Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH IURZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2012-2017 Listopad 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH IURZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2012-2017 Listopad 2011."— Zapis prezentacji:

1 PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH IURZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA Listopad 2011

2 Plan stanowi wytyczenie kierunków rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do roku 2017 i zawiera główne zadania inwestycyjne, które były określone w dotychczas obowiązującym planie do roku Na konieczność sporządzenia nowego planu rozszerzonego o lata wpłynęła konieczność realizacji zadań, o których spółka w 2008 r. nie miała wiedzy oraz konieczność zmiany w założeniach poziomu sprzedaży usług.

3 Realizacja zadań ujętych w planie na lata wynika z: 1.Realizacji wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy- planowanych remontów ulic na terenie gminy 2.Wypełnienie obowiązków wynikających z traktatu akcesyjnego 3. Uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu 4. Konieczności uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych do sprzedaży 5. Ocena stanu technicznego istniejącej infrastruktury

4 Obowiązki gminy Goleniów wynikające ze zobowiązań akcesyjnych Polski - – realizacja KPOŚK Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991r. Dyrektywa ta dotyczy gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu ścieków z niektórych sektorów przemysłowych, a jej celem jest ochrona środowiska przed niekorzystnymi skutkami tych zrzutów. Do 2015 roku musi zostać uporządkowana gospodarka ściekowa w 100%.

5 Dla potrzeb planistycznych w gminie Goleniów wyznaczone zostały dwie aglomeracje: Aglomeracja Goleniów wyznaczona Rozporządzeniem Nr 21/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2008 roku. Aglomeracja Komarowo wyznaczona Rozporządzeniem Nr 19/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2006 roku oraz Rozporządzeniem zmieniającym Nr 66/2006 z dnia 16 marca 2006 roku.

6 AGLOMERACJA KOMAROWO AGLOMARACJA GOLENIÓW

7

8

9 Specyfika działalności w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga ciągłego usprawniania, modernizowania obiektów i urządzeń w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług, ograniczenia awaryjności działania systemów oraz zapewnienie możliwości świadczenia usług w sytuacjach kryzysowych. Modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych jest procesem ciągłym, przy czym zaniechanie działań modernizacyjnych będzie powodować narastanie skali problemów, które będą musiały być rozwiązywane w przyszłości. Jednym z celów powołania Spółki było uporządkowanie zarządzania gospodarką wodno – ściekową w tym efektywna realizacja projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów współfinansowanego z Funduszu Spójności i UE. Realizacja zasady zanieczyszczający płaci, co wiąże się z koniecznością odtworzenia zdekapitalizowanego majątku w ramach środków zebranych z odpisów amortyzacyjnych (amortyzacja majątku musi być uwzględniona w taryfach opłat za wodę i ścieki ). Cele i zadania planu

10 Nadrzędnym celem Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2012 – 2017 jest poprawa standardu życia mieszkańców poprzez zagwarantowanie im bezpieczeństwa zaopatrzenia w dobrą wodę i bezpieczeństwa sanitarnego.

11 Wykaz ujęć wody pitnej na terenie gminy Goleniów

12

13 Stacja Uzdatniania Wody w Goleniowie

14 Instalacje do oczyszczania ścieków

15

16 Oczyszczalnie ścieków GOLENIÓW KOMAROWO GOLENIÓW

17 Typowe uszkodzenia sieci kanalizacyjnej kanał uszkodzony wrastające korzenie przez nieszczelności rur kanalizacyjnych nieszczelności na połączeniach rur kanalizacyjnych

18 zaleganie wody z powodu przeciwspadków twarde osady z tłuszczy

19 Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne planowane w latach Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji

20 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne będące w trakcie realizacji w chwili opracowania planu: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów- POIiŚ Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo – Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca - RPO WZ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żdżary i Łaniewo – PROW Małe Kliniska – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kliniska Wielkie- obszar nieobjęty dofinansowaniem z POIiŚ

