Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beata Michalska Instytut Badań Edukacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beata Michalska Instytut Badań Edukacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Beata Michalska Instytut Badań Edukacyjnych
Europejskie a Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz Krajowy Rejestr Kwalifikacji dla uczenia się przez cale życie – nowe wyzwanie dla szkół Beata Michalska Instytut Badań Edukacyjnych

2 Kilka informacji o nas Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą z blisko stuletnią tradycją, a pod obecną nazwą działa od r. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze w tym zakresie.  Od 1 października 2010 r. IBE − zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. − przyjął formę instytutu badawczego.  Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

3 Plan prezentacji Idea ram kwalifikacji (kontekst Unii Europejskiej i krajowy) Prace nad Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) – aktualności Stan prac nad KRK w innych krajach PRK od modelu do praktyki Gdzie dowiedzieć się więcej?

4 Globalizacja Zmiany technologiczne Zmiany demograficzne Zmiany na rynku pracy
Perspektywa uczenia się przez całe życie Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji

5 Perspektywa uczenia się przez całe życie
Perspektywa uczenia się przez całe życie bazuje na założeniach: równorzędności uczenia się w różnych formach, miejscach i okresach życia; identyfikacji, ocenie i uznawaniu efektów uczenia się niezależnie od formy, miejsca i czasu; proces uczenia się trwa od pierwszych do ostatnich lat życia 5

6 Definicja ERK Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), to przyjęty w UE układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. W ERK wyróżniono osiem poziomów kwalifikacji określonych za pomocą wymagań dotyczących efektów uczenia się. (zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/C 111/01/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie)

7

8 ERK – system odniesienia systemów krajowych
Irlandia Poziom 10 Poziom 9 Poziom 8 Poziom 7 Poziom 6 Poziom 5 Poziom 4 Poziom 3 Poziom 2 Poziom 1 Malta Poziom 8 Poziom 7 Poziom 6 Poziom 5 Poziom 4 Poziom 3 Poziom 2 Poziom 1 ERK Poziom 8 ERK Poziom 7 ERK Poziom 6 ERK Poziom 5 ERK Poziom 4 ERK Poziom 3 ERK Poziom 2 ERK Poziom 1

9 Ramy Kwalifikacji – prace w Polsce
Praca nad przygotowaniem i wdrożeniem ramy kwalifikacji od października 2008 r. 17 lutego 2010 roku Prezes Rady Ministrów powołał „Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji”.

10 Realizacja projektu PO KL pod tytułem
„Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie w okresie od lipca 2010 do grudnia 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Ramy Kwalifikacji – prace w Polsce
Działania wielokierunkowe: Powstaje nowoczesny krajowy system kwalifikacji oparty na efektach uczenia się. System, czyli ogół działań państwa związanych z formalnym potwierdzaniem efektów wszelkiego rodzaju uczenia się.

12 Ramy Kwalifikacji – prace w Polsce
Kluczowy element systemu - Polska Rama Kwalifikacji, oparta na efektach uczenia się. Większe zróżnicowanie dróg dochodzenia do kwalifikacji. Instytucja ds. SK prowadząca rejestr kwalifikacji. Standardy w zakresie zapewniania jakości kwalifikacji - ważny składnik systemu.

13 Nowy sposób porządkowania kwalifikacji + nowe możliwości zdobywania kwalifikacji = Polska Rama Kwalifikacji

14 Polska Rama Kwalifikacji (PRK)
PRK zawiera 8 poziomów kwalifikacji Podobnie jak w ERK poziomy kwalifikacji charakteryzowane są przy użyciu zwięzłych sformułowań wskazujących na najbardziej istotne wyznaczniki danego poziomu.

