Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH IURZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2012-2017 Listopad 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH IURZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2012-2017 Listopad 2011."— Zapis prezentacji:

1 PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH IURZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2012-2017 Listopad 2011

2 Plan stanowi wytyczenie kierunków rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do roku 2017 i zawiera główne zadania inwestycyjne, które były określone w dotychczas obowiązującym planie do roku 2015. Na konieczność sporządzenia nowego planu rozszerzonego o lata 2016-2017 wpłynęła konieczność realizacji zadań, o których spółka w 2008 r. nie miała wiedzy oraz konieczność zmiany w założeniach poziomu sprzedaży usług.

3 Realizacja zadań ujętych w planie na lata 2012-2017 wynika z: 1.Realizacji wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy- planowanych remontów ulic na terenie gminy 2.Wypełnienie obowiązków wynikających z traktatu akcesyjnego 3. Uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu 4. Konieczności uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych do sprzedaży 5. Ocena stanu technicznego istniejącej infrastruktury

4 Obowiązki gminy Goleniów wynikające ze zobowiązań akcesyjnych Polski - – realizacja KPOŚK Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991r. Dyrektywa ta dotyczy gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu ścieków z niektórych sektorów przemysłowych, a jej celem jest ochrona środowiska przed niekorzystnymi skutkami tych zrzutów. Do 2015 roku musi zostać uporządkowana gospodarka ściekowa w 100%.

5 Dla potrzeb planistycznych w gminie Goleniów wyznaczone zostały dwie aglomeracje: Aglomeracja Goleniów wyznaczona Rozporządzeniem Nr 21/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2008 roku. Aglomeracja Komarowo wyznaczona Rozporządzeniem Nr 19/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2006 roku oraz Rozporządzeniem zmieniającym Nr 66/2006 z dnia 16 marca 2006 roku.

6 AGLOMERACJA KOMAROWO AGLOMARACJA GOLENIÓW

7

8

9 Specyfika działalności w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga ciągłego usprawniania, modernizowania obiektów i urządzeń w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług, ograniczenia awaryjności działania systemów oraz zapewnienie możliwości świadczenia usług w sytuacjach kryzysowych. Modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych jest procesem ciągłym, przy czym zaniechanie działań modernizacyjnych będzie powodować narastanie skali problemów, które będą musiały być rozwiązywane w przyszłości. Jednym z celów powołania Spółki było uporządkowanie zarządzania gospodarką wodno – ściekową w tym efektywna realizacja projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów współfinansowanego z Funduszu Spójności i UE. Realizacja zasady zanieczyszczający płaci, co wiąże się z koniecznością odtworzenia zdekapitalizowanego majątku w ramach środków zebranych z odpisów amortyzacyjnych (amortyzacja majątku musi być uwzględniona w taryfach opłat za wodę i ścieki ). Cele i zadania planu

10 Nadrzędnym celem Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2012 – 2017 jest poprawa standardu życia mieszkańców poprzez zagwarantowanie im bezpieczeństwa zaopatrzenia w dobrą wodę i bezpieczeństwa sanitarnego.

11 Wykaz ujęć wody pitnej na terenie gminy Goleniów

12

13 Stacja Uzdatniania Wody w Goleniowie

14 Instalacje do oczyszczania ścieków

15

16 Oczyszczalnie ścieków GOLENIÓW KOMAROWO GOLENIÓW

17 Typowe uszkodzenia sieci kanalizacyjnej kanał uszkodzony wrastające korzenie przez nieszczelności rur kanalizacyjnych nieszczelności na połączeniach rur kanalizacyjnych

18 zaleganie wody z powodu przeciwspadków twarde osady z tłuszczy

19 Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne planowane w latach 2012 -2017 Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji

20 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne będące w trakcie realizacji w chwili opracowania planu: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów- POIiŚ Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo – Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca - RPO WZ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żdżary i Łaniewo – PROW Małe Kliniska – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kliniska Wielkie- obszar nieobjęty dofinansowaniem z POIiŚ