21 28 km nowej sieci kanalizacyjnej ( w tym około 9 km kanalizacji tłocznej), modernizacja 2 km sieci kanalizacyjnej, budowa 13 przepompowni ścieków, wymiana około 4,5 km sieci wodociągowej, do nowej kanalizacji podłączonych zostanie 2288 mieszkańców. Pozostałe zadania to: Zakup wozu wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji Zadania związane z usługami W ramach projektu zostanie wykonane: Zadania ujęte w projekcie: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów POIiŚ 1.Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Goleniowie. 2.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej na osiedlu Helenów, Mikołajczyka i Grenadierów oraz syfon pod Iną 3. Budowa sieci sanitarnej oraz wodociągowej na osiedlu Rybacka oraz przebudowa i renowacja kanalizacji na ulicach Sportowej, Orzeszkowej, Akacjowej, Wojska Polskiego, Pułaskiego. 4. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana sieci wodociągowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka. Wartość projektu: PLN. Wartość dofinansowanie z Unii Europejskiej : PLN.

22 Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo – -Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca - RPO WZ W efekcie do wybudowanej sieci zostanie podłączonych ponad 500 mieszkańców. Ponadto w Załomiu do nowej sieci przyłączona zostanie istniejąca siec kanalizacyjna, która w obecnej chwili podłączona jest do wyeksploatowanego osadnika Imhoffa. W ten sposób dodatkowo do nowej sieci przyłączonych zostanie kolejnych 360 mieszkańców Załomia i ponad 200 osób Osiedla Załom (ul. Parkowa i Lubczyńska). Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa systemu kanalizacyjnego polegająca na budowie 15 km sieci kanalizacyjnej i 9 przepompowni ścieków, co umożliwi przejęcie i przesył ścieków do komunalnej oczyszczalni w Komarowie. Skanalizowane całkowicie zostaną 3 miejscowości Załom, Pucice i Rurzyca. Wartość projektu: ,00 PLN Wartość dofinansowania ze środków RPO WZ: ,17 PLN

23 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żdżary i Łaniewo – PROW Projekt zakłada wybudowanie sieci wodociągowej w Żdżarach. Jednocześnie połączy ona system wodociągowy miasta Goleniowa z Siecia Krępsko - Łaniewo. Długość wybudowanej sieci wodociągowej to 4,4 km. Ponadto zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna odbierająca ścieki z miejscowości Żdżary oraz z części Łaniewa. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni Goleniów. Zostanie wybudowane 7,6 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz 5 przepompowni ścieków. Planuje się, że do kanalizacji zostanie podłączonych ponad 300 osób. Wartość projektu wynosi: ,81 PLN Wartość dofinansowania: ,00 PLN

24 Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków Oszczędne zużycie wody ograniczenie zużycia wody z wodociągu do podlewania ogrodów i upraw rolnych stopniowa wymiana sieci wodociągowych o złym stanie technicznym wymiana niesprawnych wodomierzy stosowanie przez odbiorców wody specjalnych końcówek na krany i prysznice tzw. perlatorów Ograniczenie ilości ścieków komunalnych ograniczenie zużycia wody automatycznie spowoduje zmniejszenie ilości ścieków odcięcie dopływów wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej, gdzie występują największe przecieki wód gruntowych ograniczenie ilości odpadów pokonsumpcyjnych wprowadzonych wraz ze ściekami do kanalizacji sanitarnej zwiększenie kontroli jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji komunalnej

25 Zakończone prace na ulicy Akacjowej w Goleniowie. Zakończone prace na ulicy Sportowej w Goleniowie.

26 Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji A.Program "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów - Inne źródła" L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo Budowa sieci wodociągowej w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo Budowa dodatkowych odcinków przyłączy wodociągowych do granicy nieruchomości w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo Budowa sieci wodociągowej w m. Marszewo Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Marszewo Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Załom, Pucice, Rurzyca Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w m. Załom Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w m. Kliniska Wielkie Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kliniska Wielkie Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w m. Kliniska Wielkie Razem:

27 B.Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1 Budowa sieci wodociągowej w rejonie projektowanego ciągu komunikacyjnego w ulicy Kasprowicza i mostu nad rzeką Iną Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego Budowa sieci wodociągowej w Pucicach Budowa sieci wodociągowej w ul. Starzyńskiego w m. Goleniów Połączenie systemów wodociągowych zasilanych z SUW'ów : Goleniów, Kliniska i Komarowo Aktualizacja koncepcji zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Goleniów Razem:

28 C.Uzbrojenie planów miejscowych zagospodarowania terenów w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 9 "Śródmieście" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 9 "Śródmieście" Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 10 "Podańsko" Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 2 "Wojska Polskiego" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 2 "Wojska Polskiego" Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 7 "Górka Radarowa" Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 6 "Nowogardzka- Rybacka" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 6 "Nowogardzka- Rybacka" Razem:

29 D.Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1Wymiana sieci wodociągowej w Białuniu Przebudowa sieci wodociągowej w m. Imno Przebudowa sieci wodociągowej w m. Podańsku Przebudowa sieci wodociągowej w m. Załom Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pucicach Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Starzyńskiego Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Szarych Szeregów w Goleniowie Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów w Goleniowie Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Konstytucji 3-maja w Goleniowie Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-maja w Goleniowie Wymiana sieci wodociągowej w ul. Owocowej w Goleniowie z PCV110 na PE Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Szkolnej w Goleniowie Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Goleniowie Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Słowiańskiej w Goleniowie Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Goleniowie Wymiana kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanego ciągu komunikacyjnego w ulicy Kasprowicza i mostu nad rzeką Iną

30 21 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie skrzyżowania ul. Andersa i Sportowa w Goleniowie Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa i Sportowa w Goleniowie Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Dąbrowskiej w Goleniowie Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej w Goleniowie Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Nałkowskiej w Goleniowie Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Kołłątaja w Goleniowie Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja w Goleniowie Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Reja w Goleniowie Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Goleniowie Wymiana i/lub montaż zasuw na sieciach wodociągowych Wymiana i/lub montaż hydrantów na sieciach wodociągowych Wymiana i/lub remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Goleniowa Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Pucice Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Załom Przebudowa rurociągu tłocznego w Rurzycy (Dobroszyn) Przebudowa rurociągu tłocznego w Kępach Lubczyńskich Przebudowa rurociągu tłocznego w Borzysławcu Inspekcja kanalizacji sanitarnej w zakresie odprowadzania do niej wód opadowych Dezodoryzacja systemu kanalizacyjnego Wymiana włazów kanalizacyjnych Razem:

31 E.Ujęcia i stacje uzdatniania wody L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1Remont ogólnobudowlany SUW w Goleniowie Wymiana pomp pośrednich na SUW w Goleniowie Wymiana pomp sieciowych na SUW w Goleniowie Remonty ogólnobudowlane SUW'ów Modernizacja SUW w Mostach Remont studni głębinowych na ujęciu wody w Goleniowie , 2014, Remont studni głębinowych na pozostałych ujęciach wody Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Goleniowie Wymiana agregatów głębinowych na ujęciach wody Wymiana sprężarek powietrza Montaż, wymiana chloratorów Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Świętej Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Bolesławicach Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kliniskach Wielkich Zakup przewoźnych agregatów prądotwórczych Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej , 2017 Razem:

32 F.Przepompownie wody L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 4 Wymiana pomp w przepompowni wody "Lubczyna" System alarmowy przepompowni Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej Razem: G.Oczyszczalnie ścieków L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto 1 Budowa przepompowni ścieków oczyszczonych z OŚ Białuń i rurociągu tłocznego Remont ogólnobudowlany OŚ Białuń Remont OŚ Święta Zakup przewoźnych agregatów prądotwórczych Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej Razem:

33 H.Przepompownie ścieków L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1 Wymiana pomp ścieków w przepompowniach lokalnych Wymiana lub remont rozdzielnic zasilająco-sterowniczych na przepompowniach Remont przepompowni ścieków: orurowanie, wymiana włazów itp Utwardzenie terenu przepompowni ścieków System alarmowy przepompowni Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej , 2017 Razem: I.Gospodarka wodomierzowa L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1Gospodarka wodomierzowa Razem:

34 J. Służebności przesyłu i wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1Służebności przesyłu dla urządzeń wodociągowych Służebności przesyłu dla urządzeń wodociągowych Wykup urządzeń wodociągowych (sieci, przyłącza) Wykup urządzeń kanalizacyjnych (sieci, przyłącza, przepompownie) Wykup nieruchomości od Nadleśnictwa Kliniska Wykup urządzeń wodociągowych od Nadleśnictwa Kliniska Wykup nieruchomości kanalizacji sanitarnej od Nadleśnictwa Kliniska Razem: Razem w latach :

35 Zwiększenie długości sieci wodociągowych w latach

36

37 Wpływ inwestycji na działalność finansową GWiK

38

39

40

41

42

43 MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓW brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO GoleniówGWIK Sp. z o.o ,03 zł5,99 zł Opłata abonamentowa za dokonanie czynności odczytu przyrządu pomiarowego – 2,15 zł opłata abonamentowa za dokonanie czynności rozliczenia – 1,61 zł miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla dostawy wody – 1,61 zł miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla odprowadzania ścieków – 2,15 zł Goleniów WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o ,37 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY – 7,80 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 7,37 zł Szczecin ZWIIK Sp. z o.o. Szczecin ,65 zł5,31 zł opłata abonamentowa za dwumiesięczny okres rozliczeniowy – 16,65 zł (opłata abonamentowa składa się z opłaty za odczyt wodomierza 5 zł + opłaty za rozliczenie 11,65 zł) Stepnica Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksploatacyjne B. Daszkiewicz T. Woźny PODMIOTY GOSPODARCZE 3,51 zł5,40 zł opłata stała (WODOMIERZ główny) – 4,32 zł opłata stała (RYCZAŁT) – 10,80 zł opłata stała dla Spółdzielni Mieszkaniowej – 17,28 zł ODBIORCY INDYWIDUALNI 3,24 zł4,32 zł Maszewo WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o ,40 zł10,35 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ ŚCIEKI – 9,48 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY -5,62 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 8,55 zł UWAGA!!! Uchwałą nr VI/32/2011 Rada Miejska ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Maszewo do 1 m3 ścieków w wysokości 1,18 zł netto. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 9,08 zł MaszewoZakład Komunalny ,33 zł5,18 zł miesięczna opłata stała MIASTO (woda+ścieki) – 8,25 zł miesięczna opłata stała MIASTO (sama woda) – 4,66 zł miesięczna opłata stała WIEŚ (sama woda) – 6,36 zł Przybiernów WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o ,04 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY – 8,71 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 7,82 zł Przybiernów PUWIS Sp. z o.o. Nowogard ,31 zł10,66 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY ŚCIEKI– 10,71 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 12,28 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,63 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,56zł UWAGA!!! Uchwałą nr IV/20/2011 Rada Gminy ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Przybiernów do 1 m3 ścieków w wysokości 2,00zł netto oraz do 1 m3 wody w wysokości 0,30 zł netto. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 8,50 zł natomiast cena wody brutto po dopłacie wynosi 4,99 zł

44 MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓW brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO Osina PUWIS Sp. z o.o. Nowogard ,79 zł3,28 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 9,66 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY ŚCIEKI– 13,13 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 13,15 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,47 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–10,95zł Nowogard PUWIS Sp. z o.o. Nowogard ,81 zł3,32 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,16 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 5,99 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–5,56zł Stargard WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o ,75 zł7,27 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 6,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,83 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,20 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–2,32 zł Stargard Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o PODMIOTY GOSPODARCZE 2,54 zł5,25 zł miesięczna opłata abonamentowa – 6,10 zł ODBIORCY INDYWIDUALNI 2,54 zł5,11 zł Pyrzyce WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o ,95 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,32 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,70 zł Pyrzyce Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o GOSPODARSTWA DOMOWE 4,98 zł 5,57 złBRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ PRZEMYSŁ 5,02 zł ODBIORCY POZOSTALI – woda na cele inne niż w w/w grupach 5,07 zł

