Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT SYSTEMOWY MOJA SZANSA – EFS PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 PRIORYTET VII PROMOCJA AKTYWNEJ INTEGRACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT SYSTEMOWY MOJA SZANSA – EFS PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 PRIORYTET VII PROMOCJA AKTYWNEJ INTEGRACJI."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT SYSTEMOWY MOJA SZANSA – EFS PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 PRIORYTET VII PROMOCJA AKTYWNEJ INTEGRACJI PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

2 PROJEKT SYSTEMOWY Realizowany w latach 2008 – 2013 projekt Moja szansa – EFS jest w 89,5% finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, pozostałe 10,5% stanowią środki własne Gminy.

3 GMINA ZAMOŚĆ Gmina Zamość położona jest w południowej części województwa lubelskiego Jest jedną z największych gmin wiejskich województwa również pod względem ludności - liczy 22 036 mieszkańców W skład Gminy wchodzi 35 sołectw

4 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMOŚCIU Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu został utworzony w 1990 roku. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Partyzantów 94. Rejonem działania Ośrodka jest teren Gminy Zamość. Klientami Ośrodka są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

5 URZĄD GMINY ZAMOŚĆ SIEDZIBA GOPS W ZAMOŚCIU

6 PROBLEMY SPOŁECZNE Wśród wielu powodów rodzących problemy społeczne na terenie Gminy Zamość najbardziej dotkliwym jest bezrobocie. Bezrobocie ma odzwierciedlenie w systemie pomocy społecznej - to właśnie rodziny i osoby bez zatrudnienia stanowią najliczniejszą grupę klientów GOPS w Zamościu ( 48,5% wszystkich klientów Ośrodka).

7 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Zamość poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

8 1) Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w Gminie Zamość poprzez zatrudnienie właściwej liczby pracowników socjalnych 2) Rozwój form aktywnej integracji obejmujących aktywizację zawodową, społeczną, edukacyjną, zdrowotną jako nowe formy wsparcia umożliwiające integrację społeczną i zawodową 3) Działania o charakterze środowiskowym na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej CELE SZCZEGÓŁOWE

9 BENEFICJENCI PROJEKTU W latach 2008 – 2010 w projekcie uczestniczyło 85 mieszkańców gminy Zamość. W 2011 roku udział w projekcie biorą 42 osoby. Odbiorcy projektu to osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, rolnicy, w tym: osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi osoby niepełnosprawne młodzież od 15 do 25 roku życia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

10 Zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, taki sam dostęp do udziału w projekcie mają kobiety i mężczyźni. W ciągu czterech lat realizacji projektu wsparciem objęto 107 kobiet i 20 mężczyzn Projekt wspiera kobiety i mężczyzn w wyborze zawodu zgodnie z własnymi predyspozycjami i umiejętnościami bez podziału zawodów na typowo damskie lub typowo męskie

11 Realizacja projektu systemowego możliwa jest za pomocą następujących narzędzi: Kontrakt socjalny, Program Aktywności Lokalnej, Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

12 Narzędziem realizacji projektu systemowego w latach 2008 – 2010 był kontrakt socjalny. Pracownicy socjalni zawarli 86 kontraktów socjalnych, w tym 85 osób zakończyło je zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Praca z klientem w ramach kontraktu socjalnego to praca metodą indywidualnego przypadku.

13 Od 2011 roku narzędziem realizacji projektu systemowego jest Gminny Program Aktywności Lokalnej. W 2011 roku pracownicy socjalni zawarli 42 umowy w ramach PAL. Program realizuje 42 mieszkańców miejscowości, które zostały wybrane na podstawie diagnozy problemów społecznych. Praca z klientem w ramach PAL to praca metodą indywidualnego przypadku oraz praca z całą społecznością lokalną.

14 KORZYŚCI DLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu: 1) Zatrudnia właściwą liczbę pracowników socjalnych 2) Rozszerzył ofertę świadczonych usług wobec klientów pomocy społecznej.

