Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dwukrotny wzrost zysku Wyniki finansowe za I kw. 2012 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 14 maja 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dwukrotny wzrost zysku Wyniki finansowe za I kw. 2012 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 14 maja 2012."— Zapis prezentacji:

1 Dwukrotny wzrost zysku Wyniki finansowe za I kw. 2012 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 14 maja 2012

2 1Q2012 Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet, 4.02.2012 Wzrost zysku netto o 101,0% r/r do poziomu 0,8 mln zł i zysku operacyjnego o 62,3% r/r do poziomu 1,4 mln zł Wzrosty marż na wszystkich poziomach 5 miejsce w zestawieniu polskich firm windykacyjnych pod względem wartości portfeli wierzytelności przyjętych do windykacji w 2011* Wzrost wartości portfeli własnych oraz obsługiwanych pakietów Dalszy wzrost zadłużenia Polaków do poziomu 14,6 mld zł w marcu 2012

3 Centrum Finansowe BPS specjalizuje się w restrukturyzacji i odzyskiwaniu wierzytelności korporacyjnych (w szczególności bankowych) zarządza także wierzytelnościami sekurytyzowanymi, detalicznymi oraz odzyskuje dług na zlecenie na rynku działa od 2008 roku posiada biura w Warszawie i we Wrocławiu zatrudnia łącznie 42 osoby Spółka zależna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Notowana od 6 grudnia 2011 Laureat nagród

4 Główne obszary działalności Restrukturyzacja i windykacja należności Zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi Inkaso Windykacja na zlecenie Licencja KNF uzyskana w marcu 2011 CF BPS 5 umów cesji na rzecz zarządzanego przez spółkę Funduszu Sekurytyzacyjnego Wartość obsługiwanych pakietów*: 114,9 mln zł 20 umów Wartość obsługiwanych pakietów*: 737,1 mln zł 55 umów cesji Wartość portfela*: 221,7 mln zł *Na dzień 31.03.2012

5 Struktura portfela Windykacja na zlecenie Znacząca umowa z Bankiem BPS S.A. 18 umów z Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS 1 umowa z podmiotem niebankowym Windykacja na własny rachunek 33 umowy z Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS 15 umów z podmiotami niebankowymi 4 umowy z innymi Bankami Spółdzielczymi 3 umowy z bankami komercyjnymi Struktura portfeli własnych Centrum Finansowego BPS na koniec roku: 2010 2011

6 Zadłużenie Polaków *Źródło: Raport InfoDług, listopad 2011 **Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik 2010 35,6 mld zł* kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka Zaległe płatności osób czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań [mld zł]* +196,4% Prognozowana wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce : 22,2 mld zł** Wartość rynku usług windykacyjnych w Polsce w 2009 14,3 mld zł** Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energie elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek oraz kredytów. Dominującym segmentem rynku przez najbliższe lata będzie windykacja na zlecenie (inkaso)

7 Polski rynek windykacji 14,6 mld zł* Wartość spraw, która trafiła do windykacji w 2011 roku *Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet, 4.02.2012 SpółkaPortfel Kruk6 112 Best1 611 Kredyt Inkaso1 428 Ultimo1 100 Centrum Finansowe Banku BPS1 025 E-Kancelaria796 EGB Investment773 Pragma Inkaso625 DTP403 Presco305 Vindexus265 Complex Credit Solution239 Fast Finance11 Wartość nominalna portfeli wierzytelności przyjętych do windykacji na rynku polskim (mln zł)* BranżaSkuteczność Banki11-35% Pośrednicy finansowi9-25% Telefonia stacjonarna9-30% Telefonia komórkowa8-29% Telewizje kablowe30-90% Bilety9-20% Spółdzielnie mieszkaniowe5-20% Średnia skuteczność działań windykacyjnych w poszczególnych branżach** Dominującym segmentem rynku przez najbliższe lata będzie windykacja na zlecenie (inkaso)

8 Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży [mln zł]Struktura przychodów +39,1% Przychody netto ze sprzedaży, w tym: 31.03.2012 [tys. PLN] - Z pakietów własnych1 512,8 - Z tytułu umowy z BPS1 254,8 - Z tytułu umowy z FS312,2 - Pozostałe82,2 Wzrost przychodów netto spółki wynika z intensywnych działań Zarządu nad dywersyfikacją źródeł przychodów oraz ciągłym wzrostem obliga portfela wierzytelności Wysoki poziom przychodów związany był przede wszystkim z wysokim odzyskiem na portfelu wierzytelności obsługiwanym na rzecz strategicznego klienta – Banku BPS S.A Lepiej niż oczekiwano pracowały również portfele nabyte przez spółkę na podstawie umów cesji zarówno na własny rachunek, jak i na rachunek zarządzanego przez spółkę Funduszu Sekurytyzacyjnego

