Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w realizacji projektów POKL Warszawa, 29 października 2013 r. dr Agnieszka Kloskowska-Dudzińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w realizacji projektów POKL Warszawa, 29 października 2013 r. dr Agnieszka Kloskowska-Dudzińska."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w realizacji projektów POKL Warszawa, 29 października 2013 r. dr Agnieszka Kloskowska-Dudzińska Zastępca Prezesa PFRON

2 - Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna - Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej - Poddziałanie 1.3.6 PFRON - projekty systemowe Łączna wartość alokacji dla PFRON na lata 2007-2015 wynosi: 64,7 mln EUR, co stanowi: 273,7 mln PLN (1 EUR - 4,228 PLN). Zakontraktowano środki finansowe na realizację 28 projektów na ogólną kwotę: 242,3 mln PLN, co stanowi 88,53% alokacji. Wsparcie w ramach projektów otrzymują osoby niepełnosprawne z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w celu eliminacji i przeciwdziałania wykluczenia społecznego i zawodowego z terenu całego kraju, poprzez udzielenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi, polegającej na wsparciu przy wchodzeniu na rynek pracy, przy czynnym udziale i ich najbliższego otoczenia (opiekunów ustawowych, prawych i faktycznych). Wsparcie ukierunkowane jest na wypracowanie modelowych i kompleksowych rozwiązań wspierania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób. Doświadczenia PFRON we wdrażaniu POKL

3 Poziom wykorzystania posiadanych środków finansowych w ramach POKL na dzień 23.10.2013 r.

4 1.Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych 1.12.2008 - 31.05.2010 Wartość 8,05 mln PLN Projekt badawczy, objęto nim 100 000 osób niepełnosprawnych. 2. Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy (3 edycje) 1.12.2008 - 31.08.2014 Wartość 28,3 mln PLN Wskaźniki: 2 739 ON, podjęło naukę 677 ON, podjęło pracę 248 ON 3. Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy (3 edycje) 29.12.2008 - 28.02.2014 Wartość 65,6 mln PLN Wskaźniki: 7 644 ON, podjęło naukę 628 ON, podjęło pracę 860 ON Doświadczenia PFRON we wdrażaniu POKL

5 4. Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego (3 edycje) 29.12.2008 - 31.01.2015 Wartość 20,7 mln PLN Wskaźniki: 1 310 ON, praktyczna nauka zawodu 470 ON, podjęło pracę 235 ON 5. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy (2 edycje) 29.12.2008 - 30.04.2013 Wartość 8,56 mln PLN Wskaźniki: 1 139 ON, podjęło naukę 51 ON, podjęło pracę 154 ON 6. Wsparcie osób z niesłyszących na rynku pracy (2 edycje) 1.12.2008 - 31.12.2012 Wartość 12,45 mln PLN Wskaźniki: 2 041 ON, podjęło naukę 220 ON, podjęło pracę 220 ON Doświadczenia PFRON we wdrażaniu POKL

6 7. Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy (2 edycje) 1.12.2008 - 31.12.2012 Wartość 12,96 mln PLN Wskaźniki 846 ON, podjęło naukę 204 ON, podjęło pracę 155 ON 8. Wsparcie osób z autyzmem (2 edycje) 1.12.2008 - 31.12.2012 Wartość 7,92 mln PLN Wskaźniki 645 ON, podjęło naukę 7 ON, podjęło pracę 85 ON 9. Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie (2 edycje) 1.12.2010 - 31.08.2014 Wartość 4,94 mln PLN Wskaźnik audyt 500 stron internetowych Doświadczenia PFRON we wdrażaniu POKL

7 10. Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełno sprawnościami sprzężonymi na rynku pracy 1.12.2012 - 30.11.2014 Wartość 6 mln PLN Wskaźnik 800 ON 11. Wsparcie osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie 1.12.2012 - 30.11.2014 Wartość 5,57 mln PLN Wskaźnik 400 ON 12. Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych 1.12.2012 - 30.11.2014 Wartość7,49 mln PLN Wskaźnik 480 ON, 5 mentorów, 72 trenerów pracy Opracowanie wytycznych dotyczących świadczenia usług osobom niepełnosprawnym przez trenera pracy. Doświadczenia PFRON we wdrażaniu POKL

8 13. Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach 1.03.2013 - 28.02.2015 Wartość 5,85 mln PLN Opracowanie ramowych wytycznych w zakresie projektowania dostosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. 14. Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych 1.04.2013 - 31.03.2015 Wartość 27,94 mln PLN Wskaźnik 2 000 ON 15. Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy 1.03.2013 - 31.05.2014 Wartość 4,99 mln PLN Wskaźnik 200 ON Doświadczenia PFRON we wdrażaniu POKL

