Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY LOGISTYCZNE SKRÓT Dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY LOGISTYCZNE SKRÓT Dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY LOGISTYCZNE SKRÓT Dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw.
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Budynek B8, pok. 23

2 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.

3 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
IDENTYFIKACJA SYSTEMU Cel działania systemu: główny cel, misja, drugorzędne cele, których nie można pominąć, poziom istotności tych funkcji. Struktura systemu: różne komponenty systemu, ich rola i charakterystyki, sprzężenia między komponentami, lokalizacja komponentów. Otoczenie systemu: inne rozważane systemy, warunki funkcjonowania systemu.

4 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
System to pewna całość, w której współdziałają wyodrębnione części składowe. Działanie systemu zależy od funkcji części składowych i związków między nimi. Powiązania części składowych określają strukturę systemu.

5 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Cechy wyróżniające systemowy model rozwiązywania problemów: Całościowość Kompleksowość Esencjalizm Strukturalizm Kontekstowość Celowość

6 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
System logistyczny celowo zorganizowany i połączony zbiór elementów (podsystemów) takich jak, m. in.: produkcja, transport, magazynowanie - wraz z relacjami między nimi oraz ich własnościami, warunkującymi przepływ strumieni towarów, środków finansowych i informacji.

7 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Wśród elementów systemu logistycznego wyróżnia się węzły i ścieżki sieci zaopatrzeniowej, rozpatrywanej w dwóch warstwach – fizycznej (ludzie i zasoby materialne) oraz informacyjnej (ujęcie ilościowe i wartościowe). Do najważniejszych elementów systemu logistycznego należą: środki techniczne umożliwiające przemieszczenie, przeładunek i magazynowanie towarów w cyklach zaopatrzeniowych (od powstania produktu do konsumenta), zintegrowane sieci komputerowe umożliwiające automatyzację / wspomaganie zarządzania i sterowania procesami logistycznymi, służby decyzyjne zarządzające fizycznym przemieszczaniem towarów.

8 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.

9 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Klasyfikacja systemów logistycznych dzieli systemy według zakresu funkcjonowania systemu: instytucjonalne – liczba i rodzaj instytucji składających się na strukturę systemu, funkcjonalne 1 – sfera działania w przedsiębiorstwie i w skali łańcucha logistycznego (fazy przepływów), funkcjonalne 2 – treść zadań logistycznych, strukturalno-decyzyjno-funkcjonalne – struktura funkcji zarządzania oraz szczebel podejmowania decyzji, przedmiotowo-strukturalne – rodzaj procesów /przepływów i struktur, efektywnościowe.

10 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Ze względu na poziomy agregacji można wyodrębnić: Makrologistykę (kanały logistyczne); która ma charakter ogólnogospodarczy. Metalogistykę; zajmującą poziom pomiędzy makro- i mikologistyką. Mikrologistykę; podmioty gospodarcze – organizacje gospodarcze, czyli zakres działania wewnątrzorganizacyjny.

11 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
makrologistyczne metalogistyczne mikrologistyczne Ogólnogospodarcze sfery logistyczne Kanały logistyczne w grupach podmiotów Wewnątrz- organizacyjne Systemy Logistyczne

12 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Logistyka przedsiębiorstw dzieli się na: Logistykę przedsiębiorstw produkcyjnych. Logistykę przedsiębiorstw handlowych. Logistykę przedsiębiorstw usługowych.

13 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Aspekt funkcjonalny – liczba i rodzaj rozpatrywanych funkcji logistycznych: Podsystem transportu; Podsystem magazynowania; Podsystem opakowań; Podsystem realizacji zamówień; Podsystem obsługi nabywców.

14 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Aspekt przedmiotowy – rodzaj przepływów: Podsystem przepływów materiałów, surowców i urządzeń; Podsystem przepływów towarów (dóbr finalnych) Podsystem przepływów opakowań, odpadów; Podsystem przepływów informacyjnych.

15 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Faza przepływów – sfera działania w przedsiębiorstwie i w skali łańcucha logistycznego: Podsystem logistyczny dostawców; Podsystem logistyczny w sferze zaopatrzenia; Podsystem logistyczny w sferze produkcji; Podsystem logistyczny w sferze zbytu; Podsystem logistyczny nabywców; Podsystem logistyczny w sferze zwrotu towarów; Podsystem logistyczny w sferze zwrotu opakowań; Podsystem logistyczny w sferze handlu; Podsystem logistyczny w sferze zaopatrzenia materiałów, surowców i ich transformacji.

16 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Aspekt zarządzania i regulacji – faza i proces w systemie zarządzania: Podsystem planowania logistycznego; Podsystem sterowania logistycznego; Podsystem organizacji i realizacji logistyki; Podsystem kontroli logistycznej; Podsystem zarządzania operacyjnego; Podsystem zarządzania strategicznego; Podsystem zarządzania normatywnego; System zintegrowanego zarządzania logistycznego

17 Systemy logistyczne Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Komponenty efektywności systemów: Podsystem kosztów logistycznych; Podsystem usług logistycznych (efektów).

18 Systemy logistyczne Warunki determinujące funkcjonowanie systemu logistycznego
Przy wdrażaniu systemów logistycznych i planowaniu określonych koncepcji ich funkcjonowania należy uwzględnić warunki ograniczające zakres swobody działania i podejmowania decyzji. Warunki te określone są przez pięć sfer: Wymagania rynku; Programy produkcji; Rodzaj produkcji; Czynniki determinujące charakter technologii; Przepisy prawa.

19 Systemy logistyczne Warunki determinujące funkcjonowanie systemu logistycznego
Punkt ciężkości funkcjonowania systemów logistycznych, zależy od: Złożoności procesów produkcyjnych Kapitałochłonności Specyficzne dla przedsiębiorstwa warunki otoczenia Okoliczności, czy produkcja się odbywa się dla potrzeb anonimowego rynku, czy konkretnego zapotrzebowanie Czy produkcja jest masowa, czy jednostkowa i in.

20 Systemy logistyczne Warunki determinujące funkcjonowanie systemu logistycznego
Tradycyjne sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa produkcyjnego jak zaopatrzenie, produkcja, zbyt, rozdzielają system mikrologistyczny na trzy obszary kompetencyjne: Przepływ surowców i materiałów oraz towarzyszących im informacji w sferze zakupów, Przepływ materiałów i półfabrykatów oraz odpowiedniego zbioru informacji w sferze wytwarzania Przepływ wyrobów gotowych i towarzyszących im informacji w sferze dystrybucji (zbytu)

21 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego
Struktura systemu produkcyjnego TZ Pwe M SP Pwy TWW TWT P- układy przeładunkowe TWW- transport międzywydziałowy TWT- transport technologiczny M – układ magazynowy SP- system produkcyjny TZ – Transport zewnętrzny

22 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego
System mikrologistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym (SLP) realizuje zadanie logistyczne polegające na: 1. Przekształcaniu i-tych strumieni wchodzących do przedsiębiorstwa od dostawców lWE={l’WEi;l”WEi}, gdzie: l’WEi – postać strumienia materiałów (rodzaj) l’WEi – natężenie strumienia materiałów i jego rozkład w czasie.

23 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego
System mikrologistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym (SLP) realizuje zadanie logistyczne polegające na: 2. Przekształcaniu i-tych strumieni materiałów wychodzących z produkcji: lWYW={l’WYWi;l”WYWi} w i-te strumienie materiałów wychodzących z przedsiębiorstwa lWY={l’WYi;l”WYi} w taki sposób aby spełnić wymagania odbiorców.

24 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego
Schemat zadań logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym SP SLP lWEi={l’WEi, l”WEi} Uwarunkowanie zewnętrzne wejściowe lWEWi={l’WEWi, l”WEWi} Uwarunkowanie wewnętrzne wejściowe Uwarunkowanie zewnętrzne wyjściowe lWYi={l’WYi, l”WYi} Uwarunkowanie wewnętrzne wyjściowe

25 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego
Struktura systemu dystrybucyjnego TZ Pwe MS MK Pwy TM TK TS P- układy przeładunkowe TM- transport magazynowy TS- transport w strefie składowania MS – podukład składowania MK – podukład komisjonowania TZ – Transport zewnętrzny

26 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego
System mikrologistyczny w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym (SLD) realizuje zadania logistyczne, które polega na przekształcaniu i-tych strumieni materiałów wchodzących do przedsiębiorstwa od dostawców: lWEi={l’WEi, l”WEi} w i-te strumienie wychodzące z przedsiębiorstwa zgodnie z zamówieniami klientów – odbiorców.

27 Systemy logistyczne Zasady formułowania systemu logistycznego
Schemat zadań logistycznych w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym SLD lWEi={l’WEi, l”WEi} Uwarunkowanie zewnętrzne wejściowe Uwarunkowanie zewnętrzne wyjściowe lWYi={l’WYi, l”WYi}

28 Systemy logistyczne Metody oceny układ wartości i wariantowanie
Rozwiązanie zadania logistycznego w zakresie przestrzennym, technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym, charakteryzuje się zbiorem parametrów – wielkości wymiernych oraz zbiorem cech trudno mierzalnych – niewymiernych. Przyporządkowane sobie parametry tworzą zbiór mierników, a ich wartości liczbowe zbiór wskaźników.

29 Systemy logistyczne Metody oceny układ wartości i wariantowanie
Główne grupy metod, wg których można oceniać systemy logistyczne: Metody zupełne; Metody parametryczne; Metody obliczania pełnego efektu.

30 Systemy logistyczne Metody oceny układ wartości i wariantowanie
Do grupy zupełnych metod oceny zalicza się: Metodę ocen punktowych; Metodę funkcji użytecznych; Metodę programowania celowego; Metody symulacyjne.

31 Systemy logistyczne Metody oceny układ wartości i wariantowanie
Najczęstsze mierniki parametryczne: Wydajności pracy, kapitałochłonności oraz uzbrojenia pracy; Okres zwrotu nakładów; Zmianowość i obciążenie stanowisk roboczych; Mierniki poziomu automatyzacji.

32 Systemy logistyczne Metody oceny układ wartości i wariantowanie
Przyjmuje się zasadę, że należy stosować jako kryteria te parametry, mierniki i czynniki niewymierne, których wartości mogą być wyznaczone dla wszystkich wariantów.

33 Systemy logistyczne Metody oceny układ wartości i wariantowanie
Reguła logistyczna „5R” oznacza postawienie do dyspozycji zamawiającego: Właściwych materiałów (Right goods); We właściwej ilości (Right quantity); O właściwej jakości (Right quality); Na właściwe miejsce (Right place); We właściwym czasie (Right time).

34 Systemy logistyczne Metody oceny układ wartości i wariantowanie
Strategia realizacji obsługi przepływów materiałowych może być scharakteryzowana przy pomocy następujących składników: Czas dostawy; Niezawodność dostawy; Gotowość dostawy; Jakość dostawy; Elastyczność dostawy; Wyspecjalizowanie dostawy.

35 Systemy logistyczne Metody oceny układ wartości i wariantowanie
Czas dostawy to czas , jaki upływa od chwili wystawienia zamówienia handlowego do chwili otrzymania towaru przez klienta. Na czas dostawy składa się: Faza przekazania zlecenia; Faza realizacji; Faza właściwego transferu.

36 Systemy logistyczne Metody oceny układ wartości i wariantowanie
Niezawodność dostawy rozumie się jako prawdopodobieństwo z jakim dotrzymane są ustalone terminy dostaw.

37 Systemy logistyczne Metody oceny układ wartości i wariantowanie
Gotowość dostawy można rozumieć jako udział procentowy zamówionych produktów, które mogą być natychmiast wydane przez przyjmującego zlecenie. Różnica wobec 100% zamówienia określa rozmiary niedoboru.

38 Systemy logistyczne Metody oceny układ wartości i wariantowanie
Jakość dostawy stanowi element niezawodności dostawy (wydanie pożądanych produktów w pożądanym rodzaju i ilości), a także odnosi się do stanu przesyłki (uniknięcie uszkodzeń).

39 Systemy logistyczne Metody oceny układ wartości i wariantowanie
Elastyczność dostawy określa zdolność do reagowania na zmiany specyficznych wymagań strony popytu przy przekazywaniu zleceń oraz w trakcie ich realizacji, a także przy wydawaniu produktów. Zależy ona od: szczegółów i warunków wynikających ze zlecenia; warunków dostawy; informacji dla klientów.

40 Miary niezawodności Wskaźnik OTIF (On-time, In-full, Error-free) - na czas, kompletnie i bezbłędnie – bez uszkodzenia towaru. Perfekcyjnie wykonane zamówienie oznacza: towar został dostarczony bez żadnego opóźnienia, dostarczono wszystkie zamówione części żadna część nie została w procesie logistycznym uszkodzona. Wartość wskaźnika OTIF:

41 Miary niezawodności

42 Miary niezawodności

43 Miary niezawodności

44 Miary niezawodności Rozkład Po-t dla poszczególnych dostawców
Rozkład Pi-f dla poszczególnych dostawców

45 Miary niezawodności Rozkład Pe-f dla poszczególnych dostawców
Rozkład wskaźnika OTIF dla poszczególnych dostawców

46 Strategie logistyczne
Kolejny wykład Strategie logistyczne


Pobierz ppt "SYSTEMY LOGISTYCZNE SKRÓT Dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google