Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o."— Zapis prezentacji:

1 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Goleniów, 17 grudnia 2010

2 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2006r. Nr 123 poz. 858) Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne, w terminie 70 dnia przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1, pod względem celowości ich ponoszenia, Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryfy, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, [...] Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa powyżej, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobligowane jest wówczas do ogłoszenia w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty taryfy w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie. Podstawa prawna

3 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (…)Rozdział 2 Kryteria ustalania niezbędnych przychodów § 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając w szczególności: 1.Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a)Amortyzację lub odpisy umorzeniowe, b)Podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, c)Opłaty za korzystanie ze środowiska; 2.Koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu; 3.Spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia; 4.Spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów; 5.Należności nieregularne; 6.Marżę zysku (…)

4 Obecnie stosowana przez GWiK Sp. z o. o. taryfa cen i stawek opłat za wodę i ścieki obowiązuje od dnia 01 lipca 2009 roku i została przedłużona uchwałami Rady Miejskiej z dnia 09 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. za 1 m3 pobranej wody – 2,56 zł + 7% VAT = 2,74 zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 4,59 zł + 7% VAT = 4,91 zł opłata abonamentowa za dokonanie czynności odczytu przyrządu pomiarowego - 1,99 zł + 7% VAT = 2,13 zł opłata abonamentowa za dokonanie czynności rozliczenia - 1,49 zł + 7% VAT = 1,59zł miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla dostawy wody – 1,49 zł + 7% VAT = 1,59 zł miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla odprowadzania ścieków - 1,99 zł + 7% VAT = 2,13 zł Dotychczas stosowane przez GWiK Sp. z o. o. Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

5 Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w dniu 22 października 2010 roku złożyły Burmistrzowi Gminy Goleniów wniosek taryfowy. Wniosek został skontrolowany i Burmistrz nie wniósł do niego uwag.

6 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ulegają zmianie z dniem 01.01.2011r. i wynosić będą: L.p.Grupa odbiorcówJednostki miaryCeny w zł (brutto) 1.Gospodarstwa domowe Odbiorcy przemysłowi Pozostali odbiorcy 1 m 3 dostarczonej wody 3,03 2.Gospodarstwa domowe Odbiorcy przemysłowi Pozostali odbiorcy 1m 3 odprowadzonych ścieków 5,99

7 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

8

9

10

11

12 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA spółki Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

13 PODSTAWOWA Realizacja programu : Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

14 Aglomeracja Goleniów

15 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Aglomeracja Komarowo

16 UZUPEŁNIAJĄCA 1. Rozbudowa systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 2. Odtwarzanie środków trwałych mających bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 3. Koncentracja produkcji wody – eliminacja małych ujęć wody poprzez podłączenie sieci wodociągowych do wybranych stacji wodociągowych 4. Automatyzacja systemów zarządzania i monitorowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 5. Wzmocnienie i unowocześnienie parku maszynowego Spółki Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

17 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów źródło finansowania: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Całkowita wartość projektu netto: 68 805 466 zł brutto: 83 942 669 zł Wartość dofinansowania z UE: 32 204 688 zł Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

18 Kontrakt Nr I Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Goleniowie Wykonawcą robót – Ekoklar Piła. W chwili obecnej trwają roboty konstrukcyjno-budowlane na zaplanowanych do realizacji obiektach. Wartość kontraktu : 20 600 655,27 zł+ VAT Postęp prac : 20%

19 Kontrakt Nr II Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej na osiedlu Helenów(ulice Sikorskiego, Paderewskiego, Leśna, Wytwórcza, Stargardzka), Mikołajczyka, Grenadierów, syfon pod rzeką Iną. Wykonawca robót – Met-Instal Miękowo. Wartość kontraktu : 2 683 771,16 zł + VAT Postęp prac 84% Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

20 Kontrakt Nr III Budowa na osiedlu Rybacka oraz przebudowę i renowację kanalizacji na ulicach Sportowej, Orzeszkowej, Akacjowej, Wojska Polskiego, Pułaskiego. Wykonawca robót – Met-Instal Miękowo. Wartość kontraktu : 4 092 100,00 zł + VAT Postęp prac wynosi : 62,59% Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