21 28 km nowej sieci kanalizacyjnej ( w tym około 9 km kanalizacji tłocznej), modernizacja 2 km sieci kanalizacyjnej, budowa 13 przepompowni ścieków, wymiana około 4,5 km sieci wodociągowej, do nowej kanalizacji podłączonych zostanie 2288 mieszkańców. Pozostałe zadania to: Zakup wozu wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji Zadania związane z usługami W ramach projektu zostanie wykonane: Zadania ujęte w projekcie: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów POIiŚ 1.Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Goleniowie. 2.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej na osiedlu Helenów, Mikołajczyka i Grenadierów oraz syfon pod Iną 3. Budowa sieci sanitarnej oraz wodociągowej na osiedlu Rybacka oraz przebudowa i renowacja kanalizacji na ulicach Sportowej, Orzeszkowej, Akacjowej, Wojska Polskiego, Pułaskiego. 4. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana sieci wodociągowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka. Wartość projektu: 83.942.669 PLN. Wartość dofinansowanie z Unii Europejskiej :32.204.688 PLN.

22 Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo – -Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca - RPO WZ W efekcie do wybudowanej sieci zostanie podłączonych ponad 500 mieszkańców. Ponadto w Załomiu do nowej sieci przyłączona zostanie istniejąca siec kanalizacyjna, która w obecnej chwili podłączona jest do wyeksploatowanego osadnika Imhoffa. W ten sposób dodatkowo do nowej sieci przyłączonych zostanie kolejnych 360 mieszkańców Załomia i ponad 200 osób Osiedla Załom (ul. Parkowa i Lubczyńska). Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa systemu kanalizacyjnego polegająca na budowie 15 km sieci kanalizacyjnej i 9 przepompowni ścieków, co umożliwi przejęcie i przesył ścieków do komunalnej oczyszczalni w Komarowie. Skanalizowane całkowicie zostaną 3 miejscowości Załom, Pucice i Rurzyca. Wartość projektu: 15 126 536,00 PLN Wartość dofinansowania ze środków RPO WZ: 9 249 042,17 PLN

23 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żdżary i Łaniewo – PROW Projekt zakłada wybudowanie sieci wodociągowej w Żdżarach. Jednocześnie połączy ona system wodociągowy miasta Goleniowa z Siecia Krępsko - Łaniewo. Długość wybudowanej sieci wodociągowej to 4,4 km. Ponadto zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna odbierająca ścieki z miejscowości Żdżary oraz z części Łaniewa. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni Goleniów. Zostanie wybudowane 7,6 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz 5 przepompowni ścieków. Planuje się, że do kanalizacji zostanie podłączonych ponad 300 osób. Wartość projektu wynosi: 7 852 352,81 PLN Wartość dofinansowania: 4 000 000,00 PLN

24 Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków Oszczędne zużycie wody ograniczenie zużycia wody z wodociągu do podlewania ogrodów i upraw rolnych stopniowa wymiana sieci wodociągowych o złym stanie technicznym wymiana niesprawnych wodomierzy stosowanie przez odbiorców wody specjalnych końcówek na krany i prysznice tzw. perlatorów Ograniczenie ilości ścieków komunalnych ograniczenie zużycia wody automatycznie spowoduje zmniejszenie ilości ścieków odcięcie dopływów wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej, gdzie występują największe przecieki wód gruntowych ograniczenie ilości odpadów pokonsumpcyjnych wprowadzonych wraz ze ściekami do kanalizacji sanitarnej zwiększenie kontroli jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji komunalnej

25 Zakończone prace na ulicy Akacjowej w Goleniowie. Zakończone prace na ulicy Sportowej w Goleniowie.

26 Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji A.Program "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów - Inne źródła" L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo2 032 633 2012 2 Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo 18 000 2012 3 Budowa sieci wodociągowej w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo720 684 2012 4 Budowa dodatkowych odcinków przyłączy wodociągowych do granicy nieruchomości w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo 36 000 2012 5 Budowa sieci wodociągowej w m. Marszewo350 000 2014 6 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Marszewo1 440 000 2014 7 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Załom, Pucice, Rurzyca5 675 663 2012 8 Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w m. Załom 210 000 2012 9 Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w m. Kliniska Wielkie 108 000 2012 10 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kliniska Wielkie848 289 2012 11 Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w m. Kliniska Wielkie 50 000 2012 Razem:11 489 270