15 Nowe podejście – najważniejsze są efekty uczenia się

16 Efekty uczenia się - definicje
W Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty uczenia się, podobnie jak w Europejskiej Ramie Kwalifikacji, podzielono na trzy następujące grupy: wiedza umiejętności kompetencje społeczne

17 PRK – Schemat ogólny tabeli głównej
Grupa deskrypt Poziom Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 1 Zestaw deskryptorów dla poziomu 1 2 Zestaw deskryptorów dla poziomu 2 … 8 17

18 Poziom 2 - kolumna „Wiedza” w tabeli głównej (1)
ERK Podstawowa wiedza faktograficzna w danej dziedzinie pracy lub nauki PRK uniwersalne Ma podstawową wiedzę faktograficzną umożliwiającą identyfikację rutynowych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania, związanych z uczeniem się lub pracą oraz z funkcjonowaniem w rodzinie, w środowisku nauki/pracy i we wspólnocie obywateli

19 Poziom 2 - kolumna „Wiedza” w tabeli głównej (2)
PRK Edukacja ogólna Ma podstawową wiedzę ogólną umożliwiającą rozumienie: cech, na podstawie których wyróżnia się i identyfikuje podstawowe dla człowieka wspólnoty, elementarnych założeń, demokracji, podstawowych zasad ładu w rodzinie, w szkole i w pracy, prostych zależności przyczynowo – skutkowych w przyrodzie, znaczenia dbałości o zdrowie oraz o środowisko przyrodnicze, języka matematycznego w zakresie prostych rozumowań PRK Edukacja zawodowa Ma podstawową wiedzę zawodową umożliwiającą rozpoznanie typowych problemów w zakresie wykonywanych zadań zawodowych oraz wybór właściwego sposobu ich rozwiązania

20 Poziomy w Polskiej Ramie Kwalifikacji
1 2 3 4 5 6 7 8 ERK Stopień meta 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK uniwersalne Deskryptory generyczne I stopień gen. PRK Deskryptory generyczne II stopień gen. Właściwe dla edukacji ogólnej Właściwe dla szkolnictwa wyższego Właściwe dla edukacji zawodowej 20

21 Polska Rama Kwalifikacji – aktualności
Opracowany projekt ekspercki PRK Prace nad raportem referencyjnym Prace badawcze na temat kwalifikacji, rynku edukacyjnego i kształcenia przez całe życie Debata społeczna nad kształtem ram i systemu zdobywania i potwierdzania kwalifikacji Tworzenie instytucji ds. krajowego systemu kwalifikacji 21

22 Debata społeczna Pierwszy etap: II – VI 2011, drugi etap od XI 2011
Odbyło się 5 sesji, konferencja podsumowująca (w ramach 1-szego etapu), 2 spotkania w ramach drugiego W trakcie sesji omawiano i prezentowano: założenia modelu PRK i planowane elementy systemu kwalifikacji doświadczenia praktyczne uczestników debaty

23 Uczestnicy debaty Ponad 200 osób, w tym przedstawiciele:
administracji publicznej organizacji pracowników i pracodawców instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia instytucji oferujących pomoc oraz wsparcie edukacyjne i szkoleniowe osobom poszukującym pracy nauczycieli, wykładowców, trenerów

24 KRK – aktualnie w Europie
24

25 Aktualnie w Europie Cedefop monitoruje proces tworzenia i wprowadzania 38 KRK w 34 krajach (27 państw członkowskich EU oraz Republika Macedonii, Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja). Szwajcaria prowadzi prace nad KRK i planuje włączyć się w działania europejskie w tym zakresie w 2012 roku.

26 Aktualnie w Europie Do końca 2011 roku 12 krajów powiąże kwalifikacje swojego kraju z ERK. Włączanie poziomów ERK do krajowych świadectw i dyplomów rozpocznie się w roku. Belgia (Flandria), Czechy, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia i Wielka Brytania (Anglia/Irlandia Północna, Szkocja, Walia).

27 Aktualnie w Europie Znaczenie Krajowych Ram Kwalifikacji:
Narzędzie służące reformom: Polska, Chorwacja, Islandia Niezależna rola w zdefiniowaniu zakresu krajowego systemu kwalifikacji: kraje skandynawskie Udoskonalenie obecnych systemów kwalifikacji: Dania, Holandia Rola regulacyjna: Francja, Wielka Brytania (Anglia/Irlandia Północna, Szkocja i Walia).