15 Możliwość korzystania z instrumentów aktywnej integracji z grup: społecznych, zawodowych, edukacyjnych i zdrowotnych

16 Zdobywanie nowych kompetencji zawodowych poprzez: - Udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy prowadzonych przez doradcę zawodowego - Możliwość korzystania z pomocy pracownika socjalnego przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)

17 W latach 2008 – 2010, 85 uczestników projektu wzięło udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz skorzystało z pomocy doradcy zawodowego przy wyborze dalszego kierunku kształcenia. W 2011 roku 9 osób skorzystało z pomocy pracownika socjalnego przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

18 WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

19 DORADZTWO ZAWODOWE

20 Zdobywanie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach zawodowych

21 INSTRUMENTY AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ - REZULTATY W latach 2008 – 2011, 123 uczestników projektu nabyło nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe Uczestnicy, zdobyli uprawnienia w zakresie: prawa jazdy kat. B, operowania wózkiem jezdniowego operowania koparko - ładowarką uprawnienia SEP

22 Uczestnicy zdobyli uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w zawodach: sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, cukiernik – kucharz, fryzjer i stylista paznokci opiekunka osoby starszej i chorej florysta kelner z językiem niemieckim kasjer walutowo – złotowy pilarz kadry i płace - obsługa

23 Wielu uczestników nabyło umiejętności w zakresie obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu Uczniowie biorący udział w projekcie przygotowują się do matury z języka angielskiego poprzez udział z kursie językowym

24 UCZESTNICY PROJEKTU NA KURSIE PRAWA JAZDY KAT. B

25

26

27

28 UCZESTNICZKA PROJEKTU NA KURSIE BUKIECIARSTWA

29 EFEKTY NABYTYCH UMIEJĘTNOŚĆI

30 BUKIECIARSTWO – DEKORACJE STOŁU

31 KURS: KUCHARZ-CUKIERNIK Z EGZAMINEM CZELADNICZYM

32 PO EGZAMINIE CZELADNICZYM NA CUKIERNIKA

33 Doskonalenie umiejętności społecznych poprzez: - udział w treningach motywacji i komunikacji - możliwość korzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego

34 W latach 2008 – 2011, 122 uczestników kształtowało umiejętności społeczne biorąc udział w: warsztatach rozwoju osobistego treningu kompetencji społecznych treningu motywacji i komunikacji W 2011 roku do chwili obecnej udzielono 108 indywidualnych porad psychologicznych

35 WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO

36

37

38 KORZYŚCI DLA KOBIET Przeciwdziałanie stereotypowi słabej płci oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa kobiet poprzez udział w treningach samoobrony W 2011 roku, 20 uczestniczek projektu i 22 dziewcząt z ich otoczenia nauczyło się podstawowych technik samoobrony i reagowania w sytuacji zagrożenia

39

40

41

42

43 KORZYŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Podwyższenie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez: -możliwość sfinansowania terapii psychologicznej, rodzinnej, lub psychospołecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin -możliwość sfinansowania zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych - zakup sprzętu umożliwiającego osobom niepełnosprawnym udział w projekcie

44 KORZYŚCI DLA OTOCZENIA Wzrost aktywności lokalnej i integracji mieszkańców poprzez: 1) uruchomienie 2 grup wsparcia prowadzonych przez pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu 2) organizowanie spotkań o charakterze obywatelsko – edukacyjnym z możliwością skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawno – obywatelskiego 3) organizowanie wyjazdów o charakterze edukacyjno – turystycznym dla uczestników projektu i ich rodzin 4) sfinansowanie kolonii letnich dla dzieci uczestników projektu.

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 PODSUMOWANIE Łączne wydatki projektu na przełomie czterech lat wyniosły 1 030 690,87 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 922 468,33 zł. Działania i rezultaty przedstawione w prezentacji nie byłyby możliwe bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.

57 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT SYSTEMOWY MOJA SZANSA – EFS PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 PRIORYTET VII PROMOCJA AKTYWNEJ INTEGRACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google