27 B.Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1 Budowa sieci wodociągowej w rejonie projektowanego ciągu komunikacyjnego w ulicy Kasprowicza i mostu nad rzeką Iną 100 000 2013 2 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego30 000 2012 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego120 000 2012 4 Budowa sieci wodociągowej w Pucicach250 000 2013 5 Budowa sieci wodociągowej w ul. Starzyńskiego w m. Goleniów450 000 2014 6 Połączenie systemów wodociągowych zasilanych z SUW'ów : Goleniów, Kliniska i Komarowo 50 000 2012 7 Aktualizacja koncepcji zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Goleniów 50 000 2012 Razem:1 050 000

28 C.Uzbrojenie planów miejscowych zagospodarowania terenów w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 9 "Śródmieście"44 550 2012 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 9 "Śródmieście"55 500 2012 3 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 10 "Podańsko"981 000 2012-2015 4 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 2 "Wojska Polskiego"54 450 2012 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 2 "Wojska Polskiego" 81 000 2012 6 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 7 "Górka Radarowa"200 550 2013-2014 7 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 6 "Nowogardzka- Rybacka" 1 772 250 2014-2016 8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 6 "Nowogardzka- Rybacka" 2 598 750 2017 Razem: 5 788 050

29 D.Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1Wymiana sieci wodociągowej w Białuniu1 600 0002012 2Przebudowa sieci wodociągowej w m. Imno330 0002012 3Przebudowa sieci wodociągowej w m. Podańsku200 0002017 4Przebudowa sieci wodociągowej w m. Załom400 0002017 5Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pucicach140 0002012 6Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Starzyńskiego100 0002017 7Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Szarych Szeregów w Goleniowie240 0002012 8 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów w Goleniowie 360 0002012 9Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Konstytucji 3-maja w Goleniowie500 0002012 10 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-maja w Goleniowie 800 0002012 15Wymiana sieci wodociągowej w ul. Owocowej w Goleniowie z PCV110 na PE11050 0002012 16Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Szkolnej w Goleniowie105 0002015 17Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Goleniowie180 0002015 18Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Słowiańskiej w Goleniowie65 2502013 19Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Goleniowie99 7502013 20 Wymiana kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanego ciągu komunikacyjnego w ulicy Kasprowicza i mostu nad rzeką Iną 250 0002014

30 21 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie skrzyżowania ul. Andersa i Sportowa w Goleniowie 100 0002013 22 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa i Sportowa w Goleniowie 150 0002013 23Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Dąbrowskiej w Goleniowie45 0002013 24Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej w Goleniowie75 0002013 25Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Nałkowskiej w Goleniowie14 0002013 26Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Kołłątaja w Goleniowie37 5002013 27Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja w Goleniowie62 5002013 28Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Reja w Goleniowie67 5002013 29Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Goleniowie112 5002013 30Wymiana i/lub montaż zasuw na sieciach wodociągowych300 0002012-2017 31Wymiana i/lub montaż hydrantów na sieciach wodociągowych300 0002012-2017 32Wymiana i/lub remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Goleniowa1 500 0002015-2017 33Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Pucice250 0002013 34Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Załom300 0002012 35Przebudowa rurociągu tłocznego w Rurzycy (Dobroszyn)150 0002012 36Przebudowa rurociągu tłocznego w Kępach Lubczyńskich150 0002012 37Przebudowa rurociągu tłocznego w Borzysławcu250 0002012 38 Inspekcja kanalizacji sanitarnej w zakresie odprowadzania do niej wód opadowych 225 0002012-2017 39Dezodoryzacja systemu kanalizacyjnego300 0002012-2017 40Wymiana włazów kanalizacyjnych150 0002012-2017 Razem: 9 959 000