28 Aktualnie w Europie 26 krajów tworzy ramy składające się z 8 poziomów. KRK w pozostałych 8 krajach przewidują poziomów; Przy definiowaniu deskryptorów poziomu wszystkie kraje wykorzystują podejście oparte na efektach kształcenia; 14 krajów już oficjalnie przyjęło KRK; Francja, Irlandia, Malta i Wielka Brytania wdrożyły już KRK w całości; 10 innych krajów obecnie rozpoczyna pierwszą fazę wdrażania.

29 Wyzwania przed KRK Uzasadnienie określonego przypisania kwalifikacji do poziomów zarówno w ERK, jak i KRK – zaufanie społeczne do systemu (niezwykle ważny system jakości). Proces przestawienia się na myślenie w kategoriach efektów uczenia się. Konieczność zwiększenia zaangażowania i uczestnictwa instytucji oświatowych w debacie dotyczącej praktycznego „zestrojenia” zmian w KRK z systemem edukacji i szkoleń. według cedefop

30 Polska Rama Kwalifikacji – od modelu do praktyki

31 PRK od modelu do praktyki
7. Osiągnięte efekty kształcenia/uczenia się 6. Proces kształcenia 5. Programy kształcenia 4. Podstawy programowe kształcenia w zawodzie 3. Standardy wymagań dla kwalifikacji 2. Sektorowe ramy kwalifikacji 1. Polska Rama Kwalifikacji baza

32 PRK od modelu do praktyki
Kwalifikacja = 1 + … + 8 8. Walidacja 7. Osiągnięte efekty kształcenia/uczenia się 6. Proces kształcenia 5. Programy kształcenia 4. Podstawy programowe kształcenia w zawodzie oparte na efektach uczenia się 3. Standardy wymagań dla kwalifikacji 2. Sektorowe ramy kwalifikacji 1. Polska Rama Kwalifikacji baza

33 PRK od modelu do praktyki
Określone na szczeblu centralnym (ustawa/rozporządzenie) Określone na szczeblu sektorów PRK Deskryptory generyczne właściwe dla edukacji zawodowej II stopień gen. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sektorowe ramy kwalifikacji PRK Deskryptory generyczne właściwe dla edukacji zawodowej III stopień gen. Standardy wymagań dla danej kwalifikacji Podstawa programowa (G/NG) Programy szkoleń (e.pozaform)

34 Od efektów kształcenia do scenariusza lekcji

35 Scenariusz lekcji oparty na efektach uczenia się / kształcenia
Cele kształcenia (uczenia się) Zawartość Miejsce kształcenia Wymagany czas Metody kształcenia i uczenia się Metody zwiększenia zaangażowania ucznia Materiały Metody weryfikacji osiągnięcia celów kształcenia Kompetencje nauczyciela Cedefop, Research Paper, No 6, Learning Outcomes Approaches In VET Curricula. A Comparative Analysis Of Nine European Countries, Luxembourg 2010, str.27

36 Polska Rama Kwalifikacji – nośnik zmiany
Jak pomóc absolwentom? 36

37 PRK – nośnik zmiany Usamodzielnianie ludzi (w tym w zakresie rozwoju i dokształcania się) – jedyna skuteczna odpowiedź na ciągłe zmiany w świecie, szczególnie na rynku pracy.

38 PRK – ze szkoły na rynek pracy

39 Polska Rama Kwalifikacji to możliwość zdobywania dyplomów, certyfikatów, świadectw bez względu na:
formę kształcenia (w szkole, poza szkołą) czas kształcenia

40

41 Linki i dodatkowe materiały
Europejska Rama Kwalifikacji (wersja językowa polska) Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego Ramy w Europie Dokumenty Słownik

42 Znajdź nas na Facebooku

43 Dziękuję za uwagę:


Pobierz ppt "Beata Michalska Instytut Badań Edukacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google