Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele i Zadania Zdrowia Publicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele i Zadania Zdrowia Publicznego"— Zapis prezentacji:

1 Cele i Zadania Zdrowia Publicznego
Kamil Barański Na podstawie prezentacji Pani Dr hab. n. med. Małgorzaty Kowalskiej Katedra i Zakład Epidemiologii Wydział Lekarski w Katowicach 2013

2 + Zdrowie Publiczne KiZE 2013

3 ZdrowiE WHO, 1948 „Zdrowie to stan zupełnego fizycznego, psychicznego oraz społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub ułomności.” KiZE 2013

4 Determinanty zdrowia (Pola zdrowia wg M. Lalonda, Ottawa 1978)
KiZE 2013

5 PUBLICZNE Umacnianie zdrowia ludzi opierające się na zorganizowanym wysiłku społeczności, a nie indywidualnych staraniach i zabiegach! Sygit M.: Zdrowie Publiczne, 2010 KiZE 2013

6 Charles Edward Amory Winslow ( ) pierwszy kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego w Yale School of Epidemology & Public Health profesor, bakteriolog i higienista, założyciel American Journal of Public Health KiZE 2013

7 Zdrowie Publiczne Definicja zdrowia publicznego wg Ch.E.A. Winslowa (1920 r.) : „Zdrowie publiczne to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, wydłużania życia oraz promowania zdrowia fizycznego i sprawności poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa mające na celu higienizację środowiska, zwalczanie zakażeń występujących w społecznościach, edukację jednostek odnośnie zasad higieny osobistej, organizację świadczeń lekarskich i pielęgniarskich mających na celu wczesną diagnozę oraz profilaktycznie ukierunkowane leczenie oraz rozwój mechanizmów społecznych, które zapewnią każdej jednostce w społeczeństwie standard życia właściwy dla utrzymania zdrowia.” KiZE 2013

8 Definicja wg D. Achesona (autor raportu o nierównościach w zdrowiu w zależności od przynależności do klasy społecznej, Wlk. Brytania, 1998) r. „Zdrowie publiczne to sztuka i nauka zapobiegania chorobom, promowania zdrowia oraz wydłużania życia poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa”. "Smoking is an important component of differences in mortality between social classes." KiZE 2013

9 Definicja wg Kulik T.B., Latalski M. (Lublin 2002 r.)
„Zdrowie publiczne to dyscyplina naukowa obejmująca zagadnienia zdrowia społeczeństwa, współzależność stanu zdrowia od warunków życia oraz form troski o zdrowie w odniesieniu do jednostki, rodziny i całej społeczności.” KiZE 2013

10 Definicja wg J. Nosko (Szkoła Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2005 r.)
„Zdrowie publiczne jest to troska o zachowanie i umacnianie zdrowia w wymiarze makrospołecznym, lokalnym i środowiskowym, polegająca na naukowym rozpoznawaniu stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych zbiorowości oraz inicjowaniu skoordynowanych wysiłków instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych w celu osiągnięcia pożądanych standardów zdrowia.” KiZE 2013

11 „Cel ten uzyskuje się przez kontrolę czynników
Definicja wg J. Nosko (Szkoła Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2005 r.) cd. „Cel ten uzyskuje się przez kontrolę czynników ekologicznych, tworzenie sprzyjających zdrowiu warunków społeczno-ekonomicznych, zapobieganie zakaźnym i niezakaźnym chorobom społecznym, powszechny i równy dostęp do opieki medycznej, a przede wszystkim w wyniku kształtowania nawyków zdrowego stylu życia w ramach edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz realizacji programów promocji zdrowia w środowisku ludzi dorosłych.” KiZE 2013