31 E.Ujęcia i stacje uzdatniania wody L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1Remont ogólnobudowlany SUW w Goleniowie1 000 0002013-2017 2Wymiana pomp pośrednich na SUW w Goleniowie52 5002012 3Wymiana pomp sieciowych na SUW w Goleniowie100 0002012-2013 4Remonty ogólnobudowlane SUW'ów300 0002012-2017 6Modernizacja SUW w Mostach1 000 0002012-2014 7Remont studni głębinowych na ujęciu wody w Goleniowie800 0002012, 2014, 2016 8Remont studni głębinowych na pozostałych ujęciach wody750 0002013-2017 9Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Goleniowie100 0002012 10Wymiana agregatów głębinowych na ujęciach wody160 0002012-2017 11Wymiana sprężarek powietrza72 0002012-2017 12Montaż, wymiana chloratorów67 5002012-2017 13Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Świętej200 0002012 14Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Bolesławicach25 0002012 15Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kliniskach Wielkich50 0002012 16Zakup przewoźnych agregatów prądotwórczych45 0002012 17Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej400 0002012, 2017 Razem: 5 122 000

32 F.Przepompownie wody L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 4 Wymiana pomp w przepompowni wody "Lubczyna"50 000 2015 5 System alarmowy przepompowni6 000 2012 6 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej50 000 2012 Razem:106 000 G.Oczyszczalnie ścieków L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto 1 Budowa przepompowni ścieków oczyszczonych z OŚ Białuń i rurociągu tłocznego 50 000 2012 2 Remont ogólnobudowlany OŚ Białuń50 000 2012 3 Remont OŚ Święta50 000 2013 4 Zakup przewoźnych agregatów prądotwórczych45 000 2012 5 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej400 000 2012 Razem:595 000

33 H.Przepompownie ścieków L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1 Wymiana pomp ścieków w przepompowniach lokalnych180 000 2012-2017 3 Wymiana lub remont rozdzielnic zasilająco-sterowniczych na przepompowniach 300 000 2012-2017 4 Remont przepompowni ścieków: orurowanie, wymiana włazów itp.300 000 2012-2017 5 Utwardzenie terenu przepompowni ścieków60 000 2012-2017 6 System alarmowy przepompowni97 500 2012-2013 7 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej400 0002012, 2017 Razem:1 337 500 I.Gospodarka wodomierzowa L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1Gospodarka wodomierzowa950 0002012-2017 Razem:950 000

34 J. Służebności przesyłu i wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej L.p.Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartość netto Okres realizacji 1Służebności przesyłu dla urządzeń wodociągowych600 000 2012-2017 2Służebności przesyłu dla urządzeń wodociągowych600 000 2012-2017 3Wykup urządzeń wodociągowych (sieci, przyłącza)900 000 2012-2017 4Wykup urządzeń kanalizacyjnych (sieci, przyłącza, przepompownie)1 500 000 2012-2017 5Wykup nieruchomości od Nadleśnictwa Kliniska200 000 2012 6Wykup urządzeń wodociągowych od Nadleśnictwa Kliniska150 000 2012 7Wykup nieruchomości kanalizacji sanitarnej od Nadleśnictwa Kliniska150 000 2012 Razem:4 100 000 Razem w latach 2012 - 2017:40 496 8202012-2017

