Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C ELE I Z ADANIA Z DROWIA P UBLICZNEGO Katedra i Zakład Epidemiologii Wydział Lekarski w Katowicach 2013 Kamil Barański Na podstawie prezentacji Pani Dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C ELE I Z ADANIA Z DROWIA P UBLICZNEGO Katedra i Zakład Epidemiologii Wydział Lekarski w Katowicach 2013 Kamil Barański Na podstawie prezentacji Pani Dr."— Zapis prezentacji:

1 C ELE I Z ADANIA Z DROWIA P UBLICZNEGO Katedra i Zakład Epidemiologii Wydział Lekarski w Katowicach 2013 Kamil Barański Na podstawie prezentacji Pani Dr hab. n. med. Małgorzaty Kowalskiej

2 KiZE 2013

3 Z DROWI E Zdrowie to stan zupełnego fizycznego, psychicznego oraz społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub ułomności. KiZE 2013 WHO, 1948

4 D ETERMINANTY ZDROWIA ( P OLA ZDROWIA WG M. L ALONDA, O TTAWA 1978) KiZE 2013

5 PUBLICZNE Umacnianie zdrowia ludzi opierające się na zorganizowanym wysiłku społeczności, a nie indywidualnych staraniach i zabiegach! KiZE 2013 Sygit M.: Zdrowie Publiczne, 2010

6 C HARLES E DWARD A MORY W INSLOW (1877-1957) PIERWSZY KIEROWNIK Z AKŁADU Z DROWIA P UBLICZNEGO W Y ALE S CHOOL OF E PIDEMOLOGY & P UBLIC H EALTH profesor, bakteriolog i higienista, założyciel American Journal of Public Health KiZE 2013

7 Definicja zdrowia publicznego wg Ch.E.A. Winslowa (1920 r.) : Zdrowie publiczne to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, wydłużania życia oraz promowania zdrowia fizycznego i sprawności poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa mające na celu higienizację środowiska, zwalczanie zakażeń występujących w społecznościach, edukację jednostek odnośnie zasad higieny osobistej, organizację świadczeń lekarskich i pielęgniarskich mających na celu wczesną diagnozę oraz profilaktycznie ukierunkowane leczenie oraz rozwój mechanizmów społecznych, które zapewnią każdej jednostce w społeczeństwie standard życia właściwy dla utrzymania zdrowia. KiZE 2013

8 D EFINICJA WG D. A CHESONA ( AUTOR RAPORTU O NIERÓWNOŚCIACH W ZDROWIU W ZALEŻNOŚCI OD PRZYNALEŻNOŚCI DO KLASY SPOŁECZNEJ, W LK. B RYTANIA, 1998) R. Zdrowie publiczne to sztuka i nauka zapobiegania chorobom, promowania zdrowia oraz wydłużania życia poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa. "Smoking is an important component of differences in mortality between social classes." KiZE 2013

9 D EFINICJA WG K ULIK T.B., L ATALSKI M. (L UBLIN 2002 R.) Zdrowie publiczne to dyscyplina naukowa obejmująca zagadnienia zdrowia społeczeństwa, współzależność stanu zdrowia od warunków życia oraz form troski o zdrowie w odniesieniu do jednostki, rodziny i całej społeczności. KiZE 2013

10 D EFINICJA WG J. N OSKO (S ZKOŁA Z DROWIA P UBLICZNEGO, I NSTYTUT M EDYCYNY P RACY W Ł ODZI, 2005 R.) Zdrowie publiczne jest to troska o zachowanie i umacnianie zdrowia w wymiarze makrospołecznym, lokalnym i środowiskowym, polegająca na naukowym rozpoznawaniu stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych zbiorowości oraz inicjowaniu skoordynowanych wysiłków instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych w celu osiągnięcia pożądanych standardów zdrowia. KiZE 2013

11 Cel ten uzyskuje się przez kontrolę czynników ekologicznych, tworzenie sprzyjających zdrowiu warunków społeczno-ekonomicznych, zapobieganie zakaźnym i niezakaźnym chorobom społecznym, powszechny i równy dostęp do opieki medycznej, a przede wszystkim w wyniku kształtowania nawyków zdrowego stylu życia w ramach edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz realizacji programów promocji zdrowia w środowisku ludzi dorosłych. D EFINICJA WG J. N OSKO (S ZKOŁA Z DROWIA P UBLICZNEGO, I NSTYTUT M EDYCYNY P RACY W Ł ODZI, 2005 R.) CD. KiZE 2013