12 Nowe zdrowie publiczne w definicji M. Miller i M. J
Nowe zdrowie publiczne w definicji M. Miller i M.J. Wysockiego (IZP PZH w Warszawie, 2003 r.): „Nowe zdrowie publiczne (NZP) jest nauką i kompleksowym postępowaniem zmierzającym do zachowania i umacniania zdrowia ludności w wymiarze makrospołecznym i lokalnym. Podstawą tego postępowania jest naukowe rozpoznawanie zdrowia i potrzeb zdrowotnych zbiorowości oraz inicjowanie i organizowanie skoordynowanych wysiłków instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych w celu osiągania pożądanych standardów zdrowia.” KiZE 2013

13 Nowe zdrowie publiczne w definicji M. Miller i M. J
Nowe zdrowie publiczne w definicji M. Miller i M.J. Wysockiego (IZP PZH w Warszawie, 2003 r.): „Cel ten uzyskuje się poprzez wdrażanie podstawowych funkcji zdrowia publicznego, a zwłaszcza przez ukształtowanie nawyków zdrowego stylu życia, realizację programów promocji zdrowia, zapobieganie zakaźnym i niezakaźnym chorobom o znaczeniu społecznym, kontrolę czynników ekologicznych, tworzenie sprzyjających zdrowiu warunków społeczno-ekonomicznych oraz zapewnienie powszechnego i równego dostępu do opieki medycznej.” KiZE 2013

14 KiZE 2013

15 ZDROWIE PUBLICZNE wg Oxford Textbook of Public Health 2001
POLITYKA ZDROWOTNA Profesjonaliści Zmienność celów Zaplecze naukowe EBM Fasadowość wartości – deklaracje w zależności od społecznych nastrojów Stałe wartości – sprawiedliwość w dostępności Zaplecze naukowe – instrumentalne wykorzystywanie Stałe cele Zmienne priorytety KiZE 2013

16 TU KONCENTRUJE SIĘ UWAGA POLITYKÓW
MIN. KOSZTY KiZE 2013

17 Wydatki na zdrowie według funkcji
1999 2002 2003 2006 Usługi lecznicze i rehabilitacyjne 21,2 26,9 26,7 31,4 Długoterminowa opieka pielęgnacyjna 2,5 2,6 6,2 Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej 1,2 1,5 1,6 2,4 Artykuły medyczne 10,8 15,6 17,1 19,6 Profilaktyka i zdrowie publiczne 1,7 Administracja ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego 1,1 0,7 0,9 Inwestycje 2,0 2,2 3,7 Niesklasyfikowane 0,91 - Jednostka w MLD Zielona księga, Kraków 2009

18 Wydatki na ochronę zdrowia, 1999-2005, PPP per capita
Zielona księga, Kraków 2009

19 Prywatne wydatki na ochronę zdrowia, 1999-2005, PPP per capita
Zielona księga, Kraków 2009

20 Historia zdrowia publicznego – wybrane fakty
1. Hipokrates ( p.n.e.) – traktat ‘O powietrzu, wodach i klimatach’ – ojciec medycyny 2. Bernardino Ramazzini ( ) – traktat ‘De morbis artificium diatriba’ – prekursor medycyny pracy 3. Antony Leeuwenhoek ( ) – szlifierz, wynalazca mikroskopu, opisał krwinki, plemniki, strukturę kości i mięśni 4. Gotfryd Wilhelm Leibnitz ( ) – filozof, matematyk i prawnik, domagał się stworzenia systemu publicznej opieki zdrowotnej 5. John Graunt ( ) – prekursor epidemiologii i demografii, analizował zmiany stanu zdrowia brytyjczyków w oparciu o sprawozdania o urodzeniach i zgonach 6. William Farr ( ) – uporządkował i rozwinął system statystyki medycznej, wyznaczył główne zasady obowiązujące w epidemiologii

