoring system is installed for certain categories of Community vessels. *W tym celu państwa członkowskie zapewnią, że zostanie wprowadzony system stałego monitorowania pozycji określonych kategorii wspólnotowych statków. W tym celu państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie systemu stałego monitorowania pozycji określonych kategorii wspólnotowych statków. Jeśli zastosowanie tego rozwiązania nie jest możliwe, istnieje również możliwość użycia wyrażenia dopilnować, aby.

5 European Commission – Komisja Europejska European Parliament – Parlament Europejski Committee of the Regions – Komitet Regionów European Council – Rada Europejska Edinburgh European Council VADEMECUM 1.3.12. Posiedzenia Rady Europejskiej Za niepoprawne uznano sformułowania Rada Europejska z grudnia, czy też Rada Europejska z Göteborga. Zaleca się inne formy, np. grudniowa Rada Europejska, Rada Europejska na grudniowym posiedzeniu, Rada Europejska obradująca w Goteborgu itp.

6 Europejski Bank Centralny – EBC Europejski Bank Inwestycyjny – EBI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny - EKES Europejski Trybunał Obrachunkowy – ETO Europejski Trybunał Sprawiedliwości – ETS Komisja Europejska – KE Komitet Regionów – KR Parlament Europejski – PE Rada Europejska – brak skrótowca Rada Unii Europejskiej – brak skrótowca

7 VADEMECUM 1.1.1.9.Konferencje Trzeba dokonać tutaj rozróżnienia na nazwy spotkań i nazwy zrzeszeń, instytucji (dodatkowo na nazwy oficjalne i obiegowe). Jeśli chodzi o nazwę stałej instytucji prowadzącej jakieś prace, wszystkie człony należy zapisać wielką literą, np.: Uczestnicy Konferencji Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich spotykają się raz w roku […]; Konferencja Międzyrządowa, ale: W przypadku gdy chodzi o nazwę jednorazowego spotkania, zasadny jest zapis tylko pierwszego wyrazu od wielkiej litery, zatem: Konferencja na temat informatyzacji państwa, Konferencja w sprawie zwalczania terroryzmu.

8 Guidelines for interpreting Article 5 (former Article 3b) wytyczne wykładni artykułu 5 (poprzednio artykuł 3b) (*Artykuł, *paragraf) EU Treaty Traktat UE (nazwa skrócona) EC Treaty Traktat WE Treaty of Amsterdam, Treaty of Rome VADEMECUM, p. 7: W przypadku nazw zwyczajowych i skróconych aktów prawnych wszystkie człony należy pisać małą literą – tu właśnie mała litera wskazuje na to, że mamy do czynienia z nieoficjalną nazwą, zatem: traktat amsterdamski, traktat nicejski, traktat rzymski, traktaty rzymskie, traktaty założycielskie

9 WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ Artykuł 352 (dawny artykuł 308 TWE) 1. Jeżeli działanie Unii okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach polityk określonych w Traktatach, jednego z celów, o których mowa w Traktatach, a Traktaty nie przewidziały uprawnień do działania wymaganego w tym celu, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, przyjmuje stosowne przepisy. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Artykuł 235. Jeżeli działanie Wspólnoty okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach funkcjonowania wspólnego rynku, jednego z celów Wspólnoty, a niniejszy Traktat nie przewidział kompetencji do działania wymaganego w tym celu, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji ze Zgromadzeniem, podejmuje właściwe działania. http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11957E/word/11957E.doc

10 Oznacza to że władze Unii zaniechają działania jeśli kroki podejmowane na szczeblu krajowym, regionalnym czy lokalnym okażą się bardziej skuteczne. Ściślej mówiąc jest to zasada zgodnie z którą Unia nie podejmuje żadnych działań. (p. 21) Przede wszystkim, jest to zasada, zgodnie z którą Unia nie podejmuje działań chyba, że będą bardziej skuteczne niż … Podczas obrad Konferencji Międzyrządowej zwołanej w lutym 2000 r., Komitet Regionów wnioskował o wprowadzenie zmian w zasadzie pomocniczości. W ramach Konferencji Międzyrządowej zapoczątkowanej w lutym 2000 r., Komitet Regionów wniósł o zmianę zasady pomocniczości. Zasad pomocniczości ma na celu zapewnienie podejmowania decyzji jak najbliżej obywatela i kontrolowania czy działania na szczeblu wspólnotowym są uzasadnione pod kątem możliwości. W celu uniknięcia takiej sytuacji, artykuł 308 jako podstawa prawna stosowany jest łącznie z innymi artykułami Traktatu. Aby tego uniknąć zastosowaniu artykułu 308 często towarzyszą inne artykuły Traktatu.


Pobierz ppt "Check IATE Subsidiarity pomocniczość Wiarygodność 3 (wysoka) *subsydiarność Subsidiarity as an EU term Devolution as a UK term."

Podobne prezentacje


Reklamy Google