Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Check IATE Subsidiarity pomocniczość Wiarygodność 3 (wysoka) *subsydiarność Subsidiarity as an EU term Devolution as a UK term.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Check IATE Subsidiarity pomocniczość Wiarygodność 3 (wysoka) *subsydiarność Subsidiarity as an EU term Devolution as a UK term."— Zapis prezentacji:

1

2 Check IATE Subsidiarity pomocniczość Wiarygodność 3 (wysoka) *subsydiarność Subsidiarity as an EU term Devolution as a UK term

3 National, regional and local level poziom krajowy (*państwowy, *narodowy), regionalny i lokalny Principles of proportionality and necessity zasady proporcjonalności i konieczności Council conclusions konkluzje Rady (4) Effective action skuteczne (*efektywne)

4 Polski czasownik zapewniać w znaczeniu odpowiadającym angielskiemu ensure that wymaga zastosowania rzeczownika – zapewniać można jedynie coś, nie można natomiast zapewniać, że coś zostanie zrobione. Zaleca się zatem stosowanie konstrukcji z rzeczownikami, tak jak w poniższym przykładzie: To this end, Member States shall ensure that a continuous position monitoring system is installed for certain categories of Community vessels. *W tym celu państwa członkowskie zapewnią, że zostanie wprowadzony system stałego monitorowania pozycji określonych kategorii wspólnotowych statków. W tym celu państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie systemu stałego monitorowania pozycji określonych kategorii wspólnotowych statków. Jeśli zastosowanie tego rozwiązania nie jest możliwe, istnieje również możliwość użycia wyrażenia dopilnować, aby.

5 European Commission – Komisja Europejska European Parliament – Parlament Europejski Committee of the Regions – Komitet Regionów European Council – Rada Europejska Edinburgh European Council VADEMECUM Posiedzenia Rady Europejskiej Za niepoprawne uznano sformułowania Rada Europejska z grudnia, czy też Rada Europejska z Göteborga. Zaleca się inne formy, np. grudniowa Rada Europejska, Rada Europejska na grudniowym posiedzeniu, Rada Europejska obradująca w Goteborgu itp.

6 Europejski Bank Centralny – EBC Europejski Bank Inwestycyjny – EBI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny - EKES Europejski Trybunał Obrachunkowy – ETO Europejski Trybunał Sprawiedliwości – ETS Komisja Europejska – KE Komitet Regionów – KR Parlament Europejski – PE Rada Europejska – brak skrótowca Rada Unii Europejskiej – brak skrótowca

7 VADEMECUM Konferencje Trzeba dokonać tutaj rozróżnienia na nazwy spotkań i nazwy zrzeszeń, instytucji (dodatkowo na nazwy oficjalne i obiegowe). Jeśli chodzi o nazwę stałej instytucji prowadzącej jakieś prace, wszystkie człony należy zapisać wielką literą, np.: Uczestnicy Konferencji Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich spotykają się raz w roku […]; Konferencja Międzyrządowa, ale: W przypadku gdy chodzi o nazwę jednorazowego spotkania, zasadny jest zapis tylko pierwszego wyrazu od wielkiej litery, zatem: Konferencja na temat informatyzacji państwa, Konferencja w sprawie zwalczania terroryzmu.

8 Guidelines for interpreting Article 5 (former Article 3b) wytyczne wykładni artykułu 5 (poprzednio artykuł 3b) (*Artykuł, *paragraf) EU Treaty Traktat UE (nazwa skrócona) EC Treaty Traktat WE Treaty of Amsterdam, Treaty of Rome VADEMECUM, p. 7: W przypadku nazw zwyczajowych i skróconych aktów prawnych wszystkie człony należy pisać małą literą – tu właśnie mała litera wskazuje na to, że mamy do czynienia z nieoficjalną nazwą, zatem: traktat amsterdamski, traktat nicejski, traktat rzymski, traktaty rzymskie, traktaty założycielskie

9 WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ Artykuł 352 (dawny artykuł 308 TWE) 1. Jeżeli działanie Unii okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach polityk określonych w Traktatach, jednego z celów, o których mowa w Traktatach, a Traktaty nie przewidziały uprawnień do działania wymaganego w tym celu, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, przyjmuje stosowne przepisy. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Artykuł 235. Jeżeli działanie Wspólnoty okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach funkcjonowania wspólnego rynku, jednego z celów Wspólnoty, a niniejszy Traktat nie przewidział kompetencji do działania wymaganego w tym celu, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji ze Zgromadzeniem, podejmuje właściwe działania.

10 Oznacza to że władze Unii zaniechają działania jeśli kroki podejmowane na szczeblu krajowym, regionalnym czy lokalnym okażą się bardziej skuteczne. Ściślej mówiąc jest to zasada zgodnie z którą Unia nie podejmuje żadnych działań. (p. 21) Przede wszystkim, jest to zasada, zgodnie z którą Unia nie podejmuje działań chyba, że będą bardziej skuteczne niż … Podczas obrad Konferencji Międzyrządowej zwołanej w lutym 2000 r., Komitet Regionów wnioskował o wprowadzenie zmian w zasadzie pomocniczości. W ramach Konferencji Międzyrządowej zapoczątkowanej w lutym 2000 r., Komitet Regionów wniósł o zmianę zasady pomocniczości. Zasad pomocniczości ma na celu zapewnienie podejmowania decyzji jak najbliżej obywatela i kontrolowania czy działania na szczeblu wspólnotowym są uzasadnione pod kątem możliwości. W celu uniknięcia takiej sytuacji, artykuł 308 jako podstawa prawna stosowany jest łącznie z innymi artykułami Traktatu. Aby tego uniknąć zastosowaniu artykułu 308 często towarzyszą inne artykuły Traktatu.


Pobierz ppt "Check IATE Subsidiarity pomocniczość Wiarygodność 3 (wysoka) *subsydiarność Subsidiarity as an EU term Devolution as a UK term."

Podobne prezentacje


Reklamy Google