21 Postulaty pod adresem państwa dla dobra zdrowia ogółu
Johann Peter Frank ( ) profesor medycyny w Getyndze, Pawii, Wiedniu i Petersburgu, autor podstaw zdrowia publicznego ‘System einer vollständing medizinischen Polizei’ Postulaty pod adresem państwa dla dobra zdrowia ogółu * wprowadzenie obowiązku posiadania świadectw zdrowia przed zawarciem związku małżeńskiego * zapewnienie opieki nad macierzyństwem * zapewnienie pomocy w chorobie * urządzenie szkół i nauczania zgodnie z wymogami zdrowia * zwalczanie alkoholizmu i prostytucji * zaopatrzenie w wodę i usuwanie nieczystości KiZE 2013

22 Historia zdrowia publicznego CD.
8. prace XIX wiecznych uczonych nad zapobieganiem chorobom zakaźnym – złoty wiek zdrowia publicznego - Jenner (krowianka przeciwko ospie); Semmelweis (aseptyka); Pasteur (szczepienia p. wąglikowi i wściekliźnie); Koch (odkrywca laseczki wąglika, prątka gruźlicy,przecinkowca cholery) ; Pettenkofer (higiena doświadczalna) ; Lister (twórca antyseptyki) ; Snow (opanowanie epidemii cholery) 9. Prawo ograniczające w Anglii czas pracy młodzieży < 18 lat do 12 godzin dziennie oraz zakazująca pracy dzieciom < 9 lat (1883) 10. Ustawy o ochronie zdrowia ‘Public Health Act’ 1848 i 1875 gwarantujące tworzenie samorządowych organów zdrowia w Anglii 11. Bismarkowski system ubezpieczeń społecznych (1883-9) 12. Józef Polak ( ) – czasopismo‘Zdrowie Publiczne’ KiZE 2013

23 Historia zdrowia publicznego CD.
13. Alice Hamilton ( ) – matka zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych 14. Raport Marca Lalonde’a, Kanada 1974 – uwarunkowania stanu zdrowia mieszkańców Kanady 15. Światowa Organizacja Zdrowia, Konferencja w Ała-Acie 1978 : Strategia „Zdrowie dla wszystkich do roku 2000” – HFA 2000 – wyrównanie nierówności w zdrowiu w skali globalnej 16. Karta Ottawska 1986 – wytyczono działania dla promocji zdrowia 17. Narodowy Program Zdrowia na lata , Polska KiZE 2013

24 WHO, Kopenhaga 1999 Dwa główne cele: 1. Promocja i ochrona zdrowia w ciągu całego okresu życia 2. Redukcja zapadalności i zapobieganie głównym chorobom oraz wypadkom KiZE 2013

25 WHO, Kopenhaga 1999 Trzy zasadnicze wartości: 1. Zdrowie człowieka jako nadrzędna wartość 2. Równość w zdrowiu i solidarność niezależnie od kraju, grupy społecznej czy płci 3. Uczestnictwo w procesie rozwoju zdrowia pojedynczych osób, grup społecznych, organizacji, wielosektorowość KiZE 2013

26 WHO, Kopenhaga 1999 Cztery główne strategie: 1. Wielosektorowość w procesie oceny zdrowia (determinanty zdrowia i ich ocena poprzez procedury HIA) 2. Programy zdrowotne ukierunkowane na rozwój i wspieranie zdrowia oraz na leczenie 3. Zintegrowanie rodziny i społeczności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 4. Uczestnictwo w procesie rozwoju zdrowia partnerów z różnych środowisk (dom, szkoła, miejsce pracy, lokalna społeczność lub kraj)

27

28 Nowe kraje EU – problemy zdrowia publicznego wg Baer 2002
1. Brak jasnej polityki zdrowotnej 2. Niski prestiż i status ekonomiczny dziedziny i personelu medycznego 5. Narkomania 6. Małe zaangażowanie społeczne w sprawy zdrowia 3. Zapadalności na ch. zakaźne 4. Szczepienia obow. zdrowia 7. Zdegradowane środowisko 8. Zła jakość urządzeń pomocy doraźnej

29 Cele zdrowia publicznego
Głównym celem zdrowia publicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, poprzez realizację zadań posiadających wymiar zbiorowy lub indywidualny.