12 N OWE ZDROWIE PUBLICZNE W DEFINICJI M. M ILLER I M.J. W YSOCKIEGO (IZP PZH W W ARSZAWIE, 2003 R.): Nowe zdrowie publiczne (NZP) jest nauką i kompleksowym postępowaniem zmierzającym do zachowania i umacniania zdrowia ludności w wymiarze makrospołecznym i lokalnym. Podstawą tego postępowania jest naukowe rozpoznawanie zdrowia i potrzeb zdrowotnych zbiorowości oraz inicjowanie i organizowanie skoordynowanych wysiłków instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych w celu osiągania pożądanych standardów zdrowia. KiZE 2013

13 Cel ten uzyskuje się poprzez wdrażanie podstawowych funkcji zdrowia publicznego, a zwłaszcza przez ukształtowanie nawyków zdrowego stylu życia, realizację programów promocji zdrowia, zapobieganie zakaźnym i niezakaźnym chorobom o znaczeniu społecznym, kontrolę czynników ekologicznych, tworzenie sprzyjających zdrowiu warunków społeczno-ekonomicznych oraz zapewnienie powszechnego i równego dostępu do opieki medycznej. N OWE ZDROWIE PUBLICZNE W DEFINICJI M. M ILLER I M.J. W YSOCKIEGO (IZP PZH W W ARSZAWIE, 2003 R.): KiZE 2013

14

15 ZDROWIE PUBLICZNE WG O XFORD T EXTBOOK OF P UBLIC H EALTH 2001 ZDROWIE PUBLICZNE – Profesjonaliści Zaplecze naukowe EBM Stałe wartości – sprawiedliwość w dostępności Stałe cele Zmienne priorytety POLITYKA ZDROWOTNA Zmienność celów Fasadowość wartości – deklaracje w zależności od społecznych nastrojów Zaplecze naukowe – instrumentalne wykorzystywanie KiZE 2013

16 TU KONCENTRUJE SIĘ UWAGA POLITYKÓW MIN. KOSZTY KiZE 2013

17 W YDATKI NA ZDROWIE WEDŁUG FUNKCJI 1999200220032006 Usługi lecznicze i rehabilitacyjne21,226,926,731,4 Długoterminowa opieka pielęgnacyjna2,5 2,66,2 Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej1,21,51,62,4 Artykuły medyczne10,815,617,119,6 Profilaktyka i zdrowie publiczne1,51,7 1,5 Administracja ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego 1,71,10,70,9 Inwestycje1,52,02,23,7 Niesklasyfikowane0,91--- Zielona księga, Kraków 2009

18 W YDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA, 1999-2005, PPP PER CAPITA Zielona księga, Kraków 2009

19 P RYWATNE WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA, 1999-2005, PPP PER CAPITA Zielona księga, Kraków 2009

20 H ISTORIA ZDROWIA PUBLICZNEGO – WYBRANE FAKTY 1. Hipokrates (400-377p.n.e.) – traktat O powietrzu, wodach i klimatach – ojciec medycyny 2. Bernardino Ramazzini (1653-1714) – traktat De morbis artificium diatriba – prekursor medycyny pracy 3. Antony Leeuwenhoek (1632-1723) – szlifierz, wynalazca mikroskopu, opisał krwinki, plemniki, strukturę kości i mięśni 4. Gotfryd Wilhelm Leibnitz (1646-1716) – filozof, matematyk i prawnik, domagał się stworzenia systemu publicznej opieki zdrowotnej 5. John Graunt (1620-1674) – prekursor epidemiologii i demografii, analizował zmiany stanu zdrowia brytyjczyków w oparciu o sprawozdania o urodzeniach i zgonach 6. William Farr (1807-1883) – uporządkował i rozwinął system statystyki medycznej, wyznaczył główne zasady obowiązujące w epidemiologii

