Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
IURZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA Listopad 2011

2 Plan stanowi wytyczenie kierunków rozwoju infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej do roku 2017 i zawiera główne zadania inwestycyjne, które były określone w dotychczas obowiązującym planie do roku 2015. Na konieczność sporządzenia nowego planu rozszerzonego o lata wpłynęła konieczność realizacji zadań, o których spółka w 2008 r. nie miała wiedzy oraz konieczność zmiany w założeniach poziomu sprzedaży usług.

3 Realizacja zadań ujętych w planie na lata 2012-2017 wynika z:
Realizacji wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy-planowanych remontów ulic na terenie gminy Wypełnienie obowiązków wynikających z traktatu akcesyjnego 3. Uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu 4. Konieczności uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych do sprzedaży 5. Ocena stanu technicznego istniejącej infrastruktury

4 Obowiązki gminy Goleniów wynikające ze zobowiązań akcesyjnych Polski -
– realizacja KPOŚK Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991r. Dyrektywa ta dotyczy gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu ścieków z niektórych sektorów przemysłowych, a jej celem jest ochrona środowiska przed niekorzystnymi skutkami tych zrzutów. Do 2015 roku musi zostać uporządkowana gospodarka ściekowa w 100%.

5 Dla potrzeb planistycznych w gminie Goleniów wyznaczone zostały dwie aglomeracje:
Aglomeracja Goleniów wyznaczona Rozporządzeniem Nr 21/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2008 roku. Aglomeracja Komarowo wyznaczona Rozporządzeniem Nr 19/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2006 roku oraz Rozporządzeniem zmieniającym Nr 66/2006 z dnia 16 marca 2006 roku.

6 AGLOMARACJA GOLENIÓW AGLOMERACJA KOMAROWO

7

8

9 Cele i zadania planu  Specyfika działalności w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga ciągłego usprawniania, modernizowania obiektów i urządzeń w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług, ograniczenia awaryjności działania systemów oraz zapewnienie możliwości świadczenia usług w sytuacjach kryzysowych.  Modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych jest procesem ciągłym, przy czym zaniechanie działań modernizacyjnych będzie powodować narastanie skali problemów, które będą musiały być rozwiązywane w przyszłości.  Jednym z celów powołania Spółki było uporządkowanie zarządzania gospodarką wodno – ściekową w tym efektywna realizacja projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” współfinansowanego z Funduszu Spójności i UE.  Realizacja zasady „ zanieczyszczający płaci ”, co wiąże się z koniecznością odtworzenia zdekapitalizowanego majątku w ramach środków zebranych z odpisów amortyzacyjnych (amortyzacja majątku musi być uwzględniona w taryfach opłat za wodę i ścieki ).

10 Nadrzędnym celem „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2012 – 2017” jest poprawa standardu życia mieszkańców poprzez zagwarantowanie im bezpieczeństwa zaopatrzenia w dobrą wodę i bezpieczeństwa sanitarnego.

11 Nazwa ujęcia wody - lokalizacja
Wykaz ujęć wody pitnej na terenie gminy Goleniów Lp. Nazwa ujęcia wody - lokalizacja Produkcja wody tys.m3/rok I Aglomeracja Goleniów 1. Goleniów 1500 2. Krępsko 17 3. Budno 30 4. Marszewo 25 5. Miękowo II Aglomeracja Komarowo SUW Komarowo 130 SUW Kliniska 110 III Ujęcia poza aglomeracjami Bolesławice 0,5 Danowo 27 Mosty 80 Święta 13

12

13 Stacja Uzdatniania Wody w Goleniowie

14 Instalacje do oczyszczania ścieków
Lp. Nazwa oczyszczalni ścieków - lokalizacja Produkcja ścieków oczyszczonych m3/rok I Aglomeracja Goleniów 1. OŚ Goleniów 2. OŚ Białuń 6 000 3. Osadnik Imhoffa Budno 2 500 II Aglomeracja Komarowo OŚ Komarowo Osadnik Imhoffa Załom 8 000 Osadnik Imhoffa Pucice 7 500 III Miejscowości poza aglomeracjami OŚ Święta 5 000 Razem:

15

16 Oczyszczalnie ścieków
GOLENIÓW GOLENIÓW KOMAROWO

17 Typowe uszkodzenia sieci kanalizacyjnej
nieszczelności na połączeniach rur kanalizacyjnych kanał uszkodzony wrastające korzenie przez nieszczelności rur kanalizacyjnych