30 Wymiar zbiorowy • monitorowanie stanu zdrowia oraz określanie potrzeb zdrowotnych ludności; • zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób (zakaźnych i społecznych); • identyfikacja i zwalczanie zagrożeń zdrowotnych w środowisku; • zapobieganie wypadkom i urazom; • zapewnienie nadzoru epidemiologicznego; • promowanie aktywnego współuczestnictwa społeczeństwa w działaniach na rzecz zdrowia poprzez promocję zdrowego stylu życia wszystkich obywateli;

31 Wymiar zbiorowy • kształcenie i doskonalenie zawodowe lekarzy i innego personelu medycznego zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy medycznej, nowych technologii diagnostyczno- leczniczych oraz zgodnie ze skalą potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, w tym zapewnienie warunków rozwoju nauk medycznych; • zapewnienie jednolitych, kompleksowych regulacji prawnych w ochronie zdrowia; • monitorowanie zakresu i jakości świadczeń medycznych, ich dostępności, przestrzegania zasad etyki zawodowej personelu, przestrzegania praw pacjenta i międzynarodowych regulacji prawnych w ochronie zdrowia; • ocena sytuacji zdrowotnej kraju na tle porównań międzynarodowych

32 Wymiar indywidualny • Zapewnienie dostępności służb zapobiegawczych w zakresie szczepień ochronnych, wczesnego wykrywania i leczenia chorób zakaźnych; • Zapewnienie dostępności pomocy medycznej dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych i innych grup pozbawionych dostępu do świadczeń zdrowotnych; • Objęcie zakresem świadczeń leczniczych wybranych chorób o znaczeniu społecznym, w tym chorób psychicznych, uzależnień, cukrzycy, itp.; • objęcie badaniami przesiewowymi i czynnym poradnictwem grup wysokiego ryzyka zachorowania na wybrane choroby o znaczeniu społecznym; • nadzór merytoryczny i pomoc finansowa dla instytucji charytatywnych udzielających pomocy medycznej i społecznej osobom ubogim i upośledzonym.

33 Dlaczego Zdrowie Publiczne?

34 Zadania zdrowia publicznego
• monitorowanie stanu zdrowia i jego uwarunkowań; • profilaktyka i kontrola chorób, urazów i niepełnosprawności; • promocja zdrowia; • ochrona środowiska; • ocena skuteczności i efektywności systemu opieki zdrowotnej.

35 Zdrowie publiczne – podmioty polskie
• Ministerstwo Zdrowia • Narodowy Fundusz Zdrowia • Główny Inspektorat Sanitarny • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych • Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia • Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy https://osha.europa.eu/pl/oshnetwork/focal-points/poland

36

37 The European Environment and Health Information System (ENHIS)
Deaths attributable to indoor air pollution, per 1000 capita, per year

38 Children's Environment and Health Action Plan for Europe (CEHAPE)
Four regional priority goals (RPGs) for Europe: RPG I: ensure safe water and adequate sanitation RPG II: ensure protection from injuries and adequate physical activity RPG III: ensure clean outdoor and indoor air RPG IV: aim at chemical-free environments

39 Plan dotyczący środowiska i zdrowia dzieci (CEHAP)
• Diagnoza • Dotychczasowe działania • Planowane działania Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Środowiska WHO Polska 2009, dostęp:

40 Piśmiennictwo Rozdział 1 podręcznika pt. Zdrowie publiczne – geneza, przedmiot i zakres. Wprowadzenie do zagadnienia, (w:) Opolski J.(red.): Zdrowie Publiczne. Wybrane Zagadnienia – Tom 1 . Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP, Warszawa 2011. Dostęp: T_1.pdf (tom I) Narodowy Program Zdrowia na lata Dostęp: l_urm_npz_90_ p.pdf


Pobierz ppt "Cele i Zadania Zdrowia Publicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google