35 Zwiększenie długości sieci wodociągowych w latach 2008-2017

36

37 Wpływ inwestycji na działalność finansową GWiK

38

39

40

41

42

43 MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓW brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO GoleniówGWIK Sp. z o.o. 01.01.2011- 31.12.2011 3,03 zł5,99 zł Opłata abonamentowa za dokonanie czynności odczytu przyrządu pomiarowego – 2,15 zł opłata abonamentowa za dokonanie czynności rozliczenia – 1,61 zł miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla dostawy wody – 1,61 zł miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla odprowadzania ścieków – 2,15 zł Goleniów WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o 13.10.2010- 12.10.2011 3,37 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY – 7,80 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 7,37 zł Szczecin ZWIIK Sp. z o.o. Szczecin 01.01.2011- 31.12.2011 3,65 zł5,31 zł opłata abonamentowa za dwumiesięczny okres rozliczeniowy – 16,65 zł (opłata abonamentowa składa się z opłaty za odczyt wodomierza 5 zł + opłaty za rozliczenie 11,65 zł) Stepnica Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksploatacyjne B. Daszkiewicz T. Woźny 01.06.2011- 31.05.2012 PODMIOTY GOSPODARCZE 3,51 zł5,40 zł opłata stała (WODOMIERZ główny) – 4,32 zł opłata stała (RYCZAŁT) – 10,80 zł opłata stała dla Spółdzielni Mieszkaniowej – 17,28 zł 01.06.2011- 31.05.2012 ODBIORCY INDYWIDUALNI 3,24 zł4,32 zł Maszewo WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o 01.05.2011- 30.04.2012 3,40 zł10,35 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ ŚCIEKI – 9,48 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY -5,62 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 8,55 zł UWAGA!!! Uchwałą nr VI/32/2011 Rada Miejska ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Maszewo do 1 m3 ścieków w wysokości 1,18 zł netto. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 9,08 zł MaszewoZakład Komunalny 07.05.2011- 06.05.2012 2,33 zł5,18 zł miesięczna opłata stała MIASTO (woda+ścieki) – 8,25 zł miesięczna opłata stała MIASTO (sama woda) – 4,66 zł miesięczna opłata stała WIEŚ (sama woda) – 6,36 zł Przybiernów WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o 22.04.2011- 21.04.2012 4,04 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY – 8,71 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 7,82 zł Przybiernów PUWIS Sp. z o.o. Nowogard 15.03.2011- 14.03.2012 5,31 zł10,66 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY ŚCIEKI– 10,71 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 12,28 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,63 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,56zł UWAGA!!! Uchwałą nr IV/20/2011 Rada Gminy ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Przybiernów do 1 m3 ścieków w wysokości 2,00zł netto oraz do 1 m3 wody w wysokości 0,30 zł netto. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 8,50 zł natomiast cena wody brutto po dopłacie wynosi 4,99 zł

44 MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓW brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO Osina PUWIS Sp. z o.o. Nowogard 01.01.2011- 31.12.2011 3,79 zł3,28 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 9,66 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY ŚCIEKI– 13,13 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 13,15 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,47 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–10,95zł Nowogard PUWIS Sp. z o.o. Nowogard 09.04.2011- 08.04.2012 2,81 zł3,32 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,16 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 5,99 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–5,56zł Stargard WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o 01.05.2011- 30.04.2012 2,75 zł7,27 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 6,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,83 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,20 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–2,32 zł Stargard Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 01.05.2011- 30.04.2012 PODMIOTY GOSPODARCZE 2,54 zł5,25 zł miesięczna opłata abonamentowa – 6,10 zł 01.05.2011- 30.04.2012 ODBIORCY INDYWIDUALNI 2,54 zł5,11 zł Pyrzyce WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o 07.05.2011- 06.05.2012 2,95 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,32 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,70 zł Pyrzyce Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 01.01.2011- 31.12.2011 GOSPODARSTWA DOMOWE 4,98 zł 5,57 złBRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ 01.01.2011- 31.12.2011 PRZEMYSŁ 5,02 zł 01.01.2011- 31.12.2011 ODBIORCY POZOSTALI – woda na cele inne niż w w/w grupach 5,07 zł