45 MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓW brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO Wolin WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o ,46 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,66 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,66 zł Wolin PUWIS Sp. z o.o. Nowogard ,10 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 11,32 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,14 zł Wolin Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Sp. z o.o ,11 zł4,96 złmiesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 5,94 zł Świnoujście Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Świnoujście GOSPODARSTWA DOMOWE 4,22 zł4,92 zł miesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 4,46 zł UWAGA!!! Uchwałą nr LXXVII/612/2010 Rada Miasta ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Świnoujście dla GOSPODARSTW DOMOWYCH do 1 m3 wody w wysokości 0,92 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 1,46 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 3,22 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 3,34 zł POZOSTALI ODBIORCY 4,51 zł5,21 zł SZPITALE I ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZE 3,08 zł3,68 zł BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ UWAGA!!! Uchwałą nr LXXVII/612/2010 Rada Miasta ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Świnoujście dopłatę do 1 m3 wody w wysokości 2,23 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 2,66 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 0,68 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 0,81 zł. Golczewo Zakład Usług Publicznych w Golczewie ,09 zł6,01 złBRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ Gryfino Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o ,30 zł 3,08 zł ścieki przemysłow e – pływalnie i baseny BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ 4,18 zł ścieki bytowe i przemysłow e Kobylanka WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o ,06 zł6,30 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,14 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 14,16 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,72 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT SAMA WODA– 8,04 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA+ŚCIEKI– 13,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-TYLKO ŚCIEKI–7,40 zł opłata abonamentowa RYCZAŁT – TYLKO ŚCIEKI–7,23 zł

46 MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓW brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO Bielice WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o ,61 zł8,65 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 4,91 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,51 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA – 7,54 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-WODA + ŚCIEKI–13,69 zł Gryfice WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o ,07 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,23 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,40 zł Gryfice Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach ,36 zł gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 4,37 złmiesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 2,71 zł 2,49 zł gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowy ch Marianowo PUWIS Sp. z o.o. Nowogard ,09 zł6,40 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,08 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 10,94 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 4,67 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,46zł Marianowo WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o ,20 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,66 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,59 zł Przelewice WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o ,59 zł8,22 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 7,26 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 12,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 2,52 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT SAMA WODA– 6,75 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA+ŚCIEKI– 12,26 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-TYLKO ŚCIEKI–8,02 zł opłata abonamentowa RYCZAŁT – TYLKO ŚCIEKI–7,50 zł UWAGA!!! Uchwałą nr V/29/2011 Rada Gminy ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Przelewice dopłatę do 1 m3 wody w wysokości 0,36 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 0,69 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 3,20 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 7,48 zł.

47 MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓ W brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO Stara Dąbrowa WODOCIĄGI ZACHODNIO- -POMORSKIE Sp. z o.o ,16 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 7,67 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,75 zł Stara Dąbrowa PUWIS Sp. z o.o. Nowogard ,27 zł6,09 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,53 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 10,21 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 5,35 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,55zł Suchań WODOCIĄGI ZACHODNIOPOM ORSKIE Sp. z o.o ,21 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,51 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 10,00 zł Trzcińsko Zdrój WODOCIĄGI ZACHODNIOPOM ORSKIE Sp. z o.o ,41 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,41 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,21 zł

48 Kontakt: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. I Brygady Legionów 18A Goleniów tel fax Opracowanie : GWiK Foto: GWiK, D. Bógdał, Ekoklar, Komplet Inwest, K. Bitenc


Pobierz ppt "PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH IURZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2012-2017 Listopad 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google