Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

2 Koniec perspektywy programowej 2007-2013 – ostatnia szansa podniesienia swoich kwalifikacji w wybranych obszarach Edyta Guderska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

3 Działania w ramach PO KL, w ramach których możliwe jest podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych, dla których ogłaszane będą jeszcze konkursy w perspektywie 2007- 2013 Instytucja Pośrednicząca – Urząd Marszałkowski w Łodzi PRIORYTETY VIII i IX Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

4 Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych Cel Działania: Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej Alokacja dla Polski : 76 430 616 (w tym 64 966 024 środków unijnych) Pozostało na 31.10.2012: 98,2% alokacji (ok. 75 054 864,91 ) Na dzień 29.10.2012 podpisano w województwie łódzkim w ramach tego priorytetu tylko 1 umowę o dofinansowanie o wartości 268 392,99 zł (ok. 63 903,09 ). Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN Maksymalny poziom dofinansowania: 100% wartości projektu Przykładowe typy operacji: kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych; programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych. Grupa docelowa: osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 – 24 lat), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły policealne, partnerzy społeczno-gospodarczy, pracodawcy Aplikować o dofinansowanie mogą: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

5 Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Cel Działania 8.1: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki Alokacja na 8.1 dla Polski : 1 337 163 824 (w tym 1 136 589 250 środków unijnych) Pozostało na 31.10.2012: 17% alokacji (ok. 227 317 850,08 ) Na dzień 01.11.2012 podpisano w województwie łódzkim w ramach tego priorytetu łącznie 443 umowy o dofinansowanie o wartości 283 859 469,99 zł (ok. 67 585 588,09 ). Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN Maksymalny poziom dofinansowania: 100% wartości projektu Przykładowe typy operacji: ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno–technicznym przedsiębiorstwa Grupa docelowa: mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy Aplikować o dofinansowanie mogą: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

6 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Cel Działania: Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniająca się sytuacją demograficzną w systemie oświaty Alokacja dla Polski: 118 786 073 (w tym 100 968 162 środków unijnych) Pozostało na 31.10.2012: 24,5% alokacji (ok. 29 102 587,88 ) Na dzień 29.10.2012 podpisano w województwie łódzkim w ramach tego priorytetu łącznie 52 umowy o dofinansowanie o wartości 26 952 991,32 zł (ok. 6 417 378,88 ). Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN Maksymalny poziom dofinansowania: 100% wartości projektu Przykładowe typy operacji: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną; studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu; studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia Grupa docelowa: nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących Aplikować o dofinansowanie mogą: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

7 Alokacja na Priorytety VI-IX PO KL w województwie łódzkim na lata 2007-2013 2 145 210 160 PLN Kwota środków do wykorzystania do końca 2013 roku w ramach Priorytetów VI-IX PO KL w województwie łódzkim na dzień 31.10.2012 288 299 629 PLN (13,4% alokacji) Źródło: http://www.efs.gov.plhttp://www.efs.gov.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

8 Działania w ramach PO KL, w ramach których możliwe jest podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych, dla których ogłaszane będą jeszcze konkursy w perspektywie 2007-2013 c.d. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi PRIORYTETY VI i VII Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

9 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej Przedmiot: projekty przyczyniające się do podniesienia poziomu zatrudnienia oraz aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Cel ten będzie realizowany we współpracy ponadnarodowej, z wykorzystaniem doświadczeń partnerów ponadnarodowych, a także z wykorzystaniem rozwiązań już stosowanych w innych krajach. Alokacja dla Polski: 1 740 171 205 PLN Pozostało na 31.10.2012: 20,2 % alokacji (ok. 351 514 583,41 PLN) Na dzień 31.12.2011 podpisano w województwie łódzkim w ramach tego priorytetu 99 umów o dofinansowanie o wartości 69 648 090,91 PLN. Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN Maksymalny poziom dofinansowania: 100% wartości projektu Przykładowe typy operacji: Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy Grupa docelowa: osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne) Aplikować o dofinansowanie mogą: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

10 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty z komponentem ponadnarodowym Przedmiot : projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten będzie realizowany we współpracy ponadnarodowej, z wykorzystaniem doświadczeń partnerów ponadnarodowych, a także z wykorzystaniem rozwiązań już stosowanych w innych krajach. Alokacja dla Polski: 1 559 932 341 PLN Pozostało na 31.10.2012: 17,1 % alokacji (ok. 266 748 430,31 PLN) Na dzień 31.12.2011 podpisano w województwie łódzkim w ramach tego priorytetu 111 umów o dofinansowanie o wartości 79 392 084,71 PLN. Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN Maksymalny poziom dofinansowania: 100% wartości projektu Przykładowy typ operacji: kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy Grupa docelowa: osoby niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-30 zagrożone wykluczeniem społecznym, otoczenie osób wykluczonych społecznie, instytucje pomocy i integracji społecznej, inne podmioty integracji społecznej Aplikować o dofinansowanie mogą: wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej – z wyłączeniem osób fizycznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

