Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład specjalizacyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład specjalizacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Wykład specjalizacyjny
Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny

2 Formy Finansowania Finasowanie spółki ze środków wspólników
1. Zasady ogólne 2. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy 3. Niedostateczna kapitalizacja 4. Dopłaty

3 Niedostateczna kapitalizacja
Od 2015 r. alternatywa Art.16 ust.1 pkt 60 i 61i 16 ust. 6-7b ( zmienione dotychczasowe zasady) Art.15 c ust.1 (nowe zasady)

4 Niedostateczna kapitalizacja
Niedostateczna kapitalizacja zachodzi, gdy: wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25 % udziałów(akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego.

5 Niedostateczna kapitalizacja
Odsetki od części zadłużenia, która przekracza dopuszczalny limit wobec kręgu podmiotów określonych w ustawie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów

6 Niedostateczna kapitalizacja
Art.16 ust.1 pkt 60 – pożyczki od udziałowca Art.16 ust.1 pkt 61 - pożyczki udzielane sobie nawzajem przez spółki siostrzane, tj. mające tego samego udziałowca.

7 Niedostateczna kapitalizacja
Kto może udzielić pożyczki, od której odsetki podlegają niedostatecznej kapitalizacji ? (art.16 ust.1 pkt 60) Podmiot posiadający bezpośrednio nie mniej niż 25 % udziałów(akcji) tej spółki Podmiot posiadający pośrednio nie mniej niż 25 % udziałów (akcji) tej spółki Podmioty posiadające łącznie bezpośrednio nie mniej niż 25 % udziałów(akcji) tej spółki Podmioty posiadające łącznie pośrednio nie mniej niż 25 % udziałów(akcji) tej spółki

8 Niedostateczna kapitalizacja
Odsetki od pożyczek nie stanowiące kup ustala się w takiej proporcji odsetek od pożyczki, w jakiej wartość zadłużenia przekraczającego wartość kapitału własnego pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek

9 Niedostateczna kapitalizacja
Wzór na obliczanie odsetek nie stanowiących kup : zadłużenie – kapitał własny _________________________ x odsetki zadłużenie

10 Niedostateczna kapitalizacja
Pojęcia istotne dla zastosowania przepisów o niedostatecznej : Udział – liczba praw głosu (art.16 ust.6) bezpośredni(pośredni)vart.11 ust.5 b Pożyczka art. 16 ust.7b Zadłużenie art.16 ust.1 pkt 60 i ust. 7 g Kapitał własny art.16 ust.7 h Odsetki art. 15 ust.8

11 Niedostateczna kapitalizacja
Zakres definicyjny „pożyczki” w rozumieniu przepisów o niedostatecznej kapitalizacji (art.16 ust.7 b) pożyczki w rozumieniu cywilnoprawnym ( umowa pożyczki) emisja papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy (845 kc) lokata Pochodne instrumenty finansowe nie stanowią pożyczki

12 Niedostateczna kapitalizacja
Do 2005 r. - zróżnicowany zakres stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji Dyskryminacja podmiotów zagranicznych Sprzeczność z zasadą swobody działalności gospodarczej Wykładnia ETS (Langhorst-Hohorst, Bosal Holding) Od 2005 r.- uchylenie przepisów różnicujących podatników z siedzibą w Polsce i zagranicą ( uchylenie art.16 ust. 7 a CIT )

13 Niedostateczna kapitalizacja
Art.15 c Rezolucja Rady z dnia 8 czerwca 2010 r. W sprawie koordynacji zasad dotyczących kontrolowanych przedsiębiorstw zagranicznych i niedostatecznej kapitalizacji w Unii Europejskiej Zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT- Earnings Before deducting Interest and Taxes) Zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji (EBITDA- Earnings before Interest, Taxes and Amortization)

14 Niedostateczna kapitalizacja
Warunki stosowania zawiadomienie naczelnika US do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego Stosowanie przez 3 kolejne lata podatkowe Zawiadomienie naczelnika US o rezygnacji z metody

15 Niedostateczna kapitalizacja
Odsetki stanowiące koszt uzyskania przychodu = Stopa referencyjna NBP powiększona o 1,25 punktu procentowego x wartość podatkowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ( z wyłączeniem wart.niem. i pr.) nie więcej niż 50 % zysku z działalności operacyjnej (warunku tego nie stosuje się do wymienionych w ustawie instytucji finansowych) Stopa referencyjna NBP obowiązująca w ostatnim dniu poprzedzającym pierwszy dzień roku podatkowego ; w razie zmiany stóp referencyjnych w trakcie roku uwzględnia się stopy obowiązujące w poszczególnych miesiącach roku .możliwość zaliczenia odsetek będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji podatnika, stopnia w jakim uzyskane kredyty przeznacza na inwestycje, generowanie zysku z działalności podstawowej, bieżące finansowanie działalności, obsługa zadłużenia. Drugi limit nawiązuje do zysków operacyjnych , tj. zysków nieuwzględniających m,in. Przychodów i kostów finansowych

16 Niedostateczna kapitalizacja
Odsetki nieodliczone w danym roku podatkowym zalicza się do kup w następnych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych art.15 c ust.7 Zwrot na inwestycjach następować może w dłuższej perspektywie czasowej, dlatego odsetki zapłacone w danym roku a nie uwzględnione w kosztach z powodu stosowania limitów będą odliczane w kolejnych 5 latach .

17 Prawo Podatkowe Przedsiębiorców
Rozdział II Pkt Warto też zapoznać się z najnowszym, niekorzystnym dla podatnika wyrokiem NSA z 17 grudnia 2014 r. II FSK 2758/12 Cienka kapitalizacja : artykuły w Przeglądzie Podatkowym nr 12/2014 i 1/2015


Pobierz ppt "Wykład specjalizacyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google