Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka Mariusz Jaszczak TRANSPORT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka Mariusz Jaszczak TRANSPORT."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka Mariusz Jaszczak TRANSPORT

2 Definicje logistyki L. Poth (1970) Zintegrowany system planowania i organizowania Przebiegi towarowe od producenta do sfery handlu Dostarczenie odpowiednich towarów do właściwego miejsca, w określonym czasie, przy optymalnym poziomie kosztów. R. Ballou (1973) Planowanie, organizowanie i controlling Ogół czynników ułatwiających przepływy produktów i informacji z miejsc pozyskania surowców do miejsc konsumpcji Odpowiedni poziom obsługi klientów przy uzasadnionych kosztach działania i transformacji czasowo- przestrzennej. P. Traumann (1976) System przedsięwzięć i rozwiązań w zakresie planowania, sterowania i kontrolowania Przepływy towarowe od producenta do magazynów handlu oraz związane z tymi przepływami informacje Optimum relacji między poziomem kosztów i standardem świadczonych usług. J. Kulis – Randa (1977) Zintegrowana funkcja marketingu, wyrażająca się w kształtowaniu, sterowaniu i kontroli Fizyczne aspekty przepływu surowców i towarów od producenta do sfery handlu oraz związane z tym przepływy informacyjne Realizacja efektów marketingowo-logistycznych. W. Lück (1984) Przekrojowa funkcja planowania, sterowania i kontroli Systemy i procesy, obejmujące sferę przepływów dóbr i informacji Kosztowo zorientowana transformacja przestrzenno-czasowa dóbr i wartości

3 Definicje logistyki H. Pfohl (1985) Planowanie, sterowanie, realizacja i kontrola Czynności związane z przepływami towarów oraz ich transformacją Efektywne powiązanie miejsc nadania z miejscami odbioru w systemie przepływów – w sensie właściwego towaru, jego stanu, czasu i miejsca przy minimalnych kosztach. R. Jünemann (1989) Teoria planowania, sterowania i kontroli Przepływy materiałów, osób, energii i informacji w systemach Zaoferowanie w systemie właściwych elementów (produktów i informacji), we właściwej ilości i jakości, miejscu i czasie oraz przy właściwych kosztach. D. Bowersox (1987) Proces strategicznego zarządzania (planowanie, alokacja, controlling) Przemieszczanie i magazynowanie materiałów oraz ich rejestracja od dostawców, między przedsiębiorcami i konsumentami Optymalne relacje między poziomem obsługi i kosztów w strukturze kanału zbytu. E. Pignitter (1990) Całościowe zarządzanie (w skali przedsiębiorstwa) Ogół procesów ruchu i magazynowania towarów i informacji Realizacja korzyści na rzecz klientów, we właściwym czasie, miejscu, we właściwej ilości i jakości przy uzasadnionych całkowitych kosztach. S. Kummer, J. Weber (1990) Koncepcja zarządzania procesami i potencjałem Przepływy towarowe i przyporządkowane im przepływy informacyjne w skali przedsiębiorstwa oraz wykraczające poza przedsiębiorstwo Skoordynowana realizacja przepływów – efekty logistyczno – rynkowe

4 Proces zarządzania: planowanie organizowanie przewodzenie
kontrolowanie przewodzenie (koordynowanie, motywowanie)

5 Model zarządzania tworzą: Planowanie Organizowanie
Kierowanie (koordynowanie, motywowanie, przewodzenie, itp.,). Kontrolowanie (controlling) w zarządzaniu logistycznym model ten tworzą : Planowanie, Sterowanie W logistyce można przyjąć, że kierowanie + controlling = sterowanie Zarządzanie logistyczne Planowanie, organizowanie i sterowanie przepływami produktów (usług) i informacji

6 Zarządzanie logistyką jest naturalnym następstwem ewolucji zarządzania.
Naukowa organizacja pracy, Zarządzanie administracyjne – klasyczna teoria, Szkoła behawioralna – nurt human relation, Teoria XY Mc Gregora, Szkoła ilościowa, Podejście systemowe, Podejście sytuacyjne,

7 Cztery etapy rozwiązywania problemu:
IDENTYFIKACJA PROBLEMU polega przede wszystkim na określeniu rozpiętości pomiędzy stanem faktycznym a sytuacją pożądaną. TWORZENIE ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ może polegać na burzy mózgów, rozwiązaniach kreatywnych (praktyczne rozpatrywanie idealistycznych rozwiązań) bądź idealnych charakterystykach (badanie charakterystyk możliwych alternatyw). WYBÓR ROZWIĄZANIA to etap, w którym następuje ocena zaproponowanych rozwiązań pod kątem ich efektywności i skuteczności oraz właściwe podjęcie decyzji WDROŻENIE I OCENA ROZWIĄZANIA - jest to realizacja wybranej koncepcji i ocena rezultatów - jeśli wypadnie niezadowalająco, wówczas należy powrócić do etapu 2 (tworzenia alternatywnych rozwiązań).

8 Logistykę pojmuje się najczęściej jako jednolity proces, na który składają się przedmiot zaopatrywania (materiały, urządzenia, sprzęt), czynności (określenie potrzeb, dostawa, rozdział) oraz funkcje (organizowanie, planowanie, wykonawstwo, kontrola). Osiągnięcia w zakresie logistyki w wojsku zaczęto przenosić na grunt gospodarki cywilnej, gdzie coraz bardziej złożone przedsięwzięcia wytwórcze i dystrybucyjne wymagały przede wszystkim podejścia systemowego oraz działań optymalizacyjnych, ułatwiających podejmowanie decyzji gospodarczych. Już w tym momencie nietrudno zauważyć, iż wiązało się to z koniecznością kompleksowego podejścia do problemów oraz analizy systemowej w złożonych przedsięwzięciach, przy założeniu odrębności realizacji celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Skuteczność takiego podejścia skłoniła do rozszerzenia go na działalność gospodarczą.

9 Procesy logistyczne: infrastruktura
Procesy fizycznego przepływu produktów, utrzymania zapasów, a także procesy informacyjne logistyki wymagają zastosowania rozmaitych środków technicznych. Środki te, sposoby ich użycia, a także systemy ich wykorzystania tworzą swego rodzaju infrastrukturę procesów logistycznych. Infrastruktura ta powinna umożliwić sprawny i ekonomicznie efektywny przebieg wszystkich podstawowych funkcji logistyki. Należy rozpatrywać infrastrukturę procesów logistycznych jako system techniczno – organizacyjny, którego podstawowym kryterium optymalizacji powinna być minimalizacja kosztów logistyki przy zapewnieniu sprawności i niezawodności procesów logistycznych.

10 Proces logistyczny PROCES to sekwencja lub częściowo
uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą działań zintegrowanych przez: czas, koszty, łączną ocenę wykonania i realizowanych, aby osiągnąć określony cel organizacji. Pojęcie procesu nie jest jednoznaczne. Inne znaczenia ma dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych Cechą wspólną różnych interpretacji jest następstwo pewnych zdarzeń i do niego się odwołujemy przy formułowaniu definicji procesu – procesu biznesowego

11 Proces logistyczny ŚRODOWISKO PROCESU tworzy zbiorowość biernych i aktywnych, stymulujących lub utrudniających, podmiotów, których istnienie i specyficzne własności musimy uwzględniać w planowaniu i realizacji procesu. INFRASTRUKTURĘ PROCESU określają wyróżnione w środowisku podmioty zaangażowane w ten proces, wykorzystywane obiekty oraz relacje między podmiotami a obiektami.

12 Parametry Logistyki logistyka jest koncepcją planowania, sterowania, organizowania i kontrolowania fizycznego obiegu towarów i jego informacyjnych uwarunkowań, wymagających systemowego ujęcia. Przepływy towarowe i informacyjne tworzą system, który może rozciągać się na różne ogniwa, fazy, podsystemy itp. Koncepcja logistyki jest osadzona na współzależnych, ścisłych związkach w obrębie funkcjonalnych, strukturalnych i instytucjonalnych aspektów procesu fizycznego obiegu towarów. Integracja realnych komponentów logistyki (transport, magazynowanie, kształtowanie zapasów, pakowanie, czynności obsługi klientów itp.) znajduje odbicie w tworzeniu zintegrowanych systemów organizacyjnych i informacyjno-regulacyjnych, zapewniających i stymulujących realizacje pożądanych celów.

13 Parametry Logistyki Logistyka jest zorientowana na wykorzystanie zależności i efektów synergicznych. Logistyka stanowi „potencjał” i instrument strategiczny marketingu, wspomagający w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty strategii rynkowej przedsiębiorstwa, determinując jej skuteczność. Zintegrowane struktury logistyczne mają charakter dynamiczny, co zwiększa zdolność dostosowania się przedsiębiorstw do zmian na rynku oraz zmian w zakresie ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych warunków gospodarowania. Aktywny i integracyjny aspekt logistyki przejawia się w jej funkcji koordynacyjnej, przenikającej podstawowe klasyczne sfery działalności przedsiębiorstwa i cały proces gospodarowania (m.in. Koordynacja styków funkcji i czynności logistycznych z innym funkcjami przedsiębiorstwa oraz koordynacja styków i tendencji w obszarze celów i komponentów logistyczno-marketingowych w całym układzie rynkowym.

14 Parametry Logistyki logistyka stanowi orientację efektywnościową w ujęciu systemowym, opierającej się na kompleksowej analizie oraz kształtowaniu poziomu i struktury kosztów, a w której centralna role odgrywa odpowiedni poziom i jakość świadczonych usług (szybkość i terminowość realizacji zamówień, jakość i niezawodność dostaw itp.). Logistyka stanowi źródło odkrywania oraz kształtowania nowych potencjałów i zdolności kreowania wartości i korzyści, zapewniających kształtowanie długofalowy wzrost efektywności i sukcesów przedsiębiorstwa. Koncepcja logistyczna jest osadzona na realiach rynku, tzn., że bazą i przesłanką wszystkich (operatywnych i strategicznych) działań oraz decyzji i rozwiązań w sferze logistyki powinno być podejście zorientowane na wymagania rynku oraz możliwości lego rozwoju i kształtowania.

15 KONIEC


Pobierz ppt "Logistyka Mariusz Jaszczak TRANSPORT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google