11 Harmonogram konkursów PO KL na IV kwartał 2012 Źródło: www.pokl.lodzkie.pl i http://pokl.wup.lodz.plwww.pokl.lodzkie.plhttp://pokl.wup.lodz.pl Nie ma jeszcze harmonogramu konkursów na rok 2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 MiesiącXXIXII OrganPriorytetPoddziałanieIV kwartał 2012 WUP w Łodzi VI6.1.1 26 marzec – 29 listopad VII7.2.128 wrzesień - 19 grudzień UM w Łodzi VIII8.1.1 29 październik – 27 listopad IX9.1.2 29 październik – 27 listopad

12 Działania w ramach PO KL, w ramach których możliwe jest podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych, dla których ogłaszane będą jeszcze konkursy w perspektywie 2007-2013 c.d. Instytucja Pośrednicząca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

13 Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Cel: wsparcie w formie szkoleń, studiów podyplomowych i doradztwa dla pracowników i przedsiębiorców z sektora MMSP oraz partnerów społecznych Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe Przykładowy typ operacji: otwarte i zamknięte szkolenia, doradztwo oraz studia podyplomowe dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z określonych umiejętności w ramach poniższych obszarów tematycznych: zarządzanie kryzysowe, zarządzanie zrównoważonym rozwojem, zarządzanie wiekiem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, zarządzanie jakością, zarządzanie zmianą, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem. Alokacja na Polskę: 1 634 697 014 PLN Pozostało na dzień 31.10.2012: 23,2% alokacji (ok. 379 249 707,25 PLN) Na dzień 31.10.2012 r. podpisano 650 umów o dofinansowanie na kwotę 1 254 749 981 PLN. Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych Przykładowy typ operacji: wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych Alokacja na Polskę: 125 358 166 PLN Pozostało na dzień 31.10.2012: 31,2% alokacji (ok. 39 111 747,79 PLN) Na dzień 31.10.2012 r. podpisano 42 umowy o dofinansowanie na kwotę 86 247 493 PLN. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

14 Harmonogram konkursów PO KL na IV kwartał 2012 cz. 2 * A.1 i A.2 oznaczają numery konkursów – numeracja wewnętrzna PARP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 2012 OrganPriorytetPoddziałanieXXIXII PARPII 2.1.1 IV kwartał 2012 2.1.2 A.1* – od 9 października 2012 A.2* - IV kwartał 2012

15 23 listopada 2012 w Cinema City Manufaktura odbędzie się Konferencja organizowana przez Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, pt.: Łódzki Kapitał Ludzki dla wszystkich – od juniora do seniora Na konferencji omówione zostaną m. in.: Nowa perspektywa finansowa EFS Podsumowanie wdrażania Priorytetu VIII i IX PO KL Zachęcamy do poszerzenia swojej wiedzy na temat nadchodzącej perspektywy 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

16 INWESTYCJA W KADRY To baza ofert szkoleniowych realizowana w ramach projektu systemowego realizowanego na zlecenie PARP. Miała celu zgromadzenie w jednym miejscu szkoleń przeznaczonych dla przedstawicieli małych, średnich i dużych firm, którzy chcą inwestować w rozwój swoich pracowników, jednakże w praktyce znajdują się tam również szkolenia dla samych pracowników, osób bezrobotnych chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz osób uczących się. Szkolenia są podzielone na różne kategorie: w tym płatne, częściowo płatne i bezpłatne (współfinansowane z EFS). Ponadto można je wyszukiwać z podziałem na region, rodzaj kształcenia, tematykę, status na rynku pracy i termin szkolenia. Na dzień 9.11.2012 na Inwestycji w kadry było 580 ofert szkoleń w województwie łódzkim, z tego 236 było wspófinansowanych z EFS. W większości były to szkolenia z kategorii: informatyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, umiejętności osobiste, prawo i finanse. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

17 Gdzie jeszcze szukać informacji dotyczących projektów oferujących podnoszenie kwalifikacji? Bezpośrednio na stronach Instytucji Pośredniczących: - na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w zakładce Wyniki konkursów dla Priorytetów VIII i IX http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/# - na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce PO KL / Wyniki konkursów / Listy dofinansowanych umów http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/wynikikonkursow/listy-zawartych-umow http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/# http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/wynikikonkursow/listy-zawartych-umow Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

18 Dziękuję Państwu za uwagę! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10


Pobierz ppt "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google