Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dwukrotny wzrost zysku Wyniki finansowe za I kw. 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dwukrotny wzrost zysku Wyniki finansowe za I kw. 2012"— Zapis prezentacji:

1 Dwukrotny wzrost zysku Wyniki finansowe za I kw. 2012
Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 14 maja 2012

2 1Q2012 Wzrosty marż na wszystkich poziomach
Wzrost zysku netto o 101,0% r/r do poziomu 0,8 mln zł i zysku operacyjnego o 62,3% r/r do poziomu 1,4 mln zł Wzrosty marż na wszystkich poziomach 5 miejsce w zestawieniu polskich firm windykacyjnych pod względem wartości portfeli wierzytelności przyjętych do windykacji w 2011* Wzrost wartości portfeli własnych oraz obsługiwanych pakietów Dalszy wzrost zadłużenia Polaków do poziomu 14,6 mld zł w marcu 2012 Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet,

3 Centrum Finansowe BPS specjalizuje się w restrukturyzacji i odzyskiwaniu wierzytelności korporacyjnych (w szczególności bankowych) Notowana od 6 grudnia 2011 zarządza także wierzytelnościami sekurytyzowanymi, detalicznymi oraz odzyskuje dług na zlecenie Spółka zależna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na rynku działa od 2008 roku posiada biura w Warszawie i we Wrocławiu Laureat nagród zatrudnia łącznie 42 osoby

4 Główne obszary działalności
CF BPS Restrukturyzacja i windykacja należności Zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi Inkaso Windykacja na zlecenie Licencja KNF uzyskana w marcu 2011 55 umów cesji Wartość portfela*: 221,7 mln zł 20 umów Wartość obsługiwanych pakietów*: 737,1 mln zł 5 umów cesji na rzecz zarządzanego przez spółkę Funduszu Sekurytyzacyjnego Wartość obsługiwanych pakietów*: 114,9 mln zł *Na dzień

5 Windykacja na zlecenie Windykacja na własny rachunek
Struktura portfela Windykacja na zlecenie Windykacja na własny rachunek Znacząca umowa z Bankiem BPS S.A. 18 umów z Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS 1 umowa z podmiotem niebankowym 33 umowy z Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS 15 umów z podmiotami niebankowymi 4 umowy z innymi Bankami Spółdzielczymi 3 umowy z bankami komercyjnymi Struktura portfeli własnych Centrum Finansowego BPS na koniec roku: 2010 2011

6 35,6 mld zł* Zadłużenie Polaków
kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energie elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek oraz kredytów. Zaległe płatności osób czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań [mld zł]* Wartość rynku usług windykacyjnych w Polsce w 2009 14,3 mld zł** +196,4% Prognozowana wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce: 22,2 mld zł** Dominującym segmentem rynku przez najbliższe lata będzie windykacja na zlecenie (inkaso) *Źródło: Raport InfoDług, listopad 2011 **Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik 2010

7 Polski rynek windykacji
14,6 mld zł* Wartość spraw, która trafiła do windykacji w 2011 roku Wartość nominalna portfeli wierzytelności przyjętych do windykacji na rynku polskim (mln zł)* Spółka Portfel Kruk 6 112 Best 1 611 Kredyt Inkaso 1 428 Ultimo 1 100 Centrum Finansowe Banku BPS 1 025 E-Kancelaria 796 EGB Investment 773 Pragma Inkaso 625 DTP 403 Presco 305 Vindexus 265 Complex Credit Solution 239 Fast Finance 11 Dominującym segmentem rynku przez najbliższe lata będzie windykacja na zlecenie (inkaso) Średnia skuteczność działań windykacyjnych w poszczególnych branżach** Branża Skuteczność Banki 11-35% Pośrednicy finansowi 9-25% Telefonia stacjonarna 9-30% Telefonia komórkowa 8-29% Telewizje kablowe 30-90% Bilety 9-20% Spółdzielnie mieszkaniowe 5-20% *Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet,

8 Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży [mln zł] Struktura przychodów Wzrost przychodów netto spółki wynika z intensywnych działań Zarządu nad dywersyfikacją źródeł przychodów oraz ciągłym wzrostem obliga portfela wierzytelności Wysoki poziom przychodów związany był przede wszystkim z wysokim odzyskiem na portfelu wierzytelności obsługiwanym na rzecz strategicznego klienta – Banku BPS S.A Lepiej niż oczekiwano pracowały również portfele nabyte przez spółkę na podstawie umów cesji zarówno na własny rachunek, jak i na rachunek zarządzanego przez spółkę Funduszu Sekurytyzacyjnego +39,1% Przychody netto ze sprzedaży, w tym: [tys. PLN] - Z pakietów własnych 1 512,8 - Z tytułu umowy z BPS 1 254,8 - Z tytułu umowy z FS 312,2 - Pozostałe 82,2

9 Zyski Zysk netto na sprzedaży [mln zł] Zysk operacyjny (EBIT) [mln zł]
W I kwartale nastąpił wzrost kosztów z działalności operacyjnej o 12,9% spowodowany wzrostem skali działalności spółki, wyższym poziomem zatrudnienia oraz kosztami wynikającymi z upublicznienia akcji spółki oraz notowaniem ich na rynku NewConnect Wzrost zysków był możliwy dzięki wypracowaniu większych przychodów w I kwartale 2012, w wyniku dywersyfikacji źródeł przychodów oraz wzrostu obliga portfela wierzytelności Ponadto znaczący wpływ na wzrost zysku netto miał niższy poziom kosztów finansowych – dokonany na koniec 2011 przegląd pakietów i związana z tym korekta wycena pozwoliła urealnić oczekiwane przyszłe przepływy, co z kolei ma wpływ na stabilność generowanych wyników +72,5% +62,3% Zysk brutto [mln zł] Zysk netto [mln zł] +152,6% +101,0%

10 Marże Marża netto na sprzedaży [%] Marża EBIT [%]
W I kwartale 2012 spółka wypracowała także bardzo wysokie marże Marża netto na sprzedaży wyniosła 50,8%, co stanowi wzrost o 10,5 p.p, na tym samym poziomie ukształtowała się marża EBIT (wzrost o 6,9 p.p.) Rentowność brutto wzrosła natomiast o 13,4 p.p., osiągając poziom 33,4%. Marża netto wyniosła 26,6% (8,5 p.p.) +10,5 p.p. +6,9 p.p. Marża brutto [%] Marża netto [%] +15,3 p.p. +8,5 p.p.

11 Bilans [tys. PLN] 31.03.2012 31.03.2011 Należności długoterminowe 0,0
Należności krótkoterminowe 1 191,9 677,7 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 291,3 -713,5 Kapitał własny 16 342,7 5 433,3 Zobowiązania długoterminowe 13 655,2 14 847,7 Zobowiązania krótkoterminowe 5 313,5 5 173,1 Suma bilansowa [mln zł] Długoterminowe aktywa finansowe [mln zł] Relacja zysku netto do średniego poziomu kapitałów własnych w 2012 roku wynosiła 21,5%, natomiast relacja zysku netto do aktywów ukształtowała się na poziomie 9,28%. Wskaźniki te potwierdzają efektywność prowadzonego biznesu oraz obrazują potencjał rozwoju oparty na rozbudowie portfela wierzytelności własnych +45,4% +39,1%

12 Najważniejsze wydarzenia w spółce
Podpisanie 6 umów cesji na własny rachunek, pozyskując do obsługi wierzytelności o łącznym obligu 2,2 mln zł Podpisanie 2 umów na obsługę wierzytelności na zlecenie Podpisanie umowy na wdrożenie nowego oprogramowania wspierającego bieżącą obsługę spraw, rozliczanie i raportowanie Zakup sprzętu tele-informatycznego wspomagającego obsługę wierzytelności masowych Całkowita przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego na kwotę 4,5 mln zł (z grudnia 2010) Poszerzenie składu Zarządu – funkcję Członka Zarządu zaczęła pełnić Lidia Kmiciewicz

13 Joanna Nowicka-Kempny
Władze i akcjonariat Wiceprezes Zarządu Barbara Grześ Prezes Zarządu Joanna Nowicka-Kempny Członek Zarządu Lidia Kmiciewicz Struktura akcjonariatu CF BPS Rada Nadzorcza Aleksander Trojanowicz – Przewodniczący Anna Sadzińska – Członek Anna Zawada – Członek Teresa Grażyna Kudlicka – Członek Zdzisława Stanisława Maksymiuk – Członek

14 Dziękujemy za uwagę DODATKOWE INFORMACJE: Kinga Grabowska Konsultant
Euro RSCG Sensors kom.:   Joanna Siedlaczek Młodszy Konsultant Euro RSCG Sensors kom.:  


Pobierz ppt "Dwukrotny wzrost zysku Wyniki finansowe za I kw. 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google