21 J OHANN P ETER F RANK (1745-1821) profesor medycyny w Getyndze, Pawii, Wiedniu i Petersburgu, autor podstaw zdrowia publicznego System einer vollständing medizinischen Polizei Postulaty pod adresem państwa dla dobra zdrowia ogółu * wprowadzenie obowiązku posiadania świadectw zdrowia przed zawarciem związku małżeńskiego * zapewnienie opieki nad macierzyństwem * zapewnienie pomocy w chorobie * urządzenie szkół i nauczania zgodnie z wymogami zdrowia * zwalczanie alkoholizmu i prostytucji * zaopatrzenie w wodę i usuwanie nieczystości KiZE 2013

22 H ISTORIA ZDROWIA PUBLICZNEGO CD. 8. prace XIX wiecznych uczonych nad zapobieganiem chorobom zakaźnym – złoty wiek zdrowia publicznego - Jenner (krowianka przeciwko ospie); Semmelweis (aseptyka); Pasteur (szczepienia p. wąglikowi i wściekliźnie); Koch (odkrywca laseczki wąglika, prątka gruźlicy,przecinkowca cholery) ; Pettenkofer (higiena doświadczalna) ; Lister (twórca antyseptyki) ; Snow (opanowanie epidemii cholery) 9. Prawo ograniczające w Anglii czas pracy młodzieży < 18 lat do 12 godzin dziennie oraz zakazująca pracy dzieciom < 9 lat (1883) 10. Ustawy o ochronie zdrowia Public Health Act 1848 i 1875 gwarantujące tworzenie samorządowych organów zdrowia w Anglii 11. Bismarkowski system ubezpieczeń społecznych (1883-9) 12. Józef Polak (1857-1928) – czasopismoZdrowie Publiczne KiZE 2013

23 13. Alice Hamilton (1869-1970) – matka zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych 14. Raport Marca Lalondea, Kanada 1974 – uwarunkowania stanu zdrowia mieszkańców Kanady 15. Światowa Organizacja Zdrowia, Konferencja w Ała-Acie 1978 : Strategia Zdrowie dla wszystkich do roku 2000 – HFA 2000 – wyrównanie nierówności w zdrowiu w skali globalnej 16. Karta Ottawska 1986 – wytyczono działania dla promocji zdrowia 17. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Polska H ISTORIA ZDROWIA PUBLICZNEGO CD. KiZE 2013

24 WHO, K OPENHAGA 1999 Dwa główne cele: 1. Promocja i ochrona zdrowia w ciągu całego okresu życia 2. Redukcja zapadalności i zapobieganie głównym chorobom oraz wypadkom KiZE 2013

25 WHO, K OPENHAGA 1999 Trzy zasadnicze wartości: 1. Zdrowie człowieka jako nadrzędna wartość 2. Równość w zdrowiu i solidarność niezależnie od kraju, grupy społecznej czy płci 3. Uczestnictwo w procesie rozwoju zdrowia pojedynczych osób, grup społecznych, organizacji, wielosektorowość KiZE 2013

26 WHO, K OPENHAGA 1999 Cztery główne strategie: 1. Wielosektorowość w procesie oceny zdrowia (determinanty zdrowia i ich ocena poprzez procedury HIA) 2. Programy zdrowotne ukierunkowane na rozwój i wspieranie zdrowia oraz na leczenie 3. Zintegrowanie rodziny i społeczności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 4. Uczestnictwo w procesie rozwoju zdrowia partnerów z różnych środowisk (dom, szkoła, miejsce pracy, lokalna społeczność lub kraj)

27

28 N OWE KRAJE EU – PROBLEMY ZDROWIA PUBLICZNEGO WG B AER 2002 1. Brak jasnej polityki zdrowotnej 2. Niski prestiż i status ekonomiczny dziedziny i personelu medycznego 5. Narkomania 6. Małe zaangażowanie społeczne w sprawy zdrowia 3. Zapadalności na ch. zakaźne 4. Szczepienia obow. zdrowia 7. Zdegradowane środowisko 8. Zła jakość urządzeń pomocy doraźnej

29 C ELE ZDROWIA PUBLICZNEGO Głównym celem zdrowia publicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, poprzez realizację zadań posiadających wymiar zbiorowy lub indywidualny.