21 Kontrakt Nr IV Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowościach Kliniska - Pucice - Czarna Łąka. Wykonawca robót – EkoWark Szczecin. Wartość kontraktu : 7 922 202,11 zł + VAT Postęp prac: 45 % Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

22 Kontrakt Nr V Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia Planowana wartość kontraktu wynosi : 1 900 000,00 zł + VAT Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

23 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów źródło finansowania: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo w miejscowościach: Załom, Pucice, Rurzyca Wykonawca robót – EkoWark Szczecin Wartość kontraktu : 5 675 663,45 zł + VAT Postęp prac wynosi : 15 % Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

24 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów źródło finansowania: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żdżary i Łaniewo Wykonawca robót – CESTAR Szczecin. Wartość kontraktu : 2 753 317,20 zł + VAT Postęp prac wynosi : 10 % Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

25 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów źródło finansowania: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kliniska Wielkie Wykonawca robót – Met-Instal Miękowo. Wartość kontraktu : 848 288,97 zł + VAT Postęp prac : 0 % Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

26 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów źródło finansowania: ŚRODKI WŁASNE SPÓŁKI Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego Wykonawca robót – MAZUR Szczecin. Wartość kontraktu : 334 346 zł + VAT Postęp prac : 95 % Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

27 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów źródło finansowania: ŚRODKI WŁASNE SPÓŁKI Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budno oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Koszykowej w miejscowości Krępsko Wykonawca robót – JASTA Wartość kontraktu : 321 059,00 zł + VAT Postęp prac : 95 % Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

28 Inwestycje pozostałe w roku 2011 planowane źródło finansowania: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA (pożyczka) Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

29 ZadanieWartość netto Wymiana sieci wodociągowej w Białuniu2.000.000,00 Budowa ujęcia i stacji uzdatniania Kliniska II w Kliniskach Wielkich 4.000.000,00 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Goleniowie5.000.000,00 Centralny Monitoring gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Goleniów 1.000.000,00 Budowa zestawów do podnoszenia ciśnienia: Pucice - Czarna Łąka Goleniów – Marszewo Żółwia Błoć – Miękowo 500.000,00 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania w Mostach1.000.000,00

30 Inwestycje pozostałe w latach 2012 - 2017 w ramach programu : Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

31 ZadanieWartość netto Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Miękowo, Białuń, Żółwia Błoć 10.000.000,00 Budowa sieci sanitarnej w m. Krępsko, Łaniewo10.000.000,00 Budowa sieci sanitarnej w m. Marszewo1.000.000,00 Budowa sieci sanitarnej w m. Budno – II etap2.000.000,00

32 Inwestycje pozostałe w latach 2012 - 2017 w ramach rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej : Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

33 ZadanieWartość netto Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w ul. Chrobrego w Goleniowie 200.000,00 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Starzyńskiego w Goleniowie 800.000,00 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wytwórczej w Goleniowie 1.100.000,00 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w m. Dobroszyn (Rurzyca) 1.500.000,00 Połączenie systemu wodciągowego GWiK Goleniów z systemem wodociągowym należącym do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie - w miejscowości Załom 100.000,00

34 Inwestycje pozostałe w latach 2011 - 2017 w ramach modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej : Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

35 ZadanieWartość netto Przebudowa sieci wodociągowej, odcinków przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i odcinków przyłączy w ulicy Konstytucji 3-maja w Goleniowie 1.000.000,00 Przebudowa sieci wodociągowej, odcinków przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i odcinków przyłączy w ulicy Szarych Szeregów w Goleniowie 750.000,00 Przebudowa sieci wodociągowej, odcinków przyłączy wodociągowych i odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicy Orzeszkowej w Goleniowie 100.000,00 Przebudowa sieci wodociągowej, odcinków przyłączy wodociągowych i odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Goleniowie 100.000,00

36 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok ZadanieWartość netto Przebudowa sieci wodociągowej (syfon po rzeką) w ulicy Przestrzennej w Goleniowie 50.000,00 Przebudowa sieci wodociągowej między ulicami Starzyńskiego i Stargardzką w Goleniowie 100.000,00 Przebudowa rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej w Dobroszynie (Rurzyca), Kępy Lubczyńskie i Borzysławcu 500.000,00 Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej w Pucicach w Pucicach 110.000,00

37 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Plan modernizacji zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/309/08 RM w Goleniowie z dnia 17.12.2008 r.