45 MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓW brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO Wolin WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o 01.03.2011- 28.02.2012 3,46 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,66 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,66 zł Wolin PUWIS Sp. z o.o. Nowogard 01.01.2011- 31.12.2011 3,10 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 11,32 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,14 zł Wolin Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Sp. z o.o 01.02.2011- 31.01.2012 3,11 zł4,96 złmiesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 5,94 zł Świnoujście Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Świnoujście 01.01.2011- 31.12.2011 GOSPODARSTWA DOMOWE 4,22 zł4,92 zł miesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 4,46 zł UWAGA!!! Uchwałą nr LXXVII/612/2010 Rada Miasta ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Świnoujście dla GOSPODARSTW DOMOWYCH do 1 m3 wody w wysokości 0,92 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 1,46 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 3,22 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 3,34 zł. 01.01.2011- 31.12.2011 POZOSTALI ODBIORCY 4,51 zł5,21 zł 01.01.2011- 31.12.2011 SZPITALE I ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZE 3,08 zł3,68 zł BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ UWAGA!!! Uchwałą nr LXXVII/612/2010 Rada Miasta ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Świnoujście dopłatę do 1 m3 wody w wysokości 2,23 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 2,66 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 0,68 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 0,81 zł. Golczewo Zakład Usług Publicznych w Golczewie 01.04.2011- 31.03.2012 3,09 zł6,01 złBRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ Gryfino Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 01.01.2011- 31.12.2011 3,30 zł 3,08 zł ścieki przemysłow e – pływalnie i baseny BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ 4,18 zł ścieki bytowe i przemysłow e Kobylanka WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o 14.07.2011- 13.07.2012 3,06 zł6,30 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,14 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 14,16 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,72 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT SAMA WODA– 8,04 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA+ŚCIEKI– 13,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-TYLKO ŚCIEKI–7,40 zł opłata abonamentowa RYCZAŁT – TYLKO ŚCIEKI–7,23 zł

46 MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓW brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO Bielice WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o 20.04.2011- 19.04.2012 3,61 zł8,65 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 4,91 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,51 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA – 7,54 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-WODA + ŚCIEKI–13,69 zł Gryfice WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o 01.05.2011- 30.04.2012 4,07 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,23 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,40 zł Gryfice Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach 01.05.2011- 30.04.2012 2,36 zł gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 4,37 złmiesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 2,71 zł 2,49 zł gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowy ch Marianowo PUWIS Sp. z o.o. Nowogard 01.01.2011- 31.12.2011 3,09 zł6,40 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,08 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 10,94 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 4,67 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,46zł Marianowo WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o 01.03.2011- 28.02.2012 3,20 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,66 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,59 zł Przelewice WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORS KIE Sp. z o.o 07.06.2011- 05.06.2012 3,59 zł8,22 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 7,26 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 12,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 2,52 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT SAMA WODA– 6,75 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA+ŚCIEKI– 12,26 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-TYLKO ŚCIEKI–8,02 zł opłata abonamentowa RYCZAŁT – TYLKO ŚCIEKI–7,50 zł UWAGA!!! Uchwałą nr V/29/2011 Rada Gminy ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Przelewice dopłatę do 1 m3 wody w wysokości 0,36 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 0,69 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 3,20 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 7,48 zł.

47 MIEJSCOWOŚĆ OPERATOR OKRES OBOWIĄZYWANIA CENA 1M3 WODY brutto CENA 1 M3 ŚCIEKÓ W brutto OPŁATY STAŁE - BRUTTO Stara Dąbrowa WODOCIĄGI ZACHODNIO- -POMORSKIE Sp. z o.o 01.01.2011- 31.12.2011 3,16 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 7,67 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,75 zł Stara Dąbrowa PUWIS Sp. z o.o. Nowogard 01.01.2011- 31.12.2011 3,27 zł6,09 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,53 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 10,21 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 5,35 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,55zł Suchań WODOCIĄGI ZACHODNIOPOM ORSKIE Sp. z o.o 01.04.2011- 31.03.2012 3,21 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,51 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 10,00 zł Trzcińsko Zdrój WODOCIĄGI ZACHODNIOPOM ORSKIE Sp. z o.o 10.04.2011- 09.04.2012 3,41 zł- miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,41 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,21 zł

48 Kontakt: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. I Brygady Legionów 18A 72-100 Goleniów tel. 91 407-25-31 fax. 91 881-23-28 www.gwik.pl biuro@gwik.pl Opracowanie : GWiK Foto: GWiK, D. Bógdał, Ekoklar, Komplet Inwest, www.sxc.hu, K. Bitenc


Pobierz ppt "PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH IURZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2012-2017 Listopad 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google