30 W YMIAR ZBIOROWY monitorowanie stanu zdrowia oraz określanie potrzeb zdrowotnych ludności; zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób (zakaźnych i społecznych); identyfikacja i zwalczanie zagrożeń zdrowotnych w środowisku; zapobieganie wypadkom i urazom; zapewnienie nadzoru epidemiologicznego; promowanie aktywnego współuczestnictwa społeczeństwa w działaniach na rzecz zdrowia poprzez promocję zdrowego stylu życia wszystkich obywateli;

31 kształcenie i doskonalenie zawodowe lekarzy i innego personelu medycznego zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy medycznej, nowych technologii diagnostyczno- leczniczych oraz zgodnie ze skalą potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, w tym zapewnienie warunków rozwoju nauk medycznych; zapewnienie jednolitych, kompleksowych regulacji prawnych w ochronie zdrowia; monitorowanie zakresu i jakości świadczeń medycznych, ich dostępności, przestrzegania zasad etyki zawodowej personelu, przestrzegania praw pacjenta i międzynarodowych regulacji prawnych w ochronie zdrowia; ocena sytuacji zdrowotnej kraju na tle porównań międzynarodowych W YMIAR ZBIOROWY

32 W YMIAR INDYWIDUALNY Zapewnienie dostępności służb zapobiegawczych w zakresie szczepień ochronnych, wczesnego wykrywania i leczenia chorób zakaźnych; Zapewnienie dostępności pomocy medycznej dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych i innych grup pozbawionych dostępu do świadczeń zdrowotnych; Objęcie zakresem świadczeń leczniczych wybranych chorób o znaczeniu społecznym, w tym chorób psychicznych, uzależnień, cukrzycy, itp.; objęcie badaniami przesiewowymi i czynnym poradnictwem grup wysokiego ryzyka zachorowania na wybrane choroby o znaczeniu społecznym; nadzór merytoryczny i pomoc finansowa dla instytucji charytatywnych udzielających pomocy medycznej i społecznej osobom ubogim i upośledzonym.

33 D LACZEGO Z DROWIE P UBLICZNE ?

34 Z ADANIA ZDROWIA PUBLICZNEGO monitorowanie stanu zdrowia i jego uwarunkowań; profilaktyka i kontrola chorób, urazów i niepełnosprawności; promocja zdrowia; ochrona środowiska; ocena skuteczności i efektywności systemu opieki zdrowotnej.

35 Z DROWIE PUBLICZNE – PODMIOTY POLSKIE Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl/ Narodowy Fundusz Zdrowia http://nfz.gov.pl/new/index.php Główny Inspektorat Sanitarny http://www.gis.gov.pl/ Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl/http://www.urpl.gov.pl/ Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia http://www.bpz.gov.pl/ http://www.bpz.gov.pl/ Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy https://osha.europa.eu/pl/oshnetwork/focal-points/poland

36

37 T HE E UROPEAN E NVIRONMENT AND H EALTH I NFORMATION S YSTEM (ENHIS) Deaths attributable to indoor air pollution, per 1000 capita, per year

38 C HILDREN ' S E NVIRONMENT AND H EALTH A CTION P LAN FOR E UROPE (CEHAPE) Four regional priority goals (RPGs) for Europe: RPG I: ensure safe water and adequate sanitation RPG II: ensure protection from injuries and adequate physical activity RPG III: ensure clean outdoor and indoor air RPG IV: aim at chemical-free environments

39 P LAN DOTYCZĄCY ŚRODOWISKA I ZDROWIA DZIECI (CEHAP) Diagnoza Dotychczasowe działania Planowane działania Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Środowiska WHO Polska 2009, dostęp: www.cehap.pl

40 P IŚMIENNICTWO Rozdział 1 podręcznika pt. Zdrowie publiczne – geneza, przedmiot i zakres. Wprowadzenie do zagadnienia, (w:) Opolski J.(red.): Zdrowie Publiczne. Wybrane Zagadnienia – Tom 1. Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP, Warszawa 2011. Dostęp: www.cmkp.edu.pl/dok_eu/CMKP_Zdrowie_Publiczne_ T_1.pdf (tom I) Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Dostęp: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/za l_urm_npz_90_15052007p.pdf


Pobierz ppt "C ELE I Z ADANIA Z DROWIA P UBLICZNEGO Katedra i Zakład Epidemiologii Wydział Lekarski w Katowicach 2013 Kamil Barański Na podstawie prezentacji Pani Dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google