Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA RACHUNKOWOŚCI PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku Wiesław Rychlicki www.lesko.hg.pl/wr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA RACHUNKOWOŚCI PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku Wiesław Rychlicki www.lesko.hg.pl/wr."— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA RACHUNKOWOŚCI PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku Wiesław Rychlicki www.lesko.hg.pl/wr

2 Rozwój produkcji towarowej, a w konsek- wencji wymiana produktów w formie tran- sakcji kupna-sprzedaży. Rachunkowość jest systemem wartościowego odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych Głównymi przesłankami powstania rachunkowości były: Stosowanie pieniądza jako powszechnego ekwiwalentu, umożliwiającego określenie wartości przedmiotu wymiany.

3 Masowość wymienionych zjawisk, odpo- wiedni poziom wiedzy i jej powszechność (umiejętność pisania, znajomość zasad arytmetyki) doprowadziły do powstania rachunkowości. Zapisy w rachunkowości wynikają z po- trzeby wspomagania pamięci ludzkiej odpowiednimi notatkami dotyczącymi zjawisk gospodarczych oraz posiadanego majątku.

4 Ewidencja gospodarcza starożytności Mezopotamia -Mezopotamia - gliniane tabliczki z zapisami wpływów, wydatków, należności, zobowiązań, posiadanych bogactw. EgiptEgipt - zwoje papirusu... Grecja, RzymGrecja, Rzym - tabliczki woskowe... Starym TestamencieWzmianki o prowadzonych zapisach można też znaleźć w Starym Testamencie.

5 Śedniowieczna księgowość kupiecka... Koniec XI w. - Wielka Rewolucja Handlowa Koniec XI w. - rozwój handlu w basenie Morza Śródziemnego i w krajach Bliskiego oraz Dalekiego wschodu (Wielka Rewolucja Handlowa). Wymianie towarowej towarzyszył rozwój obrotów kredytowych - rolę bankierów pełnili przeważnie kupcy. Skomplikowane transakcje handlowe i finansowe oraz rosnąca ilość kontrahentów wymagały ewidencji dokonywanych transakcji (nazwy dłużników, kwoty należności, terminy zapłaty, fakt realizacji zapłaty). Rozwój stosunków handlowo-finansowych spowodo- wał konieczność ewidencji wierzycieli, zobowiązań wobec nich, terminów spłaty i faktu ich dotrzymania.

6 Średniowieczna księgowość kupiecka... Koniec XIII w. - Koniec XIII w. - pojawiają się zapisy dotyczące składników majątkowych (kasa, towary). Postęp kulturalno-naukowy wyrażający się coraz powszechniejszą umiejętnością pisania i czytania, wprowadzenie we Włoszech cyfr arabskich, stosowanie dziesiętnego układu liczenia, coraz większa dostępność papieru - sprzyjały rozwojowi ewidencji.

7 Najstarszy zabtytek rachunkowości 1340 r. - Genui 1340 r. - księgi władz skarbowych w Genui. Zachowane z tego lub późniejszego okresu księgi domów handlowych lub bankowych z miast włoskich mają cechy księgowości pojedynczej. XIV w. system księgowości podwójnej W XIV w. w miastach pólnocnowłoskich pojawia się system księgowości podwójnej prowadzonej w dwóch księgach: dziennik - dziennik do zapisów chronologicznych księga główna - księga główna - zapisu dokonywano na kontach. Konto Konto jako urządzenie księgowe funkcjonuje wg zasady podwójnego zapisu (bez zmian) do dzisiaj.

8 Pierwsze opracowania naukowe... 1458 r. - Benedetto Cotrugli O handlu i doskonałym kupcu 1573 r 1458 r. - Benedetto Cotrugli napisał rozprawę pod tytułem O handlu i doskonałym kupcu. Praca ta ukazała się drukiem dopiero w 1573 r. 1494 r. - Luca Paccioli Zasady arytmetyki, geometrii, proporcji i propor- cjonalności. 1494 r. - Luca Paccioli wydał pracę pod tytułem Zasady arytmetyki, geometrii, proporcji i propor- cjonalności. Traktat XI zawarty w niniejszej księdze w sposób naukowy omawia system księgowości oraz zasady jej prowadzenia.

