Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Finansów OCENA WPŁYWU EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA GRUPY BANKÓW GIEŁDOWYCH NA RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI W JEJ AKCJE dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Finansów OCENA WPŁYWU EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA GRUPY BANKÓW GIEŁDOWYCH NA RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI W JEJ AKCJE dr."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Finansów OCENA WPŁYWU EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA GRUPY BANKÓW GIEŁDOWYCH NA RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI W JEJ AKCJE dr Katarzyna Kochaniak

2 1.UZASADNIENIE WYBORU TEMATU PREZENTACJI 2.PRZEDSTAWIENIE CELÓW BADAWCZYCH 3.CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ 4.PREZENTACJA METOD BADAWCZYCH 5.OTRZYMANE WYNIKI 6.WNIOSKI KOŃCOWE PLAN PREZENTACJI

3 BANK PRZEDSIĘBIORSTWO - maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy - wzrost efektywności działania (akcjonariusze, inwestorzy) BANK INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO - bezpieczeństwo działania (wierzyciele, KNF) EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA BANKÓW KOMERCYJNYCH

4 rentowność inwestycji w akcje banków EVA, RI… ROA, ROE, ROS, NIM…

5 CELE BADAWCZE UZYSKANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA : I.Czy istnieje związek pomiędzy rynkową wartością oraz rynkowym zwrotem z inwestycji w akcje grupy banków giełdowych a miernikami efektywności jej działania w latach 1998-2006? II.Czy rentowność inwestycji w akcje badanej grupy banków kształtowała się pod wpływem efektywności jej działania? III.Czy można wskazać metodę oceny efektywności działania, która najpełniej objaśniania zmiany w rynkowym zwrocie oraz rynkowej wartości inwestycji w akcje grupy banków giełdowych?

6 GRUPA BANKÓW GIEŁDOWYCH Rok Liczba banków ujętych w badaniach 199816 199916 200016 200116 200215 200313 200414 200513 200613

7 METODY POMIARU EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ BANKÓW METODY WSKAŹNIKOWE (ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH) METODY UWZGLĘDNIAJĄCE FUNDUSZE WŁASNE RI EVA WSK. RENTOWNOŚCI WSK. MARŻY WSK. OBCIĄŻENIA WYNIKU WSK. EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIA

8 TRADYCYJNA ANALIZA WSKAŹNIKOWA

9 ANALIZA WSKAŹNIKOWA: wskaźniki rentowności: - ROA (wynik finansowy/aktywa), - ROE (wynik finansowy/kapitał własny), - ROS (wynik finansowy/przychody), - wskaźnik poziomu kosztów (koszty/przychody). wskaźniki marży: - marża odsetkowa (wynik odsetkowy/aktywa), - marża prowizyjna (wynik z tyt. prowizji/aktywa), - marża handlowa (wynik na operacjach finansowych/aktywa ogółem + + wynik na operacjach wymiany/aktywa ogółem), - marża zapotrzebowania (koszty działania i amortyzacji/aktywa ogółem). wskaźniki obciążenia wyniku: - rezerwami (odpisy na rezerwy/wynik - rozwiązania rezerw/wynik), - kosztami działania (koszty działania/wynik). wskaźniki efektywności zatrudnienia: - wskaźnik 1 (aktywa/liczba etatów), - wskaźnik 2 (wynik/liczba etatów).

10

11

12

13 OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA GRUPY BANKÓW GIEŁDOWYCH W LATACH 1998-2006 1998-2003: POGARSZAJĄCA SIĘ EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA 2004-2006: STOPNIOWA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA

14 ANALIZA WARTOŚCI DODANEJ

15 ekonomiczna wartość dodana: EVA t-1,t = sNP t-1,t – [E t-1 * ce t-1,t ] dochód rezydualny: RI t-1,t = NP t-1,t – [E t-1 * ce t-1,t ] MIERNIKI WARTOŚCI DODANEJ koszty związane z odpisem należności w straty zamiast saldo tworzonych rezerw, faktycznie poniesione straty zamiast rezerwy na ryzyko ogólne, kwota zapłaconego podatku dochodowego bez uwzględnienia tworzonej rezerwy, wyłączenie wyniku na operacjach finansowych i operacjach wymiany, wyłączenie wyniku operacji nadzwyczajnych, wyłączenie udziału w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności.

16

17 OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA GRUPY BANKÓW GIEŁDOWYCH W LATACH 1998-2006 1998-2003: POGARSZAJĄCA SIĘ EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA 2004-2006: STOPNIOWA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA

18 ANALIZA ZMIENNOŚCI WARTOŚCI ORAZ STOPY ZWROTU Z SUBINDEKSU GIEŁDOWEGO WIG Banki

19

20

21 WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI LINIOWEJ PEARSONA WIG Banki WYNIK FINANSOWY BRUTTO (0,90) EVA (0,88) RI (0,86) ROS netto (0,82) FUNDUSZE WŁASNE (0,88)

22 WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI LINIOWEJ PEARSONA St. zwrotu z WIG Banki EVA (0,73) RI (0,73)

23 MIERNIKI FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI NT. WARTOŚCI INDEKSU WIG Banki WIG Banki = α + β × X + e EVA, EVA t-1, RI, RI t-1, wynik finansowy brutto, fundusze własne, wynik finansowy netto.

24 R WIG Banki = α + β × X + e EVA, RI, MIERNIKI FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI NT. ZWROTU Z INDEKSU WIG Banki

25 WNIOSKI KOŃCOWE badanie nad poszukiwaniem związku pomiędzy rynkową wartością i rynkowym zwrotem z akcji grupy banków giełdowych wskazały na silną, dodatnią korelację zarówno z tradycyjnym jak i nowoczesnymi miernikami wartości dodanej; opłacalność inwestycji w akcje grupy banków giełdowych kształtowała się pod wpływem czynników nie ujętych w badaniu, a nie pod wpływem efektywności jej działania; nie ma podstaw do głoszenia przewagi jednej z metod oceny efektywności w zakresie opisywania całkowitej zmienności WIG Banki i stopy zwrotu z WIG banki.


Pobierz ppt "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Finansów OCENA WPŁYWU EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA GRUPY BANKÓW GIEŁDOWYCH NA RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI W JEJ AKCJE dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google