9 16. Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy 1.03.2013 - 31.05.2014 Wartość 7,47 mln PLN Wskaźnik 375 ON 17. Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy 1.03.2013 - 31.05.2014 Wartość7,47 mln PLN Wskaźnik 375 ON Doświadczenia PFRON we wdrażaniu POKL

10 W ramach projektów objęto wsparciem 17 953 ON W ramach projektów objęto wsparciem 17 953 ON. 15 083 ON udzielono poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz opracowano Indywidualne Plany Działania, 3 104 ON odbyło szkolenia zawodowe, 1 620 ON odbyło staż u pracodawcy, 955 ON odbyło praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, 1 796 ON podjęło lub kontynuowało naukę, 1 984 ON podjęło zatrudnienie w ramach projektów. Planuje się objęcie wsparciem w ramach projektów do końca 2015 r. 5 658 ON. W ramach POKL PFRON obejmie wsparciem 23 611 ON. W ramach Działania 7.4 (Niepełnosprawni na rynku pracy) wsparciem zostanie objętych przez 16 Instytucji Wdrażających 13 463 ON (57% wskaźnika osiągniętego przez PFRON).

11 Pozostało do zakontraktowania 31,4 mln PLN. Projekty planowane do realizacji: 1. Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II 1.12.2013 r. do 28.02.2015 r. Wartość 5 mln PLN Planowany wskaźnik 200 ON 2. Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II 1.12.2013 r. do 28.02.2015 r. Wartość 7,5 mln PLN Planowany wskaźnik 375 ON 3. Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II 1.12.2013 r. do 28.02.2015 r. Wartość 7,5 mln PLN Planowany wskaźnik 375 ON Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jako podmiot odpowiedzialny za wkład merytoryczny do Planów Działania w zakresie Poddziałania 1.3.6 PO KL podjęło starania o 2 dodatkowe projekty: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV na kwotę 13 mln PLN Standardy kwalifikowania do stopnia niesamodzielności" na kwotę 2,5 mln PLN. Doświadczenia PFRON we wdrażaniu POKL

12 Fundusz realizuje projekty w partnerstwie: z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, realizując tym samym Strategię Lizbońską (zwiększenia zasięgu oddziaływania polityk wspólnotowych poprzez włączenie trzeciego sektora, promowanie integracji społecznej, zwiększenia roli partnerów społecznych oraz rozwoju wiedzy i przedsiębiorczości). Współpraca na poziomie operacyjnym: z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w celu rekrutowania osób niepełnosprawnych do projektów, z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (PCPR, OPS, DPS, ŚDS) w celu przedstawienia zaplanowanych działań i rekrutowania osób niepełnosprawnych do projektów, z Urzędami Pracy w celu pozyskania ofert staży i ofert pracy, z jednostkami samorządu terytorialnego w celu przedstawienia zaplanowanych działań w projektach, promocji, możliwości organizacji staży i zatrudnienia. Współpraca PFRON z podmiotami współrealizującymi projekty POKL

13 Rekomendacje: Kontynuacja działań skierowanych do grupy docelowej na szczeblu regionalnym i lokalnym Wdrażanie na poziomie regionalnym rozwiązań wypracowanych w ramach projektów PFRON (zgodnie z mandatem negocjacyjnym) Najciekawsze projekty, wychodzące w stronę rozwiązań systemowych: Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy, Trener pracy, projekt internetowy (rozpoczęty zanim ukazało się rozporządzenie dotyczące ram interoperacyjności, kiedy były systemowo niedopasowane strony internetowe) Umożliwienie niektórym osobom ciągłe lub przynajmniej powtarzalne korzystanie z tego samego rodzaju wsparcia, nawet w ramach tych samych projektów (niepełnosprawność jest stanem ciągłym, nie chwilowym jak np. bezrobocie) Wybór działań powinien być adekwatny do potrzeb w regionie i stopnia ich zaspokojenia

14 Zagrożenia: Ryzyko związane z ograniczeniem się do podejścia horyzontalnego (brak dedykowanej alokacji w ramach RPO) Brak rzetelnej informacji o potrzebach osób niepełnosprawnych (wielkość popytu, konkretne kierunki i formy wsparcia) Zróżnicowane podejście regionów do rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, w tym w kontekście rynku pracy Brak jednolitego systemu nadzoru nad wsparciem kierowanym do tej grupy Ryzyko pomijania grup z najtrudniejszymi niepełnosprawnościami w projektach na poziomie regionów Ryzyko postrzegania niepełnosprawności w kategoriach klientów pomocy społecznej Ryzyko związane z trybem konkursowym – brak ciągłości finansowania Nieobecność Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w konsultowanych przez PFRON projektach regionalnych programów operacyjnych

15

16

17 Dziękuję za uwagę

18


Pobierz ppt "Doświadczenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w realizacji projektów POKL Warszawa, 29 października 2013 r. dr Agnieszka Kloskowska-Dudzińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google