Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Goleniów, 17 grudnia 2010 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Goleniów, 17 grudnia 2010 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi."— Zapis prezentacji:

1 Goleniów, 17 grudnia 2010 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

2 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2006r. Nr 123 poz. 858)  Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.  Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne, w terminie 70 dnia przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie,  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1, pod względem celowości ich ponoszenia,  Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryfy, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, [...]  Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa powyżej, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.  Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobligowane jest wówczas do ogłoszenia w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty taryfy w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.

3 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (…)”Rozdział 2 Kryteria ustalania niezbędnych przychodów § 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając w szczególności: Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: Amortyzację lub odpisy umorzeniowe, Podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, Opłaty za korzystanie ze środowiska; Koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu; Spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia; Spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów; Należności nieregularne; Marżę zysku (…)”

4 Dotychczas stosowane przez GWiK Sp. z o. o.
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Dotychczas stosowane przez GWiK Sp. z o. o. Obecnie stosowana przez GWiK Sp. z o. o. taryfa cen i stawek opłat za wodę i ścieki obowiązuje od dnia 01 lipca 2009 roku i została przedłużona uchwałami Rady Miejskiej z dnia 09 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. za 1 m3 pobranej wody – 2,56 zł + 7% VAT = 2,74 zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 4,59 zł + 7% VAT = 4,91 zł opłata abonamentowa za dokonanie czynności odczytu przyrządu pomiarowego - 1,99 zł + 7% VAT = 2,13 zł opłata abonamentowa za dokonanie czynności rozliczenia - 1,49 zł + 7% VAT = 1,59zł miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla dostawy wody – 1,49 zł + 7% VAT = 1,59 zł miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla odprowadzania ścieków - 1,99 zł + 7% VAT = 2,13 zł

5 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w dniu 22 października 2010 roku złożyły Burmistrzowi Gminy Goleniów wniosek taryfowy. Wniosek został skontrolowany i Burmistrz nie wniósł do niego uwag.

6 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ulegają zmianie z dniem r. i wynosić będą: L.p. Grupa odbiorców Jednostki miary Ceny w zł (brutto) 1. Gospodarstwa domowe Odbiorcy przemysłowi Pozostali odbiorcy 1 m3 dostarczonej wody 3,03 2. 1m3 odprowadzonych ścieków 5,99

7 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

8 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

9 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Podatek od nieruchomości wg obecnej stawki: 0,1% = ,50, wg max stawki 2%= ,62, różnica: ,12. Wzrost ceny jednostkowej: woda + 0,25 zł.; ścieki + 0,73 zł. Pozostałe zagrożenia wzrostu cen (niezależne od GWIK): Odszkodowania za służebność przesyłu wzrost opłat za zajęcie pasa drogowego - wzrost opłat środowiskowych, w przypadku niespełnienia przez Polskę warunków traktatu akcesyjnego ( wzrost z 200 tys na 1,2 mln.)

10 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

11 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

12 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA spółki
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA spółki

13 miasta i gminy Goleniów”
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok PODSTAWOWA Realizacja programu : „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów”

14 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Aglomeracja Goleniów

15 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Aglomeracja Komarowo

16 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok UZUPEŁNIAJĄCA 1. Rozbudowa systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 2. Odtwarzanie środków trwałych mających bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 3. Koncentracja produkcji wody – eliminacja małych ujęć wody poprzez podłączenie sieci wodociągowych do wybranych stacji wodociągowych 4. Automatyzacja systemów zarządzania i monitorowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 5. Wzmocnienie i unowocześnienie parku maszynowego Spółki

17 na terenie miasta i gminy Goleniów” źródło finansowania:
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” źródło finansowania: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Całkowita wartość projektu netto: zł brutto: 83  zł Wartość dofinansowania z UE: 32 204 688 zł

18 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Goleniowie
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Kontrakt Nr I Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Goleniowie Wykonawcą robót – Ekoklar Piła. W chwili obecnej trwają roboty konstrukcyjno-budowlane na zaplanowanych do realizacji obiektach. Wartość kontraktu :  655,27 zł+ VAT Postęp prac : 20%

19 Wykonawca robót – Met-Instal Miękowo.
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Kontrakt Nr II Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej na osiedlu Helenów(ulice Sikorskiego, Paderewskiego, Leśna, Wytwórcza, Stargardzka), Mikołajczyka, Grenadierów, syfon pod rzeką Iną. Wykonawca robót – Met-Instal Miękowo.  Wartość kontraktu : 2 683 771,16 zł + VAT Postęp prac 84%

20 Wykonawca robót – Met-Instal Miękowo.
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Kontrakt Nr III Budowa na osiedlu Rybacka oraz przebudowę i renowację kanalizacji na ulicach Sportowej, Orzeszkowej, Akacjowej, Wojska Polskiego, Pułaskiego. Wykonawca robót – Met-Instal Miękowo.  Wartość kontraktu : 4 092 100,00 zł + VAT Postęp prac wynosi : 62,59%

21 Wykonawca robót – EkoWark Szczecin.
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Kontrakt Nr IV Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowościach Kliniska - Pucice - Czarna Łąka. Wykonawca robót – EkoWark Szczecin.  Wartość kontraktu : 7 922 202,11 zł + VAT Postęp prac: 45 %

22 Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Kontrakt Nr V Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia Planowana wartość kontraktu wynosi : ,00 zł + VAT

23 na terenie miasta i gminy Goleniów” źródło finansowania:
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” źródło finansowania: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo w miejscowościach: Załom, Pucice, Rurzyca Wykonawca robót – EkoWark Szczecin Wartość kontraktu : ,45 zł + VAT Postęp prac wynosi : 15 %

24 na terenie miasta i gminy Goleniów” źródło finansowania:
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” źródło finansowania: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żdżary i Łaniewo Wykonawca robót – CESTAR Szczecin. Wartość kontraktu : ,20 zł + VAT Postęp prac wynosi : 10 %

25 na terenie miasta i gminy Goleniów” źródło finansowania:
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” źródło finansowania: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kliniska Wielkie Wykonawca robót – Met-Instal Miękowo. Wartość kontraktu : ,97 zł + VAT Postęp prac : 0 %

26 na terenie miasta i gminy Goleniów” źródło finansowania:
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” źródło finansowania: ŚRODKI WŁASNE SPÓŁKI Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego Wykonawca robót – MAZUR Szczecin. Wartość kontraktu : zł + VAT Postęp prac : 95 %

27 na terenie miasta i gminy Goleniów” źródło finansowania:
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” źródło finansowania: ŚRODKI WŁASNE SPÓŁKI Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budno oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Koszykowej w miejscowości Krępsko Wykonawca robót – JASTA Wartość kontraktu : ,00 zł + VAT Postęp prac : 95 %

28 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA (pożyczka)
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok „Inwestycje pozostałe w roku 2011 ” planowane źródło finansowania: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA (pożyczka)

29 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Zadanie Wartość netto Wymiana sieci wodociągowej w Białuniu ,00 Budowa ujęcia i stacji uzdatniania Kliniska II w Kliniskach Wielkich ,00 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Goleniowie ,00 Centralny Monitoring gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Goleniów ,00 Budowa zestawów do podnoszenia ciśnienia: Pucice - Czarna Łąka Goleniów – Marszewo Żółwia Błoć – Miękowo ,00 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania w Mostach

30 na terenie miasta i gminy Goleniów”
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok „Inwestycje pozostałe w latach ” w ramach programu : „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów”

31 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Zadanie Wartość netto Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Miękowo, Białuń, Żółwia Błoć ,00 Budowa sieci sanitarnej w m. Krępsko, Łaniewo Budowa sieci sanitarnej w m. Marszewo ,00 Budowa sieci sanitarnej w m. Budno – II etap ,00

32 w ramach rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej :
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok „Inwestycje pozostałe w latach ” w ramach rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej :

33 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Zadanie Wartość netto Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w ul. Chrobrego w Goleniowie ,00 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Starzyńskiego w Goleniowie ,00 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wytwórczej w Goleniowie ,00 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w m. Dobroszyn (Rurzyca) ,00 Połączenie systemu wodciągowego GWiK Goleniów z systemem wodociągowym należącym do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie - w miejscowości Załom ,00

34 urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej :
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok „Inwestycje pozostałe w latach ” w ramach modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej :

35 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Zadanie Wartość netto Przebudowa sieci wodociągowej, odcinków przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i odcinków przyłączy w ulicy Konstytucji 3-maja w Goleniowie ,00 Przebudowa sieci wodociągowej, odcinków przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i odcinków przyłączy w ulicy Szarych Szeregów w Goleniowie ,00 Przebudowa sieci wodociągowej, odcinków przyłączy wodociągowych i odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicy Orzeszkowej w Goleniowie ,00 Przebudowa sieci wodociągowej, odcinków przyłączy wodociągowych i odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Goleniowie

36 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Zadanie Wartość netto Przebudowa sieci wodociągowej (syfon po rzeką) w ulicy Przestrzennej w Goleniowie 50.000,00 Przebudowa sieci wodociągowej między ulicami Starzyńskiego i Stargardzką w Goleniowie ,00 Przebudowa rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej w Dobroszynie (Rurzyca), Kępy Lubczyńskie i Borzysławcu ,00 Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej w Pucicach w Pucicach ,00

37 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Plan modernizacji zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/309/08 RM w Goleniowie z dnia r.

38 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

39 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

40 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Wysokość taryfy na rok 2011 Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie Art. 24 ust. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2006r. Nr 123 poz. 858) od dnia r. do dnia r. obowiązywać będzie następująca taryfa cen i stawek opłat tj:

41 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Wysokość taryfy na rok 2011 Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie Art. 24 ust. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2006r. Nr 123 poz. 858) od dnia r. do dnia r. obowiązywać będzie następująca taryfa cen i stawek opłat tj:

42 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Prognoza taryf została przedstawiona w Planie Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Goleniów na lata Plan ten został zatwierdzony przed Radę Miejską uchwałą nr XXIII/309/08 z dnia

43 Porównanie obowiązujących i planowanych taryf (odbiorcy indywidualni)
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Porównanie obowiązujących i planowanych taryf (odbiorcy indywidualni) GWiK Sp. z o.o. Cena (woda) Cena (ścieki) Opłaty stałe (łącznie) Taryfa 2010 2,56 zł + 7% VAT = 2,74 zł 4,59 zł + 7% VAT = 4,91 zł 6,96 + 8% VAT = 8,49 zł Taryfa 2011 2,81 zł + 8% VAT = 3,03 zł 5,55 zł + 8% VAT = 5,99 zł 7,96 + 8% VAT = 9,71 zł

44 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Porównanie obowiązujących i planowanych taryf w sąsiednich gminach (odbiorcy indywidualni) Miejscowość Przedsiębiorstwo Cena (woda) Cena (ścieki) Opłaty stałe Goleniów Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja 2,81 zł + 8% VAT = 3,03 zł 5,55 zł + 8% VAT = 5,99 zł 6,96 + 8% VAT = 8,49 Stawno, Bolechowo, Tarnowo Wierzchosław Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. 3,12 + 8% VAT = 3,37 - 7,22 + 8% VAT = 7,80 Maszewo 2, % VAT = 3,11 7, % VAT = 7,66 8, %VAT = 9,25 Przybiernów 3, % VAT = 3,61 7, % VAT = 8,35 PUWIS Sp. z o.o. Nowogard 4, %VAT = 5,26 9, %VAT = 10,59 7, %VAT = 8,46 Szczecin Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o . 3, %VAT= 3,67 4, %VAT = 5,36 15,42 + 8% VAT = 16,66

45 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Porównanie obowiązujących i planowanych taryf w sąsiednich gminach (odbiorcy indywidualni) Miasto Przedsiębiorstwo Cena (woda) Cena (ścieki) Opłata stała Maszewo Zakład Komunalny 2, % VAT = 2,20 4, % VAT = 4,80 6, % VAT = 7,51 Osina PUWIS Sp. z o.o. Nowogard 3, %VAT = 3,79 3,04 + 8%VAT= 3,29 8, %VAT = 9,66 Stepnica Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno Usługowe B. Daszkiewicz, T. Woźny Sp.J. 2, % VAT = 2,93 3, % VAT = 4,09 3, %VAT = 3,24 Stargard Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. 2, % VAT = 2,67 5 , % VAT = 5, 87 5, % VAT = 6,47, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 1,95+ 8 %VAT = 2,11 4, % VAT= 4,56 5, % VAT = 6,11

46 Odprowadzenie 1 m3 ścieków przez GWiK cena: 5,99 zł
Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Woda wodociągowa cena: 0,00303 zł Woda butelkowana cena ok. 1 zł Odprowadzenie 1 m3 ścieków przez GWiK cena: 5,99 zł Wywóz 1 m3 ścieków wozem asenizacyjnym cena: 28-29,00 zł

47 Dziękujemy za uwagę Opracowanie : GWiK Foto: GWiK, D. Bógdał, Ekoklar,
Komplet Inwest, K. Bitenc


Pobierz ppt "Goleniów, 17 grudnia 2010 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google