38 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok

39

40 Wysokość taryfy na rok 2011 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie Art. 24 ust. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2006r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. obowiązywać będzie następująca taryfa cen i stawek opłat tj:

41 Wysokość taryfy na rok 2011 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie Art. 24 ust. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2006r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. obowiązywać będzie następująca taryfa cen i stawek opłat tj:

42 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Prognoza taryf została przedstawiona w Planie Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Goleniów na lata 2008-2015. Plan ten został zatwierdzony przed Radę Miejską uchwałą nr XXIII/309/08 z dnia 17.12.2008

43 Porównanie obowiązujących i planowanych taryf (odbiorcy indywidualni) Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok GWiK Sp. z o.o. Cena (woda) Cena (ścieki) Opłaty stałe (łącznie) Taryfa 2010 2,56 zł + 7% VAT = 2,74 zł 4,59 zł + 7% VAT = 4,91 zł 6,96 + 8% VAT = 8,49 zł Taryfa 2011 2,81 zł + 8% VAT = 3,03 zł 5,55 zł + 8% VAT = 5,99 zł 7,96 + 8% VAT = 9,71 zł

44 Porównanie obowiązujących i planowanych taryf w sąsiednich gminach (odbiorcy indywidualni) Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok MiejscowośćPrzedsiębiorstwo Cena (woda) Cena (ścieki) Opłaty stałe Goleniów Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja 2,81 zł + 8% VAT = 3,03 zł 5,55 zł + 8% VAT = 5,99 zł 6,96 + 8% VAT = 8,49 Stawno, Bolechowo, Tarnowo Wierzchosław Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. 3,12 + 8% VAT = 3,37 - 7,22 + 8% VAT = 7,80 Maszewo Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. 2,88 + 8 % VAT = 3,11 7,09 + 8 % VAT = 7,66 8,56 + 8 %VAT = 9,25 Przybiernów Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. 3,34 + 8 % VAT = 3,61 - 7,73 + 8 % VAT = 8,35 PrzybiernówPUWIS Sp. z o.o. Nowogard 4,87 + 8 %VAT = 5,26 9,80 + 8 %VAT = 10,59 7,83 + 8 %VAT = 8,46 Szczecin Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 3,39 + 8 %VAT= 3,67 4,96 + 8 %VAT = 5,36 15,42 + 8% VAT = 16,66

45 Porównanie obowiązujących i planowanych taryf w sąsiednich gminach (odbiorcy indywidualni) Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok MiastoPrzedsiębiorstwo Cena (woda) Cena (ścieki) Opłata stała MaszewoZakład Komunalny2,03 + 8 % VAT = 2,20 4,44 + 8 % VAT = 4,80 6,95 + 8 % VAT = 7,51 OsinaPUWIS Sp. z o.o. Nowogard3,51 + 8 %VAT = 3,793,04 + 8%VAT= 3,29 8,94 + 8 %VAT = 9,66 Stepnica Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno Usługowe B. Daszkiewicz, T. Woźny Sp.J. 2,71 + 8 % VAT = 2,93 3,78 + 8 % VAT = 4,09 3,00 + 8 %VAT = 3,24 Stargard Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. 2,47 + 8 % VAT = 2,67 5, 43 + 8 % VAT = 5, 87 5,99 + 8 % VAT = 6,47, Stargard Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 1,95+ 8 %VAT = 2,11 4,22 + 8 % VAT= 4,56 5,65 + 8 % VAT = 6,11

46 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2011 rok Woda wodociągowa cena: 0,00303 zł Woda butelkowana cena ok. 1 zł Odprowadzenie 1 m 3 ścieków przez GWiK cena: 5,99 zł Wywóz 1 m 3 ścieków wozem asenizacyjnym cena: 28-29,00 zł

47 Dziękujemy za uwagę Opracowanie : GWiK Foto: GWiK, D. Bógdał, Ekoklar, Komplet Inwest, www.sxc.hu, K. Bitenc


Pobierz ppt "Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google