18 zaleganie wody z powodu przeciwspadków
twarde osady z tłuszczy

19 Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji
Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne planowane w latach Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji

20 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne będące w trakcie realizacji
w chwili opracowania planu: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów”- POIiŚ „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo – Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca” - RPO WZ „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żdżary i Łaniewo” – PROW  „Małe Kliniska – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kliniska Wielkie”- obszar nieobjęty dofinansowaniem z POIiŚ

21 W ramach projektu zostanie wykonane:
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów POIiŚ Zadania ujęte w projekcie: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Goleniowie. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej na osiedlu Helenów, Mikołajczyka i Grenadierów oraz syfon pod Iną Budowa sieci sanitarnej oraz wodociągowej na osiedlu Rybacka oraz przebudowa i renowacja kanalizacji na ulicach Sportowej, Orzeszkowej, Akacjowej, Wojska Polskiego, Pułaskiego. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana sieci wodociągowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka. Pozostałe zadania to:  Zakup wozu wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji Zadania związane z usługami W ramach projektu zostanie wykonane: 28 km nowej sieci kanalizacyjnej ( w tym około 9 km kanalizacji tłocznej), modernizacja 2 km sieci kanalizacyjnej,  budowa 13 przepompowni ścieków,  wymiana około 4,5 km sieci wodociągowej,  do nowej kanalizacji podłączonych zostanie 2288 mieszkańców. Wartość projektu: PLN. Wartość dofinansowanie z Unii Europejskiej : PLN.

22 „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo –
Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca” - RPO WZ Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa systemu kanalizacyjnego polegająca na budowie 15 km sieci kanalizacyjnej i 9 przepompowni ścieków, co umożliwi przejęcie i przesył ścieków do komunalnej oczyszczalni w Komarowie. Skanalizowane całkowicie zostaną 3 miejscowości Załom, Pucice i Rurzyca. W efekcie do wybudowanej sieci zostanie podłączonych ponad 500 mieszkańców. Ponadto w Załomiu do nowej sieci przyłączona zostanie istniejąca siec kanalizacyjna, która w obecnej chwili podłączona jest do wyeksploatowanego osadnika Imhoffa. W ten sposób dodatkowo do nowej sieci przyłączonych zostanie kolejnych 360 mieszkańców Załomia i ponad 200 osób Osiedla Załom (ul. Parkowa i Lubczyńska). Wartość projektu: 15 126 536,00 PLN Wartość dofinansowania ze środków RPO WZ: 9 249 042,17 PLN

23 „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Żdżary i Łaniewo” – PROW Projekt zakłada wybudowanie sieci wodociągowej w Żdżarach. Jednocześnie połączy ona system wodociągowy miasta Goleniowa z Siecia Krępsko - Łaniewo. Długość wybudowanej sieci wodociągowej to 4,4 km. Ponadto zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna odbierająca ścieki z miejscowości Żdżary oraz z części Łaniewa. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni Goleniów. Zostanie wybudowane 7,6 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz 5 przepompowni ścieków. Planuje się, że do kanalizacji zostanie podłączonych ponad 300 osób. Wartość projektu wynosi: 7 852 352,81 PLN Wartość dofinansowania: 4 000 000,00 PLN

24 Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków
Oszczędne zużycie wody ograniczenie zużycia wody z wodociągu do podlewania ogrodów i upraw rolnych stopniowa wymiana sieci wodociągowych o złym stanie technicznym wymiana niesprawnych wodomierzy stosowanie przez odbiorców wody specjalnych końcówek na krany i prysznice tzw. perlatorów Ograniczenie ilości ścieków komunalnych ograniczenie zużycia wody automatycznie spowoduje zmniejszenie ilości ścieków odcięcie dopływów wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej, gdzie występują największe przecieki wód gruntowych ograniczenie ilości odpadów pokonsumpcyjnych wprowadzonych wraz ze ściekami do kanalizacji sanitarnej zwiększenie kontroli jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji komunalnej

25 Zakończone prace na ulicy Akacjowej w Goleniowie.
Zakończone prace na ulicy Sportowej w Goleniowie.

26 Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe
Wartość netto Okres realizacji A. Program "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów - Inne źródła" L.p.  Okres realizacji 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo 2012 2 Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo 18 000 3 Budowa sieci wodociągowej w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo 4 Budowa dodatkowych odcinków przyłączy wodociągowych do granicy nieruchomości w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo 36 000 5 Budowa sieci wodociągowej w m. Marszewo 2014 6 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Marszewo 7 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Załom, Pucice, Rurzyca 8 Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w m. Załom 9 Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w m. Kliniska Wielkie 10 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kliniska Wielkie 11 50 000 Razem:

27 Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe
B. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto  Okres realizacji 1 Budowa sieci wodociągowej w rejonie projektowanego ciągu komunikacyjnego w ulicy Kasprowicza i mostu nad rzeką Iną 2013 2 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego 30 000 2012 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego 4 Budowa sieci wodociągowej w Pucicach 5 Budowa sieci wodociągowej w ul. Starzyńskiego w m. Goleniów 2014 6 Połączenie systemów wodociągowych zasilanych z SUW'ów : Goleniów, Kliniska i Komarowo 50 000 7 Aktualizacja koncepcji zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Goleniów Razem:

28 Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe
Uzbrojenie planów miejscowych zagospodarowania terenów w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto  Okres realizacji 1 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 9 "Śródmieście" 44 550 2012 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 9 "Śródmieście" 55 500 3 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 10 "Podańsko" 4 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 2 "Wojska Polskiego" 54 450 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 2 "Wojska Polskiego" 81 000 6 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 7 "Górka Radarowa" 7 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 6 "Nowogardzka-Rybacka" 8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 6 "Nowogardzka-Rybacka" 2017 Razem:  5 788 050

29 Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe
Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto  Okres realizacji 1 Wymiana sieci wodociągowej w Białuniu 2012 2 Przebudowa sieci wodociągowej w m. Imno 3 Przebudowa sieci wodociągowej w m. Podańsku 2017 4 Przebudowa sieci wodociągowej w m. Załom 5 Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pucicach 6 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Starzyńskiego 7 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Szarych Szeregów w Goleniowie 8 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów w Goleniowie 9 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Konstytucji 3-maja w Goleniowie 10 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-maja w Goleniowie 15 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Owocowej w Goleniowie z PCV110 na PE110 50 000 16 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Szkolnej w Goleniowie 2015 17 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Goleniowie 18 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Słowiańskiej w Goleniowie 65 250 2013 19 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Goleniowie 99 750 20 Wymiana kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanego ciągu komunikacyjnego w ulicy Kasprowicza i mostu nad rzeką Iną 2014

30 21 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie skrzyżowania ul. Andersa i Sportowa w Goleniowie 2013 22 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa i Sportowa w Goleniowie 23 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Dąbrowskiej w Goleniowie 45 000 24 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej w Goleniowie 75 000 25 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Nałkowskiej w Goleniowie 14 000 26 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Kołłątaja w Goleniowie 37 500 27 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja w Goleniowie 62 500 28 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Reja w Goleniowie 67 500 29 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Goleniowie 30 Wymiana i/lub montaż zasuw na sieciach wodociągowych 31 Wymiana i/lub montaż hydrantów na sieciach wodociągowych 32 Wymiana i/lub remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Goleniowa 33 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Pucice 34 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Załom 2012 35 Przebudowa rurociągu tłocznego w Rurzycy (Dobroszyn) 36 Przebudowa rurociągu tłocznego w Kępach Lubczyńskich 37 Przebudowa rurociągu tłocznego w Borzysławcu 38 Inspekcja kanalizacji sanitarnej w zakresie odprowadzania do niej wód opadowych 39 Dezodoryzacja systemu kanalizacyjnego 40 Wymiana włazów kanalizacyjnych Razem:

31 Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe
Ujęcia i stacje uzdatniania wody L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto  Okres realizacji 1 Remont ogólnobudowlany SUW w Goleniowie 2 Wymiana pomp pośrednich na SUW w Goleniowie 52 500 2012 3 Wymiana pomp sieciowych na SUW w Goleniowie 4 Remonty ogólnobudowlane SUW'ów 6 Modernizacja SUW w Mostach 7 Remont studni głębinowych na ujęciu wody w Goleniowie 2012, 2014, 2016 8 Remont studni głębinowych na pozostałych ujęciach wody 9 Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Goleniowie 10 Wymiana agregatów głębinowych na ujęciach wody 11 Wymiana sprężarek powietrza 72 000 12 Montaż, wymiana chloratorów 67 500 13 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Świętej 14 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Bolesławicach 25 000 15 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kliniskach Wielkich 50 000 16 Zakup przewoźnych agregatów prądotwórczych 45 000 17 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej 2012, 2017 Razem:

32 Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe
F. Przepompownie wody L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto  Okres realizacji 4 Wymiana pomp w przepompowni wody "Lubczyna" 50 000 2015 5 System alarmowy przepompowni 6 000 2012 6 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej Razem: G. Oczyszczalnie ścieków 1 Budowa przepompowni ścieków oczyszczonych z OŚ Białuń i rurociągu tłocznego 2 Remont ogólnobudowlany OŚ Białuń 3 Remont OŚ Święta 2013 Zakup przewoźnych agregatów prądotwórczych 45 000

33 Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe
H. Przepompownie ścieków L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto  Okres realizacji 1 Wymiana pomp ścieków w przepompowniach lokalnych 3 Wymiana lub remont rozdzielnic zasilająco-sterowniczych na przepompowniach 4 Remont przepompowni ścieków: orurowanie, wymiana włazów itp. 5 Utwardzenie terenu przepompowni ścieków 60 000 6 System alarmowy przepompowni 97 500 7 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej 2012, 2017 Razem: 1 337 500 I. Gospodarka wodomierzowa

34 Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe
Służebności przesyłu i wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto  Okres realizacji 1 Służebności przesyłu dla urządzeń wodociągowych 2 3 Wykup urządzeń wodociągowych (sieci, przyłącza) 4 Wykup urządzeń kanalizacyjnych (sieci, przyłącza, przepompownie) 5 Wykup nieruchomości od Nadleśnictwa Kliniska 2012 6 Wykup urządzeń wodociągowych od Nadleśnictwa Kliniska 7 Wykup nieruchomości kanalizacji sanitarnej od Nadleśnictwa Kliniska Razem: Razem w latach : 40 

35 Zwiększenie długości sieci wodociągowych w latach 2008-2017

36 Zwiększenie długości sieci wodociągowych w latach 2008 - 2017

37 Wpływ inwestycji na działalność finansową GWiK

38 Wpływ inwestycji na działalność finansową GWiK

39 Wpływ inwestycji na działalność finansową GWiK

40

41

42

43 WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o 13.10.2010-12.10.2011 3,37 zł -
MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓW brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO Goleniów GWIK Sp. z o.o. 3,03 zł 5,99 zł Opłata abonamentowa za dokonanie czynności odczytu przyrządu pomiarowego – 2,15 zł opłata abonamentowa za dokonanie czynności rozliczenia – 1,61 zł miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla dostawy wody – 1,61 zł miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla odprowadzania ścieków – 2,15 zł WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o 3,37 zł - miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY – 7,80 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 7,37 zł Szczecin ZWIIK Sp. z o.o. Szczecin 3,65 zł 5,31 zł opłata abonamentowa za dwumiesięczny okres rozliczeniowy – 16,65 zł (opłata abonamentowa składa się z opłaty za odczyt wodomierza 5 zł + opłaty za rozliczenie 11,65 zł) Stepnica Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksploatacyjne B. Daszkiewicz T. Woźny PODMIOTY GOSPODARCZE 3,51 zł 5,40 zł opłata stała (WODOMIERZ główny) – 4,32 zł opłata stała (RYCZAŁT) – 10,80 zł opłata stała dla Spółdzielni Mieszkaniowej – 17,28 zł ODBIORCY INDYWIDUALNI 3,24 zł 4,32 zł Maszewo 3,40 zł 10,35 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ ŚCIEKI – 9,48 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY -5,62 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 8,55 zł UWAGA!!! Uchwałą nr VI/32/2011 Rada Miejska ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Maszewo do 1 m3 ścieków w wysokości 1,18 zł netto. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 9,08 zł Zakład Komunalny 2,33 zł 5,18 zł miesięczna opłata stała MIASTO (woda+ścieki) – 8,25 zł miesięczna opłata stała MIASTO (sama woda) – 4,66 zł miesięczna opłata stała WIEŚ (sama woda) – 6,36 zł Przybiernów 4,04 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY – 8,71 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 7,82 zł PUWIS Sp. z o.o. Nowogard 10,66 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY ŚCIEKI– 10,71 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 12,28 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,63 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,56zł UWAGA!!! Uchwałą nr IV/20/2011 Rada Gminy ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Przybiernów do 1 m3 ścieków w wysokości 2,00zł netto oraz do 1 m3 wody w wysokości 0,30 zł netto. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 8,50 zł natomiast cena wody brutto po dopłacie wynosi 4,99 zł

44 WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o 01.05.2011-30.04.2012 2,75 zł
MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓW brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO Osina PUWIS Sp. z o.o. Nowogard 3,79 zł 3,28 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 9,66 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY ŚCIEKI– 13,13 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 13,15 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,47 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–10,95zł Nowogard 2,81 zł 3,32 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,16 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 5,99 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–5,56zł Stargard WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o 2,75 zł 7,27 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 6,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,83 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,20 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–2,32 zł Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. PODMIOTY GOSPODARCZE 2,54 zł 5,25 zł miesięczna opłata abonamentowa – 6,10 zł ODBIORCY INDYWIDUALNI 5,11 zł Pyrzyce 2,95 zł - miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,32 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,70 zł Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. GOSPODARSTWA DOMOWE 4,98 zł 5,57 zł BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ PRZEMYSŁ 5,02 zł ODBIORCY POZOSTALI – woda na cele inne niż w w/w grupach 5,07 zł

45 WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o 01.03.2011-28.02.2012 3,46 zł -
MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓW brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO Wolin WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o 3,46 zł - miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,66 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,66 zł PUWIS Sp. z o.o. Nowogard 3,10 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 11,32 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,14 zł Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Sp. z o.o 3,11 zł 4,96 zł miesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 5,94 zł Świnoujście Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Świnoujście GOSPODARSTWA DOMOWE 4,22 zł 4,92 zł miesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 4,46 zł UWAGA!!! Uchwałą nr LXXVII/612/2010 Rada Miasta ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Świnoujście dla GOSPODARSTW DOMOWYCH do 1 m3 wody w wysokości 0,92 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 1,46 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 3,22 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 3,34 zł. POZOSTALI ODBIORCY 4,51 zł 5,21 zł SZPITALE I ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE 3,08 zł 3,68 zł BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ UWAGA!!! Uchwałą nr LXXVII/612/2010 Rada Miasta ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Świnoujście dopłatę do 1 m3 wody w wysokości 2,23 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 2,66 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 0,68 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 0,81 zł. Golczewo Zakład Usług Publicznych w Golczewie 3,09 zł 6,01 zł BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ Gryfino Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 3,30 zł 3,08 zł ścieki przemysłowe – pływalnie i baseny 4,18 zł ścieki bytowe i przemysłowe Kobylanka 3,06 zł 6,30 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,14 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 14,16 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,72 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT SAMA WODA– 8,04 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA+ŚCIEKI– 13,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-TYLKO ŚCIEKI–7,40 zł opłata abonamentowa RYCZAŁT – TYLKO ŚCIEKI–7,23 zł

46 WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o 20.04.2011-19.04.2012 3,61 zł
MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓW brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO Bielice WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o 3,61 zł 8,65 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 4,91 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,51 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA – 7,54 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-WODA + ŚCIEKI–13,69 zł Gryfice 4,07 zł - miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,23 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,40 zł Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2,36 zł gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 4,37 zł miesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 2,71 zł 2,49 zł gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych Marianowo PUWIS Sp. z o.o. Nowogard 3,09 zł 6,40 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,08 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 10,94 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 4,67 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,46zł 3,20 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,66 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,59 zł Przelewice 3,59 zł 8,22 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 7,26 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 12,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 2,52 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT SAMA WODA– 6,75 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA+ŚCIEKI– 12,26 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-TYLKO ŚCIEKI–8,02 zł opłata abonamentowa RYCZAŁT – TYLKO ŚCIEKI–7,50 zł UWAGA!!! Uchwałą nr V/29/2011 Rada Gminy ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Przelewice dopłatę do 1 m3 wody w wysokości 0,36 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 0,69 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 3,20 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 7,48 zł.

47 WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o
MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓW brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO Stara Dąbrowa WODOCIĄGI ZACHODNIO- -POMORSKIE Sp. z o.o 3,16 zł - miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 7,67 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,75 zł PUWIS Sp. z o.o. Nowogard 3,27 zł 6,09 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,53 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 10,21 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 5,35 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,55zł Suchań WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o 3,21 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,51 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 10,00 zł Trzcińsko Zdrój 3,41 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,41 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,21 zł

48 Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja
Kontakt: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. I Brygady Legionów 18A Goleniów tel fax Opracowanie : GWiK Foto: GWiK, D. Bógdał, Ekoklar, Komplet Inwest, K. Bitenc


Pobierz ppt "PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google