9 Zyski Zysk netto na sprzedaży [mln zł] +72,5% Zysk operacyjny (EBIT) [mln zł] Zysk netto [mln zł] +62,3% +101,0% Zysk brutto [mln zł] +152,6% W I kwartale nastąpił wzrost kosztów z działalności operacyjnej o 12,9% spowodowany wzrostem skali działalności spółki, wyższym poziomem zatrudnienia oraz kosztami wynikającymi z upublicznienia akcji spółki oraz notowaniem ich na rynku NewConnect Wzrost zysków był możliwy dzięki wypracowaniu większych przychodów w I kwartale 2012, w wyniku dywersyfikacji źródeł przychodów oraz wzrostu obliga portfela wierzytelności Ponadto znaczący wpływ na wzrost zysku netto miał niższy poziom kosztów finansowych – dokonany na koniec 2011 przegląd pakietów i związana z tym korekta wycena pozwoliła urealnić oczekiwane przyszłe przepływy, co z kolei ma wpływ na stabilność generowanych wyników

10 Marże Marża netto na sprzedaży [%] +10,5 p.p. Marża EBIT [%] Marża netto [%] +6,9 p.p. +8,5 p.p. Marża brutto [%] +15,3 p.p. W I kwartale 2012 spółka wypracowała także bardzo wysokie marże Marża netto na sprzedaży wyniosła 50,8%, co stanowi wzrost o 10,5 p.p, na tym samym poziomie ukształtowała się marża EBIT (wzrost o 6,9 p.p.) Rentowność brutto wzrosła natomiast o 13,4 p.p., osiągając poziom 33,4%. Marża netto wyniosła 26,6% (8,5 p.p.)

11 Bilans Suma bilansowa [mln zł] +45,4% Długoterminowe aktywa finansowe [mln zł] +39,1% Relacja zysku netto do średniego poziomu kapitałów własnych w 2012 roku wynosiła 21,5%, natomiast relacja zysku netto do aktywów ukształtowała się na poziomie 9,28%. Wskaźniki te potwierdzają efektywność prowadzonego biznesu oraz obrazują potencjał rozwoju oparty na rozbudowie portfela wierzytelności własnych [tys. PLN]31.03.201231.03.2011 Należności długoterminowe0,0 Należności krótkoterminowe1 191,9677,7 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 291,3-713,5 Kapitał własny16 342,75 433,3 Zobowiązania długoterminowe13 655,214 847,7 Zobowiązania krótkoterminowe5 313,55 173,1

12 Najważniejsze wydarzenia w spółce Podpisanie 6 umów cesji na własny rachunek, pozyskując do obsługi wierzytelności o łącznym obligu 2,2 mln zł Podpisanie 2 umów na obsługę wierzytelności na zlecenie Podpisanie umowy na wdrożenie nowego oprogramowania wspierającego bieżącą obsługę spraw, rozliczanie i raportowanie Zakup sprzętu tele-informatycznego wspomagającego obsługę wierzytelności masowych Całkowita przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego na kwotę 4,5 mln zł (z grudnia 2010) Poszerzenie składu Zarządu – funkcję Członka Zarządu zaczęła pełnić Lidia Kmiciewicz

13 Władze i akcjonariat Prezes Zarządu Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Joanna Nowicka-Kempny Wiceprezes Zarządu Barbara Grześ Wiceprezes Zarządu Barbara Grześ Struktura akcjonariatu CF BPS Członek Zarządu Lidia Kmiciewicz Członek Zarządu Lidia Kmiciewicz Rada Nadzorcza Aleksander Trojanowicz – Przewodniczący Anna Sadzińska – Członek Anna Zawada – Członek Teresa Grażyna Kudlicka – Członek Zdzisława Stanisława Maksymiuk – Członek

14 Dziękujemy za uwagę Kinga Grabowska Konsultant Euro RSCG Sensors kom.: +48 508 012 216 e-mail: kinga.grabowska@eurorscg.pl DODATKOWE INFORMACJE: Joanna Siedlaczek Młodszy Konsultant Euro RSCG Sensors kom.: +48 508 060 353 e-mail: joanna.siedlaczek@eurorscg.pl


Pobierz ppt "Dwukrotny wzrost zysku Wyniki finansowe za I kw. 2012 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 14 maja 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google