9 Dzieło Paccioliego (XV w.) W traktacie XI, złożonym z 36 rozdziałów, autor przedstawia zagadnienia dotyczące prowadzenia inwentarza, memoriału, dziennika, księgi głównej, a także dokonywania rozrachunków, poprawiania omy- łek, zamykania kont, sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, przechowywania pism i kwitów. Księgowość podwójna potraktowana została jako przydatny w praktyce uniwersalny model matema- tyczny wykorzystujący zasadę równowagi. Dało to początek metodzie bilansowej.

10 Pierwszy kodeks handlowy Księgowość przenika z miast włoskich do krajów Europy Zachodniej - związane jest to z przesunięciem ośrodków handlu i powstawaniem dużych manufaktur. 1673 r. kodeks handlowy W 1673 r. we Francji wydano kodeks handlowy (Ordonnance de commerce) nakładający na kupców obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych, sporządza- nia co dwa lata inwentarza i bilansu oraz archiwowania dokumentów i ksiąg przez dziesięć lat. Kodeks ten stał się wzorcem dla wielu regulacji prawnych w innych krajach europejskich.

11 Rewolucja przemysłowaw XVIII w. Księgowość kupiecka nie wystarczała dla potrzeb powstających kapitalistycznych przed- siębiorstw przemysłowych. rachunek kosztów Nowy dział rachunkowości rachunek kosztów (zapoczątkowany co prawda w księgowości czternasto- i piętnastowiecznych manufaktur) nabrał znaczenia i rozwinął się w warunkach przedsiębiorstw kapitalistycznych.

12 Razwój rachunkowości w XX w. rachunkowość zarządczaW początkach XX w zaczęły powstawać odmiany rachunku kosztów postulowanych oraz zaczęła się kształtować rachunkowość zarządcza. Postęp w gospodarce i technice, złożoność procesów gospodarczych przyczyniły się do ciągłego doskonalenia rachunkowości. Powstały nowe formy rachunkowości (prze- bitkowa, rejestrowa). Do przetwarzania danych stosowano coraz nowocześniejsze środki tech- niczne.

13 Historia rachunkowości w Polsce XV w.W XV w. umiejętność prowadzenia ksiąg handlo- wych zaczęła docierać do Polski z miast włoskich lub niemieckich. Najstarsze i najcenniejsze księgi handloweNajstarsze i najcenniejsze księgi handlowe pochodzą z Gdańska z I połowy XV w. inwentarze dworskieW większych majątkach ziemskich prowadzono księgowość rolną. Najstarsze z zachowanych ksiąg, tzw. inwentarze dworskie, pochodzą z XV w. podręczniki z księgowości kupieckiejW Gdańsku, jako w jedynym do XVIII w. mieście w Polsce, wydawano podręczniki z księgowości kupieckiej.

14 Współczesne regulacje prawne... standardy rachunkowościOpracowane przez międzynarodową organizację standardy rachunkowości nie są normami prawnymi, lecz stanowią podstawę do odpowiednich unormowań w prawie poszczególnych krajów. dyrektywach rachunkowościW krajach Unii Europejskiej system rachunkowości oparty jest na dyrektywach rachunkowości. Dyrektywy nie są prawem, są ogólnymi wzorcami, możliwymi do adaptacji przez poszczególne kraje. Ustawa o rachunkowościPodstawowym aktem prawnym regulującym ogólne zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce jest Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (z późniejszymi zmianami).

15 KONIEC PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku Wiesław Rychlicki www.lesko.hg.pl/wr


Pobierz ppt "HISTORIA RACHUNKOWOŚCI PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku Wiesław Rychlicki www.lesko